ไวรัส คอมพิวเตอร์

52 %
48 %
Information about ไวรัส คอมพิวเตอร์

Published on May 21, 2016

Author: DarikaSurarit

Source: slideshare.net

1. ผู้จัดทำ ด.ญ. นภัสสร สุขะปัญญา เลขที่ 4 ด.ญ. ภัทราพร สายทอง เลขที่ 5 ด.ญ. สุจิรา การะเกศ เลขที่ 8 ด.ญ. ดาริกา สุราฤทธิ์ เลขที่ 22 ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2/5 เสนอ อาจารย์ วาสนา กุณฑลเบ็ญจะ

2. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) หรือ เรียกว่า ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุก รุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับ ความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมี ประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับ ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆในขณะที่ ไวรัสโดยทั่วไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ทาลายข้อมูล แต่ก็มีหลายชนิดที่ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหาย เพียงแต่ก่อให้เกิดความราคาญ เท่านั้น ความหมายของ ไวรัสคอมพิวเตอร์

3. ประเภทของไวรัส 3. มำโครไวรัส (macro virus) 4. โทรจัน (Trojan) 5. หนอน (Worm) 1. บูตเซกเตอร์ไวรัส (boot sector virus) 2. ไฟล์ไวรัส (file virus)

4. บูตเซกเตอร์ไวรัส (boot sector virus) บูตเซกเตอร์ไวรัส คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่ เป้ าหมายในระหว่างเริ่มทาการบูตเครื่อง ส่วนมาก มันจะติดต่อเข้าสู่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ระหว่างกาลังสั่ง ปิดเครื่อง เมื่อนาแผ่นที่ติดไวรัสนี้ไปใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆไวรัสก็จะเข้าสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์ตอนเริ่มทางานทันที บูตเซกเตอร์ ไวรัสจะติดต่อเข้าไปอยู่ส่วนหัวสุดของฮาร์ดดิสก์ที่ มาสเตอร์บูตเรคคอร์ด (master boot record) และก็ จะโหลดตัวเองเข้าไปสู่หน่วยความจาก่อนที่ ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทางาน ทาให้เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

5. ไฟล์ไวรัส (file virus) ไฟล์ไวรัส ใช้เรียกไวรัสที่ติดไฟล์ โปรแกรม เช่นโปรแกรมที่ดาวน์โหลด จากอินเทอร์เน็ต นามสกุล.exe โปรแกรมประเภทแชร์ แวร์เป็นต้น

6. มาโครไวรัส (macro virus) มาโครไวรัส คือไวรัสที่ติดไฟล์เอกสารชนิด ต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการใส่คาสั่ง มาโครสาหรับทางานอัตโนมัติในไฟล์เอกสาร ด้วย ตัวอย่างเอกสารที่สามารถติดไวรัสได้ เช่น ไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็ก เซล เป็นต้น

7. โทรจัน (Trojan) โทรจัน คือโปรแกรมจาพวกหนึ่งที่ถูก ออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง กระทาการ บางอย่างในเครื่องของเราจากผู้ที่ไม่หวังดี โทรจันจะถูกแนบมากับ อีการ์ด อีเมล หรือ โปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตใน เว็บไซต์ใต้ดิน มันจะสามารถเข้ามาในเครื่อง ของเรา โดยที่เราเป็นผู้รับมันมาโดยไม่รู้ตัว และมันจะเปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามายัง เครื่องของเราได้

8. หนอน (Worm) หนอน เป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัส มี ความสามารถในการทาลายระบบในเครื่อง คอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมด สามารถกระจายตัวได้รวดเร็วผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าหนอน นั้นคงจะเป็นลักษณะของการกระจายและ ทาลายคล้ายกับหนอนกินผลไม้ ที่สามารถ กระจายตัวได้มากมาย รวดเร็ว และเมื่อยิ่ง เพิ่มจานวนมากขึ้น ระดับการทาลายล้างยิ่ง สูงขึ้น

9. วิธีป้ องกันไวรัส

Add a comment

Related pages

ไวรัสคอมพิวเตอร์ - วิกิพีเดีย

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) ซึ่งเรียกชื่อเลียนแบบ ไวรัส ที่ ...
Read more

ไวรัส - วิกิพีเดีย

ไวรัส; การจำแนกชนิดไวรัส; Group: I–VII: กลุ่ม; I: dsDNA II: ssDNA III: dsRNA IV: (+) ssRNA V: (-) ssRNA
Read more

VIRUS COMPUTER - หน้าแรก

ไวรัส คอมพิวเตอร์ ... อาการ ของเครื่องที่ ติด ไวรัส
Read more

ไวรัสคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์

ไวรัส คอมพิวเตอร์ คือส่วนหนึ่ง ของรหัสคำสั่งที่ทิ้ง ...
Read more

วิธีการกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์ฟรี 1 - YouTube

วิธีการกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์ ฟรีๆ ง่ายๆ ได้ผล ...
Read more

ยกตัวอย่างชื่อไวรัส 10 ชื่อ พร้อม บอกวิธีการป้องกัน ...

ยกตัวอย่างชื่อไวรัส 10 ชื่อ พร้อม บอกวิธีการป้องกัน ...
Read more

ไวรัสคอมพิวเตอร์ - phatphum

ไวรัสคอมพิวเตอร์. ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมพิเศษ ...
Read more

ความหมาย ของ ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) หรือเรียกสั้น ...
Read more

ไวรัสคอมพิวเตอร์ - konganan

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) โดยมีการเรียกซ้ำแบบเดียวกับคำ ...
Read more

ไวรัสคอมพิวเตอร์ - L3nr

หลังจากที่ได้ฟัง นางสาวณัฐชนา นาคะ และ นางสาว ...
Read more