ใบปลิวร้านเบส

67 %
33 %
Information about ใบปลิวร้านเบส
Education

Published on May 21, 2012

Author: e1234k

Source: slideshare.net

Description

นักเรียนรีบสมัครกันหน่อยนะครับ
รับห้องละไม่เกิน 10 คน

WOW โปรโมชั่นต้ อนรั บเปิ ดเทอม กับครู เอก บจ.3คอร์ สเรี ยนพิเศษ คอมพิวเตอร์ สาหรั บเด็กๆ ประถมศึกษา 1-6 และ มัธยมศึกษา 1-6สมัครเรี ยน ตังแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม รั บฟรี USB มลูค่า 250 ้บาท 1 อันทันทีปกติ 1 คอร์ ส ( 1 เทอม ) ราคา 2,500 บาท พิเศษ เหลือเพียง 2,000 บาท เท่ านัน ้มีเรี ยนมากกว่ า 20 ชม. รั บห้ องเรี ยนละไม่ เกิน 10 คน เพื่อความเข้ าใจมากที่สุดเรี ยน วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ( เรี ยนห้ องแอร์ )ช่ วงเวลาเรี ยน8.00-9.30 9.30-11.00 11.00-12.30 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30******* สามารถเลือกเรี ยนวันที่น้องๆ ว่ างได้ นะค่ ะช่ วงเวลาใดก็ได้เรียนเข้ าใจง่ าย เห็นผล จริงรับสอนคอมพิวเตอร์ บุคลคล ทั่วไปด้ วยนะคะ เรียนตังแต่ เริ่มต้ น เลยคะ ้รับสอนและทาเว็บไซต์ ต่างๆ จาหน่ ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ทุกชนิดแบบราคาถูกสุดๆๆ***** มีบริการซือเครื่องคอมแบบผ่ อน ด้ วยนะคะ ้สอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี ศูนย์ ตวเตอร์ GPA ิหรื อ โทร 035-596215 ร้ านเบสท์ คอมพิวเตอร์ 089-0745465 ครูเอก ได้ ตลอดเวลา

Add a comment

Related presentations