ΚΑΒΑΦΗΣ

50 %
50 %
Information about ΚΑΒΑΦΗΣ
Education

Published on March 6, 2014

Author: ninapap

Source: slideshare.net

Description

ΑΝΕΒΑΖΩ ΕΝΑ PPT ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟ INTERNET

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ΢

Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑ • Ο Κωλζηαληίλνο Π. Καβάθεο γελλήζεθε ζηηο 29 Απξηιηνπ1863 ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ θαη πέζαλε ζηελ ίδηα πόιε ην 1933 ηελ εκέξα ηωλ γελεζιίωλ ηνπ (άξξωζηνο από θαξθίλν ηνπ ιάξπγγα) .Ήηαλ ην έλαην θαη ηειεπηαίν παηδί ηνπ Πέηξνπ Καβάθε κεγαιέκπνξνπ βακβαθηνύ θαη ηεο Χαξίθιεηαο Φωηηάδε. Ο κηθξόο Καβάθεο έδεζε ηα πξώηα παηδηθά ηνπ ρξόληα ζηελ Αιεμάλδξεηα, κέζα ζε εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο επεκεξίαο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ ην 1870 ε νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αγγιία(Λίβεξπνπι θαη Λνλδίλν) όπνπ έκεηλε κέρξη ην 1876. Ύζηεξα από πεξηζηαζηαθέο απαζρνιήζεηο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο επηρεηξήζεηο, απνθάζηζε λα γίλεη δεκόζηνο ππάιιεινο .Από ην 1886 άξρηζε λα δεκνζηεύεη πνηήκαηα επεξεαζκέλα από ηνπο Αζελαίνπο ξνκαληηθνύο πνηεηέο, ρωξίο λα ηνλ έρεη επεξεάζεη θαζόινπ ε ζηξνθή ηεο γεληάο ηνπ 80. Από ην 1891, όηαλ εθδίδεη ην πνίεκα Κτίσται, θαη ηδίωο ην 1896, όηαλ γξάθεη ηα Τείχη, εκθαλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ώξηκωλ πνηεκάηωλ ηνπ.

ΣΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΔΙΝΑΙ: • 154 πνηήκαηα πνπ αλαγλώξηζε ν ίδηνο ,ηα ιεγόκελα Αλαγλσξηζκέλα • 37 Απνθεξπγκέλα πνηήκαηά ηνπ, ηα πεξηζζόηεξα λεαληθά, ζε ξνκαληηθή θαζαξεύνπζα, ηα νπνία αξγόηεξα απνθήξπμε. • Αλέθδνηα , δειαδή 75 πνηήκαηα πνπ βξέζεθαλ ηειεησκέλα ζηα ραξηηά ηνπ, • 30 Αηειή πνπ βξέζεθαλ ζηα ραξηηά ηνπ ρσξίο λα έρνπλ πάξεη ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή. • Κάποια ποιήματά τοσ είναι:Φφνές, Δπιθσμίες, Κεριά, Ένας γέρος, Γέησις, Οι υστές τφν γερόντφν, Σο πρώτο σκαλί, Γιακοπή, Θερμοπύλες, Σα παράθσρα, Περιμένοντας τοσς βαρβάροσς, Σρώες, Ο Βασιλεύς Γημήτριος, Σα βήματα.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ ΠΟΙΗΜΑΣΩΝ Ο ίδηνο είρε θαηαηάμεη ηα πνηήκαηά ηνπ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα ηζηνξηθά, ηα θηινζνθηθά θαη ηα εδνληθά ή αηζζεζηαθά.  Σα ηζηνξηθά πνηήκαηα είλαη εκπλεπζκέλα θπξίσο από ηελ ειιεληζηηθε πεξίνδν θαη ζηα πεξηζζόηεξα έρεη εμέρνπζα ζέζε ε Αιεμάλδξεηα. Αξθεηά άιια πξνέξρνληαη από ηελ ειιελνξσκατθή αξραηόηεηα θαη ην Βπδάληην, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη πνηήκαηα κε κπζνινγηθέο αλαθνξέο (π.ρ. Σρώες). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη ν Καβάθεο δελ εκπλέεηαη θαζόινπ από ην πξόζθαην ηζηνξηθό παξειζόλ, δειαδή ηελ επαλάζηαζε ηνπ ΄21, αιιά νύηε θαη από ηελ θιαζηθή αξραηόηεηα. Οη πεξίνδνη πνπ επηιέγεη είλαη πεξίνδνη παξαθκήο ή κεγάισλ αιιαγώλ θαη νη πεξηζζόηεξνη ήξσέο ηνπ είλαη "εηηεκέλνη".  Σα αηζζεζηαθά ή εδνληθά πνηήκαηα, πνπ είλαη θαη ηα πην ιπξηθά, θπξηαξρεί ε αλάκλεζε θαη ε αλαπόιεζε. Απηό πνπ πξνθαιεί ηα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη ην παξόλ, αιιά ην παξειζόλ, θαη πνιύ ζπρλά ν νξακαηηζκόο.  Σα θηινζνθηθά πνηήκαηα νλνκάδνληαη από άιινπο "δηδαθηηθά". Γηαθξίλνληαη ζηα: πνηήκαηα κε "ζπκβνπιέο πξνο νκνηέρλνπο" θαη πνηήκαηα πνπ πξαγκαηεύνληαη άιια ζέκαηα, όπσο ην ζέκα ησλ Σειτών,.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΠΟΙΗ΢Η΢  ηδηόηππε γιώζζα, κείγκα θαζαξεύνπζαο θαη δεκνηηθήο, κε ηδησκαηηθά ζηνηρεία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο  εμαηξεηηθά ιηηόο ιόγνο, κε ειάρηζηα επίζεηα (όζα ππάξρνπλ έρνπλ πάληα ηδηαίηεξε ζεκαζία, δελ είλαη πνηέ ζπκβαηηθά, θνζκεηηθά επίζεηα)  νπδέηεξε γιώζζα, ζρεδόλ πεδνινγηθή, καθξηά από ηηο πνηεηηθέο ζπκβάζεηο ηεο επνρήο. Η γιώζζα δελ απνθαιύπηεη ηα ζπλαηζζήκαηα  Δμαηξεηηθά ζύληνκα πνηήκαηα  ηακβηθόο ξπζκόο αιιά ηόζν επεμεξγαζκέλνο πνπ ζπρλά είλαη δύζθνιν λα δηαθξηζεί  ζρεδόλ νινθιεξσηηθή απνπζία νκνηνθαηαιεμίαο  ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα ζεκεία ζηίμεο: παίδνπλ ξόιν γηα ην λόεκα (πρ εηξσλεία) ή ιεηηνπξγνύλ σο νδεγίεο απαγγειίαο (πρ ρακήισκα ηνπ ηόλνπ ηεο θσλήο ζηηο παξελζέζεηο).

• ΢ήκεξα ε πνίεζή ηνπ όρη κόλν έρεη επηθξαηήζεη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη θαηέιαβε κία εμέρνπζα ζέζε ζηελ όιε επξσπατθή πνίεζε, ύζηεξα από ηηο κεηαθξάζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ αξρηθά ζηα Γαιιηθά, Αγγιηθά, Γεξκαληθά θαη θαηόπηλ ζε πνιιέο άιιεο γιώζζεο. ΠΔΡΙΟΥΔ΢ ΣΗ΢ ΔΤΡΩΠΗ΢ ΢ΣΙ΢ ΟΠΟΙΔ΢ ΔΓΙΝΔ ΓΝΩ΢ΣΗ Η ΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤ ΚΑΒΑΦΗ!!!!!!!!!

΢ηελ εηθόλα παξνπζηάδεηαη έλα πνίεκα ηνπ Κ.Π. Καβάθε ζε ηνίρν θηεξίνπ, ζηελ πόιε Λέηληελ ηεο Οιιαλδίαο

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΙ Ο΢Ο ΜΠΟΡΔΙ΢ Ο Οδπζζέαο Διύηεο έγξαςε ην πνίεκα ηνπ <<Παξάπνλν >> σο ζπλέρεηα ηνπ <<Όζν κπνξείο>> ηνπ Καβάθε . Μπνξνύκε εμάιινπ λα δηαθξίλνπκε νκνηόηεηεο:  Δδώ ζηνπ δξόκνπ ηα κηζά έθηαζε ε ώξα λα ην πσ άιια είλαη εθείλα πνπ αγαπώ γη' αιινύ γη' αιινύ μεθίλεζα. ΢η' αιεζηλά ζηα ςεύηηθα ην ιέσ θαη η' νκνινγώ. ΢αλ λα 'κνπλ άιινο θη όρη εγώ κεο ζηε δσή πνξεύηεθα. Όζν θη αλ θαλείο πξνζέρεη όζν θη αλ ην θπλεγά, πάληα πάληα ζα 'λαη αξγά δεύηεξε δσή δελ έρεη.

• ΜΑΘΗΜΑ:ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ΢ • ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΜΠΟΤΝΣΙΟΤΚΟΤ. Α • ΜΑΘΗΣΡΙΑ:ΝΙΑΚΑ ΔΛΔΝΗ Γ’3

Add a comment

Related presentations

Related pages

Κωνσταντίνος Καβάφης - Βικιπαίδεια

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1863 - Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1933) είναι ...
Read more

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Ποιήματα

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Ποιήματα. Ακολουθεί η πλήρης λίστα των ποιημάτων του Κ.Π ...
Read more

Κ.Π. Καβάφης - Ο Επίσημος Δικτυακός Τόπος του Αρχείου Καβάφη

Η ηλεκτρονική έκδοση του Αρχείου Καβάφη είναι έργο του Σπουδαστηρίου και ιδιοκτησία ...
Read more

Κ.Π. Καβάφης

Κ.Π. Καβάφης
Read more

Κ.Π. Καβάφης - Ποιήματα - Αναγνωρισμένα

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος ...
Read more

Η Έλλη Λαμπέτη διαβάζει Καβάφη - Ιθάκη - YouTube

ΚΑΒΑΦΗΣ 6 Ποιήματα - Duration: 8:41. Hari Politopoulos 85,822 views. 8:41 Ειρήνη Παππά-Κεριά (Κ.Π. ...
Read more

ΚΑΒΑΦΗΣ-ΠΟΙΗΜΑΤΑ - scribd.com

Καβάφης,Κωνσταντίνος Καβάφης,Ποίηση, ελληνική ποίηση,Ιθάκη, τα ποιήματα του Καβάφη.
Read more

ΚΑΒΑΦΗΣ - ΠΟΙΗΜΑΤΑ - scribd.com

Κ. Π. Καβαφης Σημειωση! Τα ποιηματα που ακολουθουν ειναι βασισμενα στο εκαστοτε ...
Read more

Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης: Κωνσταντίνος Καβάφης

Έλληνας στην καταγωγή, Αλεξανδρινός στο πνεύμα, ένας σπουδαίος ποιητής, o ...
Read more

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Ιθάκη

Κ. Π. Καβάφης - Ποιήματα. Κωνσταντῖνος Καβάφης (1863-1933): Ἐπιφανὴς ποιητὴς ἀπὸ τὴν ...
Read more