ආරක්ෂිත ගෘහ ඉදිකිරීම හා පාලිත පරිසර තත්ත්ව යටතේ බෝග වගාව

50 %
50 %
Information about ආරක්ෂිත ගෘහ ඉදිකිරීම හා පාලිත පරිසර තත්ත්ව යටතේ බෝග වගාව
Education

Published on August 17, 2018

Author: mmpmm

Source: authorstream.com

Slide1: palithamahinda@yahoo.com ආරක ්ෂිත ගෘ හ ඉදිකිරීම හා පාලිත පරිසර තත්ත්ව යටතේ බෝග වගාව Poly - tunnel Construction Technology and Protected Agriculture එම්.එම්.පාලිත මහින්ද මුණසිංහ යාන්ත්‍රික උපදේශක Slide2: 11/25/2015 mmpmm 2 Protected House for Agriculture කෘෂිකර්මාන්තය සදහා ආරක්ෂිත ගෘහ Classification based on Types වර්ග අනුව වර්ගීකරණය Propagators සූර්ය ප්‍රචාරක Partially controlled අර්ධ තත්ත්ව පාලන Rain Shelter වැසි ආවරණ Net house දැල් නිවාස Poly-net house පොලිතීන් සහ දැල් භාවිතාකරන නිවාස Fully controlled Roof - side vent Polytunnel පැති වාදොර සහිත හරිතාගාර Roof - top vent Polytunnel මුදුන් ව ාදොර සහිත හරිතාගාර Slide3: 11/25/2015 mmpmm 3 තාවකාලික ව්‍යුහ Build Up use with PVC Conduit & wood Shelter by UV treated polythene Build Up use with GI tubes Roof Shelter by Shade Net දැල් නිවාස ප්‍රචාරණ පොලිතීන් ගෘහ Propagators ලීදඬු හෝ ලෝහ නල හා සෙවන දැල් උපයෝගීකරගෙන අඩු සූර්යාලෝකයක් පතිතවනසේ සෙවන පාලනයකර බෝග වගාකිරීමට මෙම ගෘහ ගොඩනගනු ලැබේ උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාව වැඩිකර ගැනීම තුලින් ශාකයක ආරම්භක වර්ධක අවධීන් හිදී එය සාර්ථක පැළයක් බවට පත්කර ගැනීමට මෙම ගෘහ උපයෝගීකරගනු ලැබේ Slide4: 11/25/2015 mmpmm 4 අර්ධ ස්ථීර ව්‍යුහ Build Up use with timber and fiber ropes Roof Shelter by wooden plank ලැත් නිවාස LATH house ලීදඬු හෝ පටි උපයෝගීකරගෙන අඩු සූර්යාලෝකයක් පතිතවනසේ සෙවන කිරීමට හා සුළංධාරා පාලනය වන ආකාරයට මෙම ගෘහ ගොඩනගනු ලැබේ Slide5: 11/25/2015 mmpmm 5 Polytunnels පාරජම්බුල කිරණ වළකාලන පොලිතින් හෝ පොලිකාබනේට් ශීට් ඇසුරෙන් ආවරණය කරන ලදුව ස්වාභාවිකව වාතාශ්‍රය සංසරණයවීමට හැකිවන පරිදි කාළගුණ සාධක පාලනය කරගනිමින් එහි අභ්‍යයන්තර පරිසර තත්ත්වයන් සකසාගෙන බෝග වගාකිරීමට උචිත පරිදි ලෝහ දඬු හා නල ඇසුරෙන් ගොඩන ඟ න වගා ගෘහ ව්‍යුහයකි (උෂ්ණත්වය,සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය, වර්ෂාපතනය, සුළගේ ප්‍රවේගය සහ පාංශු පරිසර තත්ත්වය හෝ නිර්පාංශු මාධ්‍ය) Greenhouses පාරජම්බුල කිරණ වළකාලන නිරාපද වීදුරු ඇසුරෙන් ආවරණය කරන ලද සියළුම පාරිසරික සාධක පාලනය කරගනිමින් එහි අභ්‍යයන්තර පරිසර තත්වයන් සකසාගෙන බෝග වගා කිරීමට උචිත පරිදි ලෝහ දඬු හා නල ඇසුරෙන් ගො ඩන ඟ න වගා ගෘහ ව්‍යුහයකි (උෂ්ණත්වය,සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය , වර්ෂාපතනය, සුළගේ ප්‍රවේගය සහ පාංශු පරිසර තත්ත්වය හෝ නිර්පාංශු ම ාධ ්‍ය ) පොලිතීන් උමං ගෘහ හා හරිතාගාර Polytunnel & Greenhouse Slide6: 11/25/2015 mmpmm 6 දැල් ගෘහ Structure of Net house පොලිතීන් ගෘහ Structure of Polytunnel (Roof side vent) පොලිතීන් හා දැල් ගෘහ Structure of Poly-net house අර්ධ ස්ථීර වගා ගෘහ ව්‍යුහ Slide7: 11/25/2015 mmpmm 7 Greenhouses built with Polycarbonate ( Tunnel Type) හැඩය අනුව හරිතාගාර Greenhouse on the basis of shape ස්ථීර වගා ගෘහ ව්‍යුහ Greenhouses built with Glass Slide8: 11/25/2015 mmpmm 8 Tunnel (Quonset ) polytunnel Gothic arch Maxi-vent greenhouse Gable type polytunnel හැඩය අනුව පොලිතීන් ගෘහ Classification on the basis of shape Slide9: 11/25/2015 mmpmm 9 පොලිතීන් උමං ගෘහ සැකිළ්ල Structure of Polytunnel Anchor Plates Base Rail Base Plate Slide10: 11/25/2015 mmpmm 10 පොලිතීන් උමං ගෘහ සැකිළ්ල Structure of Polytonal/Greenhouse Slide11: 11/25/2015 mmpmm 11 පොලිතීන් උමං ගෘහයක හා හරිතාගාරයක අභ්‍යයන්තර ව්‍යුහ සැකසුම Inside Structure of Polytunnel / Greenhouse Hanging Misters Breezy Fan NFT Pipe Beds Slide12: 11/25/2015 mmpmm 12 පොලිතීන් උමං ගෘහයක හා හරිතාගාරයක ඉදිකිරීමේ පියවර කිහිපයක් A Few Construction Steps of Polytunnel / Greenhouse Slide13: 11/25/2015 mmpmm 13 Roof Top Extraction Roof Top Vent Ventilation Louvers Side Ventilation පොලිතීන් උමං ගෘහ හා හරිතාගාර තුල පරිසර තත්ත්ව පාලන ක්‍රම Polytunnel & Greenhouse Ventilation System Forced Ventilation Slide14: 11/25/2015 mmpmm 14 Mist propagation controller Water & Liquid Fertilizer filter Low Flow Fogger Mist Nozzle Pressure Compensating Dripper Non-Pressure Compensating Dripper Water Pump Submersible Water Pump Fertigation unit පොලිතීන් උමං ගෘහ හා හරිතාගාර තු ල භාවිතාකරන උපාංග Other accessories for Polytunnel & Greenhouse Ventilation System Slide15: 11/25/2015 mmpmm 15 ඝන මාධ්‍යය වගා පද්ධති Solid Medium Systems Hanging Bag එල්ලෙන වගා මළු PVC Pot බඳුන් Vertical Bag & Bag Post සිරස් වගා මළු Horizontal Bag තිරස් වගා මළු Poly Bag පොලිතීන් මළු Slide16: 11/25/2015 mmpmm 16 වගා ව්‍යුහ හා ක්‍රම Method of Cultivation මාධ්‍යය පිරවූ වගා මළු Using Grow bags ම ාධ්‍යය ප ිරවූ වගා බ ඳුන් Using Grow pots ම ාධ්‍යය ප ිරවූ පාත්ති Using Grow Beds Slide17: 11/25/2015 mmpmm 17 න ිශ්චය කරන ලද පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ සඵල පෝෂක මිශ්‍රණ පද්ධතියක ආධාරයෙන් පස් රහිතව එළවළ ු බෝග වගා කිරී ම A method of growing crops without the use of soil and growing vegetables in solid environments other than soil which is enriched by nutritional solutions නිර්පාංශු වගාව Soilless Cultivation ජල රෝපිත වගා වගා පද්ධති Hydroponic Systems: ජල රෝපිත වගා වගා පද්ධති Hydroponic Systems Passive Systems සංසරණය නොවන Wick ( Capillary) කේෂික අවශෝෂණ වගාව Floating Raft පා වෙන වගාව Flood and Drain(Ebb and Flow) මුල් ගිල්වූ වගාව Active Systems සංසරණය වන Deep Water Culture(Bubble- ponics ) ගැඹුරු පෝෂණ ධාරා Nutrient Film Technique(NFT) පෝෂණ ද්‍රාවණ පටල තාක්ෂණය(නොගැඹුරු) 11/25/2015 mmpmm 18 කේෂික අවශෝෂණ වගාව Passive System-Wick : කේෂික අවශෝෂණ වගාව Passive System-Wick 11/25/2015 mmpmm 19 From the bottom reservoir nutrient solution is drawn up through a number of wicks into the growing media Grow Tray & Growing Medium Air stone Air pump Reservoir Wick ශාක ම ඟි න් ජලය හා පෝෂක ද්‍රව්‍ය කේෂාකර්ෂණ මූල ධර්මය අනුව උකහා ගැනේ Water and nutrients are drawn up to the roots by capillary action ද්‍රව මාධ්‍යය වගා පද්ධති Liquid Medium Systems පාවෙන වගා ක්‍රමය Passive System- Raft: Floating Platform with Plants Air Line Air Stone Aquarium Air Pump පාවෙන වගා ක්‍රමය Passive System- Raft 11/25/2015 mmpmm 20 Only meant for small plants, raft hydro systems keep plants on a "raft" floating in a nutrient reservoir පෝෂක ද්‍රාවණය සහිත පරිශ්‍රයේ මතුපිට වගාව පාවීමට සැළසේ. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා එලවළු බෝග වගා කිරීමට වඩා සුදුසුවේ Slide21: 11/25/2015 mmpmm 21 මුල් ගිල්වූ වගාව Root Dipping technique (Deep Water Culture) පෝෂක සහිත ග ැඹුරු ජලයේ වගාව ( DWC ) යනු ජල රෝපිත වගා ක්‍රමයකි පෝෂ්‍ය පද ාර් ථ සහිත ඔක්සි ජනීකරනය කරන ලද ජලය තුළ ශ ාක මුල් එල්වා වැටීමට සැලසීම මග ින් එළවළු බෝග වගා ක ිරීමයි. Bubbleponics යනු ග ැඹුරු ජලයේ වගාවට අනුරූපීතාවයක් ඇති පද්ධති යකි Deep water culture. Deep water culture (DWC) is a hydroponic, and so also aquaponic, method of plant production by means of suspending the plant roots in a solution of nutrient-rich, oxygenated water. Bubbleponics is a related method of plant production that involves a top-fed deep water culture system Slide22: ජලයේ දියකරන ලද පෝෂක ශාකයේ මූල මණ්ඩළයේ පහළින් නිරතුරුව ගලා යාමට සලස්වන අතර මූල මණ්ඩළයේ ඉහළ කොටසින් ශාකයකට අවශ්‍ය වාතය හා ඔක්සිජන් අවශෝෂණය කරගනී පෝෂ ක ද්‍රාවණ පටල තාක් ෂණය(නොගැඹුර ු) Active Systems-Nutrient Film Technique (NFT) PVC Tube Air Pump Air Stone Nutrient Pump Reservoir 11/25/2015 mmpmm 22 Provide a constant film of water and nutrients along the bottom of a channel & flowing over the roots at all times. Part of the roots grow down in the nutrient water and parts of the roots above the water line getting fresh air and oxygen Slide23: නිරතුරුවම පහල ටැංකියේ සිටඉහළ ටැංකියට පෝෂක ද්‍රව්‍ය පොම්පකරනු ලැබේ ඒ අනුව ශාකයන්හි මූල පද්ධතිය මඟින් ශාකයට අවශ ් ‍ය පෝෂක උකහා ගනී පෝෂක මාධ්‍යය පහළට ගලන අවස්ථාවේදී වාතයේ ඇති ඔක්සිජන් ශාකයන්හි මූල පද්ධතිය මඟින් උකහා ගනී ප ෝ ෂක ද ්‍රාවණ පටල තාක් ෂණය(ග ැඹුර ු) Active System-Deep flow technique / Flood and Drain (Ebb and Flow) 11/25/2015 mmpmm 23 Slide24: 11/25/2015 mmpmm 24 නල මත සිදුරු කපන දැති වෘත්ත PVC Pipe Hole Drill Bit Saw දැල් බ ඳු න් PVC Net pot පෝෂක පටල තාක්ෂණ පද්ධතියක් තැනීම How to make NFT system Slide25: 11/25/2015 mmpmm 25 Inserting Plant in the Hole නල පද්ධති සැකසීම කරන්නේ කෙසේද How to Prepare Pipe System Fixing Water Line to PVC pipe end Cutting Holes on PVC pipe Fixing end cap & Water line to end cap Slide26: Hydroponics comes from the Latin language and it means working water “Hydro" means "water“ “ Ponos " means “Labor" 11/25/2015 mmpmm 26 පෝෂක පටල තාක්ෂණය මත වගා කිරීමට සැකසූ පද්ධති Organized System for NFT පෝෂක සහිත ජලීය මාධ්‍ය ගලන නල Using PVC pipes System

Add a comment

Related presentations