3. Pnömotoraks

67 %
33 %
Information about 3. Pnömotoraks
Health & Medicine

Published on February 27, 2014

Author: akugoguscerrahisi

Source: slideshare.net

Description

Ayrıntılı bilgi için: www.akugoguscerrahisi.com

Pnömotoraks Doç. Dr. Okan Solak AKÜ Göğüs Cerrahisi AD

    Plevral aralıkta hava birikmesi ve buna sekonder gelişen akciğer kollapsı Sebep genelde visseral plevra rüptürü sonucu akciğerden hava kaçağı Primer spontan pnx oluşumunda bül ve bleblerin önemli bir yeri vardır Bleb: Alveol rüptürü sonucu visseral plevra içinde 2cm’den küçük subplevral hava birikimidir. Genellikle Üst lob apeksi ve alt lob süperior segmentte bulunurlar

 Bül: Visseral plevra altında yerleşen 1cm’den büyük hava boşluğu. Amfizemin herhangi bir türü ile birlikte olabilir veya normal bir akciğerde de bulunabilir.  Pnx’in ana fizyolojik sonuçları vital kapasitede azalma ve PaO2’de düşmedir.

Pnömotorax Spontan Primer *Subplevral bleb rüptürü Neonatal Sekonder *Büllöz hastalık (KOAH) *Tbc, kistik fibrozis *Diğer hastalıklar Edinsel İatrojenik *Santral katater *Torasentez *Transtorasik biopsi Barotravma Travmatik *Künt yaralanma *Penetran yaralanma

Primer Spontan Pnx  20-30 yaş  Erkek (E/K: 2-5)  Uzun boylu ve zayıf bireyler  Ailevi yatkınlık (Otozomol dominant veya X’e bağlı geçiş)  Sigara (>22 sigara/gün olanlarda 102 kat)  Konjenital bronş anamolisi

Klinik         Nefes darlığı Göğüs ağrısı Hafif taşikardi Pnx olan taraftaki hemitoraksın daha geniş olması Solunuma daha az katılan hemitoraks Hiperrezonans Solunum sesinin azlığı veya yokluğu Trakeal shift

Klinik    Tansiyon pnx: Taşikardi (140 vuru/dk), hipotansiyon, elektromekanik bozukluk, siyanoz. PA Akciğer: Ayakta, Ekspirasyon sırasında Plevral hat, akciğer parankiminde dansite artışı, periferde hiperlüsens görünüm, periferde bronkovasküler dallanmanın görünmemesi Bilgisayarlı tomografi : Küçük pnx, bül ve blepler saptanabilir

PSP komplikasyonları  Persistan hava kaçağı  Tansiyon pnx  Pnömomediyastinum  Cilt altı amfizem  Hemotoraks  Horner sendromu  Reekspansiyon ödemi

Tedavi Amaç: Plevral aralıktaki havanın tahliyesi, hava kaçağının kontrolü, nüksün önlenmesi  Gözlem  Oksijen desteği  Basit aspirasyon  Tüp torakostomi  Tüp torakostomi ile sklerozan ajan verilmesi  Torakotomi  Videoyardımlı torakoskopi

Tedavi  Gözlem: Tek taraflı, %20 den küçük pnx, asemptomatik, sağlıklı kişi. 24 saatte hemitoraks hacminin %1.25’i kadar hava (5070ml/gün) hemitoraksttan rezorbe olur.  İğne aspirasyonu: Midklavikular 2.İCA’dan gri anjiocut ile aspirasyon yapılır (PSP’de %65, SSP’de %35 başarılı). 24 saat içinde tekrarlanır, başarısız olunursa tüptorakostomi uygulanır.

Tedavi    Tüp torakostomi:Orta ve büyük derecede pnx, hasta semptomatik, pnx’in radyolojik progresyonu, tansiyon pnx, karşı akciğer hastalıklı Torakotomi: bül rezeksiyonu yanında apikal abrazyon veya plörektomi Videoyardımlı torakoskopi: Endostepler ile bül veya bleb rezeksiyonu, mekanik abrazyon, lazer veya koter ile plevra irritasyonu, tetrasiklin veya talk ile kimyasal plöredez.

Nüks  İlk epizottan sonra nüks %20-30 iken, ikinci epizottan %50’den fazladır.  Nüksü önlemek için tüp torakostomi yolu ile sklerozan ajan verilebilir (tetracycline, minocycline, talk, otolog kan, fibrin glue).

Sekonder spontan pnx     Altta yata primer akciğer hastalığı olduğundan SSP, PSP’den daha ciddi bir klinik tablo gösterir. KOAH, Tbc, Akciğer enfeksiyonları, Kistik fibrozis, Malignite ve diğer hastalıklar Ciddi nefes darlığı ve siyanoz görülebilir Pulmoner rezervi azalan hastalarda bir akciğerin parsiyel veya total pnx’i ölüme yol açabilir.

Add a comment

Related presentations

Related pages

pnomotoraks nasıl yapılır www umke org Videosunu ekleyen ...

112 EĞİTİMLERİ AFYONKARAHİSAR UMKE "pnömotoraks" Göğüs Cerrahisi Doç Dr. Okan SOLAK - Duration: ... 3:52. kidd2332 12,028 views. 3:52
Read more

pnomotoraks - YouTube

Subscribe Subscribed Unsubscribe 3 3. ... Standard YouTube ... 112 EĞİTİMLERİ AFYONKARAHİSAR UMKE "pnömotoraks" Göğüs ...
Read more

Spontan pnömotoraks: 348 olgunun geriye dönük olarak de ...

Spontan pnömotoraks: 348 olgunun geriye dönük olarak ... Mehmet YILDIRIM,3Bülent ARMAN4 ... Pnömotoraks terimi ilk defa 1803 y›l›nda Itard
Read more

Gebelikte spontan pnömotoraks ve pnömomediastinum: Bir ...

Gebelikte spontan pnömotoraks ve pnömomediastinum: ... 3Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, ...
Read more

Gebede Pnömotoraks OLGU SUNUMU T A D - tader.org

Gebede Pnömotoraks OLGU SUNUMU Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum): 34-36 34 Spontaneous Pneumothorax in a ...
Read more

ilkiz açıkalın - J93 Pnömotoraks - oznurawesta.com

SPONTAN PNÖMOTORAKS: ... 3). Akciğeri çevreleyen hava çerçevesi 2 cm ise, hacim olarak %40-50 civarında bir pnömotoraks bulunduğu anlaşılır.
Read more

Spontan Pnömotoraks ve Tedavisi | Article | Türkiye Klinikleri

Spontan Pnömotoraks ve Tedavisi. SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX AND ITS TREATMENT. Cemal KAHRAMAN a,Yiğit AKÇALI a,Levent ELBEYL ... 1.3. Bu "SİTE"'de ...
Read more

Tüberküloz ve Toraks ::.: Gebelikte spontan pnömotoraks ...

3 Boschehr Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci Araştırma Komitesi, Boschehr, İran. ÖZET. Gebelikte spontan pnömotoraks: Olgu sunumu.
Read more

Tüp Torakostomi Gerektiren Pnömotorakslı Yenidoğanlarda ...

Tüp Torakostomi Gerektiren Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ... 3 'ünde (%6) bilateral pnömotoraks saptan ...
Read more

EÞZAMANLI BÝLATERAL PRÝMER SPONTAN PNÖMOTORAKS - Dergisi

tgkdcd 1999; 7:6, 489-91 eÞzamanli bÝlateral prÝmer spontan pnÖmotoraks simultaneous bilateral primary spontaneous pneumothorax dr. mehmet yildirim, dr ...
Read more