3-İnançla İlgili Yorumlar

48 %
52 %
Information about 3-İnançla İlgili Yorumlar
Entertainment
ehl

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation:  Ehli Sünnet vel Cemaat Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnete sarılan, onların gösterdiği yolda giden anlamlarına gelir. Ehl -i Sünnet vel Cemaat Mezheplerinin genel prensipleri şunlardır: 1- Kâinat vehim ve hayalden ibaret olmayıp onun bir öz varlığı ve hakikati vardır. İnsan, bu kâinatı tanımaya, ayrıca bilgi edinmeye muktedirdir. 2- Kâinat bütün ayrıntılarıyla yaratılmış bir şeydir, onun mutlaka tek olan bir yaratıcısı (Allah) vardır. 3- Allah (C.C.) Teâla’nın zatından ayrılmayan, çeşitli ezeli sıfatları vardır. 4- Allah (C.C.) Teâla ahirette mü’minler tarafından görülecektir . 5- Kader haktır; fakat kul icbar (zorlama) altında değildir. 6- Peygamberler ve mucizeleri , veliler ve kerametleri haktır. 7- Kelamullah kadimdir, ses ve harflerden oluşmuş değildir. 8- Ahiret ve ahvali : Kabir azabı, Cennet ve cehennem, sırat, hisap , mizan, şefaat… haktır, cennet ve cehennem içindekilerle beraber ölümsüzdür. 9- Peygamberlerden sonra en faziletli zat ve ilk halife Ebû Bekir (r.a.), sonra Ömer (r.a.), sonra Hz. Osman (r.a.), sonra Hz. Ali (r.a.)’ dir . Ashab-ı Kiramın hepsi muhteremdir, itimada şayandır. 10- Ehl -i Kıble ’den olan bir kimse işlediği günah sebebiyle tekfir olunamaz. Mü’mine kâfir diyenin küfründen korkulur. EHL-İ SÜNNETİN ORTAK GÖRÜŞLERİ PowerPoint Presentation: Ş İİLİK Hz. Peygamberin vefatından sonra hilafetin kıyamete kadar Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eden siyasi mezheptir. İlk defa 680 yılında Hz. Hüseyin’n Kerbela da şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. İmamiyye , Zeydiyye ve İsmailiyye gibi farklı görüşleri olan kollara ayrılmıştır. GÖRÜŞLERİ 1 - Allah Hz. Muhammed’i İ slamı yaymak için göndermiştir. O’nun vefatından sonra bu görev onun neslinden olan İmamlara geçmiştir. 2 - İmamların İlki Hz. Ali’dir. Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman göreve haksız gelmişlerdir. Çünkü i mamları İnsanlar değil Allah ve peygamber seçer . 3 - Şia ya göre imamlar masum( günahsız)dur . 4 - Hz.Alin’in tnarı olduğunu söyleyen Galiye kolu Şia’nın çoğunluğu tarafından kabul görmez. Günümüzde varlığını Başta İran, Azerbaycan, Lübnan gibi ülkelerde devam ettirir. Günümüzde Dünya Müslümanlarının yaklaşık %10 Şiidir . İTİKADİ MEZHEPLER PowerPoint Presentation: HARİCİLİK 657 yılında Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasındaki Sıffin savaşı ve sonrasındaki hakem olayı ile doğmuş bir mezheptir. Hz. Ali'den ayrılarak önce Harûra'da , daha sonra Nehrevân'da toplanan ve Abdullah b. Vehb er- Râsibî el- Ezdî'yi kendilerine halife seçen Hâricîler , kısa zamanda tam bir terör havası estirmeye başladılar. İlk önce fikri ve siyasi bir akım olarak ortaya çıkmış sonra İtikadi bir boyut kazanmıştır. Kendi dışındaki Müslümanlara karşı katı tutumları nedeniyle tarih sahnesinden silin- mişlerdir GÖRÜŞLERİ 1- Hüküm Allah’a aittir. Hakem olayını kabul eden Hz. Ali ve Muaviye dinden çıkmış kafirdir. 2- Büyük günah işleyen Müslüman dinden çıkar. Tevbe etmeden ölürse ebedi cehennemde kalır. 3- Müslüman bir topluma yönetici olmak için Kureyş soyundan olmak şart değildir. Adil bilgili ve yetenekli olan herkes olabilir. PowerPoint Presentation: MU’TEZİLE Ehli Sünnet alimi Hasanı Basri nin öğrencisi Vasıl Bin Ata’nın görüşleri etrafında oluşmuş İtikadi bir mezheptir. Ehl -i Bid’attir . İslam Dünyasında akılcılığı ile öne çıkmış bir mezheptir. Farklı kültür ve inançların İslam’a yönelttikleri eleştirileri akli yöntemler kullanarak savunmayı esas alır. Abbasi Halifesi Me’mun’un felsefi eserleri tercüme ettirip İslam dünyasına yayması bu mezhebin güçlenmesine yol açmış ve Abbasi döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur. İtikadi konuların dışında görüş ileri sürmemiş fıkhi - ameli konularda Hanefi Mezhebini takip etmişlerdir. (Kaza ve kaderi kabul etmezler, cinleri elektrik akımı gibi, Mirac’ı rüya olarak yorumlarlar.) PowerPoint Presentation:  GÖRÜŞLERİ ; 1 - İnsanlar fillerinde tamamen özgürdür . İnsan fiillerinin oluşmasında Allah’ın müdahalesi yoktur. 2 - İnsan fiillerinin Yaratıcısı Allah olsaydı Allah’ın insanları cezalandırması anlamsız olurdu ve bu Allah’ın adaletine aykırı olurdu. 3 - Toplumun hayrı için iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak herkesin görevidir. Mutezile mezhebi şu beş esas üzerine bina edilmiştir. 1- El menzile beynel menzileteyn ( İki yer arası): Büyük günah işleyenler ne mümin ne de kafirdir. İkisi arasında bir yeri vardır. 2- Vad ve vaid : Allah iyilik yapanları ödüllendireceğini ve Kötülük yapanları cezalandıracağını vaat etmiştir. 3- Emri bil maruf ve Nehyi anil münker : İyiliği emretmek kötülüğü yasaklamak. 4- Tevhid: Allah sıfatlardan uzaktır. O zatı ve sıfatları ile birdir. 5- Adl : İnsan kendi fiillerini yaratır. Allah zulmetmez. Onun adaleti gereği insana kendi yarattığı fiillerin hesabını sormaz. Günümüzde mensubu yoktur. PowerPoint Presentation: EŞ’ARİLİK İmam Hasan El Eş’ari’nin görüşleri etrafında şekillenmiş İtikadi bir düşünce ekolüdür. İmam Eş’ari 873 te Basra’da doğmuş 936 da Bağdat’ta vefat etmiştir. 40 yaşına kadar Mu’tezile’nin görüşlerini savunmuş, sonra ona açıkça karşı çıkıp hadislere ağırlık vermeye başlamıştır. Akla fazla önem veren Mu’tezileye tepki olarak ortaya çıkmış bir mezheptir. Abbasi Halifesi Me’mun’un Mutezile’nin görüşlerini zorla benimsetmeye çalışmasına tepki olarak ortaya çıkan akımlardan biridir. GÖRÜŞLERİ; 1 - Kendisine tebliğ ulaşmayan kimseler Allahı akılla bulup iman etmekle yükümlü değildir. 2 - Ahirette mü’minler tarafından Allah’ın görülmesi mümkündür ve göreceklerdir. 3 - İ yi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil vahiy ile bilinir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir . 4 - İman; Allahın varlığını, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve dini hükümlerin tamamını kalp ile tasdik dil ile ikrar etmeye denir. Bayanlardan da Peygamber gönderilmiştir. 5- Büyük günah işleyen dinden çıkmaz. Böyle birini Allah dilerse affeder dilerse cezalandırır. Eş’arilik Mısır, Suriye ve Irak yaygınlaşmış bir mezheptir. Bugün de varlığını devam ettiren önemli bir mezheptir. Amelde Şafii olanlar genellikle İtikatta Eş’aridirler . PowerPoint Presentation:  MATURİDİLİK İmam Maturidi 862 yılında Semerkant’ın Maturid kasabasında doğmuş büyük Türk bilginidir. Yaşadığı bölgede Kelam ilminin ilk ve en önemli temsilcisi olmuştur. 944 yılında vefat etmiştir. Kelam, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alanında geniş bilgilere sahip bir âlimdir. “ Te’vilatül Kur’an ” ve “ Kitabut Tevhid ” adlı iki eseri günümüze ulaşmıştır. Görüşleri daha çok öğrencileri aracılığı ile yayılmıştır. Akıl ve vahiy arasında denge kurmuş bir alimdir. Fıkıh’ta Hanefidir . PowerPoint Presentation: 3- İman dil ile ikrar kalb ile tasdiktir. Allah’ın varlığına akıl ile ulaşmak vaciptir . 4- Ameller imanın bir parçası değildir. Amellerle iman artmaz. Günah işlemekle iman azalmaz . “İnşallah müminim” denmez. “Gerçekten müminim” denir. 5- Büyük günah işleyenler dinden çıkmaz . Ancak günahkâr olur. 6- İnsan fiilleri yaratma yönünden Allah’a, kazanma yönünden insana aittir. Maturidilik Orta Asya, Afganistan, Pakistan, Doğu Türkistan, Malezya, Endonezya, Kafkaslar, Rusya, Türkiye ve Orta doğuda hala varlığını devam ettirmektedir. GÖRÜŞLERİ ; 1- Allah’ın varlığı ve Hz. Muhammed’in peygamberliği ve ahiret inancı gibi prensipler akıl ile bilinebilir . Zira K ur’anda akla ve düşünmeye vurgu vardır. Ebu Hanife de aynı görüştedir. 2- Maturidiye göre iyi, kötü-güzel ve çirkin akılla bilinebilir. Yüce Rabbimiz bir şeyi güzel olduğu için emretmiş, çirkin olduğu için yasaklamıştır. EŞ’ARİYE İLE MATURİDİYE ARASINDAKİ FARKLAR: EŞ’ARİYE İLE MATURİDİYE ARASINDAKİ FARKLAR Maturidiye’ye göre kulda müstakil bir irade-i cüz’iyye vardır. Eşariye’ye göre bu irade müstakil değil Allah tarafından yaratılmıştır. Maturidilere göre Allah’ın tekvin diye ayrı müstakil bir sıfatı vardır. Eşarilere göre bu sıfat Kudret sıfatının içindedir. Maturidilere göre dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah’ı bulabilir . Eşariye’ye göre bulamaz. Maturidi’ye göre iyi ve kötü , güzel ve çirkin akılla bilinebilir. Allah bir şeyi iyi olduğu için emretmiş, kötü olduğu için yasaklamıştır. Eşariye’ye göre ise iyi Allah emrettiği için iyi, kötü de Allah yasakladığı için de kötüdür. Maturidiye’ye göre peygamberler de aranan niteliklerden biri de erkekliktir . Eşariler’de aranan nitelikler arasında böyle bir şart yoktur. Maturidilere göre kafirler ayrıca ibadetle mükellef değildir, bundan dolayı ayrıca azap görmezler. Eşariler’e göre ise kafirler de ibadetle mükelleftir, ibadet etmediklerinden dolayı ayrıca azap görürler. PowerPoint Presentation: FIKHİ AÇIDAN MEZHEPLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ DAĞILIMI PowerPoint Presentation: HAZIRLAYAN : HAMZA GÜLMEZ (Hiçbir Hakkı Mahfuz Değildir.Dilediğiniz Gibi Kullanabilirsiniz.)

Add a comment

Related presentations