ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β3 54-56

43 %
57 %
Information about ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β3 54-56
Education

Published on March 9, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 3, παρ. 54-56, σελ. 86-87) Η εκτέλεση του Θηραμένη Ἐκ δὲ τούτου ὁ μὲν κήρυξ τῶν τριάκοντα ἐκέλευσε τοὐς ἕνδεκα ἐπί τὸν Θηραμένην, ἐκείνοι δ’ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου καὶ ἀναιδεστάτου, ὁ Κριτίας μὲν εἶπεν: «Παραδίδομεν ὑμῖν Θηραμένην τουτονί κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον. Υμεῖς δὲ (οἱ ἕνδεκα) λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οὗ δεῖ πράττετε τὰ ἐκ τούτων. Ὡς δὲ εἶπε ταῦτα, ὁ Σάτυρος εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. Ὁ δὲ Θηραμένης, ὥσπερ εἰκός, ἐπεκαλεῖτο καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσα καὶ τοὺς ὁμοίους Σατύρῳ ἐπί τοῖς δρυφάκτοις καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρε τῶν φρουρῶν

καὶ οὐκ ἀγνοούντες ὅτι παρῆσαν ἔχοντες ἐγχειρίδια. Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς δηλοῦντα μάλα μεγάλῃ φωνῇ οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἕν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡς Σάτυρος εἶπεν ὅτι οἰμώξοιτο εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο: «Ἄν δὲ σιωπῶ, ἔφη, οὐκ ἀρ’ οἰμώξομαι;» καὶ ἐπεὶ γε ἔπιε τὸ κώνειον ἀναγκαζόμενος ἀποθνῃσκειν, ἔφασαν εἰπεῖν αὐτὸν ἀποκοτταβίσαντα τὸ λειπόμενον: «τοῦτ’ ἔστω Κριτίᾳ τῷ καλῷ». Καὶ οὐκ ἀγνοῶ μὲν τοῦτο ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα (ἐστί) ἐκεῖνο δὲ τοῦ ἀνδρός κρίνω ἀγαστόν, τὸ μήτε ἀπολίπειν τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ θανάτου παρεστηκότος.

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 18-20

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 18-20, σελ. 71) Η κρίσιμη συνεδρίαση - Η απόφαση της ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" - Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β3 54-56. Education. Tweet. 09. 03. 2014 0 views ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β3 50-51. Education ...
Read more

177108575 Ξενοφώντος Ελληνικά ...

Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects Sheet Music. Hand-picked favorites from our editors
Read more

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ...

Β3. «...ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις»: Κατά τον Πρωταγόρα, ...
Read more

1.Ξενοφώντος, ερ.22 - Αρχαία Α ...

... Β3.Εισαγωγή ... 4o ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Duration: 3:34. kikitsa28 1,355 views. 3:34
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 2

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. 50 – 56 . ... Η εκτέλεση του Θηραμένη 54 – 56 .
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΒΙΒΛΙΟ 2 ...

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Ο Λύσανδρος) αφού ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο, έπλευσε προς το ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΒΙΒΛΙΟ 2 ...

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΒΙΒΛΙΟ 2 (Α” ΛΥΚΕΙΟΥ) κείμενο ... Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 3, 54-56:
Read more

24grammata.com Culture e-Magazine – Free eBooks ...

Ιστορικά γεγονότα Β3. Ελλάδα 1821 – 1864 Β4. Ελλάδα 1940 – 1950 Β5. Ελλάδα 1967 – 1974 Β6. Ιστορικά ...
Read more

ΜΙΚΡΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ...

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄, ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ... Β3. ...
Read more