advertisement

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β3 52-54

43 %
57 %
advertisement
Information about ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β3 52-54

Published on March 9, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

advertisement

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 3, παρ. 52-53, ςελ. 86) Η αντίδραση του Θηραμένη Ὁ Θεξακέλεο ἀθνύζαο ηαῦηα ἀλεπήδεζελ ἐπὶ ηὴλ ἐζηίαλ θαὶ εἶπελ: «Ἐγὼ δ’, ἔθε, ὦ ἄλδξεο, ἱθεηεύω ηὰ πάλησλ ἐλλνκώηαηα, κὴ εἶλαη ἐπί Κξηηίᾳ ἐμαιείθεηλ κήηε ἐκὲ κήηε ὅλ ἄλ βνύιεηαη ὑκῶλ, ἀιιὰ ηὴλ θξίζελ εἶλαη θαὶ ὑκῖλ θαὶ ἐκνὶ θαηὰ ηνῦηνλ (ηὸλ λόκνλ), ὅλπεξ λόκνλ νὗηνη ἔγξαςαλ πεξὶ ηῷ ἐλ ηῷ θαηαιόγῳ. Οὐθ ἀγλοῶ κέλ, ἔθε, κὰ ηνὺο ζενὺο θαὶ ηνῦην, ὅηη νὗηνη εἰζη νὐ κόλνλ ἀδηθώηαηνη πεξὶ ἀλζξώπνπο, ἀιι’ ἀζεβέζηαηνη θαὶ πεξὶ ζενύο. Θασκάδω κέληνη ὑκῶλ, ἔθε, ὦ ἄλδξεο θαινὶ θἀγαζνί, εἰ κὴ βνεζήζεηε ὑκῖλ αὐηνῖο, θαὶ ηαῦηα γηγλώζθνληεο ὅηη ηὸ ἐκόλ ὄλνκα νὐδὲλ εὐεμαιεηπηόηεξόλ (ἐζηη) ἤ ηὸ (ὄλνκα) ἑθάζηνπ ὑκῶλ». ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢  Ο Θεξακέλεο παίρλεη ηαραγκέλος ηνλ ιόγν κεηά από ηηο πνιιέο θαη πξσηνθαλείο απζαηξεζίεο ηνπ Κξηηία (παξάλνκε δηαθνπή ηεο δίθεο, πξόζθιεζε ησλ λεαξώλ καραηξνθόξσλ, δήζελ πξνζηαζία ησλ δηθαζηώλ από ελδερόκελε δηθαζηηθή πιάλε, δηαγξαθή ηνπ Θεξακέλε από ηνλ θαηάινγν ησλ ηξηζρηιίσλ, εμαλαγθαζκό ησλ ηξηάθνληα θαη ησλ βνπιεπηώλ λα ζπλεξγήζνπλ ζηελ θαηαδίθε ηνπ Θεξακέλε) .  Ο βωκός / εζηία ήηαλ ιίζηλε ζπλήζσο θαηαζθεπή κέζα ζην ζπίηη ή ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, όπνπ ιαηξεύνληαλ αληίζηνηρα νη ζεόηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο πόιεο. Σε απηόλ πάλσ ηεινύληαλ νη ζπζίεο. Ωο ιαηξεπηηθόο ρώξνο πξνεγήζεθε ρξνληθά ηνπ λανύ, αιιά θαη αξγόηεξα παξέκεηλε βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν κέζα ή έμσ από

απηόλ. Σε βσκό, ηεξό ή λαό θαηέθεπγε θαλείο, όηαλ θηλδύλεπε ε δσή ηνπ, δεηώληαο πξνζηαζία από ηνπο ζενύο, γηαηί ε παξαβίαζε ηνπ αζύινπ ζεσξνύληαλ βαξύηαηε αζέβεηα πνπ κόιπλε όιε ηελ πόιε. Ο ζεβαζκόο πξνο ηνλ ηθέηε ήηαλ ύςηζην πνιηηηθό θαζήθνλ. Καη απηή ηε ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή ζρέζε επηβεβαηώλεη θαη ην γεγνλόο όηη ζηελ Αγνξά ηεο Αζήλαο, πνπ ήηαλ θαηεμνρήλ πνιηηηθό θέληξν, ππήξραλ πνιινί βσκνί θαη ηεξά, ηεκέλε θαη λανί. Η παραβίαζε ηοσ αζύιοσ ζεσξείηαη κεγάιε αζέβεηα γηαηί: α) κοιύλεη οιόθιερε ηελ θοηλόηεηα, β) απνηειεί παραβίαζε ποιηηηθού θαζήθοληος, γ) είλαη άρλεζε ηωλ ζεζκώλ ηες εσζέβεηας, δ) δσλακηηίδεη ηης θαιές ζτέζεης ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο. Έηζη θαη ν Θεξακέλεο, όηαλ θαηάιαβε όηη θηλδύλεπε ε δσή ηνπ, αλαπήδεζε σο ηθέηεο ζην βσκό ηεο βνπιήο, πάλσ ζηνλ νπνίν νξθίδνληαλ νη βνπιεπηέο όηη ζα εθδηθάζνπλ ηηο ππνζέζεηο κε γλώκνλα ην δίθαην θαη ηελ εζηθή. Η πξναίζζεζή ηνπ όκσο όηη ηειηθά δε ζα ηνλ ζώζεη ν βσκόο ζα απνδεηρηεί αιεζηλή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τη εμεγεί ν Θεξακέλεο πώο ζα αθνινπζήζεη, αλ εμαιεηθζεί ηόζν εύθνια ην όλνκά ηνπ από ηνλ θαηάινγν; 2. Να βξείηε ηηο ιέμεηο ησλ παξαγξάθσλ 52-53 κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη νη παξαθάησ: πεδάιην, απόθαζε, εζηηαηόξην, βάζε, άθξηηνο, επίδεημε, βνύιεζε 3. Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηα : ἐμαιείθεηλ, βνύιεηαη, ἀγλνώ

Add a comment

Related pages

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β2 1-2

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 1-2, σελ. 63) ... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β3 54-56 ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β2, 18-20

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Β΄, ΚΕΦ. 2, παρ. 18-20, σελ. 71) Η κρίσιμη συνεδρίαση - Η απόφαση της ...
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2 ...

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, παρ.52-54 ΑΣΚΗΣΕΙΣ παρ.52-53. 1. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ...
Read more

oldholborn: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ...

... ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ "" ΕΛΛΗΝΙΚΑ "" ... §§ 52-54 Η ΙΚΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ... ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1)
Read more

24grammata.com Culture e-Magazine – Free eBooks ...

Ιστορικά γεγονότα Β3. Ελλάδα 1821 – 1864 Β4. Ελλάδα 1940 – 1950 Β5. Ελλάδα 1967 – 1974 Β6. Ιστορικά ...
Read more

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ...

Β3. «...ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις»: Κατά τον Πρωταγόρα, ...
Read more

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ...

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ- ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Uploaded by. Christina Palakidou. Views. connect to download.
Read more

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΒΙΒΛΙΟ 2 ...

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Ο Λύσανδρος) αφού ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο, έπλευσε προς το ...
Read more