ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode

54 %
46 %
Information about ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode
Education

Published on February 19, 2014

Author: NonHae

Source: slideshare.net

Description

การจัดทำ 2D Barcode ด้วยโปรแกรม QR Code ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ในการติดตัวเล่มหนังสือ โดยจะทำ 2D Barcode จำนวน 2 ดวง ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ
http://chaiyasitks.wordpress.com/2014/01/03/2d-barcode

ขั้นตอนในการทํา 2D Barcode 1. Log in เขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha 2. คลิกที่ Koha Administration (ฟงกชั่นนี้มีการกําหนดสิทธิบัญชีผูใช) ์

3. เลื่อนหนาตางลงมาที่ Tools คลิกที่ Generate barcodes 4. จะปรากฏหนาตาง Generate 2DBarcode

5. ใหทําการกรอกเลข Bib หนังสือที่ตองงการไดเลย หากกรอกเสร็จแลวใหกดปุม generate 6. จะปรากฏหนาตางตามภาพดานลาง ใหทําการปรับแตงขอมูลในชองเนื้อหาที่แสดงในขอมูล 2DBaecode จนในชองจํานวนตัวอักษร ที่มีตัวเลขสีแดงหายไป จากนั้นกดปุม OK

Add a comment

Related presentations

Related pages

ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode - Education

ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode ... on Jul 27, 2015. Report Category: Education
Read more

Barcode Generator-html.pdf - Documents

ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode 1. ขั้นตอนในการทํา 2D Barcode 1. Log in เข ...
Read more

ภาษาอังกฤษ ขายภาษาอังกฤษ และ ราคาภาษาอังกฤษ สินค้ามากมาย ...

... - Games สุดฮิตมากมายทั้งแบบ 2D ... มีขั้นตอนในการทำ ... barcode, ECR, smartcash, ...
Read more

market.sec.or.th

โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ (2d, 3d, 4dx) ประเภทเก้าอี้นั่ง ...
Read more