ტრეინინგი საგადასახადო სამართალში.

67 %
33 %
Information about ტრეინინგი საგადასახადო სამართალში.
Education

Published on February 4, 2014

Author: aka4444

Source: slideshare.net

Description

გაიარეთ ტრეინინგი საგასახადო სამართალში საგადასახადო კოდექსის თანაავტორ ბატონ ზვიად როგავას ხელმძღვანელობით!

Global Education Georgia გთავაზობთ ყველაზე მოთხოვნად კურსს საგადასახადო სამართალი კურსს უძღვება: საგადასახადო კოდექსის თანაავტორი, ექსპერტი საგადასახადო სამართალში - ბატონი ზვიად როგავა . მსმენელი შეისწავლის საგადასახადო სამართლის შემდეგ საკითხებს:  საგადასახადო სამართალი და საგადასახადო სამართლებრივი ურთიერთობები;  გადასახადის ცნება, ნიშნები, სტრუქტურა და კლასიფიკაცია;  საგადასახადო კანონმდებლობა საგადასახადო სისტემა  საგადასახადო სამართლის სუბიექტები;  გადასახადის გადამხდელის ცნება და სახეები;  საგადასახადო ადმინისტრაციები;  საგადასახადო წარმოება და მისი ძირითადი სტადიები;  გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი   საგადასახადო კონტროლი, საგადასახადო პასუხისმგებლობა, საგადასახადო შეთანხმება; საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები, საშემოსავლო და მოგების გადასახადები;  საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები, დამატებული ღირებულებების გადასახადი;  საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები, სხვა არაპირდაპირი გადასახადები,  ადგილობრივი გადასახადები. სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:  საგადასახადო სამართლის მარეგულირებელი ნორმები, საგადასახადო სამართლის როლი და მნიშვნელობა;  საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგადი პრინციპები;  საგადასახადო სისტემაში შემავალი გადასახადების აკრეფასა და გადახდასთან დაკავშირებული ურთიერთობები;  გადასახადის გადამხდელების და საგადასახადო ორგანოების სამართლებრივი მდგომარეობა;   საგადასახადო პასუხისმგებლობისა და საგადასახადო კონტროლის სამართლებრივი ასპექტები; საგადასახადო ორგანოებისა და მათი თანამდებობის პირების არამართლზომიერ ქმედებათა გასაჩივრების წესი და პირობები. მსმენელი შეიძენს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების ეფექტურ უნარს და შეძლებს:

    საგადასახადო სამართლის პრობლემატიკის გამოაშკარავებასა და მისი აღმოფხვრის საუკეთესო გამოსავლის პოვნას; საგადასახადო-სამართლებრივი ნორმების განმარტებას; საგადასახადო-სამართლებრივი ურთიერთობების თეორიულ საკითხებზე ლოგიკურ მსჯელობას; საგადასახადო-სამართლებრივი დოკუმენტაციის შედგენას;    ცალკეული გადასახადების გამოანგარიშებას; საგადასახადო სამართლის ნორმების პრაქტიკაში გამოყენებას; საგადასახადო დავების წარმართვას საგადასახადო ორგანოებში და სასამართლოში. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი. სასწავლო კურსი შედგება 10 ლექციისაგან, ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი, სრული კურსის ღირებულება 300 ლარი. მეტი ინფორმაციისათვის: www.geg.ge ტელ: 2 23 10 10 აკაკი ტოროტაძე „GEGჯგუფის“ გაყიდვების მენეჯერი მობ: 591 134567

Add a comment

Related presentations