ද්වි පහර පෙට්‍රල් එංජිමක කොටස් හා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය

100 %
0 %
Information about ද්වි පහර පෙට්‍රල් එංජිමක කොටස් හා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය
Education

Published on August 19, 2018

Author: mmpmm

Source: authorstream.com

ද්වි පහර පෙට්‍රල් එංජිමක කොටස් හා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය Parts of Two Stroke Petrol Engine & Its Operation : එම්.එම්.පාලිත මහින්ද මුණසිංහ යාන්ත්‍රික උපදේශක ද්වි පහර පෙට්‍රල් එංජිමක කොටස් හා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය Parts of Two Stroke Petrol Engine & Its Operation palithamahinda2@gmail.com Slide2: 2009/10/05 2 palithamahinda2@gmail.com ද්විපහර එංජින් භාවිතා කරන උපකරණ Equipment Use in Two Stroke Engines දම්වැල් කියත Chainsaws උද්‍යාන තෘණ කපන යන්ත්‍ර Lawn mowers තෘණ කපන යන්ත්‍ර Bush cutters බලවේග ඉසින යන්ත්‍ර Mist blowers Slide3: 2009/10/05 3 ද්විපහර පෙට්‍රල් එංජිමක හරස්කඩ පෙනුම Cut View of two Cycle Petrol Engine සිලිංඩර හිස පිටාර මුව ඈදුම් ලණුව පිස්ටනය කාබියුරේටරය දහන කුටීරය පුළිගු පේනුව දඟර කඳ දඟර කඳ කුටීරය නොකම් ඇණය ත්වරණ සබැඳුම මිශ්‍රණ සැකසීමේ ඇණය palithamahinda2@gmail.com Slide4: 2009/10/05 4 ද්වි පහර එංජිමක ක්‍රියාකාරිත්වය Working Method of Two Cycle Engine පිස්ටන් වලිතයේ පහර දෙකක දී චූෂණ පහර,සම්පීඩන පහර,බල පහර හා පිටාර පහර සම්පුර්ණ කර ගැනීම ද්විපහර එංජිමක ස්වරෑපයයි The two cycle engine completes its cycle of intake, compression, power, and exhaust with only two strokes of the piston දඟරකද පූර්ණ වටයක් කරකැවෙනවිට එය බලය උපදවයි It takes only one revolution of the Crankshaft to generate power. palithamahinda2@gmail.com Slide5: 2009/10/05 5 ද්වි පහර එංජිමක ක්‍රියාකාරිත්වය Working Method of Two Cycle Engine palithamahinda2@gmail.com පිස්ටනය දහන කුටීරය පුළිගු පේණුව ද ඟ ර ක ඳ කුටීරය චූෂණ මුව සම්බන්ධක අත ඉපි වෑල්වය පිටාර මුව Slide6: 2009/10/05 6 පිස්ටනය Piston සිලිංඩර බඳ Cylinder Block සිලිංඩර හිස Cylinder Head පිස්ටන් ඇණය Piston Pin සිලිංඩර බෝරය තුල ඉහළ පහළ යන පිස්ටනය ඉන්ධන දහනයේදී ගොඩනැගෙන බලය දඟර කඳට සම්ප්‍රේෂණය කරයි The piston rides in the cylinder bore and transform the expanding gases energy to mechanical energy ද්විපහර එංජිමක කොටස් කිහිපයක් Some Parts of Petrol Engine palithamahinda2@gmail.com Slide7: සම්බන්ධක අත Connecting Rod 2009/10/05 7 පංකාව සවිවන පැත්ත Fan Blade Side ජවරෝදය(මැග්නිටෝව) හා පණ ගැන්නුම් ලණුව සවිවන පැත්ත Flywheel Side දඟර කඳ හා සම්බන්ධක අත Crank Shaft and Connecting Rod palithamahinda2@gmail.com Slide8: 2009/10/05 8 ඉන්ධන ටැංකියේ සිට පැමිණෙන පෙට්‍රල් හා ස්නේහන තෙල් මිශ්‍රණය කාබියුරේටරයේ එක්රැස්වන අතර චංචුවක් ඔස්සේ අවශ්‍ය පරිදි වාතය සමග මුසුකර එංජිම තුලට යොමුකරයි Gas from the fuel tank enters the carburetor, where it is vaporized and mixed with the correct amount of air and provides to the engine කාබියුරේටරය CARBURETOR palithamahinda2@gmail.com ඉංග්‍රීසි වචන භාවිතා කිරීම යෝග්‍යවේ Slide9: 2009/10/05 9 කාබියුරේටරය CARBURETOR palithamahinda2@gmail.com ඉංග්‍රීසි වචන භාවිතා කිරීම යෝග්‍යවේ Slide10: 2009/10/05 10 දහනය IGNITION නිවැරදි දහනයක් සදහා සම්පීඩන පහර අවසානවීමට මොහොතකට පෙර පුළිගු පේණුව මගින් විදුලි පුළිගුවක් සැපයිය යුතුවේ මෙම අවස්ථාව පිස්ටනය ගමන් කරන මුදුන් සීමාව ලෙස හැදින්වේ For the engine to operate properly, ignition of the compressed fuel/air mixture must occur with precise timing, slightly before the piston reaches T op D ead C enter palithamahinda2@gmail.com Slide11: 2009/10/05 11 පුළිගු පේණුව මගින් සපයන පුළිගුව හේතුවෙන් දහන කුටීරය තුල වූ සම්පීඩිත වායු හා පෙට්‍රල් මිශ්‍රණය දහනය කෙරේ Ignition in the combustion chamber occurs in the form of an electrical spark from the spark plug පුළිගු පේණුව Spark Plug palithamahinda2@gmail.com Slide12: චුම්බක පතුර Magnet Plate සිසිලන වරල් Cooling Fins 2009/10/05 12 ජව රෝදය හා විබෙදුව Fly Wheel With Distributor palithamahinda2@gmail.com Slide13: Flywheel ආමේචරය Armature 2009/10/05 13 පුළිගු පේණුවට විදුලිය සැපයුම Producing Current For Spark plug ජව රෝදය භ්‍රමණයවීමේදී ඒ තුලවූ චුම්බක කේෂ්ත්‍රය කැපෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රේරණය වන විදුලිය ධාරව ආමේචරය තුල අඩු වෝල්ටීයතාවක් ගොඩනගන අතර පරිපථය විවෘතවන අවස්ථාවේදී චූම්බක කේෂ්ත්‍රය අධි වෝල්ටීයතාවයක් ද්විතීයික දඟරය ඔස්සේ පුළිගුපේණුව වෙත යොමුකරයි As the flywheel magnet passes the armature coil, a low-voltage current is induced in a primary circuit. When the circuit is opened, the decaying magnetic field sends a high voltage charge through a secondary circuit to the spark plug palithamahinda2@gmail.com Slide14: 2009/10/05 14 ස්නේහනය කිරීමේ ක්‍රමය Lubricating Method මෙම එංජින් සදහා යොදන පෙට්‍රල් සමග පහළ ශ්‍රේණියක ( 2T/SAE10) එංජින් තෙල් අනුපාතයකින්( 1 තෙල් :25 පෙට්‍රල්) මිශ්‍රකර සපයනු ලැබේ. ඒ අනුව එම තෙල් මගින් අදාල කොටස් ස්නේහනයවේ Two cycle engines do not have an oil sump. Oil is mixed with fuel and distributed throughout the engine Block wall and moveable parts palithamahinda2@gmail.com Slide15: 2009/10/05 15 සිසිලන වරල් Cooling Fins කාබියුරේටරය Carburetor සිසිලන වරල් මගින් එංජිමේ තාපය උකහාගෙන වාතයට මුදාහරී The fins provide additional surface area for air to pass over the cylinder and absorb heat එංජිම සිසිලනය කරන ක්‍රමවේදය Cooling Method of Engine palithamahinda2@gmail.com

Add a comment

Related presentations