Τὶ ἐστίν; Ποῦ οἰκεῖ;

100 %
0 %
Information about Τὶ ἐστίν; Ποῦ οἰκεῖ;

Published on September 20, 2015

Author: mertxu

Source: slideshare.net

1. τί ἐστίν; ποῦ οἰκεῖ; τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς;

2. Α α ποῦ οἰκεῖ; τί ἐστίν; αὐτὸς ἄρκος ἐστίν. ὁ ἄρκος ἐν τῇ ὕλῃ οἰκεῖ.

3. Ἐγώ ἄρκος εἰμί καὶ οἰκῶ ἐν τῇ ὕλῃ τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς;

4. Β β τί ἐστίν; αὐτὸς βάτροχος ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ βάτροχος ἐν τῷ ποταμῷ καὶ ἐν τῇ γῇ οἰκεῖ· αὐτὸς ἀμφίβιος ἐστίν.

5. ἐγώ εἰμί βάτροχος καὶ οἰκῶ ἐν τῷ ποταμῷ καὶ ἐν τῇ γῇ· τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς;

6. Γ γ ὁ γύψ ἐν τοῖς δένδροις οἰκεῖ. τί ἐστίν; αὐτὸς γύψ ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ;

7. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ γύψ καὶ οἰκῶ ἐν τοῖς δένδροις.

8. Δ δ τί ἐστίν; αὐτὸς δελφὶς ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ δελφὶς ἐν τῇ θαλάσσῇ οἰκεῖ.

9. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ δελφὶς καὶ οἰκῶ ἐν τῇ θαλασσῇ.

10. τί ἐστίν; Ε ε αὐτὸς ἐλέφας ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ ἐλέφας ἐν τῇ Ἀσίᾳ οἰκεῖ.

11. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ἐλέφας καὶ οἰκῶ ἐν τῇ Ἀσίᾳ.

12. τί ἐστίν; Ζ ζ αὐτὸς ζέβρα ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ἡ ζέβρα ἐν τῇ Ἀφρικῇ οἰκεῖ.

13. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ζέβρα καὶ οἰκῶ ἐν τῇ Ἀφρικῇ .

14. Η η τί ἐστίν; αὐτὴ ἡμίονος ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ἡ ἡμίονος ἐν τῷ ἀγρῷ οἰκεῖ

15. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ἡμίονος καὶ οἰκῶ ἐν τῷ ἀγρῷ.

16. ὁ θαλάσσιος ἐλέφας ἐν τῇ θαλάσσῇ οἰκεῖ. Θ θ τί ἐστίν; αὐτὸς θαλάσσιος ἐλέφας ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ;

17. ἐγώ εἰμὶ θαλάσσιος ἐλέφας καὶ οἰκῶ ἐν τῇ θαλάσσῇ τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς;

18. τί ἐστίν; Ι ι ὁ ἵππος ἐν τοῖς ἀγροῖς οἰκεῖ. ποῦ οἰκεῖ; αὐτὸς ἵππος ἐστίν.

19. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ἵππος καὶ οἰκῶ τοῖς ἀγροῖς.

20. τί ἐστίν; Κ κ ὁ καρκίνος ἐν τῷ αἰγιαλῷ οἰκεῖ. ποῦ οἰκεῖ; αὐτὸς καρκίνος ἐστίν.

21. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ καρκίνος καὶ οἰκῶ ἐν τῷ αἰγιαλῷ.

22. Λ λ ὁ λέων ἐν τῇ ὕλῃ οἰκεῖ. ποῦ οἰκεῖ; αὐτὸς λέων ἐστίν. τί ἐστίν;

23. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ λέων καὶ οἰκῶ ἐν ἐν τῇ ὕλῃ .

24. Μ μ τί ἐστίν; αὐτὸς μόσχος ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ μόσχος ἐν τῷ ἀγρῷ οἰκεῖ.

25. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ μόσχος καὶ οἰκῶ ἐν ἐν τῷ ἀγρῷ.

26. Ν ν τί ἐστίν; αὐτὴ νυκτερὶς ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ἡ νυκτερὶς ἐν τῷ ἄντρῳ οἰκεῖ.

27. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ νυκτερὶς καὶ οἰκῶ ἐν τῷ ἄντρῳ.

28. Ξ ξ τί ἐστίν; αὐτὸς ξιφίας ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ ξιφίας ἐν θαλάσσῇ οἰκεῖ.

29. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ξιφίας καὶ οἰκῶ ἐν τῇ θαλάσσῃ.

30. Ο ο τί ἐστίν; αὐτὸς ὄνος ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ ὄνος ἐν τῷ ἀγρῷ οἰκεῖ.

31. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ὄνος καὶ οἰκῶ ἐν τῷ ἀγρῷ.

32. Ρ ρ τί ἐστίν; αὐτὸς ῥινόκερως ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ ῥινόκερως ἐν τῇ Ἀφρικῇ οἰκεῖ.

33. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ῥινόκερως καὶ οἰκῶ ἐν τῇ Ἀφρικῇ.

34. Σ σ τί ἐστίν; αὐτὴ σαλαμάνδρα ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ἡ σαλαμάνδρα ἐν τοῖς λίθοις οἰκεῖ.

35. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ σαλαμάνδρα καὶ οἰκῶ ἐν τοῖς λίθοις .

36. ἡ ὕανια ἐν τῇ Ἀφρικῇ οἰκεῖ. Υ υ τί ἐστίν; αὐτὴ ὕαινα ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ;

37. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ εἰμὶ ὕαινα καὶ οἰκῶ ἐν τῇ Ἀφρικῇ .

38. Φ φ τί ἐστίν; αὐτὴ φώκη ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ἡ φώκη ἐν τῇ θαλάσσῃ οἰκεῖ.

39. ἐγώ εἰμὶ φώκη καὶ οἰκῶ ἐν τῇ θαλάσσῃ . τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς;

40. Ψ ψ τί ἐστίν; αὐτὸς ψιτακκὸς ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ ψιτακκὸς ἐν τοῖς δένδροις οἰκεῖ.

41. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ ψιτακκὸς καὶ οἰκῶ ἐν τοῖς δένδροις.

42. Ω ω τί ἐστίν; αὐτὸς ὦτος ἐστίν. ποῦ οἰκεῖ; ὁ ὦτος ἐν ταῖς ὕλαις οἰκεῖ.

43. τί εἶ; ποῦ οἰκεῖς; ἐγώ ὦτος καὶ οἰκῶ ἐν ταῖς ὕλαις .

44. ἡ ὕλη, -ης

45. ὁ ποταμός, -οῦ

46. ἡ γῆ, -ῆς

47. τὸ δένδρον, -ου

48. ἡ θάλασσα, θαλάσσης

49. ὁ ἀγρός, -οῦ

50. ὁ αἰγιαλός,-οῦ

51. ὁ λίθος,-ου

52. τὸ ἄντρον, -ου

Add a comment

Related pages

tesoro monedas romanas | La túnica de Neso

Τὶ ἐστίν; Ποῦ οἰκεῖ; #alfabeto #griego slideshare.net/mertxu/ss-5298 ...
Read more

www.scoop.it

Integrating your curated content to your website or blog will allow you to increase your website visitors’ engagement, boost SEO and acquire new visitors ...
Read more

Populus | La túnica de Neso

Posts about Populus written by Domingo Vallejo ... Roma, el Arco de Jano se ilumina con el audiovisual “POPVLVS” Del 20 al 24 de febrero, todas la ...
Read more

Ariadne: Resources for Athenaze

Ariadne: Resources for Athenaze Oral Script for Chapter 1b Where is Dikaiopolis? What is he doing? Pattern 1: ποῦ ἐστιν _____; _____ ἐστιν ...
Read more