පාසැල් වගා උද්‍යානයක් ස්ථාපිත කිරීම හා පවත්වාගෙනයාම

56 %
44 %
Information about පාසැල් වගා උද්‍යානයක් ස්ථාපිත කිරීම හා පවත්වාගෙනයාම
Education

Published on October 15, 2017

Author: mmpmm

Source: authorstream.com

Slide1: එම්.එම්.පාලිත මහින්ද මුණසිංහ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හෝමාගම තිරසර හෙටක් උදෙසා පාසැල් වගා උද්‍යාන කිඹුල්වානාව යුනිට් දෙක පාසල 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 1 Slide2: වැදගත්කම පාසැල් පරිශ්‍රය හා පරිසරය කෙරෙහි ඇල්මක් ජනිත කිරීම ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් තුලින් කායික හා මානසික වර්ධනය වසවිසෙන් තොර ආහාර බෝග පරිභෝජනයට යොමු කිරීම වැඩ කළමණාකරණය තුලින් සාමුහිකත්වය ගොඩනැංවීම දේශීය ආහාර බෝග නිෂ්පාදනය උදෙසා ප්‍රජාව පෙළඹවීම 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 2 Slide3: පාසැල් භූමිය හා යෝජිත වගා සැලැස්ම සිතියම් ගත කිරීම භූමි පරිහරණය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා සැළසුම් කිරීම සලකා බැලිය යුතු කරුණු q පවතින සීමිත ඉඩකඩ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම ක්‍රීඩාපිටි සීමා මායිම උපයෝගීකර ගැනීම පංති කාමර වලට යාබද පදික වේදික ා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සිරස් අවකාශ උපයෝගීකර ගැනීම පාසැල වටා වූ මායිම් වැට ප්‍රයෝජනයට ගැනීම ගොඩනැගිලි අන්ධ බිත්ති ආධාරක ලෙස ගැනිම ජලය රැදෙන ස්ථාන හා කසල බැහැර කිරීම ප්‍රවේශය 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 3 Slide4: අවශ්‍යතා හදුනාගැනීම පාසැල් පරිශ්‍රය සූදානම් කිරීමට වගා උද්‍යානය සැළසුම් කිරීමට පස කළමණාකරණයට හා ජලය සංරක්ෂණ කිරිමට ආලෝකය හා අදුර පාලනය කිරීමට නඩත්තු කිරී මට (පාසැල් කාලයෙන් පසු හා නිවාඩු කාලයේදී) ආරක්ෂාව 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 4 Slide5: පාසැල පිහිටි කෘෂි දේශගුණික කලාපය 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 5 පිහිටි තැනට සුදුසු ද ේ Slide6: සුදුසු දේ සුදුසු තැනට පරිසරයට උචිත රෝපණ ද්‍රව්‍ය ධාන්‍ය වර්ග රනිල බෝග බිජ සහ ඇට වර්ග (තෙල් සහ මේදය) අල සහ මුල් එළවළු සහ පලතුරු ඖෂධ ශාක විසිතුරු පත්‍රික ශාක හා මල් පැල 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 6 Slide7: 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 7 කලින් කලට මාරුකරමු සහතික කල හොඳ දේ පමණි කුලය බෝග සොලනේසියේ (බටු කුලය) බටු වර්ග, මාළු මිරිස්, මිරිස්, කොච්චි,තක්කාලි,අර්තාපල් පොඒසියේ (තෘණ කුලය) වි,බඩඉරිගු,කුරක්කන්,මෙනේරි, තණහාල්,සෝගම්,උක් ලෙගුමිනේසියේ (රනිල කුලය) මුං,උදු,කව්පි,තෝර පරිප්පු,දඹළ,මැකරල්,බෝංචි,සෝයා බෝංචි කුකර්බිටේසියේ (කරවිල කුලය) කරවිල,තුඹකරවිල,වැටකොළු,පතෝල,වට්ටක්කා,ලබු,පුහුල ් , ක ැකිරි,පිපිඤ්ඤා,ගර්කින්,කොමඩ කෘෂිපරේසියේ (රාබු කුලය) ගෝවා,රාබු,නෝකෝල්,අබ අම්බලිපරේසියේ (ලූණු කුලය) බී ලූණු,රතු ලූණු,ලීක්ස් මැල්වේසියේ (වද කුලය) බණ්ඩක්කා ඉයු‍‍පෝබියේසියේ මඤ්ඤොක්කා කොන්වොල්වුලාසියේ (බතල කුලය) බතල, කංකුං කීනොපොඩියේසියේ බීට්රූට් Slide8: 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 8 සම්ප්‍රදායෙන් ඔබ්බට පරිසරයට බද්ධවිම සමනල උයනක් බිගු ජනපදයක් ඖෂධ උයනක් කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදන ඒකකයක් පරිසරහිතකාමී කෘමි හා දිලීර පාලනයක ් පාසැල් භූමිඅලංකරණය Slide9: වැඩක් කරන්න ඉඩක් 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 9 කාසල්රී නගරය අසල පාසැලක් බදුල්ල නගරය අසල පාසැ ලක් Hartley College Point Pedro Slide10: තාක්ෂණික අනුවර්තන වැසි ජලය එක්රැස්කර භාවිත ා කිරීම බ ිංදු හා විසුරුම් ජල පද්ධති භාවිතා කිරී ම 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 10 Slide11: නිර්පාංශු හා ජල රෝපිත වගාව කුඩා පරිමාණයේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාව 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 11 තාක්ෂණික අනුවර් තන Slide12: නිර්මාණශීලී ක්‍රියාකාරකම් 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 12 Slide13: නිර්මාණශීලී ක්‍රියාකාරකම් 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 13 ඉවතලන බඳුන් තුල වගාව පස සුරකින පොල්ලෙලි කලාව Slide14: නිර්මාණශීලී ක්‍රියාකාරකම් 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 14 පටු ඉඩකට සිරස් වගාවක් Slide15: 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 15 නිර්මාණශීලී ක්‍රියාකාරකම් වගා ව g yd mdie,g wdrCIdj ක ් ì.+ jeg ක ් . a,srsiSSähd jeg ක ් lïì jeg ක ් o~q jeg ක ් Slide16: iqcd;d uy úÿy , nÿ,a , lsru bkaør;k úoHd,h දර්ශීය ක්‍රියාකාරකම් 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 16 Slide17: 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 17 ජාතික පාසැල දෙහිඅත්තකණ්ඩිය බෝග විවිධත්ව වගා උද්‍යානය සුජාතා බාලිකා මහ විද්‍යාලය මාතලේ Vaddakkachchi Vidyalayam පරිසරහිතකාමී පාසැල් පරිශ්‍රය Slide18: 9/26/2017 palithamunasinghe@qq.com 18 ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය ජීවිතයට අත්වැලක් නිසි කලට පලදාව නෙළීම පාසැල තුල අලෙවි කිරීම අතිරික්ත නිෂ්පාදන සංරක්ෂණය හා නිමි අගය ඉහලදැමීම ආයෝජන,වියදම් හා අලෙවිය ගිණුම් ගත කිරීම අධ්‍යාපනය හා පෝෂණය තුලින් වගා ප්‍රජාවට ගැම්මක්

Add a comment

Related presentations