ανθρωπινα δικαιωματα

50 %
50 %
Information about ανθρωπινα δικαιωματα

Published on March 14, 2014

Author: Niggaz

Source: slideshare.net

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΩ΢ΣΑ΢ ΜΑΡΝΑ΢ ΑΓΓΕΛΟ΢ ΜΑΡΑΠΑ΢ ΝΙΚΟ΢ ΚΕΛΙΔΗ΢

ΑΜΝΗΣΤΙΑ  Η Αμνηστία (Amnesty) ονομϊζεται η δια νόμου ϊρςη του αξιόποινου χαρακτόρα οριςμϋνων πρϊξεων με την οπούα και αναςτϋλλεται η ιςχύσ των, προσ κολαςμό τούτων, νόμων καθώσ και η ανϊκριςη ό δύωξη επ΄ αυτών των πρϊξεων. Με την αμνηςτύα επϋρχεται δηλαδό η απόςβεςη τησ ποινικόσ αγωγόσ.

ΔΙΕΘΝΗ΢ ΑΜΝΗ΢ΣΙΑ  Η Διεθνήσ Αμνηςτία είναι ένα παγκόςμιο κίνημα περιςςότερων από 3 εκατομμύρια υποςτηρικτών, μελών και ακτιβιςτών που αγωνίζονται για την προςταςία των διεθνώσ αναγνωριςμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όραμά μασ είναι ένασ κόςμοσ όπου όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από άλλα διεθνή πρότυπα.

ΑΡΘΡΟ 1  Όλοι οι ϊνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ύςοι ςτην αξιοπρϋπεια και τα δικαιώματα. Εύναι προικιςμϋνοι με λογικό και ςυνεύδηςη, και οφεύλουν να ςυμπεριφϋρονται μεταξύ τουσ με πνεύμα αδελφοςύνησ.

ΑΡΘΡΟ 12  Κανεύσ δεν επιτρϋπεται να υποςτεύ αυθαύρετεσ επεμβϊςεισ ςτην ιδιωτικό του ζωό, την οικογϋνεια, την κατοικύα ό την αλληλογραφύα του, ούτε προςβολϋσ τησ τιμόσ και τησ υπόληψησ του. Καθϋνασ ϋχει το δικαύωμα να τον προςτατεύουν οι νόμοι από επεμβϊςεισ και προςβολϋσ αυτού του εύδουσ.

ΑΡΘΡΟ 18  Κϊθε ϊτομο ϋχει το δικαύωμα τησ ελευθερύασ τησ ςκϋψησ, τησ ςυνεύδηςησ και τησ θρηςκεύασ. ΢το δικαύωμα αυτό περιλαμβϊνεται η ελευθερύα για την αλλαγό τησ θρηςκεύασ ό πεποιθόςεων, όπωσ και η ελευθερύα να εκδηλώνει κανεύσ τη θρηςκεύα του ό τισ θρηςκευτικϋσ του πεποιθόςεισ, μόνοσ ό μαζύ με ϊλλουσ, δημόςια ό ιδιωτικϊ, με τη διδαςκαλύα, την ϊςκηςη, τη λατρεύα και με την τϋλεςη θρηςκευτικών τελετών.

ΑΡΘΡΟ 22  Κϊθε ϊτομο, ωσ μϋλοσ του κοινωνικού ςυνόλου, ϋχει δικαύωμα κοινωνικόσ προςταςύασ. Η κοινωνύα, με την εθνικό πρωτοβουλύα και τη διεθνό ςυνεργαςύα, ανϊλογα πϊντα με την οργϊνωςη και τισ οικονομικϋσ δυνατότητεσ κϊθε κρϊτουσ, ϋχει χρϋοσ να του εξαςφαλύςει την ικανοπούηςη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιςτικών δικαιωμϊτων που εύναι απαραύτητα για την αξιοπρϋπεια και την ελεύθερη ανϊπτυξη τησ προςωπικότητϊσ του.

ΑΡΘΡΟ 24  Καθϋνασ ϋχει το δικαύωμα ςτην ανϊπαυςη, ςε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαύτερα, ςε λογικό περιοριςμό του χρόνου εργαςύασ και ςε περιοδικϋσ ϊδειεσ με πλόρεισ αποδοχϋσ.

Add a comment

Related pages

Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαιδευτικά υλικά ...

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; Ας ξεκινήσουμε με μερικούς βασικούς ορισμούς.
Read more

Ανθρώπινα Δικαιώματα - unric.org

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; ... ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;
Read more

Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - YouTube

Ανθρωπινα Δικαιωματα- επετειος 60 χρονων - Duration: 6:24. thepassenger91 8,300 views. 6:24 Ενωμένοι ...
Read more

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - επιστητά

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Ανθρώπινα δικαιώματα = τα θεμελιώδη αγαθά που πρέπει να έχει ο ...
Read more

Ανθρώπινα δικαιώματα!! - YouTube

Ανθρωπινα Δικαιωματα- επετειος 60 χρονων - Duration: 6:24. thepassenger91 8,300 views. 6:24 Ενωμένοι ...
Read more

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ...
Read more

ΠΟΔήΛΑΤΟ: Τα 30 ανθρώπινα δικαιώματα

Από την άλλη, ο Chrismos2010, δημιουργός του καναλιού Ζωτική Εκπαίδευση, ανέ­βασε τα ...
Read more

Νεολαία για την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ιστορικό ...

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ. ΔΕΣ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ The Solution?>>
Read more

Φιλολογικές ιδέες: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε για να μοιραστούμε εκπαιδευτικό υλικό, ιδέες, προτάσεις ...
Read more

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΓΩΝΙΖΩΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑ ...
Read more