η περίπτωση-της-υπατίας-μαρία-μποσμή

50 %
50 %
Information about η περίπτωση-της-υπατίας-μαρία-μποσμή

Published on February 26, 2014

Author: gkapetanakis

Source: slideshare.net

Θεματικι Ενότθτα 3: Βία ςτο όνομα του Θεοφ •Θέμα: «Η περίπτωςθ τθσ Υπατίασ» •Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μποςμι •Τμήμα: Γ’3 •Σχολείο: Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Ευαγγελικισ Σχολισ Σμφρνθσ

Η ηωι τθσ Υπατίασ Η Υπατία γεννικθκε το 370μ.Χ. Ήταν Ελλθνίδα νεοπλατωνικι φιλόςοφοσ, αςτρονόμοσ και μακθματικόσ. Ήταν ςφηυγοσ του φιλοςόφου Ιςιδϊρου και ζγινε γνωςτι τθν περίοδο τθσ δυναςτείασ του αυτοκράτορα Αρκαδίου.

Το ζργο τθσ Η Υπατία ιταν επίςθμα διοριςμζνθ να ερμθνεφει το δόγμα του Πλάτωνα, του Αριςτοτζλθ κ.ά. Ήταν θ ςυγγραφζασ ενόσ υπομνιματοσ ςτα ζργα του Διοφάντου, επίςθσ ζγραψε ζνα βιβλίο με τίτλο «Αςτρονομικόσ Κανόνασ» και ζνα υπόμνθμα πάνω ςτα «Κωνικά» του Απολλϊνιου. Ζγινε επικεφαλισ τθσ ςχολισ των Πλατωνιςτϊν ςτθν Αλεξάνδρεια περίπου το 400 μ.χ. Εκεί δίδαξε μακθματικά και φιλοςοφία.

Ο κάνατόσ τθσ Σφμφωνα με τον ιςτορικό Δαμάςκιο, ο επίςκοποσ Αλεξανδρείασ Κφριλλοσ όταν ζμακε ότι πλικοσ ανκρϊπων επιςκεπτόταν τθ φιλόςοφο για να παρακολουκιςει τθ διδαςκαλία τθσ, κυριεφκθκε από φκόνο και αμζςωσ ξεκίνθςε να ςχεδιάηει τθ δολοφονία τθσ. Ζτςι, όταν θ Υπατία βγικε από το ςπίτι τθσ όπωσ ςυνικιηε, μια ομάδα ςκλθρϊν ανκρϊπων τθσ επιτζκθκε και τθν ςκότωςε.

Πθγζσ • http://falsefaith.blogspot.gr/2010/02/blogpost_27.html • http://www.esoterica.gr/articles/esoteric/hepati a/hepatia.htm • http://www.telemath.gr/mathematical_ancient_ times/ancient_greek_mathematicians/ypatia.ph p

Add a comment

Related pages

Η περίπτωση Alter - Education - documents.tips

Η περίπτωση Alter. by smyrnaios. on Dec 06, 2014. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 2,297. views. Comments. Description .
Read more

H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην ...

... διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η περίπτωση της ...
Read more