สอบผู้อำนวยการ

50 %
50 %
Information about สอบผู้อำนวยการ

Published on March 14, 2014

Author: PhongpanotPh

Source: slideshare.net

-๑- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับ ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับ ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………………………. ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับ ตาแหน่งผู้อานวยการของศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้ ระดับ ๙ ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าระดับองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงเป็นพิเศษ ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงาน และการสั่งการเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องควบคุมงานทุกประเภทเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ปกครองผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควบคุมการวางรูปแบบการบริหารกิจการภายในและภายนอกศูนย์เรียนรู้ จะต้องวางแผน วิเคราะห์ และควบคุมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความเรียบร้อยภายในศูนย์เรียนรู้- ไทยภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตอบปัญหาและชี้แจง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับองค์กรต่าง ๆ ตามที่ได้รับเชิญหรือแต่งตั้ง การปฏิบัติงานพิจารณาการวางอัตรากาลังบุคลากร และวางแผนงบประมาณ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และติดตามประเมินผลงานที่มอบหมาย ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ (ผู้อานวยการ ระดับ ๙) - มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้อานวยการ และ (๑) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการมาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน (๒) ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการหรือผู้บริหารกลุ่มงาน (รองผู้อานวยการ ๙ หรือนักบริหาร...

-๒- หรือนักบริหารงานทั่วไป ๘ หรือ ๙ หรือนักวิชาการบริหาร ๘ หรือ ๙ หรือนักบริหารงบประมาณ ๘ หรือ ๙) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๕. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ - สมรรถนะหลักการทางการบริหาร - สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในตาแหน่ง - ความประพฤติ - ประวัติการทางาน - คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ๖. การรับสมัครและสถานที่การรับสมัครคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามประกาศรับ สมัครข้อที่ ๗ ได้ที่ฝ่ายบุคคล สานักงานอานวยการ ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาทาการ ๗. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมในสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร คัดเลือกของศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับต่อไปนี้ ๗.๑ ใบสมัคร ๗.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๓ รูป ๗.๓ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน บุคลากร ศูนย์เรียนรู้ ๗.๔ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ ๗.๕ แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และผลงาน ที่ประสบผลสาเร็จ สาหรับการรับสมัครคัดเลือกนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเข้ารับ การคัดเลือก สาหรับเอกสารข้อ ๗.๕ ให้จัดส่งจานวน ๕ ชุด ๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก คนละ ๑๐๐ บาท ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินจากเอกสาร ต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ ๑๐. การประกาศ...

-๓- . ๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องสานักงานอานวยการ ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๑. การประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางสาววิลาสินี จารูญชาติ) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งสายงานผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้

Add a comment

Related pages

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรี..ข้อสอบออนไลน์ เตรียมสอบครู ...
Read more

สอบผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับใหม่) - buengbang20

เปิด! หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับ ...
Read more

[เส้นทางผู้บริหาร] เส้นทางก้าวสู่ผู้บริหารสถานศึกษา เส้น ...

เส้นทางสอบผู้อำนวยการโรงเรียน [เส้นทาง ...
Read more

ธีรภัทร ติวเตอร์

ธีรภัทรติวเตอร์ ศูนย์ติวเตอร์สอบบรรจุ ... นโยบายการรับ ...
Read more

คู่มือสอบ แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบ งานราชการ งาน ...

จำหน่ายแนวข้อสอบผู้อํานวยการโรงเรียน รอง ผอ. ผู้ช่วย ...
Read more

ด่วนที่สุด! ประกาศแล้ว การสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ...

ด่วนที่สุด! ประกาศแล้ว การสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ...
Read more

ครูเซ็นเตอร์ krucenter ศูนย์รวมความรู้ครู และ ผู้บริหาร

ครูเซ็นเตอร์ krucenter ศูนย์รวมความรู้ครู และ ผู้บริหาร ติว ...
Read more

win win tutor ...

สำรองที่นั่ง เลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาห้างนรา ...
Read more

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก. - ProProfs Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จา...
Read more

เตรียมสอบ ผอ.โรงเรียน ครูผู้ช่วย รอง ผอ.เขตฯ 2558 - YouTube

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.เขตฯ http://www.pytchtutor.com.
Read more