คู่มือบ้านใจดี

67 %
33 %
Information about คู่มือบ้านใจดี
Books

Published on March 1, 2014

Author: popanal

Source: slideshare.net

03Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 05หลักการ ของUniversal Design 07หองนอน 08เตียง 11ฟูกหนาหรือ บาง แข็งหรือนุม 14ตูเสื้อผา 16ไฟฟาสองสวาง 18สิ่งอำนวย ความสะดวกในหองนอน 20หองน้ำ 22พื้นหองน้ำ 25สุขภัณฑ 30ห อ งครั ว 31พื ้ น และพื ้ น ที ่ ห  อ งครั ว 32เฟอร น ิ เ จอร ค รั ว 34สิ ่ ง อำนวยความสะดวกในห อ งครั ว 35ห อ งรั บ แขกและ ห อ งกิ น ข า ว 36ห อ งโถง 37เฟอร น ิ เ จอร U D 38ชุ ด รั บ แขก 39องคประกอบอื่นๆ ภายในบาน 40บันดาล…บันได 42ประตู 44หน า ต า ง 45สวิ ต ช แ ละปลั ๊ ก ไฟฟ า 46องค ป ระกอบอื ่ น ๆ ภายนอกบ า น 47เรื ่ อ งพื ้ น ๆ ที ่ ต  อ งรู  ก  อ นเลื อ ก 48ทางลาด 51ที ่ จ อดรถ 52ความสุ ข สี เ ขี ย วจากสวนUD 54วั ส ดุ แ ละ อุ ป กรณ ใ จดี 55พื ้ น สำหรั บ ภายนอก 56พื ้ น สำหรั บ ภายใน 57ราวจับ 59ประตู 61หลอดไฟ 64อุปกรณเสริม

Add a comment

Related presentations

Related pages

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Home)

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Home) by 878
Read more

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design ...

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Home) - พันธ ...
Read more

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Home)

03Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 05หลักการ. ของUniversal Design 07ห อง ...
Read more

คู่มือบ้านใจดี - ebooks.in.th

คู่มือบ้านใจดี - ebooks.in.th
Read more

คู่มือบ้านใจดี | Resource Center ศูนย์บริการข้อมูล สสส.

คู่มือบ้านใจดี. เรียงตาม: document. คู่มือ ...
Read more

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design ...

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Home).pdf bt种子下载 ...
Read more

เมืองใจดี | Facebook

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน | Resource Center ...
Read more

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design ...

种子名称:คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Home).pdf
Read more

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) | Facebook

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.), กรุงเทพฯ 29,710 likes · 1,021 talking about this ...
Read more

Universal Design การออกแบบเพื่อทุกคน

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อขอรับคู่มือบ้านใจดี.
Read more