Βυρσοδέψης ή Ταμπάκης

47 %
53 %
Information about Βυρσοδέψης ή Ταμπάκης
Education

Published on November 11, 2013

Author: iliasili

Source: slideshare.net

Description

Γλώσσα Δ΄: 2η Ενότητα - Ο Νερουλάς
Παλιά επαγγέλματα: Βυρσοδέψης ή ταμπάκης
Εργασία από τους μαθητές :
Γεωργία Α.
Λευτέρης Μ.

Βυρσοδέψης ή ταμπάκης Γεωπγία Α. Λεςηέπερ Μ. 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Τάξη: Δ1

Η ιέμε βπξζνδέςεο πξνέξρεηαη από ηηο αξραίεο ιέμεηο βύπζα, δειαδή ην δέπμα ελόο δώνπ πνπ έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, θαη δέθω, δειαδή επεξεπγάδομαι θαη μαλακώνω θάηη δνπιεύνληάο ην κε ην ρέξη. Ο βπξζνδέςεο ινηπόλ είλαη ν ηερλίηεο εθείλνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεξκάησλ.

Η βςπζοδεψία ζεσξείηαη από ηηο αξραηόηεξεο ηέρλεο, γλσζηή ζε πνιιά κέξε ηνπ θόζκνπ. Τα ηακπάθηθα, όπσο έιεγαλ νη παιηόηεξνη ηα βπξζνδεςεία, ήηαλ εξγαζηήξηα εγθαηεζηεκέλα δίπια ζε πνηάκηα ή όπνπ ππήξρε λεξό, ζηα νπνία θαηεξγάδνληαλ δέξκαηα δηάθνξσλ δώσλ, από ηα νπνία έθηηαρλαλ ζηε ζπλέρεηα παπνύηζηα, ηζάληεο, ζακάξηα, ηζαξνύρηα, δαθέ ηεο θαη πνιιά άιια.

Η δνπιεηά ηνπ ηαμπάκε ήηαλ δύζθνιε θαη αλζπγηεηλή. Αθνύ έβξηζθε θαη ζπγθέληξσλε ηα δέξκαηα, μεθηλνύζε κηα δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπο, πνπ δηαξθνύζε πνιιέο κέξεο. Η επεμεξγαζία απηή αθνξνύζε ηνλ θαιό θαζαξηζκό, ηελ απνηξίρσζε, ην ζηέγλσκα, ην ιάδσκα, ην ζηδέξσκα, ην γπάιηζκα, ην βάςηκό θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο.

Πηγές Ιλζηηηνύην Αλάπηπμεο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.)

Add a comment

Related presentations

Related pages

"KAPTEPIA": Παρατσούκλια και επίθετα ...

Ταμπάκης = βυρσοδέψης. ... δεν θα βρούμε επώνυμο ή παρατσούκλι να τελειώνει σε ογλού ...
Read more

Βικιπαίδεια:Προτεινόμενα θέματα

Αυτή η σελίδα περιέχει θέματα που δεν υπάρχουν ακόμη ή ... , Ταμπάκης ή Βυρσοδέψης, ...
Read more

Τ - ΛΕΞΙΚΟ Τουρκικών Δανείων της ...

... από την τουρκική γλώσσα ή έχουν υποστεί ... ταμπάκης, ... βυρσοδέψης, ταμπάκης.
Read more

ΤΟ 1920 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ...

Ταμπάκης, ... Από το ταμπάκης, ο βυρσοδέψης. ... Ο κεντητής ή κατασκευαστής ζωνών.
Read more

Δυο λόγια για τα γουναράδικα ...

Ο γουναράς ή γούναρης λέγεται και βυρσοδέψης, και ταμπάκης ...
Read more

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ...

Παράξενα και περίεργα νέα από όλο τον κόσμο. Εκεί που η λογική και η επιστήμη ...
Read more

ακρη ελασσονας: Γλώσσα και ...

Ταμπάκης = βυρσοδέψης ... υ, οι), ε και ου παθαίνουν συχνά συγκοπή ή αποβολή σ'κιά ...
Read more

24grammata.com Culture e-Magazine – Free eBooks ...

Ο γουναράς ή γούναρης λέγεται και βυρσοδέψης, και ταμπάκης ... κλικ εδώ ή κρατήστε ...
Read more