កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ាស

33 %
67 %
Information about កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ាស
Books

Published on March 11, 2014

Author: sokengheng39

Source: slideshare.net

កិច្ចព្រមពព្រៀងសន្តិភារទីព្កុងប៉ា រីស២៣តុលា ១៩៩១ Lecture by Sreng Leng Master of Social Science on Korea and South East Asia, Graduate School of International Studies, South Korea, Seoul. 10/6/2013 1

​កិច្ចរពមពរពៀងទី​​រកុងប៉ា រ ីស​២៣​តុលា​១៩៩១ ពដើមបីបញ្ច ប់សង្គ្រា មសុីវ ិលខ្មែរ​ តរមួវ​ឲ្យ​ពលរដឋ​ខ្មែរ​សពរមច្​ពោគ​វាសនា​មលួន​ឯង​តាម​រយៈ​ការ​ពបោះពនោ ត​​ខ្ដល​ពរៀបច្ំ​ពឡើង​ ពោយ​អុនតាក់​​កាល​ពី​នន ំ​១៩៩៣ 10/6/2013 2

ពតើ​អនកណាមលោះ​ោ​ហតថពលមី​នន​កិច្ចរពមពរពៀង​រកុងប៉ា រ ីស? 10/6/2013 3

ររពទសខ្ដលោហតថពលមី​ននកិច្ចរពមពរពៀងរកុងប៉ា រ ីស​ មាន​​១៨​ររពទស​​បូកនឹងកមពុោ​​ កមពុោពៅពពលពនាោះរតូវខ្បងខ្ច្កោ​៤​ភាទីពទៀតគឺ ​រដឋកមពុោ,​ហុនសុិនបិច្,​រណសិរយោតិរ ំពោោះររោពលរដឋខ្មែររបស់ពលាកតា​សឺន​​សាន​ និងខ្មែររកហម​ខ្ដលរួមបញ្ចូ លគ្នន បពងកើតោ​រកុមររឹកាោតិោន់មពស់​ 10/6/2013 4

ររពទស​ោ​ហតថពលមី​១៨​​ពផេង​ពទៀត​រួមមានមាន៖ សមាជិក​អច្ិនង្គ្នៃយ៍​រកុមររឹកា​សនៃិសុម​​អ.ស.ប. • (៥ររពទស)៖​អាពមរ ិក, អង់ពគលស, បរ ំង​(សហររធាន​សននិសីទ), ច្ិន​និង​សហភាព​សូ ពវៀត ររពទស​​ពៅ​អាសុី​អាពគោយ៍ • (៨​ររពទស​)៖​​ឥណឌូ ពនសុី​(សហររធាន​សននិសីទ​), ​ពវៀតណាម, ឡាវ, នថ, សិងហបុរ ី, មា៉ា ពឡ សុី, ហវុី លីពីន​និង​រររុយពណ​ពោល​គឺ​​ររពទស​កនុង​អាសាន​បច្ចុរបនន​ពលើក​ខ្លង​ខ្ត​​ភូមា​ ពច្ញ • យូពគា សាល វ ី​)​​ពពលពនាោះ​ោ​ររធាន​រកុមររពទស​មិនច្ូល​បកេ​សមព័នធ) ររពទស៤​ពផេង​​ពទៀត គឺ​​ឥណាឌ , ជប៉ាុន, កាណាោ​និង​អូស្រ្សាៃ លី 10/6/2013 5

ពតើកិច្ចរពមពរពៀងរកុងប៉ា រ ីស​២៣​តុលា​១៩៩១​ខ្ច្ងអំពីអវីមលោះ? កិច្ចរពមពរពៀងរកុងប៉ា រ ីស​មិនខ្មនខ្តមួយពទ​គឺ មានកិច្ចរពមពរពៀង២​និងពសច្កៃីថ្ថលងការណ៍ មួយ​ 10/6/2013 6

កិច្ចរពមពរពៀង​ទី១​​សៃី​​អំពី​​ការពោោះស្រសាយ​ជពមាល ោះ​​ពៅ​កមពុោ មលឹមសារ​សំខាន់ៗ​នន​កិច្ចរពមពរពៀង​ពនោះ​រួមមាន៖ – ការឈប់បញ់​រវាង​​ភាគី​ជពមាល ោះ – ការ​កាត់រ ំសាយទ ័ព​ – ការ​ដកកងទ ័ព​បរពទស​ពច្ញ​ពី​កមពុោ – ការ​ពរៀបច្ំការពបោះពនោ ត – ការកំណត់​អាណតៃិ​របស់​អុនតាក់ – ការពធវើ​មាតុភូមិនិវតៃន៍​របស់​ជនពភៀសមលួនខ្មែរ – ​​ពគ្នលការណ៍ ​​នន​រដឋធមមនុញ្ញ ​ថមី​របស់​កមពុោ 10/6/2013 7

កិច្ចរពមពរពៀងទី២​ អំពីការពគ្នរពឯករជយ​អធិបពតយយបូរណភាព និងអពារកឹតយរបស់កមពុោ​ តាមកិច្ចរពមពរពៀងពនោះ​ កមពុោនិងររពទសោហតថពលមីពផេងពទៀតមានកាតពវកិច្ច​ពគ្នរពឯករជយ​អធិបពតយយ​ បូរណភាព​និងអរារកឹតយគ្នន ពៅវ ិញពៅមក។​ ពសច្កៃីថ្ថលងការណ៍ សៃីអំពីការកសាងររពទសកមពុោពឡើងវ ិញ​ តាមរយៈពសច្កៃីថ្ថលងការណ៍ ពនោះ​ររពទសហតថពលមីសនាផៃល់ជំនួយសាៃ រ​និងអភិវឌ្ឍ ររពទសកមពុោពឡើយវ ិញ។​ 10/6/2013 8

កនុងអំឡុងពីរ​ទសវតេរ ិ៍​ ពតើកិច្ចរពមពរពៀងរកុងប៉ា រ ីសរតូវបនពគអនុវតៃពពញពលញខ្ដរឬពទ?​ មួយខ្ផោកធំរតូវពគអនុវតៃតាម​ ​សង្គ្រា មសុីវ ិលរតូវបញ្ច ប់, ​មានការពរៀបច្ំការពបោះពនោ ត, មានតាក់ថ្តងរដឋធមមនុញថមី,​ ររពទសហតថពលមីក៏បននា ំគ្នន ផៃល់ជំនួយពដើមបីកសាងររពទសកមពុោពឡើងវ ិញ ស្រសបតាមការសនា​។​ ប៉ាុខ្នៃ​មានភាពច្រមូងច្រមាស់គ្នន ​ជុំវ ិញការពគ្នរពសិទធិមនុសេ​ (កនុងកិច្ចរពមពរពៀងបនខ្ច្ងតរមូវឲ្យកមពុោពគ្នរពសិទធិមនុសេ​ស្រសបពៅតាមពសច្កៃីថ្ថលង ការណ៍ ោសកលសៃីអំពីសិទធិមនុសេ​)​ 10/6/2013 9

រោឋ ភិបលកមពុោខ្តងខ្តអោះអាងថា​ សាថ នភាពសិទធិមនុសេ​ពៅកមពុោមានការច្ពរមើនពជឿនពលឿនពៅមុមោលំោប់​ គណបកេររនំង​សងាមសុីវ ិល​និងមង្គ្នៃើសិទធិមនុសេ​​អ.ស.ប​ ខ្តងខ្តរ ិោះគន់ថា​ការរ ំពលាភសិទធិមនុសេពៅកមពុោ ពៅខ្តបនៃពកើតមាន ​(ការបពញ្ច ញមតិ,​ការចាប់អនកកាខ្សត,​ការពររើររព័នធ​តុលាការ)​ បញ្ហហ រពំខ្ដន​ោមួយររពទសជិតខាង​ ​ 10/6/2013 10

កនុងករណី មានការរ ំពលាភពលើកិច្ចរពមពរពៀងរកុងប៉ា រ ីស ​ពតើកិច្ចរពមពរពៀងពនោះមានខ្ច្ងអំពីវ ិធានការអវីមលោះ?​ 10/6/2013 11

ពកាោះររជុំររពទសហតថពលមីពឡើងវ ីញបនពដើមបីថ្សវងរកវ ិធានការសមស្រសប​ • មារតា​២៩​ននកិច្ចរពមពរពៀងទី១​(សៃីពីការពោោះស្រសាយជពមាល ោះ)​អនកខ្ដលអាច្ពកាោះ ររជុំបន​គឺសហររធានននសននិសីទរកុងប៉ា រ ីស​(បរ ំង​និង​ឥណឌូ ពនសុី)​ក៏ប៉ាុខ្នៃ​ ការពកាោះររជុំពនោះអាច្ពធវើពៅបនលុោះរតាខ្តមានសំពណើ ពីអគាពលខាធិការ​អ.ស.ប​ • មារតា​៥​ននកិច្ចរពមពរពៀងទី២​ខ្ច្ងថា៖​ • ១.​ពៅកនុងករណី មានការរ ំពលាភ​ឬគំរមរ ំពលាភអធិបពតយយ,​ឯករជយ,​បូរណភាព​​ (...) • ហតថពលមីននកិច្ចរពមពរពៀងរតូវពធវើការររជុំោបនាា ន់​ពដើមបីចាត់វ ិធានការសមស្រសប​ (...)។​ 10/6/2013 12

• ២.​វ ិធានការសមស្រសបទ ំងពនោះអាច្ោ​ • ការរៃឹងពៅរកុមររឹកាសនៃិសុម​អ.ស.ប​ឬវ ិធានការពផេងពទៀត​ខ្ដលមានខ្ច្ងកនុង • មារតា​៣៣​ននធមមនុញ្ញ សហររោោតិ​ • (ច្រចា,​ពសុើបអពងកត,​សរមបសរងួល,​ផេោះផា,​មជឈតៃកមម,​ដំពណាោះស្រសាយតាមផលូវ តុលាការ,...,NDLR)​។​ 10/6/2013 13

• រោឋ ភិបល​បញ្ចូ ល​នថៃ​កិច្ច​រពមពរពៀង​សនៃិភាព​២៣​​តុលា​​ • ោ​នថៃបុណយោតិ​វ ិញ​ (ប៉ាុនាម ន​នថៃ​ពរកាយពី​​សពមៃច្ឳ​បន​យាង​ច្ូល​ទិវងា) • ពម​ដឹកនា ំ​រកុម​អនក​នពយាបយ​ជំទស់​​និង​សងាម​សុីវ ិល​មលោះ​​ពោយ​ច្ងអុល​បរហ ញ​ ថា​​ កមពុោ​នឹង​មាន​ការ​បរងួមបរងួម​នពយាបយ​ោ​វ ិជជមាន រជ​​រោឋ ភិបល​កមពុោ​ នឹង​ពធវើ​ឲ្យ​អនក​នពយាបយ​កនុង​ររពទស​មាន​ជំហរ​រួម​ ច្ំពោោះ​​ការ​ការោរ​បូរណភាព​ខ្ដនដី​​ពហើ យ​នឹង​កាត់​បនថយ​ការ​វាយ​ររគរ​គ្នន ​ ខ្ដល​ប៉ាោះោល់​ដល់​សថិរភាព​នពយាបយ​កនុង​ររពទស ​ 10/6/2013 14

គណបកេ​សិទធិ​មនុសេ ​បន​ពច្ញ​ពសច្កៃី​ខ្ថលង​ការណ៍ ​មួយ​កាល​ពី​នថៃ​អាទិតយ​ពនោះ​ថា​​ • កនុង​រយៈ​ពពល២០​នន ំ​កនលង​ពៅ​ពនោះ • ​​ថាន ក់​ដឹកនា ំ​កមពុោ​​មិន​បន​អនុវតៃ​ឲ្យ​បន​រតឹមរតូវ​និង​ពពញពលញ​ពៅ​កនុង​មលឹមសារ ​ទីរកុង​ប៉ា រ ីស​ពទ​​ • ពហើ យ​ខ្ថមទ ំង​បន​និយាយ​ថា​​កិច្ច​រពមពរពៀង​ពនោះ​បន • ​សាល ប់​បត់​ពៅ​ពហើ យ • 10/6/2013 15

• ពលាក​សុរ ិយា​បសាទសុខ្បរឌ្ីមានររសាសន៍ថា​ • កិច្ចរពមពរពៀងពនោះ​ • ពៅខ្តមានតនមលរហូតដល់ទសេនទ ំងឡាយខ្ដលមានខ្ច្ង • កនុងពនាោះកាល យពៅោការណ៍ ពិតសរមាប់ • ពលរដឋកមពុោទ ំងអស់​ 10/6/2013 16

ពលាក​​សម​រងេុី​​​បន​អោះអាង​ថា​ ​ររសិន​​ពបើ​រគប់​ភាគី​កមពុោ​ពធវើ​តាម​កិច្ច​រពមពរពៀង​ទីរកុង​បរ ីស​ – កមពុោ​​អាច្​ការោរ​បូរណភាព​ទឹកដី​បន​គង់វងេ​ពី​ការ​ប៉ាុនប៉ាង​យក​ទឹកដី​កមពុោ​ – ​នឹង​មាន​របប​ពសរ ី​ពហុបកេ​រ ឹងមាំ​ពិត​រាកដ​ – ​ពធវើ​ឲ្យ​ររោ​ពលរដឋ​ខ្មែរ​មាន​សិទធិ​ពសរ ីភាព​ពពញ​ពលញ – «ពហើ យ​ពយើង​មាន​ពសច្កៃី​សងឃឹម​ពឡើង​វ ិញ​ថា​​ោតិ​ពយើង​នឹង​រស់​​ោតិ​ពយើង​នឹង​​ថកុ ំ​ពថកើង​រុង​ពរឿង» រោឋ ភិបលៈ​រពមទ ំងបពងកើតសិទធិសញ្ហញ បំពពញបខ្នថមខ្ដលបងកឲ្យររពទសពវៀតណាម​រ ំពលាភយកតឺក ដី​និងបូរណភាពកមពុោ​ពទើបគណបកេ​ររោជនកមពុោបំពភលច្កិច្ចរពមពរពៀងពនោះពចាល​ 10/6/2013 17

• ពសច្កៃី​ររកាស​ពនោះ​បន​បញ្ហជ ក់​ថា៖​ • «រជ​រោឋ ភិបល​បន​សពរមច្​កំណត់​យក​នថៃ២៣តុលា​​ខ្ដល​ោ​ទិវា​ច្ុោះ​ហតថពលខា​​ ពលើកិច្ច​រពមពរពៀង​សនៃិភាព​ទីរកុងប៉ា រ ីស​​ោ​នថៃ​ឈប់​សរមាក​១នថៃ​​ពី​ការររ​របស់​ម ង្គ្នៃើ​រជការ​​និពយាជិក​​កមមករ​​ពៅ​ទូទ ំង​រពោះ​រោ​ណាច្រក​កមពុោ​ចាប់​ពី​នន ំ​​២០១៣​ តពៅ» • ពដើមបីឧទាិសដល់រពោះវ ីរភាពរបស់សពមៃច្រពោះមគវ ីរកេរត​សពមៃច្រពោះនពរតៃម​សីហ នុ​និង​ពលាកនាយករដឋមង្គ្នៃើ​ហុន​ខ្សន​ខ្ដលោសាថ បនិកនូវសមិទធផល​ 10/6/2013 18

• ពលាកបណឌិ ត​​ពៅ​ម៉ាុង​នហ​​បន​អោះអាង​ថា ​​ • កិច្ច​រពមពរពៀង​ទីរកុង​ប៉ា រ ីស​​កាលពី​២១​នន ំមុន​គឺ​ោ​ការ​ធានា​ឲ្យររពទស​កមពុោ​មាន​ ជីវ ិត​អមតៈ​​រួច្ពី​ររពទស​មគ​អំណាច្​និង​បណាៃ ររពទស​ោង​១០​ពទៀត • ​​អនក​នពយាបយ​និង​ពលរដឋ​កមពុោ​រតូវ​គិតគូរ​ពី​ផលររពយាជន៍​នន​ឯកសារ​ដ ៏​សំខាន់​ ពនោះ។​ «​កនុងររវតៃិសាស្រ្សៃ​ខ្មែរ​​ពយើង​មាន​សំណាង​ពហើ យ​រតង់​ហោឹ ង​ពរោោះ​ពគ​ធានា​​អនៃរោតិ​​ពគ​ ទទួលសាា ល់​​អនក​ជិត​ខាង​ទទួលសាា ល់​​ធានា​បូរណភាព​ទឹកដី​របស់​​ពយើង»។​ 10/6/2013 19

• ររសិន​ពបើ​ភាគីថ្មែរ​រួមគ្នន ​អនុវតៃ​កាតពវ​កិច្ច​កនុង​កិច្ច​រពមពរពៀង​ទីរកុង​ប៉ា រ ីស​ • ពនាោះ​កមពុោ​នឹង​អាច្​ោ​ររោោតិ​មាន​​សុម​សនៃិភាព​ • ​ខ្ថ​រកា​បន​បូរណភាព​ទឹកដី​ • ​អធិបពតយយ​ភាព​ោតិ​​អពារកិតយ​ភាព​​ការ​អភិវឌ្ឍ​កនុង​របប​ររោ​ធិបពតយយ​​ពហុ បកេ​និយម​ពិត​រាកដ។ 10/6/2013 20

Add a comment

Related presentations