ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: Μέτρα πρόληψης για τη λύσσα

63 %
38 %
Information about ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: Μέτρα πρόληψης για τη λύσσα
Education

Published on March 6, 2014

Author: nicknick243

Source: slideshare.net

Description

ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: Μέτρα πρόληψης για τη λύσσα

Κέληξν Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ 2014

 Απνθύγεηε ηελ επαθή κε άγξηα δώα θαη άγλσζηα αδέζπνηα.  Μελ αθήλεηε εθηεζεηκέλα ζθνππίδηα ή δσνηξνθή, πνπ πξνζειθύνπλ ηα άγξηα δώα.  Εκβνιηάδεηε ηα θαηνηθίδηά ζαο θαηά ηεο ιύζζαο.  Πεξηνξίζηε ηα θαηνηθίδηα ζαο ζε πξνζηαηεπκέλν ρώξν θαη θξνληίζηε λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε άγξηα δώα.  Δηδάμηε ηνπο θαλόλεο ζηα παηδηά ζαο!  Αλ βξείηε θάπνην λεθξό δών ή δών πνπ ζπκπεξηθέξεηαη πεξίεξγα ή ζαο θαίλεηαη άξξσζην, θαιέζηε ην ηνπηθό Τκήκα Κηεληαηξηθήο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕ΢ ΢Ε ΠΕΡΙΠΣΩ΢Η ΠΟΤ ΜΕ ΔΑΓΚΩ΢ΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΖΩΟ  Προζπαζώ λα δηαθρίλω ηη δώο είλαη - ζσγθραηώ ηα ταραθηερηζηηθά ηοσ δώοσ, αλ είλαη ζθύιος ή γάηα.  Αληαιιάζζω ζηοητεία επηθοηλωλίας κε ηολ ηδηοθηήηε, αλ πρόθεηηαη γηα ζθύιο/ γάηα δεζποδόκελο – ηνπ εμεγώ όηη ελδερνκέλωο πξέπεη λα πάεη ην δών ηνπ γηα έλα απιό έιεγρν ζε θηελίαηξν αθόκα θαη αλ είλαη εκβνιηαζκέλν. Έηζη, ζα απνθιεηζηεί θαη ν ειάρηζηνο θίλδπλνο ην δών λα κε θνιιήζεη ιύζζα θαη λα κπνξώ λα είκαη ήζπρνο.  Επηζθέπηοκαη γηαηρό γηα λα κοσ περηποηεζεί ηο ηραύκα θαη λα κοσ δώζεη ζεραπεία, αλ τρεηάδεηαη.  Αλ γηα οποηοδήποηε ιόγο θαζσζηερήζω λα πάω ζηολ γηαηρό, εληοπίδω ηης πιεγές πιέλω θαιά ηελ πιεγή κε ζαπούλη θαη άθζολο λερό (πάλω από 10 ιεπηά) θαη κεηά αληηζεπηηθό (π.τ. οηλόπλεσκα ή ηώδηο).  Ο γηαηρός ζα κοσ δώζεη ζσκβοσιές θαη ζα αποθαζίζεη αλ τρεηάδεηαη λα κοσ τορεγήζεη προθσιαθηηθή αγωγή (εκβόιηο θαη αλάιογα ορό).

΢ε θάζε ζπκβάλ πηζαλήο έθζεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ ηνπ δώνπ  Δεζπνδόκελν δών Πείηε ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δώνπ όηη είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ αζθάιεηά ζαο, λα θξνληίζεη άκεζα γηα απιό έιεγτο ηοσ δώοσ ηοσ από θηελίαηρο. Από ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαβεβαίωζε ηνπ θηεληάηξνπ όηη ην δών είλαη θαιά, εμαξηάηαη ε αζθάιεηά ζαο θαη ε θαξκαθεπηηθή αγωγή πνπ ζα ζαο ρνξεγήζεη ν γηαηξόο.  Αδέζπνην δών Επηζθεθζείηε ηνλ Δήκν ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο. Αλ ζπκάζηε ην ζπγθεθξηκέλν δών πνπ ήξζαηε ζε επαθή, ππνδείμηε ην ζηελ αξκόδηα ππεξεζία γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θηεληαηξηθόο έιεγρνο. Σύκθωλα κε ηε λνκνζεζία νη Δήκνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ αδέζπνηωλ δώωλ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη έρνπλ ππνρξέωζε λα αλαιάβνπλ ηελ πεξηζπιινγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζή ηνπο, εάλ ππάξμεη επηθίλδπλε επαθή κε άλζξωπν. Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο δώζεη έγγξαθν πνπ ζα δειώλεη όηη είλαη ππνρξεωηηθόο ν θηεληαηξηθόο έιεγρνο ζην δών.

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΖΩΟΤ κε ην νπνίν ππήξμε επηθίλδπλε επαθή (δάγθσκα ή γξαηδνύληζκα) Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ηεζεί ην δών ππό παξαθνινύζεζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό! Η παξαθνινύζεζε ηνπ δώνπ ζπλερίδεηαη γηα15 κέξεο από ηελ εκέξα ηεο έθζεζεο. Αλ ζην δηάζηεκα απηό ην δών δελ αξξωζηήζεη ή πεζάλεη, ηόηε δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο κεηάδνζεο ιύζζαο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο έθζεζεο. Από ηε ζηηγκή πνπ ην δών ηεζεί ππό παξαθνινύζεζε θαη θξηζεί όηη δελ εκθαλίδεη εηθόλα ιπζζύπνπηνπ από ηνλ θηελίαηξν: Δελ ρξεηάδεηαη λα ρνξεγεζεί ζηνλ εθηεζεηκέλν θαξκαθεπηηθή αγωγή (εκβόιην κε ή ρωξίο νξό). Αλ ε αγωγή είρε ήδε μεθηλήζεη, ζα πξέπεη λα δηαθνπεί.

• • • • • • • Σθνπόο ε αλνζία ζηηο αιεπνύδεο θαη ε απνηξνπή εμάπισζεο ηεο ιύζζαο. Η δηαλνκή γίλεηαη από αέξνο κε ειηθόπηεξν ή κε αεξνζθάθε. Πεξίνδνο εθαξκνγήο: άλνημε θαη θζηλόπσξν. Πεξηνρέο πνπ εμαηξνύληαη: αζηηθέο, πεξηαζηηθέο, επηθάλεηεο πδάησλ, δξόκνη, θηίξηα. Ππθλόηεηα δνισκάησλ: πεξίπνπ 25/ηεηξαγσληθό ρικ. Πνιιαπιέο ξίςεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ. Καηά ηελ πεξίνδν δηαλνκήο εκβνιίσλ-δνισκάησλ πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά: • Παηδηά ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο • Κπλεγνί • Πεξηπαηεηέο / Οξεηβάηεο • Φπζηνιάηξεο • Φηινδσηθέο νξγαλώζεηο θ.ι.π. • Γεληθά όινη νη θάηνηθνη πεξηνρώλ όπνπ γίλνληαη ξίςεηο πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά γηα λα απνθεύγνληαη επαθέο κε ηα εκβόιηα – δνιώκαηα!

Τα εκβόιηα-δνιώκαηα γηα ηα άγξηα δώα πεξηέρνπλ δσληαλό εμαζζελεκέλν ηό ιύζζαο, θαη απνηεινύληαη από: 1. Μία θάςνπια κε ην πγξό αληηιπζζηθό εκβόιην 2. Εμσηεξηθό ζθιεξό θαθέ πεξίβιεκα ειθπζηηθό γηα ηελ αιεπνύ (νζκή ςαξηνύ) 3. ΢θξαγίδα κε εκθαλή πξνεηδνπνίεζε (πξνζνρή αληηιπζζηθό εκβόιην - κελ αγγίδεηε- ηειέθσλν επηθνηλσλίαο). • Τν εκβόιην είλαη αλζεθηηθό ζην πεξηβάιινλ γηα αξθεηέο εκέξεο (ζε Θ 25 C γηα 7 εκέξεο). • • Τν εκβόιην-δόισκα πεξηέρεη ηδηαίηεξα εμαζζελεκέλν ηό ιύζζαο πνπ δελ έρεη πξνθαιέζεη πνηέ λόζν ζηνλ άλζξσπν. Όκσο, επαθή αλζξώπνπ κε ην εκβόιην-δόισκα (ιδιαίτερα επαφή με το σγρό περιετόμενο της κάυοσλας) πξέπεη λα εθηηκεζεί από επαγγεικαηία πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ (ηειεθσληθά).

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ΢ ΢ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΕ΢ - ΓΟΝΕΙ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΢ΣΟ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

www.keelpno.gr info@keelpno.gr www.keelpno.gr/el-gr/δνκέοιεηηνπξγίεο/keelpno_thessalonikis.aspx keelpno.thess@keelpno.gr kepix@keelpno.gr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Εκπαιδευτικό υλικό για τη λύσσα_2014

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης ... για τη λύσσα» στο ΚΕΕΛΠΝΟ ... Μέτρα πρόληψης για τη ...
Read more

Η Λύσσα στην Ελλάδα | ΚΕΕΛΠΝΟ

1.2 Πρωτογενή μέτρα πρόληψης που ... του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η λύσσα ... για τη Λύσσα, ...
Read more

ΚΕΕΛΠΝΟ: Ενημέρωση για τη λύσσα σε παιδιά στη Β. Ελλάδα

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης οργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες σε 20 Περιφερειακές ...
Read more

λύσσα | Υγεία News

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης ... Η λύσσα είναι ... Σχέδιο ΚΕΕΛΠΝΟ για τη ...
Read more

Εκπαιδευτικό υλικό για τη λύσσα | εξ αποστάσεως...

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης οργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες σε Περιφερειακές ...
Read more

ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: Ενημερωτικές παρεμβάσεις στο ...

ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: ... με θέμα τη λύσσα. ... Νείλου και τα μέτρα πρόληψης από τα ...
Read more

Λύσσα: Υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητικό πληθυσμό ...

ΚΕΕΛΠΝΟ; λύσσα; ... με θέμα «Λύσσα – Μέτρα πρόληψης ... παρεμβάσεων για τη λύσσα» στο ...
Read more

Ενημερωτικό δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Φεβρουάριος 2014 by ΚΕΕΛΠΝΟ ...

Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης ... ΚΕΕΛΠΝΟ για τον hiv/ aids και τη λύσσα.
Read more