รวมแนวข้อสอบ อบต

44 %
56 %
Information about รวมแนวข้อสอบ อบต
Education

Published on March 9, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

รวมแนวข้อสอบ อบต
http://pun2013.bth.cc/

~1~ 1. พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดินใชบังคับเมื่อ ก. 1 มกราคม พ.ศ. 2475 ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ค. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ง. 1 มกราคม พ.ศ. 2476 2. ผูรับประเมิน ? หมายความวา ก. ผูเสียภาษี ข. ผูใหเชาทรัพยสิน ค. ผูเชาทรัพยสิน ง. บุคคลผูพึงชําระคาภาษี 3. พนักงานเก็บภาษี? ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน หมายถึง ก. พนักงานประเมินภาษี ข. พนักงานเรงรัดภาษี ค. พนักงานจัดเก็บเรงรัดใหชําระคาภาษี ง. พนักงานจัดเก็บรับชําระรวมทั้งเรงรัดใหชําระคาภาษี 4. ทรัพยสินตอไปนี้ ขอใดตองเสียภาษีโรงเรือนฯ ก. แพที่คนใชอยูอาศัย ข. ตึกแถวอาคารพาณิชย ค. โกดังเก็บสินคาไมมีคนอยูอาศัย ง. ถูกทุกขอ 5. ขอตอไปนี้มีโรงเรือนประเภทใดบาง ที่ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือน ก. โรงเรือนที่ใหญาติอยูอาศัยไมเก็บคาเชา ข. โรงเรือนที่ใชเปนสถานที่ประกอบการคา ค. โรงเรือนที่ใชเก็บสินคา ง. ไมมีขอใดถูก 6. ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหแบงทรัพยสินออกเปน ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท 7. รัฐมนตรีผูรักษาการตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน คือ แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~2~ ก. รมต. การคลัง ข. รมต. มหาดไทย ค. รมต. การคลังและมหาดไทย ง. ไมมีขอใดถูก ***************** 38. คํารองขอใหมีการพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (การอุทธรณ) ใชแบบพิมพใด ก. ภ.ร.ด. 4 ข. ภ.ร.ด. 8 ค. ภ.ร.ด. 9 ง. ภ.ร.ด. 10 จ. ภ.ร.ด. 12 39. ใบเสร็จรับเงินเสร็จตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือแบบพิมพใด ก. ภ.ร.ด. 8 ข. ภ.ร.ด. 9 ค. ภ.ร.ด. 10 ง. ภ.ร.ด. 11 จ. ภ.ร.ด. 12 40. ผู มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิไดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ การประเมินยอนหลังไดไมเกินกี่ป ก. 2 ป ข. 5 ป ค. 10 ป ง. 15 ป จ. 20 ป 41. ผู มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิไดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี แตยื่นแบบพิมพไมถูกตอง ตรงความเปนจริงหรือไมบริบูรณ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงการประเมินยอ นหลังไมไดเกินกี่ ป ก. 2 ป ข. 5 ป ค. 10 ป ง. 15 ป จ. 20 ป 42. สิทธิเรียกรองของรัฐบาลเพื่อเอาคาภาษีฯ มีอายุความกี่ป ก. 2 ป ข. 5 ป ค. 10 ป ง. 15 ป จ. 20 ป 43. โรงเรือนที่ติดตั้งสวนควบที่สําคัญที่มีลักษณะเปนเครื่องจักรก ลไกเครื่องกระทําหรือกําเนิดสินคา เพื่อ ใชการดําเนินอุตสาหกรรมบางอยาง ในการประเมินใหลดคารายปลงเหลือ ก. 1 ใน 2 ข. 1 ใน 3 ค. 1 ใน 4 ง. 1 ใน 5 จ. ไมสามารถลดคารายปได 44. เงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระเมื่อพนกําหนดระยะเวลาเท าใด นับแตแจงความการประเมิน ก. 15 วัน ข.30 วัน ค. 1 เดือน ง.60 วัน จ. 90 วัน 45. ที่ดินที่ปลูกตนไมประเภท พริก มะเขือ มะละกอ ซึ่งเปนการประกอบกสิกรรม จะเสียภาษีไรละไมเกิน ก. ไมเกิน 5 บาท ข. ไมเกิน 10 บาท ค. 1 เดือน ง. ไมเกิน 50 บาท จ. ไมเกิน 100 บาท 46. ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงทองที่ขอใดถูกตอง ก. ภ.บ.ท. 8 ข. ภ.บ.ท. 9 ค. ภ.บ.ท. 10 ง. ภ.บ.ท. 11 จ. ภ.บ.ท. 17 แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~3~ 47. ขอใดถูกตอง ก. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา ไดรับการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ ข. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่ไดเสียภาษีโรงเรือนและที่ ดินแลว ไดรับการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ ค. ที่ดินที่เปนสนามบินของรัฐ ที่ตั้งสถานฑูต สถานกงสุล ไดรับการยกเวนภาษี ง. ถูกทั้งขอ ก, ข, ค จ. ถูกเฉพาะ ขอ ข, ค 48. เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดิน ก. ที่ดินใหเชา ข. ที่ดินวางเปลา ค. ที่ดีที่ไมไดทําประโยชน ง. บอเลี้ยงกุง จ. ไมมีขอใดถูกตอง 49. หนังสือเตือนผูคางชําระภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดิน ก. ภ.บ.ท. 12 ข. ภ.บ.ท. 13 ค. ภ.บ.ท. 14 ง. ภ.บ.ท. 15 จ. ภ.บ.ท. 16 50. การไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่ภายในร ะยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเสียเงิน เพิ่มขึ้นเทาใดของจํานวนที่ตองเ สียภาษีฯ ก. รอยละ 1 ข. รอยละ 2.5 ค. รอยละ 5 ง. รอยละ 10 จ. รอยละ 20 51. ผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท ็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จมาแ สดงเพื่อหลีกเหลี่ยงภาษีบํารุงทองที่ จะตองไดรับโทษอยางไร ก. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 200 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ข. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ค. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ง. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จ. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 52. วงเงินขั้นต่ําสุดของภาษีปายที่จะขอผานชําระภาษีได ก. ภาษีปายจํานวนตังแต 3,000 บาทขึ้นไป ขอผอนชําระได 3 งวด ข. ภาษีปายจํานวนตั้งแต 6,000 บาทขึ้นไป ขอผอนชําระได 3 งวด ค. ภาษีปายจํานวนตั้งแต 9,000 บาทขึ้นไป ขอผอนชําระได 3 งวด ง. ภาษีปายจํานวนตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป ขอผอนชําระได 3 งวด จ. ถูกทุกขอ 53. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่จะตองยื่นภายใน ก. ภายในเดือนมกราคม ของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ข. ภายในเดือนกุมภาพันธ ของปแรกมีการที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ค. ภายใน 30 วัน นับจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ ง. ภายใน 60 วัน นับจากวันรับโอนกรรมสิทธิ์ จ. ถูกทั้งขอ ก.และ ค. 54. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ตองชําระภาษีเมื่อใด ก. ภายในเดือน มกราคม ของทุกป ข. ภายในเดือน กุมภาพันธ ของทุกป แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~4~ 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62 ค. ภายในเดือน มีนาคม ของทุกป ง. ภายในเดือน เมษายน ของทุกป จ. ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกป การไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะตองเ สียเพิ่มอยางไร ก. รอยละ 5 ตอป ข. รอยละ 10 ตอป ค. รอยละ 5 ตอป ง. รอยละ 24 ตอป จ. ไมมีขอใดถูก จาของที่ดินเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็ นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิ์ อุทธรณภายในกี่วัน นับแตวันไดรับแจงการประเมิน ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน การชําระภาษีบํารุงทองที่ สามารถชําระภาษีดวยวิธีใดบาง ก. ชําระดวยเงินสด ข. ชําระโดยสงธนาณัติ ค. ชําระโดยตั๋วแลกเงินของไปรษณีย ง. ชําระโดยสงตั๋วแลกเงินของธนาคาร จ. ถูกทั้งขอ ก,ข,ง การตีราคาปานกลางของที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่จะกระทํา ทุกรอบระยะเวลาเทาไร ก. ทุกรอบ 2 ป ข. ทุกรอบ 4 ป ค. ทุกรอบ 5 ป ง. ทุกรอบ 8 ป จ. ทุกรอบ 10 ตาม พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่การขอผอนชําระคาภาษีจะขอผอนไดตั้ งแตวงเงิน เทาไรเปนตนไป ก. วงเงิน 3,000 บาท ขึ้นไป ข. วงเงิน 6,000 บาท ขึ้นไป ค. วงเงิน 9,000 บาท ขึ้นไป ง. วงเงิน 12,000 บาท ขึ้นไป จ.วงเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป ตามขอ 59 ผูมีหนาที่เสี่ยภาษีจะสามารถจะขอผอนชําระไดกี่งวด ก. 2 งวด ข. 3 งวด ค. 5 งวด ง. 6 งวด จ. 10 งวด ขอใดถูกตองที่สุด ก. การตีราคาปานกลางที่ดินจะตองนําราคาปานกลางกลางที่ดินในหนวยที ตัวตีราคาโดยสุจริตครั้ง สุดทายไมนอยกวา 2 ราย ในระยะเวลาไมเกิน 1 ป กอนวันตีราคาคํานวณเฉลี่ย ข. การตีราคาปานกลางที่ดินใหนําราคาที่ประชาชนซื้อขายที่ดินในหนว ยที่ตีราคาปานกลาง ไมนอย กวา 3 รายในปที่จะตีราคาปานกลางมาเฉลี่ยเปนราคาปานกลาง ค. การตีราคาปานกลางที่ดิน จะตองนําราคาปานกลางที่ดินในหนวยที่ตัวตีราคาโดยสุจริตครั้งสุ ดทาย ไม นอยกวา 3 รายในระยะเวลาไมเกิน 1 ปกอนวันตีราคามาคํานวณเฉลี่ยเปนราคาปานกลาง ง. ขอ ข. และ ค.ถูกตอง จ. ไมมีขอถูก ที่ดินที่อยูนอกเขตเทศบาลมีเกณฑลดหยอนอยางไร ก. ลดหยอนไดไมเกิน 100 ตารางวาแตจะนอยกวา 50 ตาราวางไมได แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~5~ ข. ลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไรแตจะนอยกวา 100 ตารางวาไมได ค. ลดหยอนไดไมเกินหาไรแตจะนอยกวาสามไรไมได ง. ลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไรแตจะนอยกวา 200 ตารางวาไมได จ. ไมมีขอใดถูกตอง 63. ที่ดิน ที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปที่ลวงมาแลวการเพาะปลุกเกิดการเสียหายที่ผิดปกติหรือเ พาะ ปลุก ไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยผูมีอํานาจในการพิจารณายกเวนหรื อลดภาษีบํารุงทองที่ ก. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ข. สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ค. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ง. นายอําเภอทองที่ จ. ผูวาราชการจังหวัด 64. ถาภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินของเจาของเดียวกันในทําเลเดียว กันมีจํานวนเทาไรไมตองเสียภาษี บํารุงทองที่สําหรับที่ดินแปลงน ั้น ก. มีจํานวนไมถึง หาสิบสตางค ข. ไมจํานวนไมถึง หนึ่งบาท ค. มีจํานวนไมถึง สองบาท ง. มีจํานวนไมถึง สามบาท จ. มีจํานวนไมถึง สี่บาท 65 . ผูใดเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเกินกวา ที่ควรจะตองเสีย ดังนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน การขอรับเงินคืนจะตองดําเนินการภายในระยะเวลาเทาใด นับตั้งแตวันที่เสียภาษีหรือไดรับแจง ก. ภายในหนึ่งป ข. ภายในสองป ค. ภายในสามป ง. ภายในหาป จ. ภายในสิบป 66. ผูมีหนาที่เสียภาษีทองที่มิไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามกฎ หมายเจาพนักงานประเมินมีอํานาจแจง การประเมินยอนหลังกี่ป ก. 5 ป ข. 10 ป ค. 15 ป ง. 20 ป จ. ไมมีขอใดถูกตอง 67. ผูรักษาการตาม พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ง. รัฐมนตรีวาการสํานักนายกรัฐมนตรี จ. นายกรัฐมนตรี 68. เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห ็นวาการประเมินไมถูกตองมีสิทธิยื่น อุทธรณตอใคร ก. นายกองคการบริหารสวนตําบล ข. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ค. นายอําเภอ ง. ผูวาราชการจังหวัด จ. หัวหนาสวนการคลังองคกรปกครองสวน  ทองถิ่น 69. เมื่อ กรรมสิทธิ์หรือหารครอบครองที่ดินโอนไปเปนของบุคคลอื่น ผูรับโอนมีหนาที่รวมกับเจาของ ที่ดินเดิมภาษีบํารุงทองที่ค างชําระไมเกิน ก. 1 ป ข. 5ป ค. 10ป ง. 15 ป จ. 20 ป 70. การชําระภาษีจะสมบูรณเมื่อ ก. พนักงานเก็บภาษีลงลายมือในใบเสร็จรับเงิน ข. วันสงไปรษณียเปนวันชําระภาษี แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~6~ ค. วันชําระผานธนาคารเปนวันชําระภาษี ง. ถูกทั้งขอ ก, ข, ค จ. ถูกเฉพาะขอ ก, ข 71. คาภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธ ิ์ไปเปนของเจาของคนใหม ผูรับผิดชอบภาษีคางชําระคือใคร ก. เจาของคนเกา ข. เจาของคนใหม ค. เจาของคนเกาและเจาของคนใหม ง. ภาษีคางเปนอันพนไป จ. ไมมีขอใดถูกตอง 72. ปายประเภทใดตอไปนี้ตองเสียภาษีปาย ก. ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพเพื่อโฆษณามหรสพ ข. ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือสิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา ค. ปายที่แสดงไวบริเวณที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว ง. ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชประกอบการคา จ. ถูกทั้ง ก,ข,ค 73. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปายเมื่อใด ก. ภายในเดือนมกราคมของทุกป ข. ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป ค. ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ง. ภายในเดือนเมษายนของทุกป จ. ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 74. ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาเพื่อหารายไดตองม ีพื้นที่เทาใดจึงไดรับการยกเวนภาษี ปาย ก. มีพื้นที่ไมเกินหนึ่งตารางเมตร ข. มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ค. มีพนที่ไมเกินหาตารางเมตร ื้ ง. มีพื้นที่ไมเกินหนึ่งพันตารางเมตร จ. ไมมีขอใดถูกตอง 75. ปายที่ติดตั้งอยูบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เ กิน .....ตารางเมตร จะตองแสดงชื่อและที่อยู ของเจาของปายที่มุกขวาดานหลังและข อความดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีปาย ก. หนึ่ง ข. สอง ค. สาม ง. หา จ. ไมมีขอใดถูกตอง 76. ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม จะตองเสียภ าษีในอัตราใด ก. 3 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร ข. 20 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร ค. 40 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร ง. 60 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร จ. 80 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร 77. ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ยานพาหนะมีพื้นที่ปายเกินกี่ตารา งเซนติเมตรจึงตองเสียภาษีปาย ก. เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ข. เกิน 200 ตารางเซนติเมตร ค .เกิน 400 ตารางเซนติเมตร ง. เกิน 500 ตารางเซนติเมตร จ. เกิน 1,000 ตารางเซนติเมตร 78. ใบเสร็จรับเงินภาษีปายใชแบบพิมพใด ก. ภ.ป.6 ข. ภ.ป.7 ค. ภ.ป.11 ง. ภ.ป.12 จ. ไมมีขอใดถูก แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~7~ 79. เจาของปายผูใดติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนม ีนาคมจะตองยื่นแบบแสดงรายการ ชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที ภายในกี่วัน ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน 80. เจาของปายซึ่งติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพื้นที  ขอความ ภาพและเครื่องหมายอยาง เดียวกับปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว จะตองเสียภาษีปายใหมอีกครั้งหรือไม ก. ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วัน ข. ไดรับการยกเวนภาษีเฉพาะปที่ติดตั้งหรือแสดงปาย ค. ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายและเสียภาษีใหม ง. ไดรับการลดหยอนภาษีปานครึ่งอัตรา จ. ถูกทั้ง ก, ข 81. กรณีที่มีการโอนปายใหผูรับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนา ที่ภายในกี่วันนับตั้งแตวันรับโอน ก. ภายใน 15 วัน ข. ภายใน 30 วัน ค. ภายใน 45 วัน ง. ภายใน 60 วัน จ. ภายใน 90 วัน 82. กรณีไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการเพื่อภาษีปายและพนักงานเจาหนา ที่ไมอาจหาตัวเจาของปายไดผูตอง รับผิดชอบและมีหนาที่ตอง ยื่นแบบลําดับแรกคือ ก. ผูครอบครองปาย ข. เจาของอาคารที่ปายติดตั้ง ค. เจาของที่ดิน ง. ทายาทจาของปาย จ. ถูกทั้งขอ ข, ค 83. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองชําระภาษีปายจะตองชําระภาษีปาย ภายในกี่วันนับตั้งแตไดรับแจงการ ประเมิน ก. 7 วัน ข. 10 วัน ค. 15 วัน ง. 20 วัน จ. 30 วัน 84. การชําระปายสามารถกระทําโดยวิธีการใดไดบาง ก. ชําระเปนเงินสด ข. ชําระโดยการสงธนาณัติ ค. ชําระโดยตั๋วแลกเงินธนาคาร ง. ชําระโดยตั๋วแลกเงินไปรษณีย จ. ถูกทังขอ ก, ข, ค ้ 85. การผอนชําระภาษีปายสามารถกระทําไดในวงเงินเทาไรขึ้นไป ก. 3,000 บาทขึ้นไป ข. 6,000 บาทขึ้นไป ค. 9,000 บาทขึ้นไป ง. 12,000 บาทขึ้นไป จ. 20,000 บาทขึ้นไป 86. การขอผอนชําระภาษีปาย สามารถกระทําไดกี่งวด ก. 2 งวด ข. 3 งวด ค. 4 งวด ง. 5 งวด จ. 6 งวด 87. ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ค วรจะตองขอรับเงินเดือนภายในระยะเวลา เทาไรนับตั้งแตวันที่เสี ยภาษี ก. สามเดือน ข. หกเดือน ค. หนึ่งป ง. สองป จ. ภายในสามเดือนถึงหก เดือน แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~8~ 88. กรณีที่ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนดจะตองเส ียเงินเพิ่มขึ้นเทาไรของจํานวน เงินที่ตองเสียภาษี ก. รอยละ 2 ข. รอยละ 5 ค. รอยละ 10 ง. รอยละ 15 จ. รอยละ 20 89. กรณียื่นแบบแสดงรายการปายแลวแตไมไปชําระภาษีปายภายในระยะเว ลา ที่กฎหมายกําหนดจะตอง เสียเงินเพิ่มขึ้นเทาไรของจํานวนเงินที่ต องเสียภาษี ก. รอยละหนึ่งตอเดือน ข. รอยละสองตอเดือน ค. รอยละหาตอเดือน ง. รอยละ7.5 ตอเดือน จ. รอยละ 10 ตอเดือน 90. เจาของปายไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายหรือยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีปายโดยไมถูกตองพนักงาน เจาหนาที่สามารถแจงการประเมินย อนหลังไดไมเกินกี่ป นับตั้งแตวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงการ ประเมิน ก. 1 ป ข. 2 ป ค. 3 ป ง. 5 ป จ. 10 ป 91. การอุทธรณภาษีปายกรณีที่เห็นวาการประเมินไมถูกตองมีสิทธิ์ อุทธรณภายในระยะเวลาเทาไรนับตั้งแต วันไดรับการแจงประเมิน ก. 7 วัน ข. 10 วัน ค. 15 วัน ง. 30 วัน จ. 60 วัน 92. ผูมีอํานาจวินิจฉัยการอุทธรณภาษีปายคือใคร ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล ค. ผูไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ง. นายอําเภอ จ. ถูกทั้งขอ ข, ค 93. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษอยางไร ก. ปรับตั้งแต 1,000 บาทถึง 10,000 บาท ข. ปรับตั้งแต 4,000 บาทถึง 20,000 บาท ค. ปรับตั้งแต 5,000 บาทถึง 50,000 บาท ง. ปรับตั้งแต 10,000 บาทถึง 100,000 บาท จ. ปรับตั้งแต 10,000 บาทถึง 200,000 บาท 94. ผู ใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําเท็จนํา พยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปายมีความผิดอยางไร ก. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท ข. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหาพัน บาท ค. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ง. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จ. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 95. ปายที่มีอักษรไทยลวนเสียภาษีอัตราเทาไร ก. หนึ่งบาท ตอหนึ่งรอยตารางเซนติเมตร ข. สิบบาท ตอหารอยเซนติเมตร ค. หาบาท ตอหนึ่งรอยตารางเซนติเมตร ง. สามสิบบาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~9~ จ. ยี่สิบบาท ตอหนึ่งรอยตารางเซนติเมตร 96. ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศปนกับภาพหรือเครื่องหมาย อื่น เสียภาษีอัตราอยางไร ก. สามบาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร ข. สิบบาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร ค. หาบาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร ง. สามสิบบาท ตอหารอยเซนติเมตร จ. สี่สิบบาท ตอหนึ่งรอยตารางเซนติเมตร 97. ปายที่มีลักษณะเปนภาพหรือมีเครื่องหมายโดยไมมีอักษรไทยเสียภ าษี อัตราอยางไร ก. สามบาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร ข. สิบบาทตอตารางเซนติเมตร ค. หาบาท ตอหนึ่งรอยตารางเซนติเมตร ง. สามสิบบาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร จ. สี่สิบบาท ตอหนึ่งรอยตารางเซนติเมตร 98. อัตราภาษีปายขั้นต่ําที่ตองเสียภาษี ก. 100 บาท ข. 200 บาท ค. 300 บาท ง. 400 บาท จ. 500 บาท 99. ประกาศกระทรวงมหาดไทยใหองคการบริหารสวนตําบลเปนราชการบริหาร สวนทองถิ่นมีอํานาจ หนาที่จัดเก็บภาษีปายโดยประกาศตั้งแตเมื อไร ก. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ข. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ค. 1 เมษายน พ.ศ. 2537 ง. 1 เมษายน พ.ศ. 2538 จ. 5 เมษายน พ.ศ. 2538 100. การคํานวณหาพื้นที่ของ ปายตอไปนี้ขอใดถูกตอง ก. ปายที่มีขอบเขตกําหนดไดเอาสวนที่กวางที่สุดคูณดวยสวนที่ยา วที่สุดเปนตารางเซนติเมตร ข. ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดไดใหถือวาตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับ กําหนดสวนที่กวางที่สุดและยาวที่สุดแลวเอาสวนที่กวางที่สุด คูณดวยสวนที่ยาวที่สุดเปนตาราง เซนติเมตร ค. การหาพื้นที่ของปายใหใชสูตรทางคณิตศาสตรคํานวณเปนตารางเซนต ิเมตร ง. ถูกทั้งขอ ก, ข 101. แบบพิมพที่ใชในการจัดเก็บภาษีปายมีทั้งหมด 12 แบบพิมพ แบบพิมพใดคือแบบแสดงรายการภาษีปาย ก. แบบ ภ.ป. 1 ข. แบบ ภ.ป. 2 ค. แบบ ภ.ป. 3 ง. แบบ ภ.ป. 4 จ. แบบ ภ.ป. 5 ******************** 1. ใครเปนผูเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย 1. รองนายก อบต. 2. กรรมการเก็บรักษาเงิน 3. ปลัด อบต. 4. หัวหนาสวนการคลัง 2. คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น ๆ 1. ฉิ่ง 2. ซอ 3. กลอง 4. ระนาด แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~ 10 ~ 3. ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถรับเงินดวยตนเองไดจะมอบฉันทะให ผูอื่นเปนผูรับแทนจะตองไดรับ อนุญาตจากใคร 1. นายก อบต. 2. ปลัด อบต. 3. หัวหนาหนวยงานคลัง 4. นายอําเภอ 4. การกําหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณราย จายประจําป ตองพิจารณา ในเดือนใด 1. กุมภาพันธ 2. มิถุนายน 3. สิงหาคม 4. แลวแตสภา อบต. กําหนด 5. ผูใดเปนผูมีอํานาจใหความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทํากิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีรวมกับสภา ตําบล อบต.หรือ อบจ. หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการรวมกัน ได 1. สภา อบต. 2. นายก อบต. โดยมติสภา 3. นายอําเภอ 4. ผูวาราชการจังหวัด 6. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอยางไร 1. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด 2. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณพรอม 3. เก็บเอกสารไวอยางเปนระบบ 4. เก็บเอกสารใหเปนอยางปจจุบัน 7. การเก็บหนังสือราชการโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 1. 5 ป 2. 10 ป 3. 15 ป 4. ไมมีขอถูก 8. คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น ๆ 1. มะขาม 2. มะยม 3. มะปราง 4. มะนาว 9. ขอใดเปนตําแหนงขาราชการการเมือง 1. เลขานุการนายกรัฐมนตรี 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรี 3. ปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี 4. ปลัดกระทรวง 10. คณะกรรมการการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีประธานกรรมการคือ 1. ประธานสภา อบต. 2. ปลัด อบต. 3. นายก อบต. 4. ผูทรงคุณวุฒิที่ ไดรับการคัดเลือก 11. ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย บุคคลใด เปนผูเรียก และเปนผูเปดหรือปดการประชุม 1. ผูวาราชการจังหวัด 2. นายอําเภอ 3. นายก อบต. 4. ประธานสภา อบต. 12. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมี 1. 500 คน 2. 400 คน 3. 200 คน 4. 700 คน 13. การเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริการสวนตําบลขอใด ถูกตอง 1. การเสนอญัตติรางองคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ ตอประธานสภา อบต. จะตองมีสมาชิดสภา อบต. รับรองอยางนอย 2 คน 2. การเสนอญัตติรางองคการบริหารสวนตําบลใด ถาคณะผูบริหาร อบต.เปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~ 11 ~ 3. ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเสนอรางขอบังคับตําบลเกี่ยวดวยการเงินตองให นายก อบต. รับรอง 4. ถูกทุกขอ 14. ใครมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 1. นายอําเภอ 2. ผูวาราชการจังหวัด 3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 4. อธิบดีกรมการปกครอง 15. ในกรณีที่สภา อบต. สงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปของ อบต. ใหนายอําเภอ อนุมัติ แตปรากฏลวงเลยมา 20 วัน แลวยังไมมีคําตอบ จากนายอําเภอ ขอบัญญัติดังกลาวจะมีผล อยางไร 1. ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 2. สภา อบต. ทวงถามขอสงรางขอบัญญัติ นั้นคืนมาใหสภาทบทวน 3. รางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 4. สภา อบต. นํารางขอบัญญัตินั้นมาทบทวนถายืนยันตามรางเดิมดวยคะแนนเสีย ง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกสภา อบต. เทาที่มอยูใหสงใหนายก อบต. ประกาศใชขอบัญญัตินั้นไดเลย 16. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอํานาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดขอบัญญัติ 1. ประธานสภา อบต. 2. สมาชิกสภา อบต. 3. นายก อบต. 4. เลขานุการสภา อบต. 17. ขอใดเปนรายไดที่ อบต. จัดเก็บเอง 1. ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรฆาจาจะและคาธรรมเนียมรวมถึง ผลประโยชนอื่นอัน เกิดจากการฆาจาจะ 2. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3. คาธรรมเนียมจดทะเบีย นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน ่ 4. ภาษีมูลคาเพิ่ม 18. ขอใดไมใชรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2. หมวดคาจางชั่วคราว 3. หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 19. บุคคลใดเปนผูเรียกประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดการประชุม 1. ผูวาราชการจังหวัด 2. นายอําเภอ 3. นายก อบต. 4. ประธานสภา อบต. 20. ผูใดมีอํานาจในการถอนเงินฝากขององคการบริหารสวนตําบล 1. นายก อบต. กับ ปลัด อบต. 2. นายก อบต. กับ หัวหนาสวนการคลัง 3. นายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~ 12 ~ 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 4. นายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด 1. 1 ชนิด 2. 2 ชนิด 3. 3 ชนิด 4. 4 ชนิด ขอใดมิไดเปนเงินรายไดของ อบต. 1. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให 2. รายไดจากทรัพยสินของ อบต. 3. เงินคาธรรมเนียมที่เก็บจากผูมาพักโรงแรม 4. เงินคาบริการน้ําประปาแกประชาชน การปฏิบัติกับหนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป คือ 1. ใหเก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกําหนดความเรงดวนในการขนยาย 2. เก็บใสตูเอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกําหนดชั้นความลับ 3. ใหประทับตราคําวา “หามทําลาย” ดวยหมึกสีแดงที่หนาแฟมเรื่องนั้น 4. เก็บใหเปนระเบียบ แลวแจงใหเจาหนาที่ทราบทั่วกัน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแลวตองเสนอบุคคลใดเปน ผูอนุมัติกอน อบต. นําไปประกาศใช 1. ผูวาราชการจังหวัด 2. นายอําเภอ 3. นายก อบต. 4. ประธานสภา อบต. บุคคลใดเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหา รสวนตําบล พ.ศ. 2537 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. ผูวาราชการจังหวัด 4. นายกรัฐมนตรี การจายเงินในขอใดตอไปนี้ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงิ นโดยไมตองทําบันทึกแจงเหตุผล 1. การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนเงินไมถึงสิบบาท 2. การจายเงินคารถ หรือเรือนั่งรับจาง 3. การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทางหรือเรือยนตประจําทาง 4. ถูกทุกขอ แผนปฏิบัติการใหจัดทําแลวเสร็จภายในเดือนใดของปงบประมาณนั้น 1. มิถุนายน 2. ตุลาคม 3. สิงหาคม 4. ธันวาคม การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปใหแลวเสร็จภายในเดือนใดกอนงบป ระมาณประจําป 1. มิถุนายน 2. ตุลาคม 3. สิงหาคม 4. ธันวาคม ขอไดมิไดเปนรายไดของ อบต. 1. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให 2. รายไดจากทรัพยสินของ อบต. 3. เงินคาธรรมเนียมที่เก็บจากผูมาพักโรงแรม 4. เงินคาปริการน้ําประปาแกประชาชน การยกฐานะ อบต. เปนเทศบาลตองตราเปนกฎหมายใด 1. พระราชกฤษฎีกา 2. พระราชบัญญัติ 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~ 13 ~ 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 31. คณะรัฐมนตรีตามธรรมนูญฉบับปจจุบันมีกี่คน 1. 34 2. 35 3. 36 4. 40 32. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามในการประชุมสภา อบต. 1. กระทูถามไมมีการอภิปรายและไมมีการลงมติ 2. หามไมใหสมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทูถามกันเอง 3. คณะผูบริหารจะตองตอบกระทูกระทูถามนั้นทุกครั้ง 4. กระทูถามตองทําเปนหนังสือเสนอลวงหนาตอประธานสภา อบต. 33. ในกรณีตําแหนงประธานสภา อบต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระใหเลือกตั้ง ประธาน สภา อบต. ขึ้นแทนภายในกี่วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง 1. 15 วัน 2. 30 วัน 3. 45 วัน 4. 60 วัน 34. การบริหารงานในรูปแบบ อบต. นายก อบต. อาจแตงตั้งรองนายก อบต. ไดไมเกินกี่คน 1. 1 คน 2. 2 คน 3. 3 คน 4. 4 คน 35. การปฏิบัติกับหนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป คือ 1. ใหเก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกําหนดความเรงดวนในหารขนยาย 2. เก็บใสตูเอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกําหนดชั้นความลับ 3. ใหประทับตราคําวา “หามทําลาย” ดวยหมึกสีแดงที่หนาแฟมเรื่องนั้น 4. เก็บใหเปนระเบียบ แลวแจงใหเจาหนาที่ทราบทั่วกัน 36. นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแก อบต. บุคคลใดสามารถ ทําคํารองขอใหเปดประชุมสมัยวิ สามัญได 1. ประธานสภา อบต. 2. นายก อบต. 3. สมาชิกสภา อบต. จํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. เทาที่มีอยู 4. ถูก ทุกขอ 37. ขอใดคือรายจายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง ส วนทองถิ่น 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2. หมวดคาจางชั่วคราว 3. หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 38. การกําหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณราย จายประจําป ตองพิจารณาใน เดือนใด 1. กุมภาพันธ 2. มิถุนายน 3. สิงหาคม 4. แลวแตสภา อบต. กําหนด 39. หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไป เชน แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

~ 14 ~ 1. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน 2. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 3. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร 4. ถูกทุกขอ 40. คําขึ้นตนของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใชคําขึ้นตนวาอยางไร 1. เรียน 2. ขอประทานเสนอ 3. ขึ้นอยูกับตําแหนงของบุคคล 4. ถึง 41. คําตอบในขอใดที่แตกตางจากขออื่น 1. น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา 2. ลิ้นกับฟน 3. ขิงก็ราขาก็แรง 4. เกลือจิ้มเกลือ 42. บรรดาขอความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นควรเผยแพรใหประชาชนทราย โดยทั่วไป เรียกวาอะไร 1. เมื่อพนักงานสวนตําบลเป

Add a comment

Related presentations

Related pages

รวมแนวข้อสอบ อบต - Education

รวมแนวข้อสอบ ... แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต ...
Read more

รวมแนวข้อสอบบรรจุ ...

ส่วนที่ 2 รวมแนวข้อสอบ ...
Read more

[แจก] รวมแนวข้อสอบ อบต.

[แจก] รวมแนวข้อสอบ อบต. « เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2008, 05:54:55 pm ...
Read more

แนวข้อสอบขององค์กร ...

ข้อสอบท้องถิ่น รวมแนวข้อสอบเจ้า ... ศึกษา อบต ...
Read more

!รวมแนวข้อสอบ อบต ภาค ...

!รวมแนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2556 ไว้อ่านเตรียมสอบตำแหน่ง ...
Read more

[แจก]รวมแนวข้อสอบของ ...

... [แจก]รวมแนวข้อสอบของอบต. (อ่าน 15929 ครั้ง) ประพันธ์ ...
Read more

รวมแนวข้อสอบ ...

รวมแนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ...
Read more

รวมแนวข้อสอบเตรียม ...

หัวข้อ : รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหาร
Read more