แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร

50 %
50 %
Information about แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร
Technology

Published on March 3, 2014

Author: arnutr

Source: slideshare.net

Description

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ: แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร (Trends in Knowledge Management System for Business Organization) งาน Thailand Industrial Fair & Food Pack Asia 2014 at ไบเทคบางนา วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดย A.Arnut Ruttanatirakul
http://www.arnut.com

Trends in Knowledge Management System แนวโน้ มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการจัดการความร้ ู ในองค์ กร ่ Trends in Knowledge Management System for Business Organization A.Arnut Ruttanatirakul CMS Learning Technology Center http://www.cmslearning.co.th A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Knowledge Management with IT Trends in Knowledge Management System  ความรู้ขององค์กรมีจานวนมาก  แผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) เพื่อหาว่าความรู ้ใดมี ความสาคัญกับองค์การ แล้วจัดลาดับความสาคัญของความรู ้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กร สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Knowledge Management with IT Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management with IT A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management with IT A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System OpenKM Clipboard KMS-PTO KMS XMind kManager powerKNOW 01010101010101010101010101010 Kwok Drupal OpenText Open Atrium E-Book Lotus Notes SharePoint WordPress eGroupware Collaboration A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System OpenKM Clipboard KMS-PTO KMS XMind kManager powerKNOW 01010101010101010101010101010 Kwok Drupal OpenText Open Atrium E-Book Lotus Notes SharePoint WordPress eGroupware Collaboration A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Knowledge Management with IT Trends in Knowledge Management System OpenKM Clipboard KMS-PTO KMS XMind kManager Kwok powerKNOW Open Atrium Drupal OpenText E-Book Lotus Notes SharePoint WordPress EGroupware Knowledge Management Knowledge Transfer Storage Data Warehouse Data Mining A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management in ASEAN           Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management in ASEAN 2558 Automation ST KM EDC Instruments Technology New Products A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Topic         Knowledge Management Overview Trends in Knowledge Management Digital Access Index (DAI) Desire grows to embed KM in the flow of work Conceptual of knowledge management Network Design for Knowledge Management Knowledge Management Software Case Studies and Demo A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Embedding KM in the Flow of Work A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Above the Flow •KM Program: governance, strategy, design, implementation and measurement •Asking experts to evaluate every best practice •Asking users to stop and rank, rate or share In the Flow •Build sharing and capture into work flow •Build learning cycles into projects and processes •Observe and analyze behavior •Capture dialogue •Create an enterprise wide approach A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.slideshare.net/SIKM/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Mobile Devices   Trends in Knowledge Management System 80% of the world’s population has a cell phone subscription • “Smartphones and Tablets Drive 7 Percent of U.S. Digital Traffic” The Weather Channel • “IPads Outstrip iPhones in Internet gets more traffic from Traffic” phones and tablets than it does from the desktop. • Tablets account for 40% of Internet (Digiday http://t.co/2ch3ZYOI) access in Brazil. (Comscore April 2012) A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.slideshare.net/SIKM/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Mobile Technology Billions of people communicate, socialize and trade in real time using one handheld device from anywhere in the world. A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.slideshare.net/SIKM/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Analytics A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.slideshare.net/SIKM/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management on EBSCO A.Arnut Ruttanatirakul Source : http://km.typepad.com/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System World Internet Usage Statistics A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Internet Usage in Asia A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System ASIA INTERNET USAGE AND POPULATION A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Internet User and Statistics in Thailand A.Arnut Ruttanatirakul http://internet.nectec.or.th http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Thailand Facebook Statistics A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.facebakers.com/facebook-statistics/thailand http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Thailand Facebook Statistics (2) A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.facebakers.com/facebook-statistics/thailand http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Twitter Statistics A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.socialbakers.com/twitter/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System ดัชนีการเข้าถึงดิจิตอล : Digital Access Index (DAI) ดัชนีตวชี้วดการเข้าถึงดิจิตอลของประเทศต่างๆ ั ั A.Arnut Ruttanatirakul http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System ดัชนีการเข้าถึงดิจิตอล : Digital Access Index (DAI) ดัชนีตวชี้วดการเข้าถึงดิจิตอลของประเทศต่างๆ ั ั A.Arnut Ruttanatirakul http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System ดัชนีการเข้าถึงดิจิตอล : Digital Access Index (DAI) ดัชนีตวชี้วดการเข้าถึงดิจิตอลของประเทศต่างๆ ั ั A.Arnut Ruttanatirakul http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Trend IT ในปัจจุบน/อนาคต ั Instant Messenger • • • • • Media Sharing YouTube (Google) Flickr (Yahoo) Picasa (Google) • • • Wiki • WikiPedia • WikiEducator • • • • • • • • • Hi5 Facebook MySpace Digg Multiply Friendster LinkedIn Twitter foursquare Document Share • • • SlideShare Dropbox Google Drive Web Application • • AJAX jQuery Mashup • • • Google Map Ploysics Kapow MAP • Google Map Podcast • Duocore E-Book • Delicious Web 2.0 MSN Skype Gtalk Yahoo! Messenger WhatsApp Line • Social Network RSS • RSSThai A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Web 1.0 vs Web 2.0 A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Types of social media • Social networks – Facebook, Twitter – MySpace, LinkedIn • Content sharing sites – YouTube, Flickr, SlideShare • Social bookmarking sites – Delicious, StumbleUpon • Wikis (Wikipedia) – WikiPedia • Blogs & Microblogs – Blogger, WordPress – MultiPly A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Keeping in touch Networking News Sharing Communicating A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System ส่ งข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Research Learning community Your Library A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Cloud Storage A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Cloud Storage A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Impact on Learning 1.0 2.0 Learning 1.0: Structured  Learning 2.0: Organic ILT, WBT, Virtual  Blended, Blogs, Wikis Learning Portals  Content/Application Syndication Pedagogy  Participation Learning Taxonomies / Catalogs  Learning Tagging / Search Engine Centralized Content Creation  Grassroots Content Creation Pre-determined Competency Models  Dynamic (Reference Based) Competency Models Company Identified Experts  Community Identified Experts Subject Matter Experts  Collective Intelligences e-Learning  Podcasting Instructional Designers  Bloggers Integrations  RSS Learning Plans  Learning Anarchies Certifications/Compliance Transcripts are Critical Certifications/Compliance  Transcripts are Interesting A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System What is a Learning Organization ? องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้หมายถึง กลุ่มคนที่ทางานร่ วมกัน ในวิถีทางที่ พวกเขา ได้เพิ่มและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้งในส่ วนบุคคล และเป็ นองค์รวม เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจในส่ วน ลึกของพวกเขา นันคือ “วิสยทัศน์” ซึ่งก็คือสิ่ งที่จะเป็ นในอนาคต ไม่ใช่ ั ่ สิ่ งที่เป็ นอยู่ Peter M. Senge A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Senge http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System What is a Learning Organization ? (2) พัฒนาองค์กรให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างให้เกิด บรรยากาศในการที่พนักงานจะใฝ่ หาความรู ้ดวย ตนเอง สนับสนุนให้ ้ มีการเรี ยนรู ้อย่างทัวถึง พัฒนาระบบ กระบวนการ และวิธีการเรี ยนรู ้ ่ ในรู ปแบบที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และบทเรี ยนรู ้ใน การทางาน รวมทั้งมีการประมวลและพัฒนาความรู ้ระหว่างพนักงาน ด้วยกันเอง และกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาร่ วมกัน A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System The Five Learning Disciplines จึงเป็ นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 5 Systems Thinking 1 Team Learning คิดเป็ นเชิงระบบ ทีมเรียนรูอุดมสามัคคี ้ 4 2 Personal Mastery Shared Vision เชี่ยวและเป็ นที่หนึ่งในหน้าที่การงาน มองและมีวิสยทัศน์รวม ั ่ 3 Mental Models เข้าใจกรอบความคิด A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System KM Site http://gotoknow.org A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Where are we now?  แล้ วองค์ กรของเราเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ แล้ วหรือยัง ? A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management Case Studies - http://www.kmresource.com/exp_cases.htm - http://www.providersedge.com/kma/km_articles_case_studies.htm - km.typepad.com/ A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Learning Organization Concept Business Environment Change เปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Organization must change องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง Competitive Advantage ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน People must change พนักงานต้องเปลี่ยนแปลง Competency Behavior พฤติกรรม ความสามารถ A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Learning Organization Concept Sustainable Profitability & Growth Innovation Effective Management Practices Drives Employee Drives Satisfaction Customer Drives Satisfaction Execution Long Term Profitability & Growth Long Term WHO IS RESPONSIBLE FOR LEARNING IN OUR ORGANIZATION? 1. Employee The Organization Is Responsible 2. e as The Learner Is Responsible 3. The Leaders Are Responsible A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Learning Organization Concept People Business Achievement Strategy Technology & Process Biz Success = ƒ (People, Strategy, Technology& Process) A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Organizational Knowledge and how Organizational Learning relates to Knowledge Management A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://km.typepad.com/index/2004/10/phd_seminar_in_.html http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Organizational Knowledge and how Organizational Learning A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://km.typepad.com/index/2004/10/phd_seminar_in_.html http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Conceptual variety of knowledge management A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Framework dimensions. (Adopted from the source Tuomi, 1999) A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management target areas (Karivalo 2000). A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Creating Knowledge in problem solving situations A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Continuous flow of external incentives in knowledge work A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System What is Knowledge ??? Hideo Yamazaki ั การประยุกต์ใช้ความรูเพือการแก้ปญหา หรือเพือพัฒนาการทางาน ้ ่ ่ และเมือนาไปใช้พฒนาการทางานจะทาให้เกิดการยกระดับของ ่ ั Wisdom กลายเป็ น Innovation หรือนวัตกรรมในการทางานให้ สาเร็จ สารสนเทศทีผานกระบวนการคิดเปรียบเทียบเชือมโยงกับความรู้ ่ ่ ่ อื่นจนเกิดเป็ นความเข้าใจสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเรืองใดเรือง ่ ่ หนึ่งได้ ข้อมูลทีผานกระบวนการวิเคราะห์แล้ว เพือนามาใช้ประโยชน์ ่ ่ ่ เกียวกับเรืองใดเรืองหนึ่ง ่ ่ ่ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ได้จากการสังเกตสิ่ งที่เกิดขึ้น ่ โดยยังไม่ผานกระบวนการวิเคราะห์ (ด้วยกลวิธีทางสถิติ) A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System What is Knowledge ??? A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

ระดับความรู้ของบุคคลในองค์ กร Trends in Knowledge Management System (Individual Knowledge Level) ระดับที่ 1 : รู้ ว่าคืออะไร (Know-what) เป็ นความรู้ ในเชิงการรับรู้ ระดับที่ 2 : รู้ วธีการ (Know-how) ิ เป็ นความสามารถในการนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ ระดับที่ 3 : รู้ เหตุผล (Know-why) ่ เป็ นความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งและมีเหตุผลทีสลับซับซ้ อน อยูภายใต้เหตุการณ์และ ่ สถานการณ์ต่างๆ ระดับที่ 4 : ใส่ ใจกับเหตุผลและหาวิธีแก้ ไข (Care-why) เป็ นความรู้ ในลักษณะการสร้ างสรรค์ ทมาจากตัวเอง ี่ A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

การจัดการความรู้ในองค์กร Trends in Knowledge Management System  การจัดการสารสนเทศ (Management of Information)  การจัดการบุคคล (Management of People) A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

ระบบย่ อยของการการเรียนรู้ ในเชิงระบบ 1. 2. 3. 4. 5. Trends in Knowledge Management System ระบบย่อยด้านการเรี ยนรู ้ (Learning Subsystem) ระบบย่อยด้านองค์กร (Organization Subsystem) ระบบย่อยด้านคน (People Subsystem) ระบบย่อยด้านการจัดการความรู ้ (Knowledge Subsystem) ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี (Technology Subsystem) A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System วงจรการจัดการความรู ้ของบริ ษท Xerox Corporation ั A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management Process 7) การประยุกต์ ใช้ ความรู้ (Knowledge Application) 6) การส่ งถ่ ายความรู้ (Knowledge Transfer) 5) การจัดความนิยมความรู้ (Knowledge Ranking) 4) การแบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 3) การสื บค้ นความรู้ (Knowledge Searching) 2) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing) 1) การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation) A.Arnut Ruttanatirakul source : www.arnut.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ Trends in Knowledge Management System 1) เทคโนโลยีการสื่ อสาร (Communication Technology) ช่ วย ให้ บุคลากรสามารถเข้ าถึงความรู้ ต่างๆ ได้ ง่ายขึน ้ 2) เทคโนโลยีสนับสนุนการทางานร่ วมกัน (Collaboration Technology) ช่ วยให้ สามารถประสานการทางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ลดอุปสรรค์ ในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่ างเช่ นโปรแกรมกลุ่ม groupware ต่ างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็ นต้ น 3) เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) การจัดเก็บและจัดการความรู้ ต่างๆ ช่ วยใน A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู ้ของ Bollinger และ Smith Tool category Tool Tool category Hardware technologies Software and database tools Investment in information technology (IT) Networks Intranet Knowledge-based systems (KBS) Collaborative hypermedia for documentation of discussions Learned lessons databases Data warehouses Databases for classification, codification, and categorization of information Storage of e-mail threads to create a repository of best practices Corporate memory databases also known as knowledge archives Corporate yellow pages such as the Deere & Co. “People who know”' project Employee home pages on an intranet Collaboration tools Electronic meeting systems Video-conferencing GroupWare Electronic bulletin boards Decision support tools using neural networks Virtual reality Genetic algorithms Intelligent agents Internet search engines Knowledge mapping Intelligent tools A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Making knowledge visible through knowledge maps : Martil K. Eppler, Handbook on Knowledge Management 1 System Trends in Knowledge Management A.Arnut Ruttanatirakul source : www.prachasan.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System 1. แผนที่แหล่งความรู้ (Knowledge Sources Map) • แผนที่แหล่งความรู ้เป็ นการแสดงแหล่งขององค์ความรู ้ในองค์กร หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ่ ว่ามีความรู ้ความชานาญในเรื่ องใด อยูหน่วย แผนก ฝ่ าย สาขา ใด A.Arnut Ruttanatirakul source : www.prachasan.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System 2. แผนที่ขมความรู้ (Knowledge Asset Map) ุ ั „ แผนทีขมความรูเป็ นทรัพย์สนทางปญญาหรือความรูจะเป็ นการแสดงบัญชีทรัพย์สน ่ ุ ้ ิ ้ ิ ั แต่จะเป็ นทรัพย์สนทางปญญาและความสามารถขององค์กร (Capabilities) สิงทีจะ ิ ่ ่ นามาแสดงในบัญชีทรัพย์สนอาจจะใช้กรอบแนวคิดเรืองสมรรถนะหลัก (Core ิ ่ Competency) ขององค์กร หรือทักษะเฉพาะของระดับบุคคลทีปฏิบตงานในองค์กร ่ ั ิ A.Arnut Ruttanatirakul source : www.prachasan.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System 3. แผนที่โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure Map) „ แผนทีโครงสร้างความรูเ้ ป็ นการแสดงส่วนประกอบแบบตรรกะขององค์ความรูแยกแยะออกว่า ่ ้ มีสวนประกอบขององค์ความรูอะไรบ้าง (Logical Blocks) จากนันก็แยกระดับขององค์ความรู้ ่ ้ ้ ออกเป็ นชันๆ ในเรืองเดียวกันนัน หากวิเคราะห์ตามกรอบของการเขียนภาพความคิด (Idea ้ ่ ้ mapping view) มันก็คอการสร้างแผนทีแนวราบแบบสองมิติ (2D) และการผนวกเอามิตเิ ชิง ื ่ ลึกหรือกรอบหลายๆ กรอบมาซ้อนทับกันเข้าไป (Frame of Reference) การนาไปใช้มหลักการเริมต้นจากการวาด ี ภาพขององค์ประกอบความรู้ ซึงหลักๆ ก็คอการวิเคราะห์องค์ประกอบ ่ ื ใหญ่ (Main topic) เป็ นเหมือนการวาง Jigsaw ของไปในแผนทีความรูวามีเรือง ่ ้่ ่ อะไรเกียวข้องบ้าง จากนันจึงค่อย ่ ้ พิจารณาระดับความลึกขององค์ความรู้ (Know-how level) A.Arnut Ruttanatirakul source : www.prachasan.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System 4. แผนที่การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application Map) „ แผนที่การประยุกต์ใช้ความรู้เป็ นแผนที่ที่มีการใช้งานมากที่สดโดยเฉพาะยุคสมัยที่ ุ ความรู้มีการปลี่ยนแปลง อันเกิดจากการเปลี่ยนระดับข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ทาให้ความรู้ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย แผนที่การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็ นการแสดงโครงร่างของความรู้ที่นาไปใช้ในกระบวนการทางาน เพื่อสร้างมูลค่าและ คุณค่าให้กบองค์กรที่ทางานฐานความรู้ (Knowledge-based organization) แผนที่ ั ประเภทนี้ หลักการสาคัญคือการแสดงข้อมูลเครื่องมือและวิธีการที่นาไปใช้ใน กระบวนการทางาน (Tools and method) A.Arnut Ruttanatirakul source : www.prachasan.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System 4. แผนที่การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application Map) สรุปหลักการสาคัญในการเขียนแผนทีการประยุกต์ใช้ความรู้ ่ 1. กระบวนการทางาน (workflow/work process) 2. เขียนวงกลมหรือกรอบชันในสุดเป็ นกรอบของเครืองมือ (Tools) ้ ่ 3. วงนอกสุดเป็ นกรอบของวิธการทางาน (Methods) ี 4. ขีดเส้นตรงเพือแบ่งส่วนของกรอบทังสองชันออกเท่ากับจานวน ขันตอนของ ่ ้ ้ ้ กระบวนการ A.Arnut Ruttanatirakul source : www.prachasan.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System 5. แผนทีการพัฒนาการของความรู้ (Knowledge Development Map) ่ แผนที่ ก ารพั ฒ นาความรู้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ห รื อ ความสามารถ (Competence) เพื่อรองรับการทางานในด้านต่างๆ ความรูจะถูกแสดงในแผนทีในระดับต่างๆ หรือ ้ ่ ลาดับต่างๆ ตามเส้นทางของการทางาน (Work Flow) เมือเราตามไปยังจุดดังกล่าวหากใช้โปรแกรม ่ คอมพิวเตอร์ มันก็จะพาเราเข้าไปสู่รายละเอียดทีเกียวข้อง หลักการสาคัญของแผนทีประเภทนี้อยู่ท่ี ่ ่ ่ การกาหนดส่วนสาคัญดังนี้ 1. การกาหนดเส้นทางเดินของกระบวนการ ตังแต่เริมต้นจนจบ (Start to finish) ้ ่ 2. การแสดงรายละเอียดของงานย่อยตาม เส้นทางการเดินของงาน 3. การแสดงชื่อขององค์ความรู้ (Body of Knowledge) ทีใช้กบขันตอนนันๆ ของงาน ่ ั ้ ้ 4. แสดงการเชื่อมโยงจากจุดนันๆ ไปยัง ้ รายละเอียดเพิมเติม ่ A.Arnut Ruttanatirakul source : www.prachasan.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul source : www.arnut.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul source : www.arnut.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul source : www.arnut.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management Planning     IT Infrastructure Management Level Employee Customer  Supplier / Vender / Partner A.Arnut Ruttanatirakul source : www.arnut.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management Planning (2)  Hardware  Server Spec / …  Network Operating System  Windows Server, Linux, FreeBSD  Solaris, AIX  KM Software  Commercial / Open Source  Client PC  Maximum Client  Media  PC / Notebook / Wireless / Tablets / iPad / SmartPhone  Network Design source : www.arnut.com KM Tools Installation IT Infrastructure A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management Planning (2)      Vision/Mission/Objective/Target Tools & Technology Meeting Mind Mapping KPI KM Software Management Level A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management Planning (3)      Tools & Technology Training Manual Learning Process Evaluation KM Software Employee A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management Planning (4)  Contact Management  E-Marketing  Mailing list  Newsletter  Blogs  SMS / MMS  E-CRM KM Software Customer A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management (1) 1. ทาระบบ KM ฝากไว้ทศนย์บริการภายนอก ่ี ู A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management (2) 2. ทาระบบ KM ไว้ทแผนก ่ี A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management (3) 3. ทาระบบ KM ไว้ทศนย์คอมพิวเตอร์ แบบแยกเซิรฟเวอร์ ่ี ู ์ A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management (4) 4. ทาระบบ KM ไว้ทศนย์คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลไว้บนเซิรฟเวอร์ตวเดียวกัน ่ี ู ์ ั A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management (5) 5. ทาระบบ KM ไว้ทศนย์คอมพิวเตอร์ + ผูกกับระบบทะเบียนนักศึกษา ่ี ู http://www.openldap.org A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management (6) 6. ทาระบบ KM ไว้ทศนย์คอมพิวเตอร์ + เชื่อมโยงกับสาขาย่อย ่ี ู A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Network Design for Knowledge Management (7) 7. KM On Cloud Computing A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System องค์ ประกอบระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.cbkmaas.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System KM Software Commercial Software ($) Open Source Software (free)          KnowledgeVolution (th)  Kwok Information Server kManager IBM Lotus Notes Microsoft SharePoint OpenText Livelink nGen Knowledgebase KMS-PTO powerKNOW Prosoft KM (th) Knowledge as a Service ($)  SalesForce Knowledge Management   ALEX Personal Knowledge Base OpenKM Document Management        Clipboard manager Learning Management System EGroupware Drupal Moodle WordPress Open Atrium A.Arnut Ruttanatirakul Source: http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/KMWorld-100-Companies-That-Matter-in-Knowledge-Management-87872.aspx http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System KM Software Type          Personal Knowledge base Management Learning Management System (LMS) Document Management System (EMS) Contact Management Mailing list Management Risk Reporting Tool Blogs Tools Wiki Tools Web Tools A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Open Atrium Open Atrium is open source collaboration software that enables organizations to securely connect their teams, projects, and knowledge A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System OpenKM OpenKM is a web base document management application that uses standards and Open Source technologies A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Kwok Information Server Kwok Information Server is an open source IT management system. Additional modules include knowledge base, portal, RSS, blogs. A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System EGroupware EGroupware is the leading open source collaboration tool and the top choice for big enterprises, SMEs and teams within and across organizations all over the globe. A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System WordPress WordPress is web software you can use to create a beautiful website or blog A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Moodle Moodle (acronym for Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) is a free software e-learning platform, also known as a Learning Management System, or Virtual Learning Environment (VLE) A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System การพิจารณาเลือก KM Software 1. Network Operating System  Windows Server, Linux, FreeBSD 2. Development Tools     PHP ASP, ASP.NET JSP PYTHON, RUBY 3. Database Toos     MySQL, PostgreSQL MS Access, MS SQL Server Oracle DB2 4. Web Server Software    Apache IIS Tomcat A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System การพิจารณาเลือก KM Software (2) A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Demo KaaS Knowledge Management as a Services A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System SalesForce - Knowledge Management Software System A.Arnut Ruttanatirakul http://www.salesforce.com/crm/customer-service-support/knowledge-base-system/ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Cloud-Based Knowledge Management as a Service - CBKMaaS A.Arnut Ruttanatirakul source : www.cbkmaas.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Cloud-Based Knowledge Management as a Service - CBKMaaS A.Arnut Ruttanatirakul source : www.cbkmaas.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Cloud-Based Knowledge Management as a Service - CBKMaaS A.Arnut Ruttanatirakul source : www.cbkmaas.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Cloud-Based Knowledge Management as a Service - CBKMaaS A.Arnut Ruttanatirakul source : www.cbkmaas.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Cloud-Based Knowledge Management as a Service - CBKMaaS A.Arnut Ruttanatirakul source : www.cbkmaas.com http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System KMWorld 100 Companies That Matter in Knowledge Management http://www.kmworld.com A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System CHANGE ถ้ าเราเปลียน ความเชื่อ ่ เราก็จะเปลียนความคาดหวังได้ ่ ถ้ าเราเปลียน ความคาดหวัง ่ เราก็จะเปลียนทัศนคติได้ ่ ถ้ าเราเปลียน ทัศนคติ เราก็จะเปลียนพฤติกรรมได้ ่ ่ ถ้ าเราเปลียน พฤติกรรม ่ เราก็จะเปลียนผลงานได้ ่ ถ้ าเราเปลียน ผลงาน ่ เราก็จะเปลียนชีวตได้ ่ ิ A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System “Imagination is more powerful than Knowledge” “จินตนาการมีพลังกว่าความรู” ้ Albert Einstein A.Arnut Ruttanatirakul Resource : http://th.wikipedia.org/wiki/อัลเบิร์ต_ไอน์สไตน์ http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Future of Knowledge Management A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Resource                 http://www.elearninglearning.com/brand on-hall/learning/learning-portal/ http://www.tkc.go.th http://www.pantip.com/cafe/jatujak/ http://siweb.dss.go.th/lo/ www.groupsystems.com http://gotoknow.org http://gotoknow.org/blog/thaikm http://www.entovation.com http://en.wikipedia.org Learningwiki.com/507 MotoQwiki.com Wikipedia.com Wikipatterns.com Bloglines.com/myblogs http://www.kmresource.com/exp_cases.htm http://www.providersedge.com/kma/km_articl es_case_studies.htm  http://www.slideshare.net/SIKM/trends-inknowledge-management-16604522  del.icio.us (Social bookmarking)  Feedraider.com (RSS reader)  PBwiki.om  http://www.calliopelearning.com/resources/  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/IF_47.html  http://www.sc.mahidol.ac.th/muedp4/conclusion/ppt/3May07-1_1.ppt#358,7,LO  http://www.academiccolab.org  http://www.e-learningfoundation.com  http://www.e-learningguru.com  http://www.wikieducator.org  http://www.cmsthailand.com/lms/  http://www.thaicyberu.go.th  http://www.salesforce.com  http://www.arnut.com A.Arnut Ruttanatirakul http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Thank you Shortcut to be IT Professional A.Arnut Powerpoint Templates Ruttanatirakul 11, February http://www.cmslearning.co.th 2014 01 Mar 14

Trends in Knowledge Management System Knowledge Management เอกสารประกอบการบรรยาย Topic: Trends in Knowledge Management System for Business Organization Place: งาน Thailand Industrial Fair and Food Pack Asia 2014 at ไบเทคบางนา Date: 1 มี นาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. CONTACT CONTACT @arnut cmslearning www.arnut.com A.Arnut Ruttanatirakul Professional Shortcut to be IT http://www.cmslearning.co.th 01 Mar 14

Add a comment

Related presentations

Related pages

www.Arnut.com | IT Knowledge Sharing ...

บล็อกแชร์ความรู้ด้านไอที สำหรับเพื่อนครู อาจารย์, รับ ...
Read more

Slide ...

บล็อกแชร์ความรู้ด้านไอที สำหรับเพื่อนครู อาจารย์, รับ ...
Read more