презентація рудницька

42 %
58 %
Information about презентація рудницька

Published on September 26, 2014

Author: nadeh

Source: slideshare.net

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Рудницька Ольга Ігорівна Адвокат, патентний повірений України Юридична фірма «V.I.P.Consulting» (м. Київ)

КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І ОХОРОНЯЮТЬСЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ. У відповідності до положень:  Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право;  Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів;  ст. 433 Цивільного кодексу України;  ст.ст. 8,18 Закону України «Про авторське право і суміжні права»

ПЕРЕВАГИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ (у порівнянні з іншими заходами охорони):  тривалість строку охорони, у тому числі проти несанкціонованого відтворення;  незначний обсяг витрат на реєстрацію твору; швидкість процедури реєстрації;  мінімальні вимоги щодо рівню творчого характеру.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА» (Згідно із ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права») «комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь- якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах)»

ОЗНАКИ ЧИННОГО В УКРАЇНІ ПОНЯТТЯ «КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА» :  набір інструкцій (алгоритмів), виражений у формі, придатній для зчитування комп’ютером;  визначений результат, задля якого створені вихідні або об’єктні коди;  певна форма вираження (вихідний або об’єктний код).

АЛГОРИТМ комп’ютерної програми, з точки зору опису певних дій та їх послідовності, може отримати правову охорону як винахід (корисна модель). Об’єктом винаходу (корисної моделі), зокрема, може бути процес (спосіб), а також нове застосування відомого процесу. (У відповідності до ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч.2 ст. 459 Цивільного кодексу України)

СХОЖІ РИСИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ І КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ Автор(и): фізична(і) особа(и);  Результат творчості: текст / вихідний код (вихідний текст);  Існує можливість поділу на частини (глави, розділи / модулі);  Володіння мовою, як відображення особистості автора (застосування певних оборотів у мові / прийомів у програмуванні). Однак, через певну формалізацію мов програмування віддзеркалення особистості автора-програміста у тексті комп’ютерної програми значно менша ніж віддзеркалення особистості автора у тексті літературного твору.

ОСОБИСТІ РИСИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ  Необмеженість мов (різні частини (модулі) комп’ютерної програми можуть бути написані різними мовами);  Необхідність компіляції (лише комп’ютерні програми є таким об’єктом авторського права, з яким необхідно провести певні процедури (компіляцію вихідного тексту в об’єктний (машинний) текст) для того, щоб отримати кінцевий результат, яким би міг скористатися споживач (цифровий запис комп’ютерної програми);  Можливість декомпіляції (зворотне перетворення об’єктного (машинного) тексту у вихідний);  Легкість копіювання (пов’язана із використанням комп’ютерної програми у цифровій формі);  Змінюваність (можливість вдосконалення, переробки, адаптації);

ОСОБИСТІ РИСИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ Кожна нова версія комп’ютерної програми є новим твором і, відповідно, окремим об’єктом охорони авторського права (як правило, одна и та сама версія має декілька релізів). Перелічені вище особливості комп’ютерних програм, як об’єктів авторського права, створюють певні труднощі під час доказування у ситуації, коли виникає судовий спір, зокрема, щодо встановлення авторства / співавторства на комп’ютерну програму.

ЗМІНЮВАНІСТЬ ЯК РИСА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ До числа немайнових прав автора входить право на недоторканість твору, яке полягає у недопущенні без згоди автора внесення будь-яких змін до твору. /У відповідності до ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 438 Цивільного кодексу України/. Автору належить майнове авторське право на переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни твору в порядку його використання. /Згідно із ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 441 Цивільного кодексу України /.

ЗМІНЮВАНІСТЬ ЯК РИСА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ Окремим випадком переробки є модифікація комп’ютерної програми. Право на переробку може бути передано автором іншій особі за договором. Відповідно, особа, яка правомірно володіє вихідними кодами комп’ютерної програми та правом на її переробку, може створити похідну комп’ютерну програму (як окремий об’єкт авторського права).

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ЗОКРЕМА, ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ТАКИХ ПИТАНЬ:  чи відбулося використання спірного твору шляхом його відтворення (повністю або частково);  чи мало місце створення похідного твору як самостійного об’єкта авторського права. З’ясування цих питань пов’язано із необхідністю визначення творчого вкладу особи у створення комп’ютерної програми, а відтак, - із дослідженням оригінальності комп’ютерної програми.

Найчастіше ТВОРЧІСТЬ визначається як ДІЯЛЬНІСТЬ людини, ЩО ПОРОДЖУЄ ЩОСЬ ЯКІСНО НОВЕ і відмінне неповторністю, оригінальністю і унікальністю. Відповідно до тлумачного словника: «ОРИГІНАЛЬНИЙ, -а, -е. 1. Який не є копією або підробкою чого-небудь; справжній, автентичний. // Створений самостійно, без наслідування відомих зразків. // Який не є перекладом з іншої мови. 2. Який привертає до себе увагу своєю незвичайністю, своєрідністю. // Не схожий на інших; самобутній. // Дивний, химерний». Для того, щоб комп'ютерна программа відповідала критеріям охороноздатності, вона, зокрема, має бути оригінальною та неповторною, а оригінальність сама по собі підтверджує факт творчої праці, в результаті якої створена програма.

ПИТАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПОСТАВЛЕНІ ПЕРЕД ЕКСПЕРТАМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОСТІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ (у разі порівняння двох програм): Чи відповідає умовам оригінальності комп'ютерна программа «А»?; Чи має твір (комп'ютерна программа «А») ознаки творчого характеру?; Якими відмінностями характеризується комп'ютерна программа «А» у порівнянні з комп'ютерною програмою «Б»?; Якщо комп'ютерна программа «А» у порівнянні з комп'ютерною програмою «Б» містить відмінності, то чи мають такі відмінності ознаки творчого характеру?

ВИХІДНИЙ ТЕКСТ комп'ютерної програми - РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОСТІ АВТОРА (ІВ). Вихідний текст комп'ютерної програми перетворюється у примірник комп'ютерної програми, після процесу компіляції. В результаті компіляції, вихідний текст перетворюється у цифрову форму, в якій знаходяться бібліотечні й інші модулі програми. Сукупність таких модулів являє собою комп'ютерну програму, яка виконує функції, заради реалізації яких і була створена. Отже, для того, щоб одна комп'ютерна програма суттєво відрізнялась від іншої комп'ютерної програми, зміни повинні бути внесеними у вихідний текст програми. При цьому, як і в літературних творах, так і у вихідному тексті комп'ютерної програми, будь-які текстуальні зміни обов'язково потягнуть за собою зміни форми твору в цілому.

ВИСНОВКИ 1. Оригінальність комп’ютерної програми – це ознака, яка вказує на творчий характер праці, в результаті якої вона (програма) з’явилася.

ВИСНОВКИ 2. Авторським правом охороняється саме форма вираження комп’ютерної програми (вихідний або об’єктний код). Тому під час проведення експертизи з інтелектуальної власності, предметом розгляду якої є комп’ютерна програма як об’єкт авторського права, має досліджуватись саме вихідний або об’єктний текст цієї програми.

ВИСНОВКИ Алгоритми, що покладені в основу комп’ютерної програми, можуть бути окремими об’єктами охорони права інтелектуальної власності, зокрема, винаходами (корисними моделями). У такому випадку під час проведення експертизи з інтелектуальної власності може досліджуватися формула винаходу (корисної моделі), що міститься в конкретному алгоритмі.

ВИСНОВКИ 3. Поняття «оригінальність» щодо комп’ютерної програми можна тлумачити з декількох точок зору. 3.1. комп’ютерна програма може вважатися оригінальною, якщо вона є принципово новою, тобто створена для реалізації функцій, які до неї ні в якій іншій комп’ютерній програмі не було реалізовано. 3.2. оригінальною є будь-яка комп’ютерна програма, вихідний або об’єктний код якої є справжнім, автентичним і не є копією або підробкою будь-якої іншої комп’ютерної програми.

ВИСНОВКИ 3.3. похідна комп’ютерна програма також може бути оригінальною, але за умови:  автором похідного твору отримано дозвіл на переробку, адаптацію чи модифікацію оригінала;  обсяг «відмінностей» похідної програми від оригінальної має суттєвий, а не технічний, тобто носить творчий характер.

ВИСНОВКИ 4. Існуюче положення чинного законодавства обумовлює те, що під час проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, об’єктами дослідження яких є комп’ютерні програми, мають бути застосовані ті самі методи, що і при дослідженні літературних творів. Оскільки:  комп’ютерні програми охороняються так само, як літературні твори;  результатом творчості щодо розробки комп’ютерні програми є вихідний текст, написаний певною мовою (мовами) програмування.

ВИСНОВКИ 5. Автором комп’ютерної програми завжди є одна або декілька фізичних осіб. Оригінальність конкретної комп’ютерної програми пов’язана саме із знаннями, навичками та професійними можливостями автора (авторів), творчим трудом яких створена ця програма. А тому у випадку, коли перед експертом ставиться питання про оригінальність комп’ютерної програми, доцільним вважається дослідження будь-яких інших комп’ютерних програм того ж автора/авторів з метою виявлення певних характерних рис, стиля, прийомів, які притаманні тому чи іншому авторові.

ВИСНОВКИ 6. Оригінальність комп’ютерної програми, яка створена великою кількістю авторів є складною для дослідження. Охарактеризувати таку програму з точки зору новизни функціональних можливостей легко. Виділити певні способи та прийоми програмування авторів, кількість яких перевищує десятки чи сотні осіб, - це надто складна задача, яку розв’язати іноді просто неможливо.

ВИСНОВКИ 7. На цей час в Україні відсутні методики проведення досліджень щодо відповідності творів - комп’ютерних програм умовам оригінальності, творчості. Це значно ускладнює експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності щодо цих об’єктів. А тому розробка та впровадження цих методик є актуальною задачею.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Рудницька Ольга Ігорівна Адвокат, патентний повірений України Юридична фірма «V.I.P.Consulting» (м. Київ) e-mail: rudnitskaya@ukr.net phone: 050-819-62-97

Add a comment

Related pages

Анжеліка Рудницька ...

4 грудня 2014 року о 17:00 в Музеї Івана Гончара відбудеться презентація календаря ...
Read more

Анжеліка Рудницька презентує ...

Анжеліка Рудницька презентує ... відбудеться презентація книжки Анжеліки ...
Read more

Анжеліка Рудницька закрутила ...

Анжеліка Рудницька та Літературна агенція сестер Демських уклали угоду про видання ...
Read more

Анжеліка Рудницька - Фото УНІАН

Також в рамках відкриття виставки відбулася презентація ... Анжеліка Рудницька.
Read more

Анжеліка Рудницька - YouTube

Анжеліка Рудницька. Презентація календаря на 2015 рік - Duration: 0:39. IvanHoncharMuseum 118 views.
Read more

Книжка на Схід

Анжеліка Рудницька with ... центр відбулася презентація фестивалю "Дорога на ...
Read more

Презентація до ПМК №1 НМУ ім.О.О ...

Презентація до ПМК №1 НМУ ім.О.О. ... Рудницька О.Г. Практичний фрагмент модуля: ...
Read more

Остання Барикада Мистецьке Об ...

Анжеліка Рудницька ... «Презентація музично-літературного фестивалю «Дорога на ...
Read more

дмитро павличко презентація ...

дмитро павличко презентація скачать Пройдіть весь ... i.Дерда, А.Рудницька, ВІА ...
Read more

Головна сторінка - Вікіпедія

Реєструйтеся! Оновити кеш Don't speak Ukrainian?
Read more