แบบใบลาพักผ่อน

60 %
40 %
Information about แบบใบลาพักผ่อน
Education

Published on March 12, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

แบบใบลาพักผ่อน
http://pun2013.bth.cc/

ใบลาพักผ่อน เขียนที่ ................................................................. วัน ที่............เดือน..................................พ.ศ.................. เรื่อง ขอลาพักผ่อน ข้าพเจ้า.................................................................ตำาแหน่ง......... ....................................................... สังกัด........................................................................................ ...................................................................... มีวันลาพักผ่อนสะสม...............วันทำาการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำาปี อีก................วัน รวมเป็น..............วันทำาการ ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่.............................................ถึงวัน ที่...............................................มีกำาหนด..........วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้า ได้ที่.......................................................................................... ......................... ............................................................................................... ....................................................................... สถิติการลาในปีงบประมาณนี้ ลามา แล้ว (วัน ทำาการ) ลาครั้ง นี้ (วัน ทำาการ) รวมเป็น (วัน ทำาการ) (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจสอบ (................................................) ตำาแหน่ง............................................. วันที่..................../........................../.................. ความเห็นปลัดเทศบาล ขอแสดงความนับถือ (ลงชื่อ) . (........................................... ......) ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ............................................ .......................... ............................................ ........................... (ลงชื่อ)................................... .............. (........................................... ..) ตำาแหน่ง................................. ....................... วัน ที่.........../...................../....... ......................

........................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... (ลงชื่อ)........................................................ (..............................................) ตำำแหน่ง...................................................... วันที่.........../...................../......................

Add a comment

Related presentations

Related pages

รวมแบบฟอร์มใบลาประเภทต่าง ๆ

แบบใบลาต่าง ๆ . 1. แบบใบลาพักผ่อน . 2. แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร ...
Read more

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาพักผ่อน. เขียนที่ ..... วันที่………….....เดือน ...
Read more

แบบใบลาพักผ่อน - person.ku.ac.th

แบบใบลาพักผ่อน Author: Support Last modified by: poonsuk Created Date: 7/26/2002 8:14:00 AM Company: Personal Divition
Read more

ใบลาพักผ่อน

ใบลาพักผ่อน. เขียนที่..... วันที่ ...
Read more

แบบใบลาพักผ่อน - dnp.go.th

แบบใบลาพักผ่อน Author: Home Used Only Last modified by: Home Used Only Created Date: 3/14/2011 8:02:00 AM Company:
Read more

แบบใบลาพักผ่อน เขียนที่ ...

แบบใบลาพักผ่อน (เขียนที่) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . วันที่ . . . เดือน
Read more

แบบใบลาพักผ่อน - dnp.go.th

แบบใบลาพักผ่อน เขียนที่..... ..... วันที่..... เดือน ...
Read more

www.kromchol.com

แบบใบลาพักผ่อน (เขียนที่)
Read more

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาพักผ่อน. เขียนที่..... วันที่.....เดือน ...
Read more

แบบใบลาพักผ่อน เขียนที่ วันที่ เดือนพศ

แบบใบลาพักผ่อน Author: HomeUser Created Date: 5/27/2011 7:49:44 AM ...
Read more