το αθλητικο ιδεωδες

67 %
33 %
Information about το αθλητικο ιδεωδες

Published on March 10, 2014

Author: damiani1977

Source: slideshare.net

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ Ορισμός:Ορισμός: Το σύνολο τωνΤο σύνολο των αρχών και των αξιώναρχών και των αξιών με τις οποίες ο αρχαίος ελληνικόςμε τις οποίες ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εμπλούτισε τον αθλητισμό,πολιτισμός εμπλούτισε τον αθλητισμό, προάγοντάς τον σε μέσο εξάσκησηςπροάγοντάς τον σε μέσο εξάσκησης τουτου σώματοςσώματος, καλλιέργειας του, καλλιέργειας του πνεύματοςπνεύματος, εξευγενισμού της, εξευγενισμού της ψυχήςψυχής και σύσφιξης των ανθρώπινωνκαι σύσφιξης των ανθρώπινων σχέσεων.σχέσεων.

Αρχές:Αρχές: α) ευγενής άμιλλα ( ευ αγωνίζεσθαι)α) ευγενής άμιλλα ( ευ αγωνίζεσθαι) β) ισότηταβ) ισότητα γ) αλληλεγγύηγ) αλληλεγγύη δ) συναδέλφωση και ειρήνηδ) συναδέλφωση και ειρήνη ε) επιδίωξη όχι τόσο υλικών αλλάε) επιδίωξη όχι τόσο υλικών αλλά πρωτίστως ηθικών και ψυχικώνπρωτίστως ηθικών και ψυχικών απολαβώναπολαβών

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ Σήμερα μέσω του αθλητισμούΣήμερα μέσω του αθλητισμού προωθείται ηπροωθείται η εμπορευματοποίησηεμπορευματοποίηση και οκαι ο καταναλωτισμόςκαταναλωτισμός: Οικονομικοί: Οικονομικοί παράγοντες εμφανίζονται ωςπαράγοντες εμφανίζονται ως χορηγοί, ταύτιση του θεάματος με τηχορηγοί, ταύτιση του θεάματος με τη διαφήμιση προϊόντων,διαφήμιση προϊόντων, βιομηχανοποίηση με σημαίες-βιομηχανοποίηση με σημαίες- σύμβολα, μετατροπή των αθλητικώνσύμβολα, μετατροπή των αθλητικών σωματείων σε κερδοσκοπικέςσωματείων σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, εξαγορά συνειδήσεων,επιχειρήσεις, εξαγορά συνειδήσεων, δωροδοκίες αθλητών ή αθλητικώνδωροδοκίες αθλητών ή αθλητικών παραγόντων.παραγόντων.

Υποταγή των αθλητών ή παραγόντωνΥποταγή των αθλητών ή παραγόντων του αθλητισμού σετου αθλητισμού σε άκρατο υλισμόάκρατο υλισμό:: Αγοραπωλησίες αθλητών, αλλά καιΑγοραπωλησίες αθλητών, αλλά και αναμείξεις στελεχών του αθλητισμούαναμείξεις στελεχών του αθλητισμού σε απάτες, υπεξαιρέσεις, ύποπτεςσε απάτες, υπεξαιρέσεις, ύποπτες διαιτησίες, προκαθορισμέναδιαιτησίες, προκαθορισμένα αποτελέσματα (ειδικά στοαποτελέσματα (ειδικά στο ποδόσφαιρο), νομιμοποίησηποδόσφαιρο), νομιμοποίηση παράνομων κερδών μέσω τουπαράνομων κερδών μέσω του αθλητισμού, οι Ολυμπιακοί αγώνεςαθλητισμού, οι Ολυμπιακοί αγώνες αφορμή πλουτισμού και οικονομικήςαφορμή πλουτισμού και οικονομικής εκμετάλλευσης.εκμετάλλευσης.

ΧρήσηΧρήση αναβολικώναναβολικών ουσιών(doping)ουσιών(doping) : Πρόκειται για: Πρόκειται για φαρμακοδιέγερση, που προκαλείφαρμακοδιέγερση, που προκαλεί προσωρινή σωματική ρώμη,αλλάπροσωρινή σωματική ρώμη,αλλά κλονίζει την υγεία βραχυπρόθεσμακλονίζει την υγεία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, χάρινκαι μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, χάριν της δόξας, του χρήματος και τηςτης δόξας, του χρήματος και της προβολής ο αθλητής διακυβεύειπροβολής ο αθλητής διακυβεύει ακόμα και την υγεία ή την ίδια του τηακόμα και την υγεία ή την ίδια του τη ζωή.ζωή.

Σκοπός γίνεται συχνά ηΣκοπός γίνεται συχνά η χλιδή, ηχλιδή, η πολυτέλεια και η προσφοράπολυτέλεια και η προσφορά εντυπωσιακού θεάματοςεντυπωσιακού θεάματος: Ο: Ο υπερτονισμός του θεάματος συντελεί στονυπερτονισμός του θεάματος συντελεί στον αποπροσανατολισμό των πολιτών από τααποπροσανατολισμό των πολιτών από τα ζητήματα της καθημερινότητας και στηνζητήματα της καθημερινότητας και στην αδιαφορία τους έναντι των κοινωνικών καιαδιαφορία τους έναντι των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων (ανεργία,πολιτικών προβλημάτων (ανεργία, φτώχεια). Έτσι, λειτουργεί ως μέσοφτώχεια). Έτσι, λειτουργεί ως μέσο εκτόνωσης από τα αρνητικά, πιεστικάεκτόνωσης από τα αρνητικά, πιεστικά συναισθήματα, που προκαλούν τασυναισθήματα, που προκαλούν τα σύγχρονα προβλήματα, με αποτέλεσμα τασύγχρονα προβλήματα, με αποτέλεσμα τα συχνά φαινόμενασυχνά φαινόμενα χουλιγκανισμούχουλιγκανισμού. Ο. Ο αθλητισμός στην ουσία μεταμορφώνεται σεαθλητισμός στην ουσία μεταμορφώνεται σε χώρο εκτόνωσης, διασκέδασης,χώρο εκτόνωσης, διασκέδασης, παθητικήςπαθητικής κι όχι γνήσιαςκι όχι γνήσιας ψυχαγωγίας.ψυχαγωγίας. Οι φίλαθλοιΟι φίλαθλοι

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμόςΟ ερασιτεχνικός αθλητισμός έχειέχει εκτοπισθεί από τονεκτοπισθεί από τον επαγγελματικόεπαγγελματικό,αφού,αφού οι αθλητές ενδιαφέρονται και αγωνίζονταιοι αθλητές ενδιαφέρονται και αγωνίζονται μόνο για τη νίκη με κάθεμόνο για τη νίκη με κάθε μέσομέσο(πρωταθλητισμός)(πρωταθλητισμός) και όχι για τηνκαι όχι για την συμμετοχή. Έτσι, ο αθλητισμός θεωρείταισυμμετοχή. Έτσι, ο αθλητισμός θεωρείται μέσο επίδειξης και ισχύος, η άμιλλαμέσο επίδειξης και ισχύος, η άμιλλα μεταστρέφεται σε αθέμιτο ανταγωνισμό καιμεταστρέφεται σε αθέμιτο ανταγωνισμό και από την υπερπροσπάθεια επέρχεταιαπό την υπερπροσπάθεια επέρχεται σωματική καισωματική και ψυχική εξόντωσηψυχική εξόντωση τουτου αθλητή. Συνεπώς, η νίκη γίνεταιαθλητή. Συνεπώς, η νίκη γίνεται αυτοσκοπός και το άτομο φτάνει στηναυτοσκοπός και το άτομο φτάνει στην ηθική εξαχρείωσηηθική εξαχρείωση, για να την, για να την κατακτήσει. Έτσι, αδιαφορεί για τηκατακτήσει. Έτσι, αδιαφορεί για τη μορφωτική και κοινωνική του εξέλιξη,μορφωτική και κοινωνική του εξέλιξη, διαμορφώνει μονόπλευρα τηνδιαμορφώνει μονόπλευρα την

Ο αθλητισμός χρησιμοποιείται απόΟ αθλητισμός χρησιμοποιείται από καθεστώτα απολυταρχικάκαθεστώτα απολυταρχικά, είτε για, είτε για αποπροσανατολισμό της κοινήςαποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, είτε για να καλλιεργηθούνγνώμης, είτε για να καλλιεργηθούν ρατσιστικές διαθέσεις π.χ. Στηνρατσιστικές διαθέσεις π.χ. Στην Ολυμπιάδα του 1936 στο Βερολίνο,ηΟλυμπιάδα του 1936 στο Βερολίνο,η αθλητική ομάδα της Γερμανίαςαθλητική ομάδα της Γερμανίας προετοιμάστηκε σκοπίμως από το Γ΄προετοιμάστηκε σκοπίμως από το Γ΄ Ράιχ, για να αποδειχθεί η γερμανικήΡάιχ, για να αποδειχθεί η γερμανική φυλή είναι η καλύτερηφυλή είναι η καλύτερη

Ο αθλητισμός χρησιμοποιείται ως μέσοΟ αθλητισμός χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης, προπαγάνδαςπολιτικής πίεσης, προπαγάνδας καθεστώτων ή υπόκειται σεκαθεστώτων ή υπόκειται σε πολιτικά καιπολιτικά και οικονομικά συμφέρονταοικονομικά συμφέροντα (π.χ. διεξαγωγή(π.χ. διεξαγωγή Ολυμπιακών αγώνων σε ισχυράΟλυμπιακών αγώνων σε ισχυρά οικονομικές χώρες, όπως το Λονδίνο,οικονομικές χώρες, όπως το Λονδίνο, έλεγχος αθλητισμού για ψηφοθηρικούςέλεγχος αθλητισμού για ψηφοθηρικούς λόγους,εθνική προπαγάνδα).λόγους,εθνική προπαγάνδα). Η ανάμειξη όμως, της πολιτικής στο χώροΗ ανάμειξη όμως, της πολιτικής στο χώρο του αθλητισμού συνδέεται και με τηντου αθλητισμού συνδέεται και με την απειλή τηςαπειλή της τρομοκρατίαςτρομοκρατίας(π.χ. δολοφονία(π.χ. δολοφονία των ισραηλινών αθλητών και συνοδώντων ισραηλινών αθλητών και συνοδών στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου,στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου, 1972) ή με περιπτώσεις1972) ή με περιπτώσεις μποϊκοτάζ-μποϊκοτάζ- αντιποίνωναντιποίνων (π.χ. η αποχή 30χωρών από(π.χ. η αποχή 30χωρών από τους Ολυμπιακούς αγώνες της Μόσχας, ωςτους Ολυμπιακούς αγώνες της Μόσχας, ως διαμαρτυρία κατά της σοβιετικής εισβολήςδιαμαρτυρία κατά της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν, το 1979).στο Αφγανιστάν, το 1979).

Ο αθλητικός τύπος καλλιεργεί τηνΟ αθλητικός τύπος καλλιεργεί την ομαδοποίηση και το φανατισμόομαδοποίηση και το φανατισμό,, με αποτέλεσμα τα γνωστάμε αποτέλεσμα τα γνωστά φαινόμενα βίαςφαινόμενα βίας,,τις βαρβαρότητες,τις βαρβαρότητες, τους βανδαλισμούς, τοτους βανδαλισμούς, το χουλιγκανισμό, την εξυπηρέτησηχουλιγκανισμό, την εξυπηρέτηση εθνικών σκοπιμοτήτων. Έτσι,εθνικών σκοπιμοτήτων. Έτσι, γεννιέται ένα άγριο πρόσωπογεννιέται ένα άγριο πρόσωπο εθνικισμούεθνικισμού, που δεν προάγει το, που δεν προάγει το διεθνοποίηση και τη συναδέλφωσηδιεθνοποίηση και τη συναδέλφωση των λαώντων λαών

Ο αθλητής ταυτίζεται μεΟ αθλητής ταυτίζεται με είδωλοείδωλο καικαι η καθημερινότητά του μεη καθημερινότητά του με πρότυποπρότυπο ζωήςζωής.. Τα Μ.Μ.Ε. κατασκευάζουνΤα Μ.Μ.Ε. κατασκευάζουν αθλητικά ινδάλματα και παρασύρουναθλητικά ινδάλματα και παρασύρουν τη νεολαία στην αρχή της «ήσσονος»τη νεολαία στην αρχή της «ήσσονος» προσπάθειας και στον εύκολοπροσπάθειας και στον εύκολο πλουτισμό, που υπόσχονται ταπλουτισμό, που υπόσχονται τα υπέρογκα ποσά των μεταγραφών τωνυπέρογκα ποσά των μεταγραφών των αθλητών.αθλητών.

Τοπικιστικά συμφέρονταΤοπικιστικά συμφέροντα καικαι ενίσχυσηενίσχυση τωντων ομάδων τουομάδων του κέντρουκέντρου σε βάρος περιφερειακώνσε βάρος περιφερειακών αθλητικών οργανώσεων.αθλητικών οργανώσεων.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ Η ακραία ανάπτυξη του υλικούΗ ακραία ανάπτυξη του υλικού ευδαιμονισμού και κατ’ επέκταση τοευδαιμονισμού και κατ’ επέκταση το καταναλωτικό πνεύμα, ενισχυμένοκαταναλωτικό πνεύμα, ενισχυμένο από τη διαφήμιση, μετέτρεψε τοναπό τη διαφήμιση, μετέτρεψε τον αθλητισμό σε πηγή πλουτισμού.αθλητισμό σε πηγή πλουτισμού.

Είσοδος των πολυεθνικών στονΕίσοδος των πολυεθνικών στον αθλητικό χώρο, με αποτέλεσμα τηαθλητικό χώρο, με αποτέλεσμα τη βίωση στυγνού επαγγελματισμού,βίωση στυγνού επαγγελματισμού, αντί του αγνού ερασιτεχνικούαντί του αγνού ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ο παραγοντισμός, τααθλητισμού. Ο παραγοντισμός, τα προσωπικά οφέλη και οιπροσωπικά οφέλη και οι σκοπιμότητες αλλοίωσαν τηνσκοπιμότητες αλλοίωσαν την αθλητική ιδέα.αθλητική ιδέα. Κρίση των αξιών και των ηθών,Κρίση των αξιών και των ηθών, έλλειψη προτύπων, με συνέπεια τηνέλλειψη προτύπων, με συνέπεια την οπαδοποίηση του φιλάθλου, τηοπαδοποίηση του φιλάθλου, τη σύγχυση μέσων και σκοπών.σύγχυση μέσων και σκοπών.

Η ιδεολογική κρίση και η σύγχυση,σεΗ ιδεολογική κρίση και η σύγχυση,σε συνδυασμό με το ατομικιστικό καισυνδυασμό με το ατομικιστικό και ωφελιμιστικό πνεύμα προκάλεσανωφελιμιστικό πνεύμα προκάλεσαν εγωισμό,ματαιοδοξία, απληστία καιεγωισμό,ματαιοδοξία, απληστία και ανευθυνότητα.ανευθυνότητα. Η δυσλειτουργία των φορέωνΗ δυσλειτουργία των φορέων αγωγής(οικογένεια, σχολείο):αγωγής(οικογένεια, σχολείο): Αξιοσημείωτο είναι ότι το σχολείο δεΑξιοσημείωτο είναι ότι το σχολείο δε διαδραματίζει σωστά τον παιδαγωγικόδιαδραματίζει σωστά τον παιδαγωγικό του ρόλο, γιατί εκεί παρέχεταιτου ρόλο, γιατί εκεί παρέχεται χρησιμοθηρική γνώση, απουσιάζει ηχρησιμοθηρική γνώση, απουσιάζει η αθλητική παιδεία και θριαμβεύει οαθλητική παιδεία και θριαμβεύει ο τεχνοκρατισμός.τεχνοκρατισμός.

Η απάθεια του σύγχρονου πολίτηΗ απάθεια του σύγχρονου πολίτη είναι χαρακτηριστική απέναντι σταείναι χαρακτηριστική απέναντι στα φαινόμενα εκφυλισμού της αθλητικήςφαινόμενα εκφυλισμού της αθλητικής ιδέας. Ο αστικός τρόπος ζωήςιδέας. Ο αστικός τρόπος ζωής αμβλύνει το ενδιαφέρον γιααμβλύνει το ενδιαφέρον για οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τονοτιδήποτε βρίσκεται έξω από τον μικρόκοσμο του ατόμου.μικρόκοσμο του ατόμου. Οι νόμοι δεν εφαρμόζονται λόγω τηςΟι νόμοι δεν εφαρμόζονται λόγω της δυσλειτουργία της πολιτικής και τηςδυσλειτουργία της πολιτικής και της δικαστικής εξουσίας. Έτσι μένουνδικαστικής εξουσίας. Έτσι μένουν ατιμώρητα περιστατικά βίας καιατιμώρητα περιστατικά βίας και διαφθοράς στον αθλητικό χώρο.διαφθοράς στον αθλητικό χώρο.

Η απουσία ενιαίας νομοθεσίας για τηνΗ απουσία ενιαίας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ, μεαντιμετώπιση του ντόπινγκ, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείρισηαποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των αθλητών και τη δυσπιστία τηςτων αθλητών και τη δυσπιστία της κοινής γνώμης.κοινής γνώμης. Ο λαθεμένος τρόπος προβολής τουΟ λαθεμένος τρόπος προβολής του αθλητισμού από τα Μ.Μ.Ε. και ηαθλητισμού από τα Μ.Μ.Ε. και η αρνητική επίδρασή τους στααρνητική επίδρασή τους στα προβλήματα του αθλητισμού:προβλήματα του αθλητισμού: παραπληροφορούν, φανατίζουν καιπαραπληροφορούν, φανατίζουν και δρουν εμπρηστικά.δρουν εμπρηστικά.

Η ανεργία και τα σύγχροναΗ ανεργία και τα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα προκαλούνοικονομικά προβλήματα προκαλούν εκτονωτική βία στα γήπεδα.εκτονωτική βία στα γήπεδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ.ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ. ΆτομοΆτομο Πρόταξη του κοινωνικούΠρόταξη του κοινωνικού συμφέροντος και προώθηση τωνσυμφέροντος και προώθηση των κοινωνικών αρετών(διάλογος),κοινωνικών αρετών(διάλογος), ανάπτυξη του ανθρωπισμού, τηςανάπτυξη του ανθρωπισμού, της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικήςανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης.ευθύνης. Καλλιέργεια ηθικών αξιών καιΚαλλιέργεια ηθικών αξιών και ψυχικών αρετών (πειθαρχία,ψυχικών αρετών (πειθαρχία, σεβασμός),επιδίωξη της πνευματικήςσεβασμός),επιδίωξη της πνευματικής καλλιέργειας, απόρριψη τηςκαλλιέργειας, απόρριψη της

ΑΤΟΜΟ:ΑΤΟΜΟ: Ενδυνάμωση της ανθρωπιστικής καιΕνδυνάμωση της ανθρωπιστικής και αθλητικής παιδείας, ώστε να υπηρετούμεαθλητικής παιδείας, ώστε να υπηρετούμε τις αξίες του αθλητισμού και νατις αξίες του αθλητισμού και να απορρίπτουμε τα ταπεινά ένστικτα πουαπορρίπτουμε τα ταπεινά ένστικτα που αλλοιώνουν την αθλητική ιδέα.αλλοιώνουν την αθλητική ιδέα. Άσκηση πίεσης με αποχή από τις αθλητικέςΆσκηση πίεσης με αποχή από τις αθλητικές αναμετρήσεις, προκειμένου νααναμετρήσεις, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς καιευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς και να αναβαθμίσουν το επίπεδο τουνα αναβαθμίσουν το επίπεδο του αθλητισμούαθλητισμού

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟικογένειαΟικογένεια Γαλούχηση με ηθικά πρότυπα,Γαλούχηση με ηθικά πρότυπα, μετάγγιση αξιών, επικοινωνία μεταξύμετάγγιση αξιών, επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, μύησητων μελών της οικογένειας, μύηση στο φίλαθλο πνεύμα, οι γονείςστο φίλαθλο πνεύμα, οι γονείς πρότυπα αθλητισμού για τα παιδιάπρότυπα αθλητισμού για τα παιδιά τους.τους.

Σχολείο:Σχολείο: Ανάπτυξη μιας ορθά προσανατολισμένηςΑνάπτυξη μιας ορθά προσανατολισμένης παιδείας, κυρίαρχα ανθρωπιστικής,μεπαιδείας, κυρίαρχα ανθρωπιστικής,με στόχο την πνευματική καλλιέργεια και τηστόχο την πνευματική καλλιέργεια και τη μετάγγιση υψηλών αξιών και ιδανικώνμετάγγιση υψηλών αξιών και ιδανικών στους νέους.στους νέους. Προώθηση της αθλητικής ιδέας μέσω τηςΠροώθηση της αθλητικής ιδέας μέσω της εκπαίδευσης: καλλιέργεια του ομαδικούεκπαίδευσης: καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της άμιλλας και τηςπνεύματος, της άμιλλας και της αυτοπειθαρχίας.αυτοπειθαρχίας. Ίδρυση αθλητικών σχολείων, υλικοτεχνικήΊδρυση αθλητικών σχολείων, υλικοτεχνική υποδομή, αθλητικές εκδηλώσεις.υποδομή, αθλητικές εκδηλώσεις.

Μ.Μ.Ε.:Μ.Μ.Ε.: Συμβολή στην καλλιέργεια αθλητικούΣυμβολή στην καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.πνεύματος. Επαναπροσδιορισμός της αθλητικήςΕπαναπροσδιορισμός της αθλητικής δημοσιογραφίας, ενημέρωση φιλάθλων,δημοσιογραφίας, ενημέρωση φιλάθλων, αντικειμενικότητα, προβολή αθλητών μεαντικειμενικότητα, προβολή αθλητών με ήθος, καταδίκη αντιαθλητικώνήθος, καταδίκη αντιαθλητικών συμπεριφορών.συμπεριφορών. Ενίσχυση της αθλητικής ιδέας μεΕνίσχυση της αθλητικής ιδέας με εκπαιδευτικά προγράμματα για τη νεολαία.εκπαιδευτικά προγράμματα για τη νεολαία. Μύηση στην ιδέα του ολυμπισμού,μεΜύηση στην ιδέα του ολυμπισμού,με προβολή των αξιών που αντανακλώνταιπροβολή των αξιών που αντανακλώνται στο αθλητικό πνεύμα.στο αθλητικό πνεύμα. Προβολή του αληθινού νοήματος τωνΠροβολή του αληθινού νοήματος των αθλητικών αγώνων από τους πνευματικούςαθλητικών αγώνων από τους πνευματικούς ταγούς.ταγούς.

Φορείς αθλητισμού (Αθλητές καιΦορείς αθλητισμού (Αθλητές και παράγοντες):παράγοντες): Εξυγίανση αθλητισμού, αποδέσμευση από πολιτικάΕξυγίανση αθλητισμού, αποδέσμευση από πολιτικά ή άλλου είδους συμφέροντα.ή άλλου είδους συμφέροντα. Αθλητές συνειδητοί, τίμιοι,υπεύθυνοι και όχιΑθλητές συνειδητοί, τίμιοι,υπεύθυνοι και όχι στυγνοί επαγγελματίες,που έχουνστυγνοί επαγγελματίες,που έχουν συνειδητοποιήσει ότι σημασία έχει ο αγώνας καισυνειδητοποιήσει ότι σημασία έχει ο αγώνας και όχι η πιθανή νίκη.Ηθική στάση και δράση,όχι η πιθανή νίκη.Ηθική στάση και δράση, αποφυγή προκλητικών δηλώσεων.αποφυγή προκλητικών δηλώσεων. Εξυγίανση των αθλητικών συλλόγων καιΕξυγίανση των αθλητικών συλλόγων και ομοσπονδιών, απαλλαγή από παραγοντισμό,ομοσπονδιών, απαλλαγή από παραγοντισμό, διοίκηση και έλεγχο από άξιους, ανιδιοτελείςδιοίκηση και έλεγχο από άξιους, ανιδιοτελείς ανθρώπους.ανθρώπους. Παραδειγματική τιμωρία από τα συνδικαλιστικάΠαραδειγματική τιμωρία από τα συνδικαλιστικά όργανα για όσους προβαίνουν σε ενέργειες πουόργανα για όσους προβαίνουν σε ενέργειες που προσβάλλουν το αθλητικό ιδεώδες, επιβράβευσηπροσβάλλουν το αθλητικό ιδεώδες, επιβράβευση των αθλητών για το ήθος τους.των αθλητών για το ήθος τους.

Πολιτεία:Πολιτεία: Κατασκευή σταδίων ή αθλητικών κέντρων,Κατασκευή σταδίων ή αθλητικών κέντρων, ώστε να γίνει εφικτή η άθληση για όλουςώστε να γίνει εφικτή η άθληση για όλους και ειδικά για τους νέους.και ειδικά για τους νέους. Εκσυγχρονισμός της αθλητικήςΕκσυγχρονισμός της αθλητικής νομοθεσίας, με στόχο την ισότιμη καινομοθεσίας, με στόχο την ισότιμη και αυστηρή επιβολή ποινών σε όλους τουςαυστηρή επιβολή ποινών σε όλους τους υπεύθυνους για τα κρούσματα διαφθοράς,υπεύθυνους για τα κρούσματα διαφθοράς, ντοπαρίσματος και βίας.ντοπαρίσματος και βίας. Διαφάνεια στα θεσμοθετημένα, αθλητικάΔιαφάνεια στα θεσμοθετημένα, αθλητικά όργανα και κρατική επιχορήγηση στονόργανα και κρατική επιχορήγηση στον επαγγελματικό αθλητισμό, ώστε ναεπαγγελματικό αθλητισμό, ώστε να «χτυπηθεί» η εμπορευματοποίηση.«χτυπηθεί» η εμπορευματοποίηση. Ενίσχυση τους Διεθνούς Οργανισμού Αντι-Ενίσχυση τους Διεθνούς Οργανισμού Αντι- ντόπινγκ(ντόπινγκ(WW..AA..DD..AA.) από τη Δ.Ο.Ε. και τις.) από τη Δ.Ο.Ε. και τις κυβερνήσεις των κρατών, για να επιτύχεικυβερνήσεις των κρατών, για να επιτύχει το σκοπό του.το σκοπό του.

Νέοι:Νέοι: Οι νέοι, επειδή ακριβώς είναι ακόμηΟι νέοι, επειδή ακριβώς είναι ακόμη ιδεαλιστές, έχουν χρέος με το ήθοςιδεαλιστές, έχουν χρέος με το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρακαι την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, να αντισταθούν στα φαινόμενατους, να αντισταθούν στα φαινόμενα εκφυλισμού που πλήττουν τονεκφυλισμού που πλήττουν τον αθλητισμό και να αγωνιστούν για τηναθλητισμό και να αγωνιστούν για την ανάκτηση της χαμένης του αίγλης.ανάκτηση της χαμένης του αίγλης.

Πρωταθλητισμός:Πρωταθλητισμός: Θετικά:Θετικά: α) βελτίωση των επιδόσεωνα) βελτίωση των επιδόσεων β) προώθηση του ανταγωνισμούβ) προώθηση του ανταγωνισμού γ) αρτιότερη και συστηματικήγ) αρτιότερη και συστηματική οργάνωση των αθλητικώνοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεωνεκδηλώσεων δ) προσφορά έντονων συγκινήσεωνδ) προσφορά έντονων συγκινήσεων

Αρνητικά:Αρνητικά: α) η νίκη μετατρέπεται σε αυτοσκοπόα) η νίκη μετατρέπεται σε αυτοσκοπό και γίνεται χρήση αθέμιτων μέσωνκαι γίνεται χρήση αθέμιτων μέσων για την επίτευξή τηςγια την επίτευξή της β) παρατηρούνται φαινόμεναβ) παρατηρούνται φαινόμενα αθλητικής εξειδίκευσης καιαθλητικής εξειδίκευσης και μονομέρειαςμονομέρειας γ) απώλεια ρομαντικού χαρακτήραγ) απώλεια ρομαντικού χαρακτήρα του παιχνιδιούτου παιχνιδιού δ) ο αθλητισμός μετουσιώνεται σεδ) ο αθλητισμός μετουσιώνεται σε θέαμα μαζικής κατανάλωσης καιθέαμα μαζικής κατανάλωσης και εμπορευματοποιείταιεμπορευματοποιείται

Τρόποι αντιμετώπισης:Τρόποι αντιμετώπισης: α) εξασφάλιση συνθηκών απόλυτηςα) εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας στηδιαφάνειας και αξιοκρατίας στη διοργάνωση των επαγγελματικώνδιοργάνωση των επαγγελματικών πρωταθλημάτωνπρωταθλημάτων β) αποφυγή καλλιέργειας τουβ) αποφυγή καλλιέργειας του φανατισμού και ολοκληρωτικήφανατισμού και ολοκληρωτική πάταξη του χουλιγκανισμούπάταξη του χουλιγκανισμού γ) ανάπτυξη και στήριξη τουγ) ανάπτυξη και στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τηςερασιτεχνικού αθλητισμού και της ατομικής άθλησηςατομικής άθλησης

Χουλιγκανισμός:Χουλιγκανισμός: ΑιτίεςΑιτίες α) Οι αθλητικοί σύνδεσμοι λειτουργούν ωςα) Οι αθλητικοί σύνδεσμοι λειτουργούν ως υποκατάστατα των διαταραγμένωνυποκατάστατα των διαταραγμένων κοινωνικών δεσμών και οι ανασφαλείςκοινωνικών δεσμών και οι ανασφαλείς προσωπικότητες επιδιώκουν τηνπροσωπικότητες επιδιώκουν την αναγνώριση της προσωπικής ταυτότηταςαναγνώριση της προσωπικής ταυτότητας διαμέσου της ομάδαςδιαμέσου της ομάδας β) Καλλιεργείται έντεχνα ο φανατισμός απόβ) Καλλιεργείται έντεχνα ο φανατισμός από τα αθλητικά σωματεία και τον αθλητικότα αθλητικά σωματεία και τον αθλητικό τύπο.τύπο. γ) Η κοινωνική καταπίεση που εκδηλώνεταιγ) Η κοινωνική καταπίεση που εκδηλώνεται βίαια στους αθλητικούς χώρουςβίαια στους αθλητικούς χώρους δ) Κυριαρχεί η ψυχολογία του όχλουδ) Κυριαρχεί η ψυχολογία του όχλου μεταξύ των φανατικών οπαδών κατά τημεταξύ των φανατικών οπαδών κατά τη διάρκεια των αγώνων.διάρκεια των αγώνων.

Επιπτώσεις:Επιπτώσεις: α) αμαύρωση του αθλητικούα) αμαύρωση του αθλητικού πνεύματος και οπαδοποίηση τωνπνεύματος και οπαδοποίηση των φιλάθλωνφιλάθλων β) πρόκληση βίαιων επεισοδίων μεβ) πρόκληση βίαιων επεισοδίων με θύματα και καταστροφέςθύματα και καταστροφές γ) καλλιέργεια πολεμικού κλίματοςγ) καλλιέργεια πολεμικού κλίματος και διεξαγωγή αγώνων σε κλίμακαι διεξαγωγή αγώνων σε κλίμα εχθρότητας και μισαλλοδοξίαςεχθρότητας και μισαλλοδοξίας δ) Οι φίλαθλοι αποφεύγουν τηνδ) Οι φίλαθλοι αποφεύγουν την παρακολούθηση των αγαπημένωνπαρακολούθηση των αγαπημένων τους αθλημάτων εξαιτίας του φόβουτους αθλημάτων εξαιτίας του φόβου των επεισοδίωντων επεισοδίων

Τρόποι αντιμετώπισης:Τρόποι αντιμετώπισης: α) απομόνωση των φανατικώνα) απομόνωση των φανατικών οπαδών και απομάκρυνσή τους απόοπαδών και απομάκρυνσή τους από τους αθλητικούς χώρους.τους αθλητικούς χώρους. β) Αστυνόμευση και επιβολή ποινώνβ) Αστυνόμευση και επιβολή ποινών σε όσους διαπράττουν βιαιοπραγίεςσε όσους διαπράττουν βιαιοπραγίες γ) απόλυτη διαφάνεια και εξυγίανσηγ) απόλυτη διαφάνεια και εξυγίανση του αθλητισμού από οποιοδήποτετου αθλητισμού από οποιοδήποτε νοσηρό φαινόμενονοσηρό φαινόμενο δ) Τα αθλητικά σωματεία και τα ΜΜΕδ) Τα αθλητικά σωματεία και τα ΜΜΕ να μην καλλιεργούν το φανατισμό.να μην καλλιεργούν το φανατισμό.

Add a comment