Πύργος του Άιφελ Ελένη Τ. , Μάριος Δ.

69 %
31 %
Information about Πύργος του Άιφελ Ελένη Τ. , Μάριος Δ.

Published on March 6, 2014

Author: iliasili

Source: slideshare.net

Description

Mελέτη Π.
Ενότητα 2, Κεφ.5
Συγκρίνουμε πύργους
9ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας
Tάξη Δ1
Παρουσίαση μαθητών: Ελένη Τ. , Μάριος Δ.

Μϊριοσ Δ. Ελϋνη Τ.

Ο πφργος του Άιφελ Ο πύργοσ του Άιφελ (γαλλικϊ: La Tour Eiffel, ΔΦΑ εύναι το ςόμα κατατεθϋν τησ πόλησ του Παριςιού. Καταςκευϊςτηκε το 1889 από τον μηχανικό Γουςτϊβο Άιφελ και ςόμερα αποτελεύ ϋνα από τα γνωςτότερα κτύρια ςτον κόςμο. Με ύψοσ 325 μϋτρα (300 χωρύσ την κεραύα) όταν το πιο ψηλό κτύριο ςτον κόςμο μϋχρι που το ξεπϋραςε το Εμπϊιρ Στϋιτ τησ Νϋασ Υόρκησ το 1931. Έχει βϊροσ 10.100 τόνουσ και η καταςκευό του εύναι τόςο ςταθερό ώςτε παρεκκλύνει μόλισ ϋωσ 7,5 εκατοςτϊ με ςφοδρό ϊνεμο.

Έχει 1.665 ςκαλιϊ που φτϊνουν μϋχρι τα 125 μ. και 3 ορόφουσ ςτα 95 μ., ςτα 125μ. και ςτα 310 μϋτρα. Στα 95 μ. ϋχει ϋκθεςη παλιών μηχανιςμών, αύθουςεσ multimedia για ενημϋρωςη με ςχϋςη το μνημεύο, καταςτόματα, μπαρ και ϋνα εςτιατόριο. Επύςησ μπορεύσ να δεισ ςτισ πλευρϋσ του γρϊμματα ύψουσ 60 εκατοςτών που γρϊφουν ονόματα 72 Γϊλλων επιςτημόνων, ιςτορικών προςώπων και καλλιτεχνών. Στα 125 μ. υπϊρχει κατϊςτημα αναμνηςτικών, καφετϋρια, και ϋνα από τα καλύτερα εςτιατόρια ςτο Παρύςι.

 Στο τρύτο επύπεδο υπϊρχει αναπαρϊςταςη του γραφεύου του Γκούςταβ Άιφελ ,του εφευρϋτη του Πύργου του Άιφελ, κϋρινα ομοιώματα του ύδιου και τησ κόρησ του και ςύγουρα υπϊρχει φανταςτικό θϋα .Ο πύργοσ του Άιφελ, παρόλο το μϋγεθοσ του, φτιϊχτηκε ςε πολύ μικρό χρονικό διϊςτημα για το μϋγεθοσ του, δηλαδό ςε 2 χρόνια 2μόνεσ και 5 ημϋρεσ (Ιανουϊριοσ 1887- Μϊρτιο 1889). Οι εργϊτεσ που χρειϊςτηκαν όταν 121 εργατοτεχνύτεσ, 50 μηχανικού και 100 ςιδηρουργού. Χτύςτηκε για την επϋτειο 100 ετών από τη Γαλλικό επανϊςταςη.

Πολλού οικολόγοι αντιδρϊςανε γιατύ εκςφεντόνιςαν πυροτεχνόματα από τον πύργο του Άιφελ και εύπαν ότι τα πουλιϊ δεν μπορούςαν να πετϊξουν πϊνω από το Παρύςι. Επύςησ κϊποιοι το χαρακτόριςαν ωσ «ντροπό» του Παριςιού και ωσ «ϋναν απαρϊδεκτο γιγϊντιο ςκελετό». Εύχαν γύνει πολλϋσ απειλέσ για κατεδάφιςη π.χ. το 1909 αλλϊ πϊντα γλύτωνε γιατύ όταν κεραύα ραδιοφώνου, τηλϋγραφου και κεραύα τηλεόραςησ.

Πηγή: wikipedia

Add a comment

Related pages

Τετάρτη τάξη: Mελέτη Π. Ενότητα 2, Κεφ.5: Συγκρίνουμε ...

Ιστολόγιο με εκπ/κό υλικό για όλες τις τάξεις του ... Επαναληπτικά Ιστορίας Δ ...
Read more

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;: «Πράσινος» ο Πύργος του Άιφελ

Η ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα των μαθητών της έκτης τάξης με ειδήσεις , σχόλια ...
Read more

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;: Πώς χτίστηκε ο πύργος του Άιφελ...

Η ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα των μαθητών της έκτης τάξης με ειδήσεις , σχόλια ...
Read more