дисертації та автореферати дисертацій

56 %
44 %
Information about дисертації та автореферати дисертацій
Design

Published on March 4, 2014

Author: viktoriay

Source: slideshare.net

Дисертації та автореферати дисертацій. 5. Медичні науки. 1. Мозгова Г.П. Психосоматична патологія у дітей із порушеннями психофізичного розвитку та їх медико-психолого-педагогічна реабілітація: 19.01.04 – медична психологія: Автореферат… докт. психолог. наук. – К., 2010. – 112 с. - (каб. № 10). 60. Суспільні науки. 2. Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті: 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології: Автореферат… канд.наук із соціальних комунікацій. – К., 2009. – 16с. (каб. № 10). 3. Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій Паблік Рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти: 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології: Автореферат… канд. наук із соціальних комунікацій. – К., 2009. – 20с. - (каб. № 10). 4. Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій: Автореферат… докт. наук із соціальних комунікацій.- К., 2009. – 30с. – (каб. № 10). 63.3Укр. Історія України. 5. Ільків-Свидницький М.М. Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця 14 – першої половини 16 ст.: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Автореферат… к.і.н. – Львів., 2009. – (каб. № 10). 6. Кузнець Т.В. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці 18 – на початку 20 ст.: соціально-економічні та політичні виміри: 07.00.01 – історія України: Автореферат… докт. істор. наук. – Переяслав- Хмельницький, 2013. – 41 с. – (каб. № 10).

7. Медовкіна Л.Ю. Костянтин Васильович Харлампович (1870-1932): Інтелектуальна біографія історика: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Автореферат… к.і.н. – Донецьк, 2010. – (каб. № 10). 8. Перетокін А.Г. Промисловий розвиток Донецько-Приднепровського регіону наприкінці 19 – на початку 20 століття у висвітленні галузевої преси: 07.00.01 – історія України: Автореферат… к.і.н. – Дніпропетровськ, 2011. – (каб. № 10). 9. Шебаніц Д.М. Промисловий розвиток Донбасу в другій половині 19 – на початку 20 ст.: Радянська історіографія: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Автореферат… к.і.н. – Донецьк, 2010. – ( каб. № 10). 65. Економіка. 10. Балабанова О.І. Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): Автореферат… канд. економ. наук. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 11. Клопов І.О. Моделювання економічної захищеності промислового підприємства: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Автореферат… канд. економ. наук. – Запоріжжя, 2012. – 20с. – (каб. № 10). 12. Коваленко Н.М. молокопереробних Впровадження підприємств кластерної харчової моделі промисловості: розвитку 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): Автореферат… канд. економ. наук. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 13. Магдич С.Б. Залучення і використання іноземних інвестицій підприємствами харчової промисловості: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): Автореферат… канд. економ. наук. – К., 2009. – 19 с. – (каб. № 10).

14. Ожема С. Державне зовнішньоекономічної діяльності регулювання України: стратегічного 08.00.03 – розвитку економіка та управління національним господарством: Автореферат… канд. економ. наук. – Львів, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 67. Право. Юридичні науки. 15. Галіцина Н.В. Адміністративно-правові засади процедури створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право: Автореферат… канд. юридич. наук. – Запоріжжя, 2010. – 20с. – (каб. № 10). 16. Огаренко Є.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності вищих навчальних закладів в Україні: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право: Автореферат… канд. юридич. наук. – Запоріжжя, 2010. – 20с. – (каб. № 10). 74. Педагогіка. 17. Алексєєва педагогів до Г.М. Формування застосування готовності комп’ютерних майбутніх технологій у соціальних професійній діяльності: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; наук.керівник Є.М. Павлютенков. – Бердянськ, БДПУ, 2013. – 291 с. – (каб. № 10). 18. Гринь Л.О. Педагогічні умови використання вокального мистецтва у професійній підготовці актора музично-драматичного театру: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 19. Давискіба О.В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі «Вчитель-комп’ютер-учень»: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10).

Зимогляд 20. Н.С. Формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу: 13.00.02 – теорія та методика навчання (техн. дисципліни): Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). Канішевська Л.В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної 21. зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 38 с. – (каб. № 10). Каушан Т.М. Дидактичні умови організації самостійної роботи 22. майбутніх фахівців з комп’ютерних наук у політехнікумі: 13.00.04 – теорія та методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 23. у Ковальчук В.Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 24. Кузнєцова О.В. Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу: 13.00.04. – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 25. Лобова О.В. Дидактико-методична система формування основ музичної культури молодших школярів у процесі загальної музичної освіти: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 26. Лу Шаньшань. Підготовка вчителя початкової школи в Китайській Народній Республіці: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 27. Монастирна Г.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10).

28. Москальова Л.Ю. Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 29. Мукан Н.В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 30. Омельченко Г.Л. Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра виробничого навчання і викладання спеціальних дисциплін у професійному навчанні кваліфікованих робітників швейного профілю: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 31. Передерій О.Л. Розвиток емоційно-оцінної складової Я-концепції учнів Вальдорфської школи: 10.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 32. Петровський інформатики С.С. учнів Метод старшої проектів школи: у профільному 13.00.09 – теорія навчанні навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 33. Радзієвська І.В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 34. Савенко О.О. Економічна підготовка учнів у позашкільних навчальних закладах: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 35. Савченко І.М. Особливості стандартизації в системі початкової освіти Російської Федерації: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 36. Скібіна О.В. Формування ціннісних уявлень про ідеал педагога в студентів університету у процесі вивчення психолого-педагогічних

дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 37. Смірнова В.О. Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 38. Снігар О.А. Педагогічні умови застосування проблемно-модульної технології у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Черкаси, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 39. Соловей Л.С. Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 40. Степанюк К.І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Бердянськ, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 41. Степанюк К.І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; наук. керівник А.М. Крамаренко. – Бердянськ, БДПУ, 2013. – 259 с. – (каб. № 10). 42. Шеїна Л.О. Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді: 13.00.05 – соціальна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 43. Шпортун О.М. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Вінниця, 2009. – 20 с. – (каб. № 10).

44. Щербань І.Ю. Організаційно-педагогічні засади функціонування сільської школи у США: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Суми, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 74.1. Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка. 45. Дяченко С.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 46. Замрозевич С.Р. Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі у процесі фіз. виховання: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 47. Івасішина С.В. Організація педагогічної просвіти батьків дітей дошкільного віку у США: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 48. Корнєєва О.Л. Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 49. Луценко І.О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… докт. педагог. наук. – К., 2013. – 40 с. – (каб. № 10). 50. Онищук І.А. Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 51. Пасічник А.В. Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку засобами художньої літератури: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 20 с. – (каб. № 10).

52. Семенова Н.І. Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 53. Янко О.В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: 13.00.06 – теорія і методика управління освітою: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 74.20 Педагогіка школи (теорія освіти, навчання і виховання). 54. Бех М.І. Формування образу «Я – майбутній професіонал» у старшокласників у процесі професійної орієнтації: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 55. Вербицька П.В. Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 40 с. – (каб. № 10). 56. Гончарук О.В. Формування самосвідомості учнів початкової школи у процесі навчання інтегрованих предметів: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – Миколаїв, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 57. Кабацька О.В. Методика формування культури здоров’я старшокласників у позакласній роботі: 13.00.02 – теорія та методика навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 58. Кабусь Н.Д. Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2009. – 21 с. 59. Калініченко О.В. Методика навчання композиції старшокласників у допрофесійній художній освіті: 13.00.02 – теорія та методика навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10).

60. Капранова Г.В. Формування культури здоров’я у старшокласників загальноосвітньої школи промислового міста: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 22 с. – (каб. № 10). 61. Кондратюк О.М. Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6-8 річного віку: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 62. Михайличенко С.С. Методичні засади дослідницької діяльності старшокласників з історії України в процесі взаємодії школи та музею: 13.00.02 – теорія і методика навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 63. Міщенко О.А. Розвиток мультимедійних засобів навчання в загальноосвітній школі: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 64. Нетьосов С.І. Навчання девятикласників основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: 13.00.02 – теорія і методика навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 65. Піддячий М.І. Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання: 13.00.02 – теорія і методика навчання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 40 с. – (каб. № 10). 66. Рондяк Л.М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 19 с. – (каб. № 10). 67. Стецько І.І. Виховання альтруїзму у старшокласників: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 19 с. – (каб. № 10). 68. Тарасова Т.В. Соціально-педагогічні умови становлення і розвитку трудових об’єднань школярів в Україні (20 століття): 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 16 с. – (каб. № 10).

69. Удовицька С.В. Виховання гідності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 18 с. – (каб. № 10). 70. Хмизова О.В. Формування лідерської позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 21 с. – (каб. № 10). 71. Хребтова Н.Р. Мотиваційний компонент у змісті підручників для початкової школи: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 72. Шабдінов М.Л. Формування професійного самовизначення старшокласників у процесі технологічної підготовки: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 73. Шуть М.М. Формування творчих умінь молодших школярів засобами музичних ігор у навчальному процесі: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 22 с. – (каб. № 10). 74.262.21 Методика викладання математики. 74. Ткач Ю.М. Методична система навчання математики в класах економічного профілю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика): Автореферат… к.п.н. – Черкаси, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 75. Чашечникова О.С. Теоретико-методичні основи формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання (математика): Автореферат… докт. пед. наук. – Черкаси, 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 74.262.22 Методика викладання фізики. 76. Бардус І.О. Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Бердянськ, 2012. – 20 с. – (каб. № 10).

77. Бардус І.О. Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); науковий керівник Г.О. Шишкін. – Бердянськ: АРИУ, 2012. – 258 с.: іл. – (каб. № 10). 78. Благодаренко Л.Ю. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти державного стандарту базової середньої освіти: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 79. Бодненко Т.В. Комплексне використання наочних засобів навчання фізики учнів старшої школи: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 80. Войтків Г.В. Формування пізнавальної активності учнів основної школи з початковим рівнем навчальних досягнень з фізики: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 17 с. – (каб. № 10). 81. Войтович О.П. Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 82. Єрмакова Н.О. Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – (каб. №10). 83. Єфименко Ю.О. Засади використання інформаційних технологій у процесі вивчання фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики: дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); наук. керівник І.Т. Богданов. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 227 с. – (каб. № 10).

84. Єчкало Ю.В. Розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників у процесі навчання фізики засобами комп’ютерного моделювання: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 18 с. – (каб. № 10). 85. Засекіна Т.М. Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. 86. Збаравська Л.Ю. Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 87. Ісичко Л. Використання математичного моделювання у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 16 с. – (каб. № 10). 88. Казачкова Н.О. Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Бердянськ, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 89. Казачкова Н.О. Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи: дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); наук. керівник. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 226 с. – (каб. № 10). 90. Растьогін М.Ю. Формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 91. Соколюк О.М. Розвиток контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно

орієнтованого середовища: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 18 с. – (каб. № 10). 92. Шевченко О.С. Тестування як засіб діагностики креативного мислення старшокласників у процесі навчання фізики: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 19 с. – (каб. № 10). 74.263 Методика викладання праці, загальнотехнічних дисциплін. 93. Борисова Т.М. Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 94. Гевко І.В. Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 95. Кільдерова Л.В. Методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – (каб. № 10). 96. Коляда А.М. Підготовка старшокласників шкіл сільської місцевості до фермерської діяльності в умовах профільного навчання: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 97. Матвісів Я.Я. Формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 98. Нагайчук О.В. Інтелектуальний розвиток учнів 5-9 класів засобами проектно-технологічної діяльності в процесі трудового навчання: 13.00.02 –

теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 99. Панчук О.П. Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 100. Пташнік Л.І. Організація проектно-технологічної діяльності майбутніх вчителів трудового навчання в процесі технічного моделювання: 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 101. Старовойт Л.В. Методика творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання та художньої праці: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 74.263.02 Методика викладання інформатики, обчислювальної техніки. 102. Томіліна А.О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – (каб. № 10). 74.266 Методика викладання суспільних наук. 103. Киричук А.С. Методика застосування модульно-рейтингової технології навчання правознавства учнів 9-го класу: 13.00.02 – теорія і методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни): Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 19 с. – (каб. № 10). 104. Мирошниченко В.О. Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10).

105. Федчиняк А.О. Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8- 9 класах загальноосвітніх шкіл: 13.00.02 – теорія і методика навчання (історія): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 74.267.5 Методика викладання фізичної культури. 106. Гаврилюк В.О. Методика навчання фізичної культури з використанням елементів таеквон-до учнів 8-9 класів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура; основи здоров’я): Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 107. Денисова Л.В. Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 23 с. – (каб. №10). 108. Завидівська Н.Н. Теоретико-математичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’язбережувального навчання: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура): Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2013. – 40 с. – (каб. № 10). 109. Кузюра Г.М. Методика розвитку спеціальних рухових здібностей старшокласників у процесі занять баскетболом: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я): Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – (каб. № 10). 110. Тищенко Т.Б. Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до маркетингової діяльності: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 21 с. – (каб. № 10). 74.268.1 Укр. Методика викладання української мови. 111. Вітюк В.В. Методика удосконалення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів у процесі роботи над зв’язними висловлюваннями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10).

112. Дженджеро О.Л. Розвиток комунікативних умінь старшокласників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках української мови: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 22 с. – (каб. № 10). 113. Подлевська Н.В. Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 114. Починкова М.М. Лінгводидактичні умови застосування дистанційного курсу з практикуму української мови у навчанні майбутніх учителів початкових класів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – Херсон, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 115. Янко Н.О. Формування стилістичних умінь учнів 3-4 класів у процесі роботи над текстами різних типів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 74.268.1.Ін. Методика викладання іноземних мов. 116. Александров В.М. Методика інтенсивного навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови): Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2009. – 21 с. – (каб. № 10). 117. Асанова Л.Н. Розвиток уміння говорити кримськотатарською мовою у першокласників шкіл з російською мовою навчання: 13.00.02 – теорія і методика навчання (кримськотатарська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 118. Демиденко спеціальностей О.П. стандартів Методика навчання повсякденної студентів немовних комунікативної поведінки американців: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови): Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 74.03 Історія педагогіки.

Авескулова І.В. Просвітницько-педагогічна діяльність в Україні 119. Імператорського Російського музичного товариства (друга половина 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки): Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 30 с. – (каб. № 10). 120. Алейкіна В.В. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Василя Олексійовича Біднова (1874-1935 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 121. Балахтар В.В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 122. Барліт О.О. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 123. Барнич О.В. Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів у художній спадщині українських педагогів ( друга половина 19 – 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 124. Бутиріна М.В. Розвиток технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання (друга половина 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 125. Василенко А.В. Економічні знання в структурі загальної освіти учнів середніх шкіл України (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10).

126. Воєвутко Н.Ю. Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у 20 столітті: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 21 с. – (каб. № 10). 127. Ворожбіт В.В. Теорія та практика духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України (середина 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… докт. пед. наук. – Харків, 2012. – 40 с. – (каб. № 10). 128. Гарань Н.С. Розвиток системи дошкільної освіти в донецькому регіоні (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 129. Григорова Л.С. Організація соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні ( перша половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 130. Грищенко Ю.В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець 19 – початок 20 ст.): 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 131. Єрмакова Т.С. Проблема формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 20 с. – (каб. № 19). 132. Зданюк Т.В. Реформування університетської освіти у Німеччині другої половини 15 ст.: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 133. Зінченко Л.В. Взаємодія сім’ї, школи та громадськості у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1946-1991 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2013.- 20 с. – (каб. № 10). 134. Кекош О.М. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Андрея Шептицького: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Дрогобич, 2013. – 19 с. – (каб. № 10).

135. Корнєв С.І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О. Сікорського: 13.00.03 - корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 16 с. – (каб. № 10). 136. Корнієнко Т.М. Організація дозвілля школярів у вітчизняній педагогічній думці ( друга половина 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 137. Курчій О.В. Проблеми педагогічної просвіти батьків у вітчизняній педагогічній періодичній пресі (50-80 –і роки 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Полтава, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 138. Луців С.І. Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської молоді в Україні (17 – 18 ст. ): 13.01.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Дрогобич, 2013. – 19 с. – (каб. № 10). 139. Мартиненко І.І. Проблема національної освіти учнівської молоді у творчій спадщині діячів науки та культури Слобожанщини 19 століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 140. Погоріла А.І. Формування творчої особистості старшокласників у історії вітчизняної школи другої половини 20 століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Дрогобич, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 141. Попельнюх О.І. Педагогічна і просвітницька діяльність М.О. Корфа в контексті розвітку вітчизняної школи: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Полтава, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 142. Пшеничний М.В. Проблеми трудового навчання старшокласників у вітчизняній педагогіці другої половини 20 ст.: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2011. – 20 с. – (каб. № 10).

143. Сагун І.Г. Розвиток освіти людей третього віку в Німеччині (друга половина 15 – початок 16 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 144. Скоробогатова М.Р. Розвиток системи підготовки вчителів початкових класів в Україні (друга половина 20 сторіччя): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 145. Смолянюк Н.М. Організація природничої освіти молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах України (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 146. Степанова Т.М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець 19-20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… докт. пед. наук. – Одеса, 2011. – 43 с. – (каб. № 10). 147. Фещенко Г.В. Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20-30-ті роки 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 148. Фоміна О.О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина 20 – початок 21 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 149. Чорна В.В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у 20 столітті: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Мелітополь, 2012. – 21 с. – (каб. № 10). 150. Щербяк Ю.А. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина 19-20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… докт. педагог. наук. – Харків, 2009. – 38 с. – (каб. № 10). 74.3 Спеціальні школи. Дефектологія. Спеціальна педагогіка.

151. Боряк О.В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 152. Вихляєв Ю.М. Теоретико-методичні основи використання технічних засобів корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… докт. педагог. наук. – К., 2011. – 47 с. – (каб. № 10). 153. Галущенко В.І. Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 154. Докучина Т.О. Створення ситуації успіху в навчально-виховній роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 18 с. – (каб. № 10). 155. Долинний Ю.О. Педагогічні умови підготовки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату до навчання в загальноосвітній школі: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 156. Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 157. Конопляста С.Ю. Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 46 с. – (каб. № 10). 158. Корж Ю.М. Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 159. Кривцова О.Я. Діагностика і корекція усного мовлення у підлітків із заїканням: 13.03.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 16 с. – (каб. № 10).

160. Куненко Л.О. Теоретико-методичні засади інтеграційної спрямованості музичної освіти молодших школярів з порушеннями зору: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 44 с. – (каб. № 10). 161. Липа В.В. Формування комунікативності розумово відсталих дітей до навчання у школі: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 18 с. – (каб. № 10). 162. Лобода В.В. Навчальне інтернет-середовище як засіб мотивації мовлення старшокласників з вадами слуху: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 24 с. – (каб. № 10). 163. Нізевич О.В. Корекція мислення розумово відсталих учнів молодших класів на уроках українській мови: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 164. Новікова Н.В. Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників із загальним недорозвиненням

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Каталог дисертацій - Дисертації, автореферати

Дисертації, автореферати - електронна бібліотека, яка містить дисертації і ...
Read more

Автореферати українських дисертацій - Автореферат

Автореферати дисертацій ... Автореферат дисертації ... стан підприємства та його ...
Read more

дисертації та автореферати дисертацій - Education

Search; Home; Education; дисертації та автореферати дисертацій
Read more

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ . ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ... результати та висновки дисертації.
Read more

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

— Відбулося урочисте засідання Вченої ради та ... дисертацій та ... Дисертації та ...
Read more

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

Дисертації ... Автореферати дисертацій ... ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА ...
Read more

Автореферати, дисертації, відгуки - Спеціалізована вчена ...

Автореферати дисертацій, дисертації та відгуки офіційних опонентів на дисертації ...
Read more

Спецрада з педагогіки. Дисертації та автореферати

Дисертації та ... Історія спецради: Перелік документів : Дисертації та автореферати.
Read more

Наукові статті, дисертації, монографії: Образование на RIA

40 грн - Наукові статті, дисертації, автореферати, аналіз статистики, Львів Швидке та ...
Read more

Диссертации и авторефераты Украины - электронные варианты ...

Диссертации и авторефераты Украины - электронные варианты диссертаций ... ...
Read more