การเขียนผังงานเบื้องต้น

60 %
40 %
Information about การเขียนผังงานเบื้องต้น

Published on March 7, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

Flowcharting โดยครูวีณา นาคะพันธุ์

   ผังงาน หมายถึง เครื่ องมือที่ชวยในการเขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็ นเครื่ องหมายภาพ ่ สัญลักษณ์แสดงลาดับขันตอนการทางาน ้ การเขียนผังงาน เป็ นการถ่ายทอดความเข้ าใจที่ได้ จากการวิเคราะห์งานให้ อยูใน ่ รูปภาพหรื อสัญลักษณ์ ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถเข้ าใจลาดับขันตอนการเขียนโปรแกรมได้ อย่างรวดเร็ว ้ และง่ายขึ ้น และง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้ องของลาดับขันตอนในวิธีการ ้ ประมวลผล

 งานทุกชนิดที่มีการวิเคราะห์เป็ นลาดับขันตอนแล้ ว เราสามารถนามาเขียนผังงานได้ ้ แม้ กระทังงานที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของเราเอง ่

 แสดงการโยนเหรียญ 3 ครัง ้ ถ้าออกหัว ผูโ้ ยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้าออกก้อย ผูโ้ ยนจะเสียเงิน 10 บาท เริมต้น ่ โยนเหรียญ ก้อย ี เสยเงิน 10 บาท ย ัง ห ัว ผลการโยน ได้เงิน 10 บาท ครบ 3 ครง ั้ หรือย ัง? ครบ หยุด

 ผังงานแสดงการเดินข้ ามถนนที่มี สัญญาณไฟจราจร เริมต้น ่ ั รอสญญาณไฟ ไม่ใช่ ไฟแดง หรือไม่ ใช่ เดินข้ามถนน หยุด

 ผังงานพิจารณาการใช้ ยาตามฉลากยาที่ ปิ ดข้ างขวด แยกตามขนาดการใช้ ดงนี ้ ั ◦ ◦ ◦ ◦ อายุต่ากว่า 5 ปี ห้ ามรับประทาน อายุ 5 - 7 ปี ครังละ 1 เม็ด ้ อายุ 8 - 14 ปี ครังละ 2 เม็ด ้ อายุ 15 ปี ขึ ้นไป ครังละ 3 เม็ด ้ เริมต้น ่ อายุตากว่า ่ 5 ปี ใช่ ห้ามร ับประทาน ไม่ใช่ อายุ 5 ปี ขนไป ั้ แต่ไม่ถง 8 ปี ึ ใช่ ครงละ 1 เม็ด ั้ ไม่ใช่ อายุ 8 ปี ขนไป ั้ แต่ไม่ถง 15 ปี ึ ไม่ใช่ ครงละ 3 เม็ด ั้ หยุด ใช่ ครงละ 2 เม็ด ั้

ผังงานทางคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ผังงานระบบ (System flowchart) ผังงานโปรแกรม (Program flowchart)

   เป็ นผังงานที่ใช้ แสดงขันตอนการทางานของระบบงานอย่างกว้ าง ๆ ทังระบบ โดย ้ ้ แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญต่าง ๆ ในระบบนัน ้ เช่น เอกสารเบื ้องต้ น หรื อสื่อบันทึกที่ใช้ อยูเ่ ป็ นอะไร และผ่านไปยังหน่วยงานใด มี กิจกรรมอะไรในหน่วยงานนัน ๆ แล้ วส่งต่อไปยังหน่วยงานใด เป็ นต้ น ้ ดังนัน ผังงานระบบ จะเกี่ยวข้ องกับ คน วัสดุ และเครื่ องจักร โดยแสดงการนาข้ อมูล ้ เข้ า ประมวลผล แสดงผลลัพธ์ ว่ามาจากที่ใดกว้ าง ๆ

เริมต้น ่  ผังงานแสดงการคานวณพื ้นที่ สามเหลี่ยมจานวน 100 รูป ร ับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลียม 100 รูป ่ บ ันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ ดิสก์ท ี่ บ ันทึกแล้ว ้ ่ คานวณพืนทีของสามเหลียม ่ พิมพ์รายงานของ ้ ่ พืนทีสามเหลียม ่ จบ

  เป็ นผังงานที่แสดงขันตอนของคาสังที่ใช้ ในโปรแกรม ้ ่ ผังงานนี ้แยกย่อยมาจากผังงานระบบ โดยผู้เขียนโปรแกรมจะดึงเอาแต่ละจุดที่ เกี่ยวข้ องกับการประมวลผลในคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏในผังงานระบบมาเขียนแสดง รายละเอียดในการประมวลผลอย่างเป็ นลาดับขันตอน เพื่อนาไปประกอบการเขียน ้ โปรแกรมต่อไป

 เริมต้น ่ ผังงานแสดงการคานวณพื ้นที่ สามเหลี่ยมจานวน 100 รูป ร ับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ้ ่ คานวณพืนที= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พนทีสามเหลียม ื้ ่ ่ ทีละรูป ไม่ใช่ ครบ 100 รูปแล้ว ่ ใชหรือไม่ ใช่ จบ

เริมต้น ่ เริมต้น ่ ร ับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลียม 100 รูป ่ บ ันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ ร ับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ผังงานระบบ ้ ่ คานวณพืนที= 0.5 * ฐาน * สูง ดิสก์ท ี่ บ ันทึกแล้ว พิมพ์พนทีสามเหลียม ื้ ่ ่ ทีละรูป ผังงานโปรแกรม ้ ่ คานวณพืนทีของสามเหลียม ่ ไม่ใช่ ครบ 100 รูปแล้ว ่ ใชหรือไม่ พิมพ์รายงานของ ้ ่ พืนทีสามเหลียม ่ ใช่ จบ จบ

 เราสามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจผังงานได้ งาย เพราะผังงานไม่ขึ ้นอยูกบ ่ ่ั ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึง ่  ผังงานเป็ นการสื่อความหมายด้ วยภาพ ทาให้ งายและสะดวกต่อการ ่ พิจารณาลาดับขันตอนในการทางานดีกว่าการบรรยายเป็ นตัวอักษร ้  ช่วยให้ การค้ นหาความผิดพลาดของลาดับการทางานได้ รวดเร็ ว และสามารถ แก้ ไขได้ งาย ่  การเขียนโปรแกรมโดยพิจารณาจากผังงาน สามารถทาได้ รวดเร็ วและง่ายขึ ้น  ในการบารุ งรักษาโปรแกรม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโปรแกรมให้ มี ประสิทธิภาพ ถ้ าดูจากผังงานจะช่วยให้ สามารถทบทวนการทางานใน โปรแกรมได้ งายขึ ้น ่

 การเขียนผังงานไม่เหมาะกับงานที่มีวิธีการซับซ้ อน เช่น มี การที่เงื่อนไขในการทอสอบมากมาย ซึงมักจะใช้ ตาราง ่ การตัดสินใจ(decision table) เข้ ามาช่วย มากกว่า

การเขียนผังงานเป็ นการนาเอาภาพสัญลักษณ์ตาง ๆ มาเรี ยง ่ ต่อกัน เพื่อแสดงลาดับขันตอนการทางาน โดยมีเส้ นลูกศร ้ เชื่อมระหว่างภาพต่างๆ สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานที่นิยมใช้ กนนัน เป็ นสัญลักษณ์ ั ้ ของหน่วยงานที่ชื่อว่า American National Standard Institute (ANSI) และ International Standard Organization (ISO) เป็ นผู้กาหนดและรวบรวม ให้ เป็ นสัญลักษณ์มาตรฐานในการเขียนผังงาน

สัญลักษณ์ ความหมาย การเริ่มต้ นหรื อ สินสุดการเขียน ้ ผังงาน (Terminal) รับข้ อมูลหรือ แสดงข้ อมูลโดย ไม่ ระบุส่ ือ (Input/output) ตัวอย่ างการใช้ START STOP read name display area คาอธิบาย 1. เริ่มต้ นผัง งาน 2. จบผังงาน 1. 2. รั บค่ าใส่ ในตัว แปรชื่อ name แสดงค่ าจาก ตัวแปร area

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่ างการใช้ คาอธิบาย 1. คานวณ A + B การประมวลผล C=A+B และเก็บไว้ ใน C (Process) Sum = 0 การเปรียบเทียบ หรือตัวสินใจ (Compare / Decision) i <= 10 true แสดง i false 2. กาหนดค่ า sum เท่ ากับ 0 เปรียบเทียบถ้ า i มีค่า น้ อยกว่ าหรือเท่ ากับ 10 - เป็ นจริง พิมพ์ ค่า i เสร็จแล้ วไปทา คาสั่งอื่น ๆ - เป็ นเท็จ ไปทาคาสั่ง อื่น ๆ

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่ างการใช้ การแสดงผลลัพธ์ ทางเครื่องพิมพ์ print A (Document) คาอธิบาย พิมพ์ ค่า A ทาง เครื่องพิมพ์ การแสดงผลลัพธ์ ทางจอภาพ (Display) แสดงค่ า A, B บนจอภาพ display A , B

สัญลักษณ์ ความหมาย หมายเหตุ (Comment) รับค่ าทางการกด แปนพิมพ์ ้ (Manual Input) ตัวอย่ างการใช้ read A read A คาอธิบาย A = Age รั บค่ า A ทาง แปนพิมพ์ ้

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่ างการใช้ คาอธิบาย กาหนดให้ i มีค่าเท่ ากับ การกาหนดค่ า 1 และเพิ่มค่ าทีละ 1 ต่ างๆ ไว้ ล่วงหน้ า for i =1 to 100 จนมีค่าเป็ น 100 จึงออก (Preparation) sum = sum + i จากการทางานซา ้ i แสดงทิศทางและ ลาดับของการ ทางาน (Flow line) โดยแต่ ละรอบ บวกค่ า sum ด้ วยค่ า i

สัญลักษณ์ ความหมาย จุดต่ อเนื่องใน หน้ าเดียวกัน (In-Page connector) จุดต่ อเนื่องที่อยู่ คนละหน้ า (Off-Page Connector) ตัวอย่ างการใช้ write A A A=3 1 คาอธิบาย หลังจากพิมพ์ ค่า A แล้ วให้ ทาตามที่จุด ต่ อเนื่อง A ซึ่งอยู่ใน หน้ าเดียวกัน หลังจากกาหนดค่ า A เท่ ากับ 3 ให้ ทาตาม จุดต่ อเนื่องชื่อ 1 ซึ่ง ไม่ ได้ อยู่ในหน้ า เดียวกัน

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่ างการใช้ การรับหรือแสดง read A ข้ อมูลโดยใช้ บัตรเจาะรู punch B , C (Punch card) ชุดของบัตรเจาะรู (Card Desk) punch bi b=1 , …n คาอธิบาย 1. อ่ านค่ า A ที่ บัตรเจาะรู 1 ใบ 2. เจาะค่ า B,C บนบัตร 1 ใบ เจาะค่ า B1 , B2 , Bn บนบัตร n ใบ

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่ างการใช้ การรับหรือแสดง ข้ อมูลโดยใช้ เทป read ID , name กระดาษ (Punched tape) การรับหรือแสดง ข้ อมูลโดยใช้ เทป แม่ เหล็กเป็ นสื่อ (Magnatic tape) คาอธิบาย อ่ านค่ า ID , name บนเทปกระดาษ

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่ างการใช้ การรับหรือแสดง ข้ อมูลโดยใช้ จาน แม่ เหล็กเป็ นสื่อ (Magnatic disk) การรับหรือแสดง ข้ อมูลโดยใช้ ดรั ม แม่ เหล็กเป็ นสื่อ (Magnatic drum) คาอธิบาย

สัญลักษณ์ ความหมาย การทางานที่กาหนด ไว้ แล้ ว เช่ น โปรแกรมย่ อย (Predefine Process) การควบคุมการ ทางานด้ วยมนุษย์ บางครั งเรี ยกการ ้ ทางานแบบ ออฟไลน์ (Offline Processing) ตัวอย่ างการใช้ findGrade คาอธิบาย เรี ยกโปรแกรม ย่ อยชื่อ findGrade ให้ ทางาน

สัญลักษณ์ ความหมาย การทางานแบบ ออฟไลน์ ของอุปกรณ์ ท่ ี ไม่ ได้ ถูกควบคุมจาก หน่ วยประมวลผลกลาง โดยตรง (Auxiliary Operation) การจัดเรี ยงลาดับ ข้ อมูล (Sorting) ตัวอย่ างการใช้ คาอธิบาย

สัญลักษณ์ ความหมาย การส่ งข้ อมูลทาง สายสื่อสาร (Communication Link) ตัวอย่ างการใช้ คาอธิบาย

 ทิศทางของผังงานจะเริ่ม จากส่วนบนของ หน้ ากระดาษลงมายัง ส่วนล่าง และจากซ้ ายมือไป ของหน้ ากระดาษ และควร เขียนเครื่ องหมายลูกศร กากับทิศทางไว้ ด้วย บน START ทิศทางของเส้ น read age age > 60 true “You are old” ล่ าง STOP false

 สัญลักษณ์หรื อภาพที่ใช้ ใน การเขียนผังงานมีขนาดต่าง ๆ กันได้ แต่จะต้ องมีรูป มาตรฐานตามความหมายที่ กาหนด START sum =0 i = 1 to 10 sum = sum + i i sum STOP ขนาดของ สัญลักษณ์ ปรับให้ เหมาะสมกับ ข้ อความใน สัญลักษณ์

การเขียนทิศทางของผังงานควรเป็ นไปอย่างมีระเบียบ และหลีกเลี่ยงการขีดโยงไปโยงมาในทิศทางตัดกัน ถ้ า จาเป็ นต้ องโยงถึงกัน ควรใช้ เครื่ องหมายจุดต่อเนื่องแทน และถ้ าเป็ นไปได้ ควรเขียนผังงานให้ จบในหน้ าเดียวกัน คาอธิบายในภาพ เขียนเพียงสัน ๆ และเข้ าใจง่าย ้ ผังงานที่ดีควรจะมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสะอาด นอกจากนี ้แล้ ว จะมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่เขียน และ เลขหน้ าลาดับ

 แบบตามลาดับ (Sequence)  แบบการเลือก/ตัดสินใจ/เงื่อนไข (Selection/Decision/Conditi on)  แบบวนซ ้า (Iteration / Loop)

 เป็ นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่งายที่สด ทางานทีละอย่างจากบนลงล่าง แสดง ่ ุ ลาดับการทางานจากบนลงล่างตามลูกศร งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 อ่านข้อมูล คานวณข้อมูล พิมพ์ผลล ัพธ์ คานวณ คานวณ คานวณ

START เริ่มต้ น A=5 กาหนดค่ าตัวแปร A มีค่าเป็ น 5 B=3 กาหนดค่ าตัวแปร B มีค่าเป็ น 3 C=A+B print C STOP เอาค่ า A บวกกับ B แล้ วเก็บไว้ ใน C พิมพ์ ค่า C จบการทางาน

START A,B C=A+B print C STOP เริ่มต้ น รับข้ อมูลมาเก็บไว้ ในตัวแปร A, B ทาง แปนพิมพ์ ้ เอาค่ า A บวกกับ B แล้ วเก็บไว้ ใน C พิมพ์ ค่า C จบการทางาน

 จงเขียนโปรแกรมคานวณค่าไฟฟา โดยรับค่ามิเตอร์ จานวนการใช้ ไฟฟา ้ ้ ของเดือนที่แล้ ว และค่ามิเตอร์ การใช้ ไฟฟาของเดือนปั จจุบน คานวณค่า ้ ั ไฟฟา โดยคิดอัตรา 2.5 บาท /1 หน่วยมิเตอร์ ้ 1. สิงที่โจทย์ต้องการ ่ ค่าไฟฟา ้ 2. รู ปแบบผลลัพธ์ ปอนเลขมิเตอร์ เดือนที่แล้ ว --> <รอรั บเลขมิเตอร์ เดือนที่แล้ ว> ้ ปอนเลขมิเตอร์ เดือนปั จจุบัน--> <รอรั บเลขมิเตอร์ เดือนปั จจุบัน> ้ ----------------------------------------------------จานวนหน่ วยไฟฟาที่ใช้ : <แสดงจานวนหน่ วยไฟฟาที่ใช้ > ้ ้ ค่ าไฟฟา : <แสดงค่ าไฟฟา> ้ ้

3. ข้ อมูลนาเข้ า ◦ ◦ 4. เลขมิเตอร์ เดือนที่แล้ ว เลขมิเตอร์ เดือนปั จจุบน ั ตัวแปรที่ใช้ ในการประมวลผล ◦ ◦ ◦ ◦ Last_meter Curr_meter Num_meter Electric_fee แทน แทน แทน แทน เลขมิเตอร์ เดือนที่แล้ ว เลขมิเตอร์ เดือนปั จจุบน ั จานวนหน่วยมิเตอร์ ที่ใช้ ค่าไฟฟา ้

5. ขันตอนวิธีการประมวลผล ้ 1. เริ่มต้ น 2. รับค่าใส่ตวแปร last_meter และ curr_meter จากผู้ใช้ ทาง ั แปนพิมพ์ ้ 3. คานวณ num_meter = curr_meter – last_meter 4. คานวณ electric_fee = num_meter * 2.5 5. แสดงค่า num_meter , electric_fee 6. จบการทางาน

START Last_meter , Curr_meter Num_meter = Curr_meter – Last_meter Electric_fee = Num_meter * 2.5 Num_meter , Electric_fee STOP

เป็ นการเขียนโปรแกรมแบบมีการเปรี ยบเทียบเงื่อนไข และทางานตามคาสังอย่างใด ่ อย่างหนึงตามเงื่อนไขที่กาหนด ผลจากการเปรี ยบเทียบเงื่อนไข จะให้ ผลลัพธ์เป็ น ่ จริ งหรื อเท็จ ถ้ าผลเป็ นจริ ง ให้ ทางานตามคาสังด้ านที่เงื่อนไขเป็ นจริง ถ้ าเป็ นเท็จให้ ่ ทาตามคาสังด้ านที่เงื่อนไขเป็ นเท็จ ่  แบบทางเลือกเดียว (IF - THEN)  แบบสองทางเลือก (IF – THEN - ELSE)  แบบหลายทางเลือก (IF – THEN – ELSE IF | CASE)

เงื่อนไข เท็จ จริง เงื่อนไข เท็จ จริง ประโยคงาน 1 ประโยคงาน ประโยคงาน 2 งานลาดับถัดไป งานลาดับถัดไป

เริ่มต้ น START รับค่ าใส่ ตัวแปร age read age age > 60 true “You are old” STOP false เปรียบเทียบค่ า age มากกว่ า 60 ถ้ าเป็ นจริง พิมพ์ ข้อความ You are old ถ้ าเป็ นเท็จ ไม่ ต้องทาอะไร จบการทางาน

เริ่ม รับค่ า รหัสผ่ านจากผู้ใช้ ถ้ า รหัสผ่ านที่ปอนมีค่า GoodLuck ้ ให้ แสดงข้ อว่ า Welcome Manager และข้ อความ Exit Password System รับค่ า ans ans = “GoodLuck” จริง พิมพ์ Welcome Manager พิมพ์ Exit Password System จบ เท็จ

  บริ ษัทแห่งหนึงต้ องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนต่ากว่า 5000 อีกคนละ ่ 10% และให้ พนักงานทุกคนได้ รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน ขันตอนการประมวลผล ้ 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรี ยบเทียบค่า เงินเดือน - ถ้ าน้ อยกว่า 5000 ให้ เงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * 10/100) 3.คานวณโบนัส = เงินเดือน * 3 4.แสดงผลลัพธ์ 5.จบการทางาน

A START read name ,salary salary < 5000 bonus = salary * 3 false Name , salary , bonus true salary = salary + (salary*10/100) STOP A แต่ ไม่ ต้องเขียนเส้ นเชื่อมนี ้

 ในการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขแบบ IF – THEN นิยมให้ ทางานตามคาสังเมื่อ ่ เงื่อนไขมีคาเป็ นจริ ง ไม่นิยมให้ ทางามตามคาสังเป็ นเท็จ ่ ่ เงื่อนไข เท็จ จริง ประโยคงาน 1 เท็จ เงื่อนไข จริง ประโยคงาน 2 งานลาดับถัดไป ประโยคงาน 1 ประโยคงาน 2 งานลาดับถัดไป

เงื่อนไข เท็จ จริง ประโยคงาน 1 ประโยคงาน 2 งานลาดับถัดไป IF เงื่อนไข THEN BEGIN ประโยคงาน 1 ; ประโยคงาน 2 ; END;

เงื่อนไข จริง เท็จ IF เงื่อนไข THEN ประโยคงาน 1 ประโยคงาน 2 งานลาดับถัดไป ELSE BEGIN ประโยคงาน 1 ; ประโยคงาน 2 ; END;

 การทางานขึ ้นอยูกบเงื่อนไข ถ้ าเป็ นจริ งไปทางานด้ านหนึง ถ้ าเป็ นเท็จก็จะไปทางาน ่ ั ่ อีกอย่างหนึง ่ เท็จ เงื่อนไข ประโยคงาน1 จริง ประโยคงาน2 งานลาดับถัดไป

 False Female = Female + 1 Sex = 1 True Male = Male +1  ถ้ า sex =1 เงื่อนไขเป็ นจริ ง จะเพิ่มค่าตัวแปร Male ขึ ้นอีก 1 ถ้ า sex =1 เงื่อนไขเป็ นเท็จ จะเพิ่มค่าตัวแปร Female ขึ ้นอีก 1

เริ่มต้ น START รับค่ าใส่ ตัวแปร age read age false age > 60 “You are young” true “You are old” STOP เปรีบเทียบค่ า age มากกว่ า 60 ถ้ าเป็ นจริง พิมพ์ ข้อความ You are old ถ้ าเป็ นเท็จ พิมพ์ ข้อความ You are young จบการทางาน

เริ่ม พิมพ์ Do you like Pascal รับค่า ans เท็จ ans = ‘y’ OR ans=‘Y’ พิมพ์ I’m sorry to hear that เริ่มการทางาน แสดงข้ อความ Do you like Pascal รั บค่ าใส่ ตัวแปร ans จริง เปรียบเทียบค่ า ans เท่ ากับ y หรือ Y พิมพ์ Thank You พิมพ์ Good Bye จบ - ถ้ าเป็ นจริง พิมพ์ Thank you -ถ้ าเป็ นเท็จ พิมพ์ I’m sorry to hear that พิมพ์ คาว่ า Goodbye จบการทางาน

 บริ ษัทแห่งหนึงต้ องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนต่ากว่า ่ 5000 อีกคนละ 10% และพนักงานที่มีเงินเดือนตังแต่ 5000 เพิ่ม ้ 5% ให้ พนักงานทุกคนได้ รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน  ขันตอนการประมวลผล ้ 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรี ยบเทียบค่า เงินเดือน < 5000 -ถ้ าเป็ นจริ ง ให้ อตราเพิ่มเงินเดือน = 10/100 ั -ถ้ าเป็ นเท็จให้ อตราเพิ่มเงินเดือน = 5/100 ั 3.คานวณเงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * อัตราเพิ่มเงินเดือน) 4.โบนัส = เงินเดือน * 3 5.แสดงผลลัพธ์ 6.จบการทางาน

A START read name ,salary false salary < 5000 rate = 5 / 100 salary = salary+(salary * rate) true rate = 10 / 100 A bonus = salary * 3 Name , salary , bonus STOP แต่ ไม่ ต้องเขียนเส้ นเชื่อมนี ้

 เป็ นรูปแบบการเลือกการทางานที่มี ทางเลือกมากกว่า 2 ทางขึ ้นไป False False False ั่ คำสงที่ 4 เงือนไข 3 ่ เงือนไข 2 ่ True ั่ คำสงที่ 3 เงือนไข 1 ่ True ั่ คำสงที่ 2 True ั่ คำสงที่ 1

Score = mid + final false false false false Grade = ‘F’ Score >=50 Score >=60 true Grade = ‘D’ Score >=70 true Grade = ‘C’ Score >=80 true Grade = ‘B’ true Grade = ‘A’

 เป็ นรูปแบบการเลือกการทางานที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทางขึ ้นไป เงือนไข ่ กรณี 1 ั่ คำสงที่ 1 กรณี 2 ั่ คำสงที่ 2 กรณี 3 กรณี 4 ั่ คำสงที่ 3 ั่ คำสงที่ 4

Score = mid + final score 80..100 Grade = ‘A’ 70..79 Grade = ‘B’ 60..69 Grade = ‘C’ 50..59 Grade = ‘D’ 0..49 Grade = ‘F’

 แบบกาหนดรอบไว้ ลวงหน้ า(Controlled ่ Loop)  แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน(Pre-Test Condition)  แบบตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง(Post-Test Condition)

 มีการกาหนดรอบการทางานซ ้าไว้ ลวงหน้ า เมื่อครบตามจานวนรอบจึงหยุดทางานซ ้า ่ แล้ วทาคาสังต่อไป ่ กาหนดรอบการทางาน ั่ คำสงทำซ้ำ 1 ั่ คำสงทำซ้ำ 2 Next

 ค่า N จะเริ่ มต้ นที่ 1 และเพิ่มค่าทีละ 1 จนกระทัง มากกว่า 5 จึงหยุดการ ่ ทางานซ ้า และทาคาสังถัดจาก Next ในแต่ละรอบของงานที่ให้ ทาซ ้าคือ พิมพ์คา ่ ่ ในตัวแปร N ทีละรอบ For N =1 , 5 Print N Next

 แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้ าเงื่อนไขยังเป็ นจริ งให้ ทางานซ ้า จนกระทั่งเงื่อนไขเป็ น เท็จจึงหยุดทางานซ ้า แล้ วไปทางานคาสังอื่นถัดไป ่ เงือนไข ่ True ่ั ้ คาสงงานซา 1 ่ั ้ คาสงงานซา 2 False

 ตรวจสอบเงื่อนไขถ้ า N <= 5 ◦ ให้ พิมพ์ ค่า N ◦ เพิ่มค่า N อีก 1 (N=N+1)  กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีก จนกว่าเงื่อน จะเป็ นเท็จ จึงหยุดทางานซ ้า แล้ วไป ทางานคาสังอื่น ่ N=1 N <=5 True Print N N = N+1 False

 แบบให้ ทางานในคาสังทาซ ้าก่อน แล้ วค่อยตรวจสอบ ่ เงื่อนไข ถ้ าเงื่อนไขยังเป็ นเท็จให้ กลับไปทางานในคาสัง ่ ทาซ ้าอีก จนกระทังตรวจสอบแล้ วเงื่อนเป็ นจริ ง จึงหยุด ่ แล้ วไปทางานคาสังอื่น ่ ่ั ้ คาสงงานซา 1 ่ั ้ คาสงงานซา 2 False เงือนไข ่ True

◦ ให้ พิมพ์คาในตัวแปร N ่ ◦ เพิ่มค่าให้ ตวแปร N อีก 1 ั  N=1 ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้ า N > 5 เป็ น จริ งให้ หยุดทางานซ ้า ถ้ าเป็ นเท็จให้ กลับไปทางานคาสังซ ้าอีกรอบ ่ Print N N = N+1 False N>5 True

Add a comment

Related pages

การเขียนผังงานเบื้องต้น - YouTube

การเขียนผังงานเบื้องต้น By : 1.Kanokwan Chuanprakob M.3/8 No.15 2.Pimpapat Claliewchalad M.3/8 No ...
Read more

การเขียนผังเบื้องต้น - YouTube

การเขียนผังงานเบื้องต้น - Duration: 2:22. AKA BossiBoyZ 9 views. 2:22 IcebucketChallengeTh - ...
Read more

การเขียนผังงาน

การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting รูปแบบตามลำดับ(3/3 ...
Read more

การเขียนผังงาน - sci.udru.ac.th

การเขียนผังงาน เบื้องต้น Basic Flowcharting อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน ...
Read more

แบบฝึกหัดการเขียนผังงานเบื้องต้น

แบบฝึกหัดการเขียนผังงานเบื้องต้น ...
Read more

รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนผังงานเบื้องต้น ใบ ...
Read more

สัปดาห์ที่ 4 - structure programming 13.16

การเขียนผังงานเบื้องต้น;
Read more

การเขียนผังงาน

การเขียนผังงานเบื้องต้น Basic Flowcharting ...
Read more

การเขียนผังงาน (Flow Chart) เบื้องต้น ตอนที่ 1

ความหมายของผังงาน ผังงาน (Flow chart) คือ รูปภาพ (Image) หรือ ...
Read more