پاور پوینت حسابداری مالی

50 %
50 %
Information about پاور پوینت حسابداری مالی
Books

Published on March 14, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫مادسیج‬‫ایران‬‫دانشجویان‬‫ی‬ ‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫شبکه‬، Madsg.com ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫دانش‬ ‫و‬‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬‫مادسیج‬!!

‫دانا‬‫و‬ ‫حکیم‬ ‫خداوند‬ ‫بنام‬ ‫مالی‬ ‫ی‬‫حسابدار‬ ‫مالی‬ ‫ی‬‫حسابدار‬‫مبانی‬ ‫س‬‫ر‬‫مد‬:‫بافنده‬‫محمد‬

‫دانا‬ ‫و‬ ‫حکیم‬ ‫خداوند‬ ‫بنام‬ ‫کلیات‬: ‫سه‬ ‫زابعاد‬ ‫ا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫حسابداری‬ ‫قابل‬ ‫خود‬ ‫همجوار‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫روش‬ ، ‫موضوع‬ ، ‫هدف‬ ‫گانه‬ ‫است‬ ‫تفکیک‬. ‫باید‬ ‫ناگزیر‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زبان‬ ‫حسابداری‬ ‫گر‬ ‫توسعه‬ ، ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫دنیای‬ ‫دگرگونی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫همپای‬‫و‬ ‫ا‬ ‫باشند‬ ‫انعطاف‬ ‫قابل‬. ‫به‬ ، ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حسابداری‬ ‫دانش‬ ‫وجودی‬ ‫فلسفه‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫آن‬ ‫سودمندی‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫موفق‬ ‫اداره‬ ‫تصور‬ ‫امروزه‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ناممکن‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ، ‫حسابداری‬.

‫مالی‬ ‫حسابداری‬ ‫مبانی‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫محورهای‬: ‫اول‬ ‫بخش‬:‫مالی‬ ‫گزارشگری‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫چرخه‬: ‫فصل‬1)‫حسابداری‬ ‫اطالعات‬:‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫فصل‬2)‫مالی‬ ‫صورتهای‬:‫اجمالی‬ ‫مروری‬ ‫فصل‬3)‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫فصل‬4)‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫تکمیل‬ ‫فصل‬5)‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫دوم‬ ‫بخش‬:‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫فصل‬6)‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫فصل‬7)‫کاال‬ ‫موجودی‬ ‫فصل‬8)‫عملیاتی‬ ‫چرخه‬ ‫تکمیل‬

‫میگردد‬ ‫ارائه‬ ‫اجمال‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫فصول‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اینجا‬ ‫در‬: ‫فصل‬1)‫حسابداری‬ ‫اطالعات‬:‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫حسابداری‬ ‫اهداف‬: ‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫حسابداری‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫ما‬. ‫مفاهیم‬ ‫حسابداری‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬:‫سرمایه‬ ‫من‬ ‫بهینه‬ ‫مدیریت‬ ، ‫کارآیی‬ ، ‫سود‬ ، ‫بازده‬ ، ‫مالی‬ ‫تامین‬ ، ‫گذاری‬‫ابع‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نامانوس‬ ‫هایی‬ ‫وازه‬. ‫گون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫حسابداری‬ ‫دانش‬‫ه‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ، ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫ای‬ ‫کنید‬ ‫اتخاذ‬ ‫بهتری‬ ‫اقتصادی‬ ‫تصمیمات‬. ‫ارتباط‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫فراگیری‬ ‫با‬‫بهتری‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫برقرار‬.

‫حسابداری‬ ‫تعریف‬: ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫ماهیت‬ ‫با‬ ‫کمی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستمی‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اقتصادی‬ ‫موسسات‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اقتصادی‬ ‫گیری‬. ‫کن‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫حسابداری‬‫ندگان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گزارش‬. ‫اند‬ ‫نامیده‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زبان‬ ‫را‬ ‫حسابداری‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬. ‫کلیدی‬ ‫عناصر‬: ‫بودن‬ ‫کمی‬2)‫مالی‬ ‫ماهیت‬3)‫بودن‬ ‫مفید‬4)‫گیری‬ ‫تصمیم‬

‫سرمایه‬: ‫مشترک‬ ‫اقتصادی‬ ‫واحدهای‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫بخش‬‫و‬ ‫من‬ ‫تحصیل‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ، ‫است‬ ‫مشابه‬‫ابع‬ ‫است‬ ‫مالی‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫سرمایه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وسیع‬ ‫مفهوم‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫این‬. ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫منبع‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫سرمایه‬: 1)‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ 2)‫دهندگان‬ ‫اعتبار‬ 3)‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫خود‬(‫سودانباشته‬ ‫ازمحل‬)

‫تجاری‬ ‫واحدهای‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مالی‬ ‫منبع‬(‫سرمایه‬‫تجاری‬ ‫عایدات‬ ،‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ، ‫زمین‬ ‫خرید‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫مالکان‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫دهندگان‬ ‫اعتبار‬ ‫وام‬ ‫هزینه‬ ‫سایر‬ ‫پرداخت‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬(‫درآمد‬)‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تداوم‬( ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫خرید‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫وامها‬ ‫بازپرداخت‬ ‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫سود‬ ‫پرداخت‬ ‫سهامداران‬

‫حسابداری‬ ‫چرخه‬: ‫تلخی‬ ، ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ، ‫ثبت‬ ، ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫متوالی‬ ‫مراحل‬‫و‬ ‫ص‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫گزارشگری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬. ‫مالی‬ ‫گزارشهای‬FINANCIAL REPORTS ‫م‬ ‫ارائه‬ ‫مالی‬ ‫گزارشهای‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫حسابداری‬ ‫سیستم‬ ‫خروجی‬‫ی‬ ‫شود‬. ‫داخلی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬(‫سازمانی‬ ‫درون‬)‫و‬ ‫خارجی‬(‫سازمانی‬ ‫برون‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬.

‫می‬ ‫مالی‬ ‫حسابداری‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫گزارشگری‬ ‫نامند‬..FINANCIAL ACCOUNTING ‫نامند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫حسابداری‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫گزارشگری‬. MANAGEMENT ACCOUNTING ‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫خروجی‬: ‫الف‬)‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫گزارشگری‬(‫مالی‬ ‫حسابداری‬: ) ‫طلبکار‬ ، ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬‫ان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫سایر‬ ‫و‬: ‫مالی‬ ‫صورتهای‬FIANANCIAL STATEMENTS‫شامل‬: ‫ترازنامه‬BALANCE SHEET ‫زیان‬ ‫سودو‬ ‫صورت‬INCOM STATEMENT ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬CASH FLOW STATEMENT

‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫گزارشگری‬(‫مدیریت‬ ‫حسابداری‬: ) ‫م‬ ‫تهیه‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫افراد‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬‫ی‬ ‫گردد‬: ‫بودجه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫عملکرد‬

‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تعریف‬: ‫وصورت‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬ ، ‫ترازنامه‬ ‫شامل‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫جریان‬‫احد‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تجاری‬.

‫ترازنامه‬: ‫منابع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬(‫ها‬ ‫دارائی‬)‫تعهدات‬ ،(‫ها‬ ‫بدهی‬)‫و‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫مالکان‬ ‫مالی‬ ‫حقوق‬(‫مالکانه‬ ‫حقوق‬)‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫معین‬ ‫تاریخ‬. ‫ویژه‬ ‫ارزش‬(‫ها‬ ‫دارائی‬ ‫خالص‬: ) ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫منابع‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬(‫ها‬ ‫دارائی‬)‫تعهدات‬ ‫و‬(‫بدهی‬ ‫ها‬)‫دارایی‬ ‫خالص‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مالکان‬ ‫مالی‬ ‫حقوق‬ ‫بیانگر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫ویژه‬ ‫ارزش‬ ‫یا‬ ‫ها‬.

‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬: ‫واحد‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫خالص‬ ‫زیان‬ ‫یا‬ ‫سود‬ ‫مبلغ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫تجاری‬. ‫خالص‬ ‫سود‬:‫است‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫طی‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بر‬ ‫درآمدها‬ ‫مازاد‬. ‫خالص‬ ‫زیان‬:‫باش‬ ‫درآمدها‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬‫د‬. ‫سنجش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫مفیدترین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫زیان‬ ‫سودو‬ ‫صورت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫اقتصادی‬ ‫عملکرد‬ ‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ، ‫ساالنه‬(‫فصلی‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.

‫نقد‬ ‫جوه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬: ‫تجار‬ ‫واحد‬ ‫پرداختی‬ ‫و‬ ‫دریافتی‬ ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬‫ی‬ ‫عملیاتی‬ ‫متمایز‬ ‫فعالیت‬ ‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫طی‬، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ، ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬. ‫نکته‬:‫ترین‬ ‫عینی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ، ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫حسابداران‬ ‫قضاوت‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫نقش‬ ‫کمترین‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫حسابداری‬.

‫مالی‬ ‫های‬ ‫صورت‬ ‫اطالعات‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫طبقات‬: ‫دهندگان‬ ‫وام‬-‫گذاران‬ ‫سرمایه‬-‫مدیران‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫سایر‬: ‫کنندگان‬ ‫تامین‬(‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬)‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫رقبا‬ ‫دولتی‬ ‫نهادهای‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬

‫حسابداری‬ ‫فعالیت‬ ‫محیط‬: ‫سری‬ ‫تحوالت‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫پویا‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫حسابداری‬‫ع‬ ‫مال‬ ‫قابل‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ، ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫فناوری‬‫حظه‬ ‫اخالقی‬ ‫مالحظات‬ ، ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫حسابداری‬ ‫کارکرد‬ ‫بر‬ ‫ای‬‫در‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫حسابرسی‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫حرفه‬ ‫انجام‬ ‫رعایت‬ ‫ب‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫چارچوب‬‫ر‬ ‫است‬ ‫حسابداری‬ ‫کارکرد‬. ‫حسابداری‬ ‫کارکرد‬ ‫بر‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫چهار‬ ‫حسابداری‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصول‬ ‫اقتصادی‬ ‫محیط‬ ‫اخالقی‬ ‫مالحظات‬ ‫فناوری‬

‫الف‬)‫حسابداری‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصول‬: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫حسابداری‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصول‬: ‫شخصیت‬ ‫تفکیک‬ ‫فرض‬ ‫فعالیت‬ ‫تداوم‬ ‫فرض‬ ‫پولی‬ ‫سنجش‬ ‫فرض‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫فرض‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬ ‫اصل‬

‫ب‬)‫اقتصادی‬ ‫محیط‬: ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اقتصادی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫حسابداری‬ ‫فرایند‬ ‫تمام‬.‫ویژگ‬‫ها‬ ‫ی‬ ‫گذار‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫حسابداری‬ ‫عمل‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫اقتصادی‬ ‫محیط‬ ‫عوامل‬ ‫و‬‫د‬. ‫فر‬ ‫با‬ ‫حسابداری‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ، ‫مبانی‬ ‫عمده‬‫ض‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫محور‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫محیط‬. ‫ج‬)‫حسابداری‬ ‫در‬ ‫اخالق‬: ‫انتظار‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫ذینفعان‬ ‫و‬ ‫عام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫حسابداران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫حسابداری‬ ‫اطالعات‬ ‫دارند‬ ‫مالی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫کننده‬ ‫منعکس‬ ‫حسابرسان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫باشد‬ ‫تجاری‬ ‫واحدهای‬ ‫درست‬. ‫ساربنز‬ ‫قانون‬ ‫تصویب‬–‫اکسلی‬SARBANES-OXLEY ACT‫سال‬ ‫در‬2002‫نهاد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫سختگیرانه‬ ‫نظارت‬ ‫نهاد‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫کمیسون‬ ‫نظارتی‬.

‫د‬)‫فناوری‬: ‫هم‬ ‫به‬ ‫کامپوتری‬ ‫حسابداری‬ ‫سیستم‬ ‫کار‬ ‫سازو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫راه‬ ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫توامان‬ ، ‫انسان‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫قضاوت‬ ‫توان‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫اطالعات‬.

‫فصل‬2)‫مالی‬ ‫صورتهای‬:‫اجمالی‬ ‫مروری‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬ ، ‫ترازنامه‬ ‫شامل‬ ‫اساسی‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫است‬ ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫زیر‬ ‫مهم‬ ‫سواالت‬ ‫پاسخگوی‬ ، ‫گزارش‬ ‫سه‬ ‫این‬: ‫؟‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫وضعیت‬ ‫اس‬ ‫بوده‬ ‫چگونه‬ ، ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫طی‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫نتایج‬‫؟‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫چکونه‬ ‫را‬ ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫شرکت‬ ، ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫طی‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫مصرف‬ ‫کجا‬.

‫یک‬:‫ترازنامه‬: ‫ترازنامه‬(‫مالی‬ ‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫یا‬)‫بدهی‬ ، ‫ها‬ ‫دارایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬‫ها‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫معین‬ ‫تاریخ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬ ‫و‬. ‫دارائیها‬ASSETS ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫کنترل‬ ‫یا‬ ‫مالکیت‬ ‫تحت‬ ‫اقتصادی‬ ‫منابع‬. ‫مانند‬:‫و‬ ‫ساختمان‬ ، ‫کاال‬ ‫موجودی‬ ، ‫دریافتنی‬ ‫حسابهای‬ ، ‫نقد‬ ‫موجودی‬.... ‫ها‬ ‫بدهی‬: ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫دارایی‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ ‫انتقال‬ ، ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫پرداخت‬ ‫تعهدات‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫است‬ ‫اشخاص‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫خدمت‬. ‫مانند‬:‫پیش‬ ،‫پرداختنی‬ ‫وام‬ ، ‫پرداختی‬ ‫مالیات‬ ، ‫پرداختتنی‬ ‫حسابهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دریافت‬.... ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫دارائیهای‬ ‫خالص‬ ‫در‬ ‫مالکان‬ ‫مالی‬ ‫حق‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫باشد‬ ‫هامی‬ ‫بدهی‬ ‫جمع‬ ‫منهای‬ ‫داراییها‬ ‫جمع‬ ‫معادل‬.

‫مالکی‬ ‫تک‬ ‫بنگاه‬ ‫در‬ ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬:‫سرمایه‬ ‫تضامنی‬ ‫شرکتهای‬ ‫در‬ ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬:‫شرکا‬ ‫سرمایه‬ ‫سهامی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬:‫سهام‬ ‫صاحبان‬ ‫حقوق‬ ‫سهام‬ ‫صاحبان‬ ‫حقوق‬: ‫سهامی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫سهامداران‬ ‫مالی‬ ‫ادعای‬ ‫یا‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫است‬ ‫سهام‬ ‫سود‬: ‫سهامداران‬ ‫بین‬ ‫سود‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫است‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬. ‫انباشته‬ ‫سود‬: ‫هنو‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫سودهای‬ ‫مبالغ‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫ز‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫توزیع‬ ‫سهامداران‬ ‫بین‬.

‫حسابداری‬ ‫اساسی‬ ‫معادله‬: ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬+‫بدهی‬=‫دارایی‬ ‫این‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫ترازنامه‬ ‫عنوان‬ ، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫همواره‬ ‫مالی‬ ‫گزارش‬(‫توازن‬)‫باشد‬. ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بدهی‬ ‫جمع‬ ‫معادل‬ ‫همواره‬ ‫ها‬ ‫دارایی‬ ‫جمع‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫مالکانه‬. ‫نکته‬:‫به‬ ‫حسابداری‬ ‫معادله‬ ‫معموال‬ ‫سهامی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫تفاوتی‬ ‫هیچ‬ ‫ماهیت‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬‫با‬ ‫ندارد‬ ‫قبلی‬ ‫حالت‬: ‫سهام‬ ‫صاحبان‬ ‫حقوق‬+‫بدهی‬=‫دارایی‬

‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ترازنامه‬: ‫جاری‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫به‬ ‫دارائیها‬ ‫تفکیک‬ ‫باید‬ ‫ترازنامه‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬. ‫که‬ ‫است‬ ‫داراییهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫شامل‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫مالی‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫احتمال‬‫ه‬ ‫برسد‬ ‫مصرف‬. ‫صو‬ ‫جاری‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫به‬ ‫بدهیها‬ ‫تفکیک‬ ‫باید‬ ‫ترازنامه‬ ‫در‬‫رت‬ ‫گیرد‬. ‫طی‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫بدهی‬ ‫شامل‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫بدهی‬ ‫شود‬ ‫پرداخت‬ ‫آینده‬ ‫مالی‬ ‫سال‬. ‫سود‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬ ‫تفکیک‬ ‫باید‬ ‫ترازنامه‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫انباشته‬.

‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬: ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬(‫و‬ ‫جاری‬ ‫دوره‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬)‫گردند‬ ‫ارائه‬. ‫ترازنامه‬ ‫های‬ ‫محدویت‬: ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫جاری‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ترازنامه‬ ‫عمده‬ ‫محدودیت‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬. ‫به‬ ‫ها‬ ‫بدهی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دارائی‬ ، ‫ترازنامه‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫معادل‬ ‫نیز‬ ‫ترازنامه‬ ‫در‬ ‫سهام‬ ‫صاحبان‬ ‫حقوق‬ ،‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬.

‫دفاتر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫ارزش‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫عامل‬ ‫دو‬(‫دفتری‬ ‫ارزش‬)‫و‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬: ‫ارزش‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دارائی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫حسابداران‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫بازار‬ ‫جاری‬. ‫م‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫گزارش‬ ‫ترازنامه‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫دارائیها‬ ‫تمام‬‫انند‬ ‫و‬ ‫وفادار‬ ‫مشتریان‬ ، ‫محصوالت‬ ‫شهرت‬ ، ‫مدیریت‬ ‫کیفیت‬... ‫نکته‬:‫صاحبان‬ ‫حقوق‬ ‫معادل‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫خالص‬ ‫است‬ ‫ترازنامه‬ ‫در‬ ‫سهام‬. ‫منتش‬ ‫سهام‬ ‫تعداد‬ ‫ضرب‬ ‫حاصل‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫خالص‬‫ره‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سهم‬ ‫هر‬ ‫بازار‬ ‫جاری‬ ‫ارزش‬ ‫ر‬ ‫د‬. ‫کمت‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫دارائیهای‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫ترازنامه‬ ‫در‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬‫از‬ ‫ر‬ ‫کمتر‬ ‫معموال‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫خالص‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫خالص‬ ‫از‬.

‫دو‬:‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬: ‫و‬ ‫هزینه‬ ، ‫درآمد‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫خالص‬ ‫سود‬ ‫درامد‬: ‫فروش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫منابع‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫درآمد‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫کاال‬. ‫هزینه‬: ‫جریا‬ ‫در‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫هزینه‬‫ن‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫عملیات‬ ‫عادی‬. ‫کاالهای‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬ ، ‫هزینه‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬‫ی‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫فروخته‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬‫بهای‬ ‫رفته‬ ‫فروش‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬‫نامند‬ ‫می‬.

‫خالص‬ ‫سود‬ ‫معادل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫عملکرد‬ ‫نهایی‬ ‫معیار‬ ‫خالص‬ ‫سود‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫جمع‬ ‫منهای‬ ‫درامدها‬ ‫جمع‬. ‫ها‬ ‫هزینه‬–‫درآمدها‬=‫سود‬ ‫معادله‬ ‫خالص‬ ‫سود‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیر‬ ‫زیان‬ ‫یا‬ ‫سود‬: ‫غ‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫یر‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫عادی‬ ‫عملیات‬. ‫سهم‬ ‫هر‬ ‫سود‬EARNING PER SHARE (EPS) ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عادی‬ ‫سهم‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫خالص‬ ‫سود‬ ‫مبلغ‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫طی‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫سهام‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫خالص‬ ‫سود‬ ‫تقسیم‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬.

‫سه‬:‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬: ‫وجوه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫نقد‬ ‫ط‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ، ‫عملیاتی‬ ‫فعالیت‬ ‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬‫بقه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬. ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬: ‫تجاری‬ ‫عملیات‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫روزانه‬. ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬: ‫داراییهای‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬‫بلند‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫مدت‬. ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬: ‫مالک‬ ‫از‬ ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫انها‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬‫ان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫دهندگان‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬.

‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫ذاتی‬ ‫ارتباط‬: ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اساسی‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫شدند‬ ‫معرفی‬.‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اما‬. ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ، ‫حسابداری‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫ذاتی‬ ‫پیوستگی‬.

‫چهار‬:‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫پیوست‬ ‫های‬ ‫یادداشت‬: ‫تعریف‬:‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫پیوست‬ ‫یادداشتهای‬:‫اطالع‬ ‫شامل‬‫ات‬ ‫ما‬ ‫صورتهای‬ ‫الینفک‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫توضیحی‬‫تلقی‬ ‫لی‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ ، ‫اساسی‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خالصه‬ ‫بطور‬ ‫اض‬ ‫اطالعات‬ ‫بنابراین‬ ،‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫نیاز‬‫در‬ ‫افی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫پیوست‬ ‫های‬ ‫یادداشت‬.

‫شامل‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫پیوست‬ ‫یادداشتهای‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫صفحه‬ ‫دهها‬.‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫اساسی‬3‫یا‬4‫شود‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‬. ‫های‬ ‫رویه‬ ‫اهم‬ ‫و‬ ‫مفروضات‬ ، ‫پیوست‬ ‫های‬ ‫یادداشت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حسابداری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫اقالم‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬.

‫زمینه‬ ‫چهار‬ ‫شامل‬ ، ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫پیوست‬ ‫های‬ ‫یادداشت‬ ‫است‬ ‫عمومی‬: 1)‫حسابداری‬ ‫های‬ ‫رویه‬ ‫اهم‬ ‫خالصه‬ 2)‫متن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫اقالم‬ ‫برخی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ 3)‫ارائه‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫اطالعات‬ ‫افشای‬ ‫است‬ ‫نشده‬ 4)‫استانداردهای‬ ‫طبق‬ ‫آن‬ ‫افشای‬ ‫که‬ ‫تکمیلی‬ ‫اطالعات‬ ‫است‬ ‫الزامی‬ ‫حسابداری‬.

‫پنج‬:‫بنیادین‬ ‫مفروضات‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬: ‫م‬ ‫حسابداری‬ ‫های‬ ‫رویه‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ، ‫بنیادین‬ ‫مفروضات‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬‫الی‬ ‫است‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬.‫اهمیت‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫بنیاد‬ ‫مفروضات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫ین‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬. ‫شخصیت‬ ‫تفکیک‬ ‫مفهوم‬: ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫جدا‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫مالکان‬. ‫متعارف‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫فرض‬: ‫اقتص‬ ‫رویدادهای‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ، ‫حسابداران‬ ‫کار‬ ‫مهمترین‬‫ادی‬ ‫است‬.‫مبادال‬ ‫شامل‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رویدادهای‬ ‫وسیع‬ ‫نگاهی‬ ‫در‬‫ت‬ ‫شامل‬ ‫بلکه‬ ، ‫مختلف‬ ‫تجاری‬ ‫واحدهای‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫منابع‬ ‫تجار‬ ‫واحد‬ ‫بر‬ ‫اقتصادی‬ ‫آثار‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫رویدادهای‬‫ی‬ ‫است‬.

‫خدم‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ، ‫پول‬ ‫گرفتن‬ ‫قرض‬ ‫و‬ ‫دادن‬ ‫قرض‬‫ات‬ ‫است‬ ‫اول‬ ‫نوع‬ ‫معامالت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬. ‫جریان‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫کهنگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارزش‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫رویدادهای‬ ‫یا‬ ‫معامالت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ، ‫آنها‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫دوم‬ ‫نوع‬. ‫رویدادی‬ ‫بیانگر‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫یا‬ ‫مالی‬ ‫رویداد‬ ، ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫منعکس‬ ‫حسابداری‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬.

‫تاریخی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬ ‫اصل‬: ‫معامل‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبلغی‬ ، ‫تاریخی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬‫ه‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مبادله‬ ‫متعارف‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫معامله‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارایی‬. ‫به‬ ‫معامالت‬ ، ‫آن‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفهومی‬ ، ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬ ‫اصل‬ ، ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫مبادله‬ ‫قیمت‬ ‫یا‬ ‫تاریخی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬‫ثبت‬ ‫شود‬ ‫می‬.

‫پولی‬ ‫سنجش‬ ‫مفهوم‬: ‫وسیله‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پول‬ ، ‫حسابداری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مالی‬ ‫رویدادهای‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مبنای‬ ، ‫مبادله‬ ‫می‬ ‫منظور‬ ‫حسابداری‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫پول‬ ‫به‬ ‫سنجش‬ ‫قابل‬ ‫رویدادهای‬ ‫شود‬. ‫فعالیت‬ ‫تداوم‬ ‫فرض‬: ‫ب‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫آینده‬ ‫تا‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مبین‬‫ه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫فعالیت‬.

‫حسابداری‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصول‬: ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سودمنداست‬ ‫زمانی‬ ‫حسابداری‬ ‫اطالعات‬ ‫شود‬ ‫واقع‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اقتصادی‬.‫هدف‬ ‫این‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کیفی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حسابداری‬ ‫اطالعات‬ ‫اع‬ ‫قابل‬ ، ‫بودن‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫برخوردار‬‫تماد‬ ‫باشد‬ ‫مربوط‬ ‫و‬. ‫حسابداری‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصول‬:‫ه‬ ‫دستورالعمل‬ ، ‫میثاقها‬ ‫شامل‬‫و‬ ‫ا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حسابداری‬ ‫عمل‬ ‫نحوه‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫رویه‬ ‫است‬ ‫معین‬ ‫زمان‬. ‫استانداردهای‬ ‫تدوین‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫اختیار‬ ، ‫ایران‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حسابرسی‬ ‫سازمان‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫حسابرسی‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬.‫عالوه‬ ‫و‬ ‫امور‬ ‫تنظیم‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫رسمی‬ ‫حسابداران‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫رسمی‬ ‫حسابداران‬ ‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫حسابرسی‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫حرفه‬ ‫اعتالی‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫نظارت‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬

‫فصل‬3)‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫یک‬)‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫روش‬: ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫واحدهای‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ا‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫گستردگی‬ ‫از‬ ، ‫اشخاص‬ ‫مالی‬‫ست‬. ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تجاری‬ ‫درواحد‬ ‫گسترده‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫اوری‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫مبادالتی‬‫ات‬ ‫دارد‬ ‫تجاری‬.

‫تجاری‬ ‫مستندات‬ ‫تعریف‬: ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫مورداستفاده‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناده‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫حسابداری‬ ‫ثبتهای‬ ‫مبنای‬ ‫که‬ ‫است‬.‫صورتح‬‫ساب‬ ‫های‬ ‫اعالمیه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫چک‬ ‫سوش‬ ‫ته‬ ، ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫قبوض‬ ، ‫فروش‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫مستندات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ، ‫بانکی‬.

‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫مراحل‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫حسابداری‬ ‫چرخه‬: ‫گام‬1)‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫گام‬2)‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫آثار‬ ‫ثبت‬ (‫روزنامه‬ ‫دفتر‬ ‫در‬) ‫گام‬3)‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫آثار‬ ‫تلخیص‬: 1-‫کل‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫روزنامه‬ ‫دفتر‬ ‫های‬ ‫ثبت‬ ‫انتقال‬ 2-‫یشی‬ ‫آزما‬ ‫تراز‬ ‫تهیه‬ ‫گام‬4)‫گزارشها‬ ‫تهیه‬: 1-‫حسابها‬ ‫تعدیل‬ 2-‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تهیه‬ 3-‫حسابها‬ ‫بستن‬

‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬: ‫موسس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رویدادهایی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬‫ه‬ ‫است‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫پول‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬.‫ب‬‫ه‬ ‫موجب‬ ‫انحا‬ ‫از‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ، ‫حسابداری‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫بدهی‬ ، ‫دارایی‬ ‫یعنی‬ ‫حسابداری‬ ‫معادله‬ ‫عناصر‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬.

‫دو‬)‫حسابداری‬ ‫معادله‬ ‫بر‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تاثیر‬: ‫گی‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫شناسائی‬ ، ‫حسابداری‬ ‫مراحل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ری‬ ‫حسابداری‬ ‫دفاتر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫مالی‬ ‫آثار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رویدادهایی‬ ‫شود‬ ‫ثبت‬. ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫مالی‬ ‫آثار‬ ‫که‬ ‫رویدادهایی‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫حسابداری‬ ‫دفاتر‬ ‫در‬ ، ‫نباشد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫پولی‬ ‫ارقام‬‫ثبت‬ ‫نخوا‬ ‫انعکاس‬ ‫نیز‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬‫هد‬ ‫داشت‬.

‫کیفیت‬ ‫نظیر‬ ‫عواملی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محصو‬ ‫توسعه‬ ، ‫رقبا‬ ‫وضعیت‬ ، ‫کارکنان‬ ‫روحیه‬ ، ‫مدیریت‬‫و‬ ‫الت‬ ‫شناس‬ ‫قابل‬ ‫حسابداری‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫و‬ ‫ایی‬ ‫نیست‬ ‫ثبت‬. ‫مالی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬:‫چرخه‬ ‫از‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اجزای‬ ‫تشخیص‬ ، ‫مالی‬ ‫فعالیت‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ، ‫حسابداری‬ ‫معادله‬ ‫عناصر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫میزان‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫است‬ ‫حسابداری‬.

‫سه‬)‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ثبت‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ثبت‬ ، ‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫دومین‬ ‫است‬ ‫روزنامه‬ ‫دفتر‬. ‫ت‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دفتری‬ ، ‫دفترروزنامه‬‫رتیب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫وقوع‬ ‫تاریخ‬.‫وق‬ ‫تاریخ‬ ‫روزنامه‬ ‫دفتر‬ ‫در‬‫وع‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫درج‬ ‫آنها‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫حسابهای‬ ، ‫معامله‬. ‫ش‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫نیز‬ ‫مالی‬ ‫ی‬ ‫فعالیتها‬ ‫از‬ ‫مختصری‬ ‫شرح‬ ‫معموال‬‫ود‬.

‫نکته‬:‫ث‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫روزنامه‬ ‫دفتر‬ ‫در‬‫بت‬ ‫بدهک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رویداد‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫ثبت‬ ‫گردد‬‫اریا‬ ‫ن‬ ‫مرکب‬ ‫روزنامه‬ ‫ثبت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بستانکار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫امیده‬ ‫شود‬ ‫می‬.

‫چهار‬)‫تراز‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫روزنامه‬ ‫ثبتهای‬ ‫انتقال‬ ‫آزمایشی‬: ‫انتقال‬:‫رو‬ ‫دفتر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫مبالغ‬ ‫کردن‬ ‫منتقل‬ ‫فرایند‬‫به‬ ‫زنامه‬ ‫است‬ ‫کل‬ ‫دفتر‬. ‫کل‬ ‫دفتر‬:‫دف‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دفتری‬‫تر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلخیص‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫بابد‬ ‫می‬ ‫انتقال‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫روزنامه‬.

‫آزمایشی‬ ‫تراز‬: ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫حسابهای‬ ‫کلیه‬ ‫مانده‬ ‫فهرست‬.‫آزمای‬ ‫تراز‬‫شی‬ ‫بستانکار‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫بدهکار‬ ‫جمع‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫برابرند‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫حسابها‬ ‫کلیه‬.

‫فصل‬4)‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫تکمیل‬ ‫یک‬)‫تعهدی‬ ‫حسابداری‬: ، ‫تحقق‬ ‫و‬ ‫تحمل‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫آمدها‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫ثبت‬ ‫فرایند‬ ‫است‬ ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫پرداخت‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫صرفنظر‬.‫استفاد‬‫از‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫ضرورت‬ ‫یک‬ ، ‫تعهدی‬ ‫حسابداری‬ ‫فرایند‬.‫واحدهای‬ ‫زیرا‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ادواری‬ ‫مالی‬ ‫گزارشهای‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫عملکرد‬ ‫نقدی‬ ‫جریان‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تعهدی‬ ‫اطالعات‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫تجاری‬.

‫ادواری‬ ‫مالی‬ ‫گزارشگری‬: ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ، ‫بزرگ‬ ‫یا‬ ‫کوچک‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ، ‫تجاری‬ ‫واحدهای‬ ‫کنندگا‬ ‫استفاده‬ ‫تا‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫ادواری‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬‫ن‬ ‫آگاه‬ ‫اقتصادی‬ ‫تصمیمات‬ ، ‫آنها‬ ‫اطالعات‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بتوانند‬‫ای‬ ‫انه‬ ‫نمایند‬ ‫اتخاذ‬. ‫زمانی‬ ‫دوره‬:‫زمانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫طوالنی‬ ‫عمر‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫حسابداری‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تقسیم‬ ‫تر‬ ‫کوتاه‬‫در‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ذینفعان‬ ‫دسترس‬. ‫مالی‬ ‫سال‬:‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫شامل‬12‫است‬ ‫ماهه‬. ‫تقویمی‬ ‫سال‬:‫پ‬ ‫تا‬ ‫فروردین‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫ی‬ ‫گزارشگر‬ ‫سال‬‫ایان‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اسفند‬.

‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫شناسائی‬ ‫در‬ ‫ادواری‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫تناوب‬ ‫اما‬ ، ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫ناکامی‬ ‫یا‬ ‫را‬ ‫حسابداران‬ ،‫تر‬ ‫کوتاه‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫گزارشگری‬ ‫برآ‬ ‫و‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫برخی‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫ناگزیر‬‫ورد‬ ‫کنند‬ ‫ارائه‬. ‫ن‬ ‫برآوردها‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫احتیاط‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫حسابداران‬ ‫قضاوت‬‫یز‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اتکا‬ ‫قابل‬ ‫شواهد‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬، ‫زیادی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫با‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫درتهیه‬ ‫حسابداران‬ ‫گرفت‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫روبرو‬.

‫تعهدی‬ ‫حسابداری‬ ‫تعریف‬: ‫محض‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درآمدها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستمی‬‫تحقق‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬‫ه‬ ‫محض‬‫وقوع‬‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫شناسائی‬ ،. ‫درامد‬ ‫شناخت‬ ‫اصل‬: ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناسائی‬ ‫زمانی‬ ‫درآمد‬ ‫آن‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفهومی‬ 1)‫ش‬ ‫تکمیل‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ، ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫فرایند‬‫ده‬ ‫باشد‬.‫و‬2)‫اطمینان‬ ‫آن‬ ‫وصل‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫وصول‬ ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫منطقی‬.

‫تطابق‬ ‫اصل‬: ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تحمل‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کلیه‬ ، ‫آن‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفهومی‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ثبت‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ، ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناسائی‬. ‫نقدی‬ ‫حسابداری‬: ‫و‬ ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫دریافت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫درآمدها‬ ‫آن‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستمی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناسائی‬ ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫پرداخت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬.

‫دو‬)‫حسابها‬ ‫تعدیل‬ ‫تعدیلی‬ ‫ثبتهای‬: ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫ضروری‬ ‫های‬ ‫ثبت‬ ‫درآمدها‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫تعهدی‬ ‫حسابداری‬ ‫مالکانه‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫بدهی‬ ، ‫دارایی‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫منعکس‬ ‫حسابها‬ ‫در‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫در‬.

‫سه‬)‫مالی‬ ‫های‬ ‫صورت‬ ‫تهیه‬: ‫ته‬ ‫مبنای‬ ‫شده‬ ‫تعدیل‬ ‫آزمایشی‬ ‫تراز‬ ، ‫تعدیلی‬ ‫های‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫یه‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬. ‫حسابرسی‬: ‫حسابرسان‬ ‫توسط‬ ‫مستقل‬ ‫حسابرسی‬(‫رسمی‬ ‫حسابداران‬)‫خا‬‫از‬ ‫رج‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شرکت‬.‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫مستقل‬ ‫حسابرس‬‫ی‬ ‫حسابداری‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصول‬ ‫مطابق‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫که‬ ‫کند‬‫تهیه‬ ‫است‬ ‫شده‬. ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اقدامات‬ ‫مستقل‬ ‫حسابرسان‬: ‫تعدیالت‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ ‫حساب‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫حسابداری‬ ‫سیستم‬ ‫بررسی‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬

‫چهار‬)‫حسابها‬ ‫بستن‬ ‫اینج‬ ‫تا‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫نزدیک‬ ‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫اکنون‬‫ا‬ ‫شامل‬ ‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬:‫ث‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬‫بت‬ ‫روزن‬ ‫های‬ ‫ثبت‬ ‫انتقال‬ ، ‫روزنامه‬ ‫درفتر‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫امه‬ ، ‫کل‬ ‫دفتر‬ ‫حسابهای‬ ‫مانده‬ ‫تعیین‬ ، ‫کل‬ ‫دفتر‬ ‫های‬ ‫حساب‬ ‫به‬‫تهیه‬ ‫تهیه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫تعدیلی‬ ‫ثبتهای‬ ‫انجام‬ ، ‫آزمایشی‬ ‫تراز‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ، ‫مالی‬ ‫صورتهای‬. ‫شامل‬ ‫حسابداری‬ ‫چرخه‬ ‫باقیمانده‬ ‫گام‬ ‫دو‬ ‫حال‬( :1)‫های‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫حسابها‬ ‫بستن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬(2)‫را‬ ‫اختتامی‬ ‫آزمایشی‬ ‫تراز‬ ‫تهیه‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬

‫واقعی‬ ‫حسابهای‬(‫دائمی‬)‫اسمی‬ ‫و‬(‫موقت‬: ) ‫واقعی‬ ‫حسابهای‬:‫پایان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫مانده‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حسابهایی‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫صفر‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬.‫واقعی‬ ‫حسابهای‬(‫دایمی‬)‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ترازنامه‬. ‫اسمی‬ ‫حسابهای‬:‫ه‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫مانده‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حسابهایی‬‫ر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صفر‬ ‫مالی‬ ‫دوره‬.‫اسمی‬ ‫حسابهای‬(‫موقت‬)‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬. ‫حسابها‬ ‫بستن‬ ‫ثبتهای‬:‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫روزنامه‬ ‫های‬ ‫ثبت‬ ‫کاهش‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اسمی‬ ‫حسابهای‬ ‫مانده‬ ، ‫مالی‬ ‫دوره‬ ‫هر‬ ‫پایان‬ ‫دهد‬ ‫می‬.‫ترازنامه‬ ‫حسابهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مانده‬ ، ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انتقال‬ ‫ای‬.

‫اختتامی‬ ‫آزمایشی‬ ‫تراز‬: ‫دائمی‬ ‫حسابهای‬ ‫مانده‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬(‫ای‬ ‫ترازنامه‬)‫از‬ ‫پس‬ ‫جم‬ ‫تساوی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اسمی‬ ‫حسابهای‬ ‫بستن‬‫ع‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫بستانکار‬ ‫و‬ ‫بدهکار‬ ‫اقالم‬.

‫فصل‬5)‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫یک‬)‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تهیه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مشکالت‬ ‫شناسائی‬: ‫هستیم‬ ‫مواجه‬ ‫اساسی‬ ‫مشکل‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تهیه‬ ‫در‬: ‫اشتباهات‬: ‫ثب‬ ‫در‬ ‫عمد‬ ‫غیر‬ ‫خطای‬ ‫نوعی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫وقتی‬ ‫اشتباه‬‫ت‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬(‫روزنامه‬ ‫دفتر‬ ‫در‬)‫دف‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ،‫تر‬ ‫د‬ ‫اطالعات‬ ‫افشای‬ ‫یا‬ ‫حسابها‬ ‫تلخیص‬ ، ‫کل‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫روزنامه‬‫ر‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬.

‫توافق‬ ‫عدم‬: ‫مبن‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫هنگامی‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬‫ای‬ ‫دست‬ ‫متفاوت‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ، ‫یکسان‬ ‫های‬ ‫واقعیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یابند‬.‫برآور‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫قضاوت‬ ‫با‬ ‫حسابداری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫انجا‬ ‫از‬‫د‬ ‫طبیعی‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫تا‬ ‫قضاوت‬ ‫در‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬ ، ‫داریم‬ ‫کار‬ ‫سرو‬‫به‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬.‫ک‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ، ‫توافق‬ ‫عدم‬‫ه‬ ‫ه‬ ‫انگیزه‬ ، ‫دیدگاه‬ ، ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫باتهیه‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫افراد‬‫و‬ ‫ا‬ ‫دارند‬ ‫متفاوت‬ ‫اهداف‬. ‫درباره‬ ‫افراد‬ ‫متفاوت‬ ‫نظرات‬‫حساب‬ ‫بودن‬ ‫وصول‬ ‫قابل‬ ‫درصد‬‫های‬ ‫دریافتنی‬‫یا‬‫ثابت‬ ‫داراییهای‬ ‫اقتصادی‬ ‫عمر‬ ‫برآورد‬‫مورد‬ ‫است‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ، ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫استفاده‬.

‫تقلب‬: ‫عمد‬ ‫خطای‬ ‫نوعی‬ ‫قبلی‬ ‫نیت‬ ‫با‬ ، ‫افراد‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫هنگامی‬‫ی‬ ‫شوند‬ ‫مرتکب‬.‫ن‬ ‫شکل‬ ‫زمانی‬ ، ‫آمیز‬ ‫تقلب‬ ‫مالی‬ ‫گزارشگری‬‫می‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫گیرد‬(‫مثل‬‫دست‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫یابی‬)‫را‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫عمدا‬ ‫کند‬ ‫دستکاری‬. ‫که‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حسابداری‬ ‫سیستم‬ ‫ط‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫درتهیه‬ ‫تقلب‬ ‫یا‬ ‫اشتباه‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬‫ور‬ ‫یابد‬ ‫کاهش‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬. ‫اشت‬ ‫کشف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حسابداری‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصول‬ ‫براساس‬‫باهات‬ ‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫تجدید‬ ‫باید‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ،(‫م‬ ‫صورتهای‬ ‫یعنی‬‫الی‬ ‫مجددا‬ ، ‫صحیح‬ ‫ارقام‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬"‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬.)

‫دو‬)‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬: ‫بدون‬ ، ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫درستک‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تردید‬‫ار‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کمتری‬ ‫مشکالت‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬.‫رده‬ ‫مدیران‬ ‫تائید‬ ‫را‬ ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫آیین‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫باالی‬(‫ا‬‫مضا‬ )‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اطمینان‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫م‬ ‫تضاد‬‫نافع‬ ‫یا‬ ‫و‬‫رفتاری‬ ‫سوء‬‫ندارد‬ ‫وجود‬. ‫شو‬ ‫تدوین‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫کلی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬‫با‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫برخورد‬ ‫متقلب‬ ‫و‬ ‫خالفکار‬ ‫کارکنان‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫قانونی‬ ‫تعقیب‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫انها‬.

‫داخلی‬ ‫کنترل‬ ‫ساختار‬: ‫مش‬ ‫خط‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫حفاظتی‬ ‫اقدامات‬ ، ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫ساختار‬‫ی‬ ‫از‬ ‫معقولی‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استقرار‬ ‫های‬ ‫رویه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬. ‫ب‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫اصلی‬ ‫طبقه‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫کنترل‬ ‫ساختار‬‫می‬ ‫ندی‬ ‫شود‬: ‫کنترلی‬ ‫محیط‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫کنترلی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫نظارت‬

‫کنترلی‬ ‫محیط‬: ‫و‬ ‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ، ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬ ‫کنترلی‬ ‫محیط‬ ‫مدیران‬ ، ‫باال‬ ‫رده‬ ‫مدیریت‬ ‫کلی‬ ‫نگرش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫رویه‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کنترل‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫واحد‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫میانی‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫منعکس‬ ‫آنها‬ ‫اهمیت‬. ‫حسابرسی‬ ‫کمیته‬: ‫که‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫موظف‬ ‫غیر‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫عهد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داخلی‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫حسابرسان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مسئولیت‬‫ه‬ ‫دارد‬.

‫کنترلی‬ ‫اقدامات‬: ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بخش‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫عمدتا‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬: ‫وظایف‬ ‫مناسب‬ ‫تفکیک‬ ‫اختیارات‬ ‫واگذاری‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫آن‬ ‫ومدارک‬ ‫ها‬ ‫دارائی‬ ‫بر‬ ‫فیزیکی‬ ‫کنترل‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

دانلود پاورپونت های رشته حسابداری - 04 - حسابداری و مالی

حسابداری و مالی ... دانلود پاورپونت های رشته حسابداری. Selection File type icon File name Description Size Revision
Read more

پاور پوینت حسابداری

پروژه مالی نظام حسابداری شرکت باربری ... دانلود پاور پوینت اموزش حسابداری ...
Read more

پاور پوینت حسابداری مالی - انجام پایان نامه ارشد مدیریت

‫مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!‬ ‫مادسیج‪ ،‬شبکه آموزش ی پژوهش ی دانشجویان ...
Read more

پاور پوینت های تخصصی حسابداری

پاور پوینت های تخصصی حسابداری ; تمام رمز های جی تی آی پنج پلی استیشن دو ; آموزش ...
Read more

پاور پوینت حسابداری ناب - epqpop.hapin.ir

پاور پوینت حسابداری ... انواع حسابداری شامل حسابداری مالی ، حسابداری مدیریت و حساب ...
Read more

دانلود پاور پوینت اموزش حسابداری

پاور پوینت حسابداری صنعتی 2. ... شخصیت گزارشگر و صورتهای مالی ... دانلود پاور پوینت ...
Read more

پاور پوینت مالی: مدیریت سرمایه گذاری | پرتال مدیریت

دانلود پاور پوینت مالی: اجاره ... دانلود کتاب حسابداری و مالی برای مدیران غیر ...
Read more

دانلود پاور پوینت مدیریت مالی

دانلود پاور پوینت مدیریت مالی,دانلود پاور ... آموز نرم افزارهای حسابداری [4] پاور پوینت;
Read more

پاور پوینت های استاندارد های حسابداری - حسابداری و حسابرسی

پاور پوینت های استاندارد های حسابداری. توجه : کلیه مطالب این بخش در فرمت پاورپوینت می ...
Read more

پاور پوینت تاثیر سرمایه فکری در مالی

پروژه مالی نظام حسابداری شرکت باربری ... پاور پوینت تاثیر سرمایه فکری در مالی ...
Read more