виховання громадянина на уроках природничо математичного профілю

50 %
50 %
Information about виховання громадянина на уроках природничо математичного профілю

Published on March 16, 2016

Author: ssusercb09ba

Source: slideshare.net

1. ВихованняВиховання громадянинагромадянина на урокахна уроках природничо-природничо- математичногоматематичного профілюпрофілю

2. Громадянське виховання –Громадянське виховання – процес формуванняпроцес формування громадянськості як інтегрованоїгромадянськості як інтегрованої якості особистості, що даєякості особистості, що дає людині можливість відчуватилюдині можливість відчувати себе морально, соціально,себе морально, соціально, політично, юридичнополітично, юридично дієздатною та захищеною. Вонодієздатною та захищеною. Воно покликане виховуватипокликане виховувати особистість чутливою до свогоособистість чутливою до свого оточення, залучати її дооточення, залучати її до суспільного життя, в якомусуспільного життя, в якому права людини є визначальними.права людини є визначальними.

3. Мета громадянського виховання –Мета громадянського виховання – сформувати свідомогосформувати свідомого громадянина, патріота,громадянина, патріота, професіонала, тобто людину зпрофесіонала, тобто людину з притаманними особистіснимипритаманними особистісними якостями й рисами характеру,якостями й рисами характеру, світоглядом і способомсвітоглядом і способом мислення, почуттями, вчинкамимислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими ната поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвитоксаморозвиток та розвиток демократичного громадянськогодемократичного громадянського суспільства в Україні.суспільства в Україні.

4. Завдання громадянськогоЗавдання громадянського виховання:виховання: • визнання й забезпечення ввизнання й забезпечення в реальному житті прав людини якреальному житті прав людини як гуманістичної цінності та єдиноїгуманістичної цінності та єдиної норми всіх людей без будь-якихнорми всіх людей без будь-яких дискримінацій, на чому будуєтьсядискримінацій, на чому будується відкрите, демократичне,відкрите, демократичне, громадянське суспільство;громадянське суспільство; • усвідомлення взаємозв’язку міжусвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи,ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її громадянськоюправ людини та її громадянською відповідальністю;відповідальністю;

5. Завдання громадянськогоЗавдання громадянського виховання:виховання:  формування національноїформування національної свідомості, належності досвідомості, належності до рідної землі, народу; визнаннярідної землі, народу; визнання духовної єдності поколінь тадуховної єдності поколінь та спільності культурноїспільності культурної спадщини; виховання почуттяспадщини; виховання почуття патріотизму, відданості впатріотизму, відданості в служінні Батьківщині;служінні Батьківщині;  утвердження гуманістичноїутвердження гуманістичної моралі та формування поваги доморалі та формування поваги до таких цінностей, як свобода,таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість.рівність, справедливість.

6. Завдання громадянськогоЗавдання громадянського виховання:виховання: • формування соціальної активності іформування соціальної активності і професійної компетентностіпрофесійної компетентності особистості на основі таких соціальнихособистості на основі таких соціальних умінь: готовність до участі в процесахумінь: готовність до участі в процесах державотворення, здатність додержавотворення, здатність до спільного життя і співпраці вспільного життя і співпраці в громадянському суспільстві, готовністьгромадянському суспільстві, готовність узяти на себе відповідальність,узяти на себе відповідальність, здатність розв’язувати конфліктиздатність розв’язувати конфлікти відповідно до демократичнихвідповідно до демократичних принципів, здатність до самостійногопринципів, здатність до самостійного життєвого вибору на основіжиттєвого вибору на основі гуманістичних цінностей; формуваннягуманістичних цінностей; формування працелюбності особистості,працелюбності особистості, відповідності за свої дії;відповідності за свої дії;

7. Завдання громадянськогоЗавдання громадянського виховання:виховання: • формування політичної таформування політичної та правової культури засобамиправової культури засобами громадянської освіти, якагромадянської освіти, яка дає знання про політичнідає знання про політичні системи і владу на всіхсистеми і владу на всіх рівнях суспільного життя,рівнях суспільного життя, про закони та законодавчіпро закони та законодавчі системи; виховання повагисистеми; виховання поваги до Конституції України,до Конституції України, законодавства, державноїзаконодавства, державної мови;мови;

8. Завдання громадянського виховання:Завдання громадянського виховання: розвиток критичного мислення, що забезпечує здатністьрозвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та відстоювати особисту позицію в тихусвідомлювати та відстоювати особисту позицію в тих чи інших питаннях, уміння знаходити нові ідеї тачи інших питаннях, уміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах,критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи, передбачатиуміння переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дії та вчинків;можливі наслідки дії та вчинків;

9. Завдання громадянського виховання:Завдання громадянського виховання:  уміння визначати форми та способи своєї участі в життіуміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, захищати і підтримувати закони та правасуспільства, захищати і підтримувати закони та права людини, бути обізнаним зі способом соціальноголюдини, бути обізнаним зі способом соціального захисту;захисту;  виховання негативного ставлення до будь-яких формвиховання негативного ставлення до будь-яких форм насильництва: активне запобігання виявленнюнасильництва: активне запобігання виявленню деструктивного націоналізму, месіанських настроїв.деструктивного націоналізму, месіанських настроїв.

10. Вимоги до вихованняВимоги до виховання громадянських якостей в процесігромадянських якостей в процесі навчально-виховних заходівнавчально-виховних заходів  Перша вимогаПерша вимога: вони: вони повинні спиратися наповинні спиратися на знання, здобуті назнання, здобуті на уроках, поглиблюватиуроках, поглиблювати та поширювати їх,та поширювати їх, адже тільки на ґрунтіадже тільки на ґрунті знань формуютьсязнань формуються стійкі переконання істійкі переконання і відповідні стереотипивідповідні стереотипи поведінки та дій.поведінки та дій.

11. Вимоги до вихованняВимоги до виховання громадянських якостей в процесігромадянських якостей в процесі навчально-виховних заходівнавчально-виховних заходів  Друга вимогаДруга вимога:: заходизаходи громадянськогогромадянського змісту повиннізмісту повинні логічнологічно продовжувати урочнупродовжувати урочну роботу, мати певнуроботу, мати певну систему, враховуватисистему, враховувати принциппринцип послідовності.послідовності.

12. Вимоги до вихованняВимоги до виховання громадянських якостей в процесігромадянських якостей в процесі навчально-виховних заходівнавчально-виховних заходів Третя вимога:Третя вимога: виховнівиховні заходи мають бутизаходи мають бути доступними, цікавими,доступними, цікавими, щоб у процесі їхщоб у процесі їх проведення струмувалапроведення струмувала учнівська творчість,учнівська творчість, самостійна ініціативасамостійна ініціатива самовираження, щобсамовираження, щоб кожен співпереживав,кожен співпереживав, відчував від участівідчував від участі задоволення й насолоду.задоволення й насолоду.

13. В процесі вивчення математикиВ процесі вивчення математики велика увага приділяється економічному вихованнювелика увага приділяється економічному вихованню учнів. На уроках та в позаурочний час, розв'язуючи задачіучнів. На уроках та в позаурочний час, розв'язуючи задачі з економічним змістом, вчитель формує уміння оперуватиз економічним змістом, вчитель формує уміння оперувати економічними категоріями: норма часу, норма виробітку,економічними категоріями: норма часу, норма виробітку, продуктивність праці, собівартість продукції,продуктивність праці, собівартість продукції, рентабельність, прибуток, якість продукції…рентабельність, прибуток, якість продукції… ……а також виховуєа також виховує бережливість, учитьбережливість, учить оцінювати економічнуоцінювати економічну ефективність технологічнихефективність технологічних процесів, аналізуватипроцесів, аналізувати результати впровадженнярезультати впровадження нових технологійнових технологій

14. В процесі вивчення математикиВ процесі вивчення математики Під час розв'язування задачПід час розв'язування задач треба не лише формуватитреба не лише формувати первинні знання економіки,первинні знання економіки, а й проводити бесідиа й проводити бесіди виховного характеру,виховного характеру, та переконувати дітей, щота переконувати дітей, що економічні знання дадутьекономічні знання дадуть змогу краще адаптуватися взмогу краще адаптуватися в умовах ринкових відносин,умовах ринкових відносин, впровадження фермерства,впровадження фермерства, нових форм господарювання.нових форм господарювання.

15. В процесі вивчення математикиВ процесі вивчення математики Учитель математики, розв'язуючи завдання громадянськогоУчитель математики, розв'язуючи завдання громадянського виховання, може разом з учнями пройти шлях пошуків людства,виховання, може разом з учнями пройти шлях пошуків людства, долучити школярів до великих відкриттів видатних учених;долучити школярів до великих відкриттів видатних учених; сформувати відчуття того, що отримана ними інформація не єсформувати відчуття того, що отримана ними інформація не є абсолютною та остаточною, що завжди залишається можливістьабсолютною та остаточною, що завжди залишається можливість для самостійного пошуку вдосконалення моделі світу. Цедля самостійного пошуку вдосконалення моделі світу. Це сприятиме формуванню в учнів громадянських чеснот,сприятиме формуванню в учнів громадянських чеснот, причетності до суспільного життя рідної країни та світу, зокремапричетності до суспільного життя рідної країни та світу, зокрема на прикладах життя і діяльності видатних математиків.на прикладах життя і діяльності видатних математиків.

16. В процесі вивчення хіміїВ процесі вивчення хімії Громадянознавчі питання, які розглядаються на урокахГромадянознавчі питання, які розглядаються на уроках хімії, дають змогу учням:хімії, дають змогу учням:  дізнатися, реалізувати тадізнатися, реалізувати та відстоювати власні права,відстоювати власні права, зокрема, як виробника тазокрема, як виробника та споживача продукціїспоживача продукції хімічної промисловості;хімічної промисловості;  використовувативикористовувати інформацію з різних джерел,інформацію з різних джерел, залучати ЗМІ тазалучати ЗМІ та співпрацювати з органамиспівпрацювати з органами влади для компетентноговлади для компетентного розврозв’’язання проблемязання проблем довкілля;довкілля;

17. В процесі вивчення хіміїВ процесі вивчення хімії  орієнтуватися в умовахорієнтуватися в умовах вільного ринку щодовільного ринку щодо перспективних джерелперспективних джерел енергії в Україні;енергії в Україні;  використовувативикористовувати набуті знання длянабуті знання для забезпечення права назабезпечення права на безпечні для здоровбезпечні для здоров’’яя продукти харчування;продукти харчування;

18. В процесі вивчення фізикиВ процесі вивчення фізики  навчання фізикинавчання фізики сприяє формуваннюсприяє формуванню в учня цілісноїв учня цілісної картини світу, томукартини світу, тому числі і світу людиничислі і світу людини  допомагаєдопомагає усвідомленню свогоусвідомленню свого місця у суспільствімісця у суспільстві  оцінюванню впливуоцінюванню впливу науково-технічноїнауково-технічної революції на життяреволюції на життя суспільствасуспільства

19. В процесі вивчення фізикиВ процесі вивчення фізики  вихованнювихованню бережливого ставленнябережливого ставлення до природи і людини,до природи і людини, бажання пізнаватибажання пізнавати довкілля;довкілля;  розкриттю ролірозкриттю ролі людського фактора налюдського фактора на виробництві (тобтовиробництві (тобто зростає рользростає роль відповідальності людинивідповідальності людини за доручену справу)за доручену справу)

20. В процесі вивчення біологіїВ процесі вивчення біології формування у процесі навчання цінностейформування у процесі навчання цінностей громадського суспільства та позитивногогромадського суспільства та позитивного ставлення до них (екологічне виховання наставлення до них (екологічне виховання на уроках біології, а особливо – екологія рідногоуроках біології, а особливо – екологія рідного краю)краю)

21. В процесі вивчення інформатикиВ процесі вивчення інформатики Впровадження проектноїВпровадження проектної діяльністі на уроках інформатики,діяльністі на уроках інформатики, сприяє розвитку й саморозвиткусприяє розвитку й саморозвитку учнів як суб’єктів культури, творцівучнів як суб’єктів культури, творців і проектувальників свого життя.і проектувальників свого життя. Вона створює розвивальнийВона створює розвивальний життєвий простір для реалізаціїжиттєвий простір для реалізації духовних потреб та інтересівдуховних потреб та інтересів дитини.дитини. Метод проектуМетод проекту спрямований на оволодінняспрямований на оволодіння учнями вміннями самостійноучнями вміннями самостійно конструювати свої знання,конструювати свої знання, орієнтуватися ворієнтуватися в інформаційному просторі,інформаційному просторі, розв’язувати життєвірозв’язувати життєві проблемипроблеми

22. Можливості різних предметів уМожливості різних предметів у формуванні ГК учнівформуванні ГК учнів

23. Проблема ГО:Проблема ГО: Національні, європейські таНаціональні, європейські та загальнолюдські цінності.загальнолюдські цінності. Тема, в якій може розкриватися проблема:Тема, в якій може розкриватися проблема: ПохіднаПохідна та її застосування (11 клас).та її застосування (11 клас). Означення похідної.Означення похідної. Історична довідка про внесок М.П.Кравчука уІсторична довідка про внесок М.П.Кравчука у розвиток математичного аналізу; відомості пророзвиток математичного аналізу; відомості про трагічну долю академіка М.П.Кравчукатрагічну долю академіка М.П.Кравчука Яким є внесок волинського вченого-Яким є внесок волинського вченого- математика М.П.Кравчука у розвитокматематика М.П.Кравчука у розвиток української та світової математичноїукраїнської та світової математичної науки? Чи доцільною була позиціянауки? Чи доцільною була позиція М.П.Кравчука? Про які життєвіМ.П.Кравчука? Про які життєві орієнтири цієї людини вона свідчить?орієнтири цієї людини вона свідчить? Як ви думаєте, чи потрібні вониЯк ви думаєте, чи потрібні вони сучасному українцю?сучасному українцю?

24. Проблема ГО:Проблема ГО: Сутність демократії,Сутність демократії, демократичні цінності. Права, свободи людинидемократичні цінності. Права, свободи людини та громадянина.та громадянина. Тема, в якій може розкриватися проблема:Тема, в якій може розкриватися проблема: Атомна і ядерна фізика.Атомна і ядерна фізика. Фізичні основи ядерноїФізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологіяенергетики. Ядерна енергетика та екологія Чи вважаєте ви, щоЧи вважаєте ви, що подальший розвиток вподальший розвиток в Україні атомної енергетикиУкраїні атомної енергетики порушуватиме ваші права напорушуватиме ваші права на безпеку навколишньогобезпеку навколишнього середовища? Ядернасередовища? Ядерна енергетика – це спасінняенергетика – це спасіння людства, чи крок долюдства, чи крок до екологічної катастрофи?екологічної катастрофи?

25. Проблема ГО:Проблема ГО: Сутність ринкових відносин.Сутність ринкових відносин. Економічні чинники розвитку демократичногоЕкономічні чинники розвитку демократичного суспільствасуспільства Тема, в якій може розкриватисяТема, в якій може розкриватися проблема:проблема: Елементи теорії ймовірностейЕлементи теорії ймовірностей та математичної статистики (11 клас).та математичної статистики (11 клас). Елементи математичної статистикиЕлементи математичної статистики Як може допомогтиЯк може допомогти статистика й теоріястатистика й теорія ймовірності в процесіймовірності в процесі складання сімейного іскладання сімейного і державного бюджетів,державного бюджетів, а також у власнійа також у власній підприємницькійпідприємницькій діяльності?діяльності?

26. Проблема ГО:Проблема ГО: Національні, європейські таНаціональні, європейські та загальнолюдські цінностізагальнолюдські цінності Тема, в якій може розкриватися проблема:Тема, в якій може розкриватися проблема: Елементи-неметали та їх сполука.Елементи-неметали та їх сполука. ПроблемаПроблема вмісту нітратів у харчових продуктахвмісту нітратів у харчових продуктах Про які суспільні цінності ви б хотілиПро які суспільні цінності ви б хотіли нагадати сучасним виробникамнагадати сучасним виробникам продуктів харчування? Як можнапродуктів харчування? Як можна домогтись того, щоб для нашихдомогтись того, щоб для наших виробників здоров'я людини буловиробників здоров'я людини було більшою цінністю, ніж прибуток відбільшою цінністю, ніж прибуток від продажу продуктів харчування зпродажу продуктів харчування з підвищеним вмістом нітратів?підвищеним вмістом нітратів? Проблема вмісту нітратів у продуктахПроблема вмісту нітратів у продуктах харчування — проблема кожноїхарчування — проблема кожної людини чи суспільства загалом?людини чи суспільства загалом?

27. Проблема ГО:Проблема ГО: Ефективна комунікація. ВибірЕфективна комунікація. Вибір конструктивних форм взаємодії. Стратегіяконструктивних форм взаємодії. Стратегія поведінки у конфліктахповедінки у конфліктах Тема, в якій може розкриватися проблема:Тема, в якій може розкриватися проблема: Вектори іВектори і координати (11 клас).координати (11 клас). Векторний і координатнийВекторний і координатний методи розвметоди розв’’язування геометричних задач. Відомостіязування геометричних задач. Відомості з життя Декарта, Ейлера, Архімедаз життя Декарта, Ейлера, Архімеда Чітка спрямованість людиниЧітка спрямованість людини недолік чи перевага? Що кращенедолік чи перевага? Що краще вміти розв'язувати задачу однимвміти розв'язувати задачу одним способом чи кількома? А вспособом чи кількома? А в житті? Чи існують оптимальніжитті? Чи існують оптимальні напрями (стратегії) поведінки унапрями (стратегії) поведінки у конфліктах? Які рисиконфліктах? Які риси особистості допомагаютьособистості допомагають залагоджувати проблеми взалагоджувати проблеми в процесі спілкування, а якіпроцесі спілкування, а які заважають?заважають?

28. Проблема ГО:Проблема ГО: Роль ЗМІ у суспільному життіРоль ЗМІ у суспільному житті Тема, в якій може розкриватися проблема:Тема, в якій може розкриватися проблема: Органічні сполуки.Органічні сполуки. Шкідливий вплив вживанняШкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин таалкоголю, наркотичних речовин та тютюнопаління на організм людинитютюнопаління на організм людини Чи впливає рекламаЧи впливає реклама ЗМІ на ставленняЗМІ на ставлення громадян догромадян до вживання алкоголю,вживання алкоголю, наркотиків інаркотиків і тютюнопаління?тютюнопаління?

29. Проблема ГО:Проблема ГО: Ефективна комунікація. ВибірЕфективна комунікація. Вибір конструктивних форм взаємодії. Стратегіяконструктивних форм взаємодії. Стратегія поведінки у конфліктахповедінки у конфліктах Тема, в якій може розкриватися проблема:Тема, в якій може розкриватися проблема: ОрганічніОрганічні сполуки.сполуки. Основні види палива та їх значення в енергетиціОсновні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища відкраїни. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини тазабруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробкивикористанні продуктів її переробки Чи можна вважатиЧи можна вважати військові конфліктивійськові конфлікти ХХ ст війнами за ресурси?ХХ ст війнами за ресурси?

30. Алгоритм діяльності вчителяАлгоритм діяльності вчителя .. 1. Проаналізуйте навчальну1. Проаналізуйте навчальну програму з предмета іпрограму з предмета і знайдіть там теми, питання,знайдіть там теми, питання, поняття, які маютьпоняття, які мають громадянознавчийгромадянознавчий характер, розкриваютьхарактер, розкривають певні аспекти проблем ГО.певні аспекти проблем ГО.

31. Алгоритм діяльності вчителяАлгоритм діяльності вчителя .. 2. Сформулюйте2. Сформулюйте ключові проблемніключові проблемні питанняпитання громадянознавчогогромадянознавчого змісту, навколо якихзмісту, навколо яких можна організуватиможна організувати обговорення на уроці.обговорення на уроці.

32. Алгоритм діяльності вчителяАлгоритм діяльності вчителя 3. Сформулюйте3. Сформулюйте завдання урокузавдання уроку (результати, які ви(результати, які ви очікуєте одержатиочікуєте одержати наприкінці)наприкінці) громадянської освіти тагромадянської освіти та вирішіть, якимивирішіть, якими методами кращеметодами краще скористатись у цьомускористатись у цьому випадку.випадку.

33. Алгоритм діяльності вчителяАлгоритм діяльності вчителя 4. Підготуйте4. Підготуйте фрагментфрагмент уроку тауроку та апробуйте йогоапробуйте його на практиці.на практиці.

34. Алгоритм діяльності вчителяАлгоритм діяльності вчителя 5. Отримайте задоволення від своєї роботи!5. Отримайте задоволення від своєї роботи!

Add a comment

Related pages

Виховання громадянина на ...

... Виховання громадянина на уроках природничо ... математичного профілю ...
Read more

Методичне об'єднання вчителів ...

Пошук на сайті ... природничо-математичного ...
Read more

Природничо-математичного профілю

Природничо-математич... Суспільно-гуманітарн... Початкових ... На допомогу ...
Read more

МО вчителів природничо ...

Методоб ’ єднання природничо ... і виховання, ... на уроках фізики як ...
Read more

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ...

... КЛАСАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ... на уроках і ... виховання в учнів ...
Read more

ІІІ ступенів - Сайт кабінету ...

... учнів на уроках ... виховання учнів на ... учнів на уроках природничо ...
Read more

Навчання української мови в ЗОШ ...

... математичного профілю ... природничо ... на уроках ...
Read more

Методичне об'єднання вчителів ...

над якою працює методичне об’єднання вчителів природничо ... виховання ... на уроках ...
Read more

засідання ШМО природничо ...

... на уроках ... математичного циклу на ... виховання на уроках з ...
Read more