Типи сучасного уроку

43 %
57 %
Information about Типи сучасного уроку
Education

Published on February 17, 2014

Author: lyudmila84757

Source: authorstream.com

Типи сучасного уроку: Типи сучасного уроку Підготувала Кобильчак І.В. Типи сучасного уроку :  Типи сучасного уроку 1. Уроки засвоєння нових знань; 2. Формування навичок і вмінь; 3. Узагальнення і систематизація знань і вмінь; 4. Контролю і корекції знань і вмінь; 5. Практичного застосування знань, навичок і умінь; 6. Комбіновані. Типологія уроків Ю. А. Конаржевского: Т ипологія уроків Ю . А. Конаржевского комбінований урок; урок засвоєння нових знань учнями ; урок закріплення досліджуваного матеріалу; урок повторення; урок систематизації й узагальнення нового матеріалу; урок перевірки й оцінки знань Типологія уроків Т. І. Шамова : Типологія уроків Т. І. Шамова 0 тип. Вступний урок. 1 тип. Урок по вивченню й первинному закріпленню нового матеріалу. 2 тип. Урок по закріпленню знань і способів діяльності. 3 тип. Урок по комплексному застосуванню знань і способів діяльності. 4 тип. Урок по узагальненню й систематизації знань і способів діяльності. 5 тип. Урок по перевірці, оцінці й корекції знань і способів діяльності. 1.Урок засвоєння нових знань: 1.Урок засвоєння нових знань 1. Перевірка домашнього завдання. 2. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів. 3. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи). а). Первинне застосування нових знань (пробні вправи); б). Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням); в). Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи ). Підсумки уроку. 5. Повідомлення домашнього завдання. 2. Урок формування навичок і вмінь :  2. Урок формування навичок і вмінь Перевірка домашнього завдання. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи); первинне застосування нових знань (пробні вправи); Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням); творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи). Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 2.1. Урок первинного формування вмінь. : 2.1. Урок первинного формування вмінь. а) актуалізація знань, які лежать в основі уміння; б) ознайомлення із сутністю уміння, складом і послідовністю виконання дій; в) первинне застосування одержаних знань про способи дій на основі виконання пробних вправ; г) виконання зазначених дій у стандартних умовах (вправи за зразком, аналогією, інструкцією). 2.2. Урок творчого застосування знань і вдосконалення вмінь. : 2.2. Урок творчого застосування знань і вдосконалення вмінь. Основні структурні компоненти: а ) перевірка стану засвоєння знань і сформованості уміння на рівні застосування їх у стандартних ситуаціях; б) перенесення знань і засвоєння способів дій у частково змінені або нові ситуації (творчі вправи). 3. Урок Узагальнення і систематизації знань і вмінь. : 3. Урок Узагальнення і систематизації знань і вмінь. 1) фронтальне повторення пройденого матеріалу за питаннями; 2) визначення та вирішення проблеми; 3) експериментальна робота. а) повторення основних фактів, понять, правил, законів; б) Узагальнення знань; в) Узагальнення умінь. 4. Урок контролю і корекції знань і вмінь. : 4. Урок контролю і корекції знань і вмінь. 1.Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. 2. Актуалізація мотивації учіння учнів. 3. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять; перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення. 4. Застосування учнями знань у стандартних і змінних умовах. 5. Перевірка, аналіз і оцінка виконаних під час уроку робіт. 6. Підсумки уроку. 7. Повідомлення домашнього завдання. 4.1. Урок контролю знань і вмінь. : а) перевірка знань фактичного матеріалу на рівні репродукції; б) перевірка осмислення знань (розуміння сутності понять, тверджень, ілюстрування прикладами, встановлення взаємозв'язків у вивченому тощо); в) перевірка умінь застосувати вивчене у знайомих і змінених (нових) ситуаціях. 4.1. Урок контролю знань і вмінь . 4.2. Урок аналізу письмових робіт : 4.2. Урок аналізу письмових робіт а) узагальнена характеристика якості виконання робіт; б) аналіз допущених помилок; в) робота над усуненням виявлених прогалин у знаннях і уміннях. 5. Комбінований урок : 5. Комбінований урок 1.Перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру; перевірка, оцінка і корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь; відтворення і корекція опорних знань учнів. 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування мотивації учіння. 3. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу. 4. Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань. 5. Підсумки уроку .   6. Повідомлення домашнього завдання.   6. Уроки практичного застосування знань, навичок і умінь :   6. Уроки практичного застосування знань, навичок і умінь 1 . Перевірка домашнього завдання. 2. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів; осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій. 3. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя. 4. Звіт учнів про роботу і теоретичне обгрунтування отриманих результатів. 5. Підсумки уроку. 6. Повідомлення домашнього завдання. Практична робота. : Практична робота. Постановка навчально-виховних завдань; Ознайомлення учнів з навчальними засобами, необхідними для виконання практичної роботи; інструкціями щодо оволодіння прийомами навчальної діяльності і оформлення отриманих результатів; Власне проведення роботи; Підведення підсумків і домашнє завдання. Контрольна робота. : Контрольна робота. поточна , періодична, підсумкова , Урок - консультація : Урок - консультація 1) загальнокласні; 2) групові; 3) індивідуальні. Спільні елементи уроків : Спільні елементи уроків Специфічні елементи : Специфічні елементи Урок формування знань Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань, умінь. Закріплення, систематизація. Контрольно – коригувальний етап Урок формування навичок та вмінь Поглиблення матеріалу. Ознайомлення з алгоритмом дій. Тренувальні вправи. Творчі вправи Урок застосування знань, умінь та навичок Повторення основних понять теми, закономірностей, правил. Виконання практичних завдань на повторення та закріплення. Урок узагальнення систематизації Відтворення та коригування опорних знань. Узагальнення та систематизація понять, провідних ідей, теорій Урок контролю та коригування знань, умінь, навичок Перевірка знань фактичного матеріалу, понять, глибини усвідомлення знань . Використання знань за стандартних умов; за змінених умов. Перевірка оцінювання, аналіз робіт Типи уроків за діяльнісним методом : Типи уроків за діяльнісним методом Урок відкриття нового знання Урок розвивального контролю Уроки рефлексії Уроки загальнометодологічної спрямованості   Структура уроку "відкриття нового знання" (за Л. Г Петерсон):   Структура уроку "відкриття нового знання" (за Л. Г Петерсон) Етапи уроку Зміст етапу Підсумок етапу 1. Самовизначення до діяльності 1. Входження в урок 2. Загальний план навчальних дій Налаштування дітей на урок 2. Актуалізація знань Вирішення й обговорення завдань, необхідних для вивчення нового матеріалу Ускладнення в останньому завданні 3. Постановка проблеми Обговорення проблемної ситуації: 1. Де виникло ускладнення? 2. Чому воно виникло? Осмислення проблеми уроку, фіксування теми 4. Відкриття учнями нового знання 1. Вибір методу 2. Відкриття 3. Розв'язання пробле­ми Виведення алгоритму нового знання PowerPoint Presentation: 5.Первинне закріплення Вирішення типових завдань з промовлянням уголос Опанування нового алгоритму 6. Самостійна робота з самоперевіркою в класі 1. Самостійна робота 2. Самоперевірка 3. Перевірка Самоперевірка рівня засвоєння (організація ситуації успіху для кожної дитини) 7.Повторення 1. Входження нового знання в систему знань 2. Вирішення завдань на повторення Повторення, закріплення вивченого матеріалу, пропедевтична підготовка 8. Рефлексія діяльності 1. Що відкрили? 2. Який інструментарій використовували? 3. Самооцінка діяль­ності 4. Домашнє завдання

Add a comment

Related presentations

Related pages

Типи сучасного уроку

За основною дидактичною метою уроки поділяються на шість основних типів: 1. Уроки ...
Read more

Сучасні освітні технології ...

Типи та види уроків, методика їх вибору " ... Вимоги та структура сучасного уроку.
Read more

ЖОІППО | Сучасний урок математики

1. Характерні ознаки сучасного уроку. 2. Урок у системі проблемного навчання. 3. Урок у ...
Read more

Вимоги до сучасного уроку ...

Вимоги до сучасного уроку. ... 1 — початок уроку; 2 — час активної навчальної праці; ...
Read more

Типи уроків навчання рідної мови

Title: Типи уроків навчання рідної мови Author: СОМП Last modified by: СОМП Created Date: 10/4/2009 6:08:59 AM
Read more

Особливості проведення ...

Особливості проведення сучасного уроку історії ... § типи уроків історії, ...
Read more

особливості проведення ...

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК ЯК ОДИН З ВИДІВ СУЧАСНОГО УРОКУ 5 1.1 Типи та ...
Read more

Особливості проведення ...

Характеристика сучасного уроку, як цілісної системи: типологія, структура, вимоги.
Read more