Λύσεις υπάρχουν, τις θέλουμε;

50 %
50 %
Information about Λύσεις υπάρχουν, τις θέλουμε;
Education

Published on March 14, 2014

Author: panma1

Source: slideshare.net

“ Η λογ ι κή αυτ ών τ ων συζ ητ ήσε ων ε ί ναι να ξ ε πε ραστ ε ί η κατ αγ γ ε λτ ι κή ή έ στ ω αναλυτ ι κή προσέ γ γ ι ση τ ων προβλημάτ ων που έ χ ε ι ε πι κρατ ήσε ι , δι ε ρε υνηθε ί πού υπάρχ ουν λύσε ι ς , τ ι θα σήμαι ναν οι λύσε ι ς αυτ έ ς , τ ι κόστ ος θα ε ί χ ε η ε πι λογ ή τ ους . ”

• 2013Φε βρουάρι ος • Αντ ί δραση στ ι ς ρί ζ ε ς τ ης αδράνε ι ας : η παγ ί δα τ ου κομματ ι σμού, πολι τ ι κή συνε ί δηση/ πολι τ ι κή συμμε τ οχ ή. • ,Λε υτ έ ρης Κουσούλης Μι χάλης Χαραλαμπί δης

• 2013Μάρτ ι ος » • Η δι ε θνής δι άστ αση. Τοποθε τ ήσε ι ς και σι ωπέ ς : ζ ούμε σε μονοδι άστ ατ ο κόσμο; • ,Αντ ώνης Παπαγι αννί δης Γι ώργος Κοντ ογε ώργης

• 2013Απρί λι ος • Ποι ος οδηγ ε ί τ ην συζ ήτ ηση: οι πολι τ ι κοί ή οι δημοσι ογ ράφοι • ,Λε υτ έ ρης Κουσούλης Στ αύρος Λυγε ρός

2013Μάι ος Το Ευρωπαϊ κό ανήκε ι ν τ ης Ελλάδας , ,Αντ ώνης Παπαγι αννί δης Γι άννης Στ αυρακάκης Γι ώργος Καπόπουλος

2013Ι ούνι ος Η συζ ήτ ηση γ ι α τ ην οι κονομί α και η υπόθε ση τ ου χ ρέ ους : μπορούμε να συμφωνήσουμε ; ,Αντ ώνης Παπαγι αννί δης Χρι στ όφορος Σαρδε λής

2013Ι ούλι ος Πώς μας βλέ πουν: Ξέ νοι αντ αποκρι τ έ ς στ ην Ελλάδα , ,Αντ ώνης Παπαγι αννί δης Λε υτ έ ρης Κουσούλης Φί λι ππος Πάγκαλος

• Όλε ς οι ημε ρί δε ς ε ί ναι αναρτ ημέ νε ς στ ην πλατ φόρμα • e - c l a s s τ ου Προγ ράμματ ος και στ ο YouTube . http://www.youtube.com/user/ouc https://eclass.ouc.ac.cy/login/index.php

Add a comment

Related presentations

Related pages

«Λύσεις υπάρχουν. Τις θέλουμε ...

«Λύσεις υπάρχουν. Τις θέλουμε;» «Πώς μας βλέπουν: Ξένοι ανταποκριτές στην Ελλάδα»
Read more

Λύσεις υπάρχουν, τις θέλουμε ...

Συζήτηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) Επικοινωνία και ...
Read more

Γκιρτζίκης: «Στα αδιέξοδα ...

Μέχρι τις 15 θα πρέπει να βρεθεί ... Άρα λοιπόν θέλουμε να παίζεται το ποδόσφαιρο και ...
Read more

Γκιρτζίκης: «Στα αδιέξοδα ...

Γκιρτζίκης: «Στα αδιέξοδα υπάρχουν λύσεις. Θέλουμε να παίζεται ποδόσφαιρο» Υπέρ της ...
Read more

Δρ. Γ. Κοντογιώργης - Λύσεις ...

Δρ. Γ. Κοντογιώργης - Λύσεις υπάρχουν - 13.3.2013 ... «Λύσεις υπάρχουν. Τις θέλουμε; ...
Read more

( Προτεινόμενες Λύσεις )

Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να μπορούμε και -κυρίως- να θέλουμε να τις δούμε.
Read more

“Στα αδιέξοδα υπάρχουν λύσεις ...

“Στα αδιέξοδα υπάρχουν λύσεις ... Μέχρι τις 15 θα ... Άρα λοιπόν θέλουμε να παίζεται ...
Read more

Pixwords Λύσεις Ελληνικα

Pixwords Λύσεις Ελληνικα,Αυτό που θέλουμε να παρέχουμε λύσεις για τους παίκτες κολλήσει ...
Read more

Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν ...

Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λύσεις ... με ισχύ ώστε να πράξεις τις λύσεις ...
Read more