ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

67 %
33 %
Information about ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Education

Published on March 7, 2014

Author: ninapap

Source: slideshare.net

Description

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ PPT ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Αλέξανδπορ Παπαδιαμάνηηρ Ο κοζμοκαλόγεπορ ηηρ λογοηεχνίαρ μαρ

Λίγα βηνγξαθηθά Ο Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο έγξαςε σξαία κπζηζηνξήκαηα θαη πνιύ σξαία δηεγήκαηα. Τα πεξηζζόηεξα έξγα ηνπ πεξηέρνπλ ηζηνξίεο από ην λεζί ηνπ, ηε Σθηάζν. Έγξαθε ζε κηα πεξίεξγε γιώζζα, θαζαξεύνπζα θαη δεκνηηθή καδί. Εκείο δηαβάζακε: Τα Χξηζηνύγελλα ηνπ ηεκπέιε, Σην Χξηζηό ζην Κάζηξν, Τν άλζνο ηνπ γηαινύ, Γνπηνύ Γνππαηνύ, Σηαρνκαδώρηξα θαη ε δαζθάια κάο είπε ιίγα ιόγηα γηα ηε Φόληζζα. Μαο άξεζε πνιύ πνπ γλσξίζακε απηόλ ηνλ ζπνπδαίν παππνύ ηεο ινγνηερλίαο καο! Θνδσξήο, Κσλζηαληίλνο,Μηξάληα, νο, Δεκήηξεο, Εβειίλα Χξήζη

Μνπ άξεζε πνιύ ην δηήγεκα «ηα Χξηζηνύγελλα ηνπ ηεκπέιε». Μνπ θάλεθε αζηείν πνπ ην κηθξό παηδάθη θώλαμε ζηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Μάζηξν Παύιν «Tελ πγεηά ζνπ, Μαην Πάιν, ηεκειόζθπιν, θαθέ παηέια. Τόλε θάακε ην ιαγό. Να πάιε θη εζύ πέληε, θη άιια πέληε, δέθα». Έξβηο

Σην «Γνπηνύ Γνππαηνύ» κνπ αξέζεη ν Μαλώιεο, έηζη πνπ έρεη ιίγα καιιηά θαη ηα θξύδηα ηνπ είλαη πνιύ ζθνύξα». Νηθόιαο Με εληππσζίαζε ην ζεκείν πνπ ν Μαλώιεο έπηαζε από ηνλ ιαηκό ην θαθό παηδί θαη πήγε λα ην πλίμεη ελώ είρε πξόβιεκα ζην ρέξη ηνπ! Γηώξγνο

Όια ηα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε κνπ αξέζνπλ πνιύ επεηδή αθεγείηαη ηελ ηζηνξία κε σξαίν ηξόπν. Απ’ όια όκσο κ’ άξεζε πεξηζζόηεξν «Ο Χξηζηόο ζην θάζηξν». Άλλα Σην «Χξηζηό ζην θάζηξν» κε εληππσζίαζε ην ζάξξνο θαη ε ηόικε ηνπ παπά, ηεο παπαδηάο θαη ησλ άιισλ λα πάλε ζην θάζηξν γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπγρσξηαλνύο ηνπο, κ’ απηόλ ηνλ θαθό θαηξό. Αιέμαλδξνο

Είδακε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε βαζηζκέλε ζην δηήγεκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, ηε «Σηαρνκαδώρηξα». Μαο εληππσζίαζε πνιύ ην πώο έπαηδαλ ζηε ζθελή νη εζνπνηνί θαη ην ζέκα! Αληώλεο Τξηαληάθπιινο

Η θόνιζζα Η θόληζζα είλαη κηα γξηνύια, βαζαληζκέλε από ηε δσή. Πήγαηλε ινηπόλ ζηα ζπίηηα κε λενγέλλεηα θνξηηζάθηα θαη ρσξίο λα ηελ θαηαιάβεη θαλείο ηα ζθόησλε επεηδή πίζηεπε πσο ήηαλ βάξνο γηα ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζα δνύζαλ θαη θείλα κηα δσή βαζαληζκέλε ζαλ θαη ηε δηθή ηεο. Κάπνηε ηελ αλαθάιπςαλ, ηελ θπλήγεζαλ θαη ε γξηά πξνζπαζώληαο λα θηάζεη ζ’ έλα εθθιεζάθη πήδεμε ζηε ζάιαζζα θαη ε ζάιαζζα ηελ έζηεηιε ζην Θεό. Έηζη πέζαλε ε γξηά Χαδνύια ανάμεζα ζηη θεία και ηην ανθρώπινη δικαιοζύνη… Σνθία, Επηπρία, Εύα, Χαξηηίλε, Παπιίλα, Πέκπ

Η θόληζζα κνπ άξεζε πνιύ παξόιν πνπ ζθόησλε ηα κηθξά, γηαηί ε γξηά Χαδνύια δελ θαηαιάβαηλε όηη έθαλε θάηη θαθό. Πέκπ Ήηαλ σξαία ηζηνξία γηαηί αλ θαη ε γξηά έθαλε θάηη θαθό δελ ήηαλ θαθηά. Χαξηηίλε

Είλαη ππέξνρε ηζηνξία θαη έρεη πνιιά κελύκαηα. Σνθία Μνπ άξεζε πάξα πνιύ θαη μέξσ όηη δελ ήηαλ ζσζηό λα ζθνηώλεη αιιά θάζε ηζηνξία έρεη πάληα θαη θάηη ιππεηεξό. Παπιίλα

Εμαίζην! Μπξάβν Παπαδηακάληε! Εύα Ήηαλ σξαίν κπζηζηόξεκα αλ θαη πνιιέο αζώεο ςπρέο ράζεθαλ από ηε θόληζζα! Επηπρία

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Καλῶς ὁρίσατε στὸν ἀφιερωματικὸ ἱστοχῶρο «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ...
Read more

Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν

Ἑπίσημος ἱστότοπος τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν, ποὺ ἔχει ὡς σκοπὸ ...
Read more

Αλέξ. Παπαδιαμάντης: «Εγώ ασχολούμαι με το ωραίον» - YouTube

ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Duration: 31:41. kon kal 4,664 views. 31:41
Read more

Ἔργα - Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ... Φίλτρο Τίτλου Εμφάνιση # ...
Read more

παπαδιαμαντης - YouTube

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ 1 - Duration: 8:14. GPITRAL1 Λογοτεχνία Literature Greek Audiobooks for free 1,321 ...
Read more

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ - | ΧΩΡΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ...

Πριν από ένα χρόνο (1988) περίπου, ξεκινήσαμε μια πρωτότυπη προσπάθεια για τα ελληνικά ...
Read more

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - tospirto.net

Τι ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ : Ένα Θεατρικό Ντοκιμαντέρ Πού ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256, Άγιος ...
Read more

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.
Read more

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - greece.org

4. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΣ (unofficial) Αλεξανδριανέ μ' αέρα..... Και οι ναύται ...
Read more

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - phys.uoa.gr

Τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σοφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, νὰ ὑμνῶ ...
Read more