เอกสารอ้างอิง ประวัติผู้วิจัย

60 %
40 %
Information about เอกสารอ้างอิง ประวัติผู้วิจัย

Published on March 20, 2014

Author: joyboybaazaa

Source: slideshare.net

๑๗๖ เอกสารอ้างอิง กีรติกานต์ บุญฤทธิ์. ๒๕๕๐. “โลกทัศน์ในรวมบทกวีนิพนธ์ ม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม” . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กุสุมา รักษมณี. ๒๕๓๐. คีตวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : กลุ่มคีตวรรณกรรมภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. __________. ๒๕๓๔. การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการ ตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กุหลาบ มัลลิกะมาส. ๒๕๒๒. วรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง. กาชัย ทองหล่อ. ๒๕๑๕. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น. เจตนา นาควัชระ. ๒๕๒๐. วรรณคดีวิจารณ์และการศึกษาวรรณคดี. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย. __________. ๒๕๓๐. ทางอันไม่รู้จบของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์. กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ. __________. ๒๕๔๒. ทฤษฎีเบื้อต้นแห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ : สยาม. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และดวงมน จิตร์จานงค์. ๒๕๔๑. ทอไหมในสายน้้า ๒๐๐ ปี วรรณคดี วิจารณ์ไทย. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น. ชลธิรา สัตยาวัฒนา. ๒๕๓๐. ผจงร้อยถ้อยเรียง. กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. ๒๕๓๖. คนกับหนังสือ. กรุงเทพฯ : สารคดี. __________. ๒๕๓๙. บทบาทของวรรณกรรมต่อการสร้างและเสพวรรณกรรม. สารคดี ๑๒, ๑๓๔ (เมษายน) : ๑๔๙-๑๕๒. ชาตบุษย์ นฤดม. ๒๕๕๐. “โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมซีไรท์ที่สื่อสะท้อนสภาพการเมืองไทย.” วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ดวงมน จิตร์จานงค์. ๒๕๒๙. หลังม่านวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ. __________. ๒๕๔๑. สุนทรียภาพในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ศยาม. __________. ๒๕๔๔. คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถนนวรรณกรรม. เส้นทางสู่กวีซีไรต์ ‘อังคาร จันทาทิพย์’ (๒๕๕๖, ๑๕ กันยายน). ไทยโพสต์, หน้า ๑๔. ธัญญา สังขพันธานนท์. ๒๕๓๙. วรรณกรรมวิจารณ์. กรุงเทพฯ : นาคร.

๑๗๗ ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. ๒๕๔๖. “วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่ากวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย ศิลปากร. ธเนศ เวศร์ภาดา. ๒๕๓๕. “นักเขียน, วรรณกรรมกับรางวัลซีไรต์” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ๓๙, ๑๙ (ตุลาคม) : ๔๔-๔๕ __________. ๒๕๔๓. ทะเลปัญญา. กรุงเทพฯ : ศยาม. __________. ๒๕๔๖. “ขนบวรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ซีไรต์ไทย” งามค้าหวาน ลานใจถวิล รวมบทความที่ระลึก ในงานเกษียณอายุ ดร.มานิต บุญประเสริฐ อาจารย์เรณู ผลสวัสดิ์ และ ดร.สุนี ธนสารสมบัติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. __________. ๒๕๔๙. หอมโลกวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : ปาเจรา. นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. ๒๕๕๒. ไทบ้านดูดาว. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, หม่อมหลวง. ๒๕๑๔. “หัวเลี้ยวของวรรณคดีไทย” ใน วรรณไวทยากรณ์ (วรรณคดี). กรุงเทพฯ : โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. เบญจพร เนียรนาทสกุล. ๒๕๔๔. “จินตภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธ์ของอุชเชนี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และไพวรินทร์ ขาวงาม”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร. ๒๕๓๙. “ร้อยกรองของเนาวรัต์ พงษ์ไพบูลย์ : วัจนลีลากับความคิดของกวี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ประกาย ปรัชญา. ๒๕๕๐. “บันทึกจากผู้สังเกตการณ์บทกวี” ที่ที่เรายืนอยู่. กรุงเทพฯ : ผจญภัย. ผจญภัยสานักพิมพ์. หัวใจห้องที่ห้า - อังคาร จันทาทิพย์ : รมณีย์ในมหาพหุวิกฤต. ค้นข้อมูลวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖. เข้าถึงได้จาก http://nokreader.blogspot.com/2012/03/blog-post.html เพ็ญพักตร์ สูงสุมาลย์. ๒๕๔๔. “การวิเคราะห์บทร้อยกรองของไพวรินทร์ ขาวงาม.” วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร. ไพลิน รุ้งรัตน์. ๒๕๓๐. ปรากฏการณ์แห่งกวี. กรุงเทพฯ : คมบาง. ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา. ๒๕๔๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๕. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ – ไทย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. __________. ๒๕๔๖. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์. รุ่งเรือง บุญโญรส. ๒๕๔๑. ปรัชญาคืออะไร. เชียงใหม่ : ม.ป.ท.

๑๗๘ รื่นฤทัย สัจจพันธ์. ๒๕๒๓. ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง. __________. ๒๕๔๒. สีสรรพ์วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรส จากัด. __________. ๒๕๔๔. ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น. วิทย์ ศิวะศริยานนท์. ๒๕๓๑. วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. วิภา กงกะนันทน์. ๒๕๒๑. วรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ : แผนกบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. วราภรณ์ บารุงกุล. ๒๕๓๗. ร้อยกรอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ. ศุภรางศ์ อินทรารุณ. ๒๕๔๕. “ภาพพจน์ในชีวิตประจาวัน.” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๙, (พฤศจิกายน-ธันวาคม) : ๘๙-๑๑๒. สายทิพย์ นุกูลกิจ. ๒๕๓๙. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จากัด. สิทธา พินิจภูวดล. ๒๕๑๕. ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. ๒๕๔๑. หวังสร้างศิลป์นฤมิต เพริศแพร้ว การสืบทอดกับการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ใน กวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : โครงการตาราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สุภาพร มากแจ้ง. ๒๕๓๕. กวีนิพนธ์ไทย ๑. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. สุมาลี วีระวงศ์ และคณะ. ๒๕๔๑. กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย : ประสบการณ์จาก วรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส และเยอรมัน. กรุงเทพฯ : ศยาม. เสฐียรโกเศศ. ๒๕๑๖. การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. อังคาร จันทาทิพย์. ๒๕๔๙. หนทางและที่พักพิง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ผจญภัย. __________. ๒๕๕๐. ที่ที่เรายืนอยู่. กรุงเทพฯ : ผจญภัย. __________. ๒๕๕๖. หัวใจห้องที่ห้า. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ผจญภัย. อนุมานราชธน, พระยา. ๒๕๔๖. การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : ศยาม.

๑๗๙ ประวัติผู้วิจัย ชื่อ – สกุล นายวีรวัฒน์ ยกดี วัน เดือน ปีเกิด ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่อยู่ ๗๑ หมู่ที่ ๕ ถนนปัทมานนท์ ตาบลแกใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ ประวัติการศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบัน กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Add a comment

Related presentations

Related pages

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย. ชื่อ – ชื่อสกุล พิมพ์ชื่อ(ไม่ต้องมีคำ ...
Read more

เอกสารอ้างอิง ...

เอกสารอ้างอิง ประวัติผู้วิจัย. Tweet. Information about เอกสารอ้างอิง ...
Read more

การเขียนประวัติ ...

การเขียนเอกสารอ้างอิง; ... การเขียนประวัติผู้วิจัย .
Read more

ณฑ 2554 - หอสมุดสาขา วัง ...

ประวัติผู้วิจัย ...
Read more

คู่มือการเขียนและ ...

ประวัติผู้วิจัย 90 ... เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก ...
Read more

คู่มือการเขียนและ ...

... และรูป 15 ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 16 ... ประวัติผู้วิจัย 90
Read more

ข้อคำถามของนักวิจัย

เอกสารอ้างอิง. ประวัติผู้วิจัยทุกคน (rf09-07)
Read more

000 ส่วนนำ (ปกใน ...

เอกสารอ้างอิง. ประวัติผู้วิจัย (ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ...
Read more

(แบบ วว-1) - Faculty of Management Science ...

บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง . ประวัติผู้วิจัย ...
Read more

เอกสารอ้างอิง - The effect of ...

เอกสารอ้างอิง กระทรวงการต่างประเทศ The centre for our common future และ ...
Read more