Αποτελέσματα τάξης

50 %
50 %
Information about Αποτελέσματα τάξης
Education

Published on March 11, 2014

Author: pitm

Source: slideshare.net

Description

Το φύλλο αποτελεσμάτων κάθε τάξης

Αποτελέςματα τάξησ Τάξη: Σφνολο ερωτηματολογίων Απαντήςεισ Ερώτηςη 2η :Έπαθεσ ποτζ ατφχημα ςτο ςχολείο; Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σφνολο αγοριών που δεν ζπαθε ατφχημα 2 Σφνολο κοριτςιών που δεν ζπαθε ατφχημα 3 Σφνολο παιδιών που δεν ζπαθε ατφχημα 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθε ατφχημα 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθε ατφχημα 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθε ατφχημα Ερώτηςη 3η : Πόςεσ φορζσ; Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα από 1-3 φορζσ 2 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα από 4-7 φορζσ 3 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα πάνω από 7 φορζσ 1 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα από 1-3 φορζσ 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα από 4-7 φορζσ 3 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα πάνω από 7 φορζσ 1 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα από 1-3 φορζσ 2 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα από 4-7 φορζσ 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα πάνω από 7 φορζσ

Ερώτηςη 4η :Πότε το ζπαθεσ; Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτην τάξη 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτην τάξη 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτην τάξη 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτο διάλλειμα 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτο διάλλειμα 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτο διάλλειμα 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα ςτην τάξη και ςτο διάλλειμα 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα ςτην τάξη και ςτο διάλλειμα 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα ςτην τάξη και ςτο διάλλειμα

Ερώτηςη 5η :Ποφ το ζπαθεσ; Αγόρια Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Στην τάξη 2 Στουσ διαδρόμουσ 3 Στισ ςκάλεσ 4 Στην αυλή 5 Στο Γυμναςτήριο 6 Στο Μπάςκετ 7 Στο χώμα 8 Αλλοφ Κορίτςια Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Στην τάξη 2 Στουσ διαδρόμουσ 3 Στισ ςκάλεσ 4 Στην αυλή 5 Στο Γυμναςτήριο 6 Στο Μπάςκετ 7 Στο χώμα 8 Αλλοφ Σύνολο Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Στην τάξη 2 Στουσ διαδρόμουσ 3 Στισ ςκάλεσ 4 Στην αυλή 5 Στο Γυμναςτήριο 6 Στο Μπάςκετ 7 Στο χώμα 8 Αλλοφ

Ερώτηςη 6η : Ποια ήταν η αιτία; Αγόρια Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σπρώξιμο 2 Χτφπημα 3 Τρζξιμο 4 Άλλη Κορίτςια Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σπρώξιμο 2 Χτφπημα 3 Τρζξιμο 4 Άλλη Σύνολο Α/Α Επιλογή Σύνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σπρώξιμο 2 Χτφπημα 3 Τρζξιμο 4 Άλλη

Add a comment

Related presentations

Related pages

Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2014

Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2014 Αποτελέσματα ΣΤ΄ τάξης 2013-2014. Αποτελέσματα Ε΄ τάξης 2013-2014.
Read more

Γρήγορα αποτελέσματα με το ...

Γρήγορα αποτελέσματα με το Σημειωματάριο τάξης του OneNote: Αναλυτικές οδηγίες για τους ...
Read more

Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2015

Αποτελέσματα ΣΤ΄ τάξης 2014-2015 . Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ...
Read more

Γρήγορα αποτελέσματα με το ...

Γρήγορα αποτελέσματα με το Σημειωματάριο τάξης του Skype μυστηρίου: Αναλυτικές ...
Read more

Αποτελέσματα Κλήρωσης Α και Γ ...

Αποτελέσματα Κλήρωσης Α και ... για την κάλυψη των κενών της Α τάξης είναι ...
Read more

Αποτελέσματα - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ...

Αποτελέσματα Δελτίο τύπου για τα αποτελέσματα της Στ΄ τάξης (Σεπτέμβριος 2015) ...
Read more

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας ...

Αποτελέσματα Β΄Τάξης; Αποτελέσματα ...
Read more

Αποτελέσματα - Ένωση Κυπρίων ...

Αποτελέσματα Ολυμπιάδων Δημοτικού ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014-2015. Α/ ... Γ' Τάξης. 2.
Read more

You are welcome @ M i c r o - K o s m o s

Θέματα / Απαντήσεις Ε' τάξης 2014 (β' ...
Read more

Η διαχείριση της τάξης (ΙΙΙ)

Και στο θέμα της διαχείρισης της τάξης, ... μπορεί να έχει απίστευτα αποτελέσματα. ...
Read more