Εργασία για το κάπνισμα της Στραχίνη Μαρίας

47 %
53 %
Information about Εργασία για το κάπνισμα της Στραχίνη Μαρίας
Education

Published on March 9, 2014

Author: vmantza

Source: slideshare.net

Εξγαζία ηεο καζήηξηαο Σηξαρίλε Μαξίαο Τάμε Α΄ Επαι Σηδ/θάζηξνπ

Τν ηζηγάξν απνηειείηαη από κηθξά θνκκάηηα επεμεξγαζκέλνπ θαπλνύ πνπ είλαη ηπιηγκέλα ζε ραξηί. Έρεη θπιηλδξηθό ζρήκα θαη κπνξεί λα έρεη ζην έλα ηνπ άθξν επηζηόκην κε θίιηξν. Τν κήθνο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 120 ρηιηνζηά θαη ε δηάκεηξόο ηνπ ηα 10 ρηιηνζηά. Τν ηζηγάξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θάπληζκα. Γηα απηόλ ην ζθνπό ην έλα ηνπ (άθηιηξν) άθξν αλαθιέγεηαη θαζώο ην άιιν ηνπνζεηείηαη ζην ζηόκα ηνπ θαπληζηή, από όπνπ εηζπλέεηαη πεξηζηαζηαθά ν θαπλόο πνπ παξάγεηαη. 2

Λόγοι πος ωθούν να ξεκινήζει κάποιορ ηο κάπνιζμα Οη πεξηζζόηεξνη πνπ μεθηλνύλ ην θάπληζκα είλαη ζε λεαξή ειηθία, όπνπ δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε ζπλήζεηα απηή ζηελ πγεία ηνπο. Γεληθώο, ην ζάξξνο θαη ε ηόικε ζηε λεαξή ειηθία νδεγνύλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ κπνξεί λα απνβνύλ αξλεηηθέο γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ. 3

Επιπηώζειρ ηος καπνίζμαηορ Όζν θη αλ ζεσξεζεί όηη έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα από ηαηξηθήο πιεπξάο, δελ είλαη δπλαηόλ ζε κηα αλαθνξά γηα ην θάπληζκα, λα κε ζπκπεξηιεθζνύλ νη επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία όισλ. Καη απηώλ πνπ θαπλίδνπλ θαη απηώλ πνπ δελ θαπλίδνπλ αιιά δνπλ δίπια ζε θαπληζηέο. 4

Κάπνιζμα και εθηβεία       Σηελ Ειιάδα ην θάπληζκα κεηαμύ ησλ εθήβσλ είλαη ζπρλόηεξν από πνηέ, αλ θαη ππάξρεη πιένλ ε επαξθήο γλώζε όηη νδεγεί ζε θαξθίλν, θαξδηνπάζεηεο, πλεπκνλνπάζεηεο θαη αγγεηαθά επεηζόδηα. Δπζηπρώο ζήκεξα εκθαλίδεηαη ε ηάζε λα παξακέλεη ζηαζεξή ε αλαινγία ησλ εθήβσλ αγνξηώλ λέσλ θαπληζηώλ θαη λα απμάλεη ε αλαινγία ησλ θνξηηζηώλ πνπ πξσηνθαπλίδνπλ. Γηαηί όκσο ζπκβαίλεη απηό; Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα θαπλίδνπλ ζπλήζσο γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: Γηα λα κηκεζνύλ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Γηα λα απνδείμνπλ όηη κεγάισζαλ. Γηα λα θάλνπλ ό,ηη θαη νη θίινη ηνπο θαη λα κελ αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη ζηηο παξέεο ηνπο. Γηαηί πέθηνπλ ζύκαηα θαινζηεκέλσλ δηαθεκίζεσλ. Γηαηί δελ ππάξρεη επαξθήο ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο. 5

Το κάπνιζμα ζηην Ελλάδα Τν θάπληζκα θαη ν Ειιελαο είλαη δύν έλλνηεο ηόζν δεκέλεο πνπ ώξεο-ώξεο καο θάλνπλ λα πηζηεύνπκε όηη δελ κπνξεί ε κία ρσξίο ηελ άιιε. Γη’ απηό είκαζηε νη πξώηνη θαπληζηέο ζηελ Επξώπε κε ηελ Πνισλία λα καο αθνινπζεί από καθξηά ζηε δεύηεξε ζέζε. Τν πώο θηάζακε κέρξη ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο από ηελ 1ε Ινπιίνπ είλαη κηα πνξεία ηόζν κεγάιε πνπ ζέιεη παξαπάλσ από κία ξνπθεμηά γηα λα ηειεηώζεη. 6

Παθηηικό κάπνιζμα Η έθζεζε ζηνλ θαπλό ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νθείιεηαη ζην θάπληζκα - πνπ νλνκάδεηαη επίζεο «παζεηηθό θάπληζκα» - εμαθνινπζεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή αηηία αύμεζεο ηεο λνζεξόηεηαο θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο, θαη λα επηβαξύλεη κε ζεκαληηθέο δαπάλεο ηελ θνηλσλία σο ζύλνιν. Η έθζεζε ζηνλ θαπλό ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νθείιεηαη ζην θάπληζκα είλαη έλα πνιπζύλζεην κίγκα ρηιηάδσλ ζπζηαηηθώλ πνπ εθιύνληαη ζηνλ αέξα, θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζαλ κηα νιόηεηα. Παξόια απηά, ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά όπσο ε ληθνηίλε θαη δηάθνξα εηζπλεόκελα ζσκαηίδηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε έθζεζε ζηνλ πεξηβαιινληηθό απηό θίλδπλν. 7

Γιαηί να κόψοςμε ηο κάπνιζμα Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο απνηειεί ποπεία ζοθίαρ θαη ζύλεζεο γηα δεθάδεο ιόγνπο θαη όρη κόλν γηα ηελ απνηξνπή εκθάληζεο θαξθίλνπ. Είλαη ίζσο ε κόλε εηζήγεζε ζηελ νπνία ζα ζπκθσλνύζαλ όινη νη γηαηξνί αλά ηελ πθήιην. Γηα έλαλ θαπληζηή, ε δηαθνπή ηεο ανθπωποκηόνος απηήο ζπλήζεηαο απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν βήκα γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηόηεηαο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ, θαζώο θαη γηα ηελ επιμήκςνζη ηεο δσήο ηνπ. 8

Πωρ να κόψοςμε ηο κάπνιζμα     Οξίζηε κηα ζύληνκε εκεξνκελία γηα λα μεθηλήζεηε. Αιιάμηε ην πεξηβάιινλ. Απαιιαγείηε από όια ηα ηζηγάξα, ηα ηαζάθηα θαη ηνπο αλαπηήξεο ζην ζπίηη, ζην απηνθίλεην θαη ζην ρώξν εξγαζίαο. Μελ επηηξέπεηε ζε άιινπο λα θαπλίδνπλ ζην ζπίηη. Κάλεηε κηα αλαζθόπεζε ζηηο ηπρόλ παιαηόηεξεο πξνζπάζεηέο ζαο. Σθεθζείηε ηη πήγε ζσζηά θαη ηη ιάζνο. Μόιηο ηα θαηαθέξεηε θαη ην θόςεηε, κελ θαπλίζεηε μαλά - νύηε κηα ξνπθεμηά! 9

Add a comment

Related presentations

Related pages

Εργασία για το κάπνισμα της Στραχίνη Μαρίας - Education

Εργασία για το κάπνισμα της Στραχίνη Μαρίας; ... για το κάπνισμα της Στραχίνη ...
Read more

Εργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - Μαρίας ...

1. Εργασία της μαθήτριας: Ινασίδου Άννας-Μαρίας Α’ Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Σχολικό ...
Read more

εργασία για το κάπνισμα - Education

εργασία για το κάπνισμα. by frosobal. on Jul 12, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 450. views. Comments ...
Read more

Εργασία για το κάπνισμα της Ρίμπα Μαρίας - Education

Εργασία της Ρίμπα Μαρίας Τμήμα Αο ΕΠΑΛ ... Share Εργασία για το κάπνισμα της ...
Read more

εργασία για το κάπνισμα - Education

Download εργασία για το κάπνισμα. Transcript. X. Recommended ...
Read more

εισαγωγη στην θεματικη ο μυθοσ της ευρωπης - εργασία για ...

... εργασία για το ... εισαγωγη στην θεματικη ο μυθοσ της ευρωπης - εργασία για το ...
Read more

Εργασία για το κάπνισμα της Αλεξίου Αρχοντούλας - Education

×Close Share Εργασία για το κάπνισμα της Αλεξίου Αρχοντούλας. Embed ...
Read more

Εργασία για το Γυαλί (2015) - Education

Download Εργασία για το Γυαλί (2015) ...
Read more