Οι Ήπειροι - Αφρική

43 %
57 %
Information about Οι Ήπειροι - Αφρική
Education

Published on February 21, 2014

Author: DeLaSalleThes

Source: slideshare.net

Description

"Οι Ήπειροι"
ΣΤ’ τάξη 2013-14
----------------------------------------------------------
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο "Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ"

΢Σ'1 ΑΦΡΙΚΗ Οπξαλία ΢νθία Νηθνιέηα Θενδψξα Καηεξίλα Τπεχζπλε δαζθάια :Φσηηάδνπ Βίθπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ                   ΓΔΝΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢ ΟΗ ΦΤΛΔ΢ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢ ΣΗ ΠΑΡΑΓΔΗ ΥΛΩΡΗΓΑ ΠΑΝΗΓΑ ΔΚΠΛΖΚΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΟ ΚΛΗΜΑ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢ ΑΠΟ ΠΟΤ ΒΡΔΥΔΣΑΗ ΣΟ ΝΟΜΗ΢ΜΑ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢ ΣΟ ΜΟΤΝΣΗΑΛ Ζ ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΚΑΗΡΟΤ ΟΗ ΠΤΡΑΜΗΓΔ΢ ΣΗ΢ ΑΗΓΤΠΣΟΤ Ζ ΢ΦΗΓΓΑ ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ- ΓΗΟΥΑΝΔ΢ΜΠΟΤΡΓΚ ΝΔΛ΢ΟΝ ΜΑΝΣΔΛΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢ ΠΖΓΔ΢

ΓΔΝΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ Ζ Αθξηθή είλαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο ήπεηξνο ηνπ πιαλήηε, κεηά ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή. Έρεη έθηαζε 31.000.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηελ ηξνπηθή δψλε. Δίλαη ε ήπεηξνο ησλ κεγάισλ εξήκσλ, ησλ ηξνπηθψλ ρσξψλ θαη ηεο καχξεο θπιήο . Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο είλαη ε πξψηε ήπεηξνο πνπ θαηνηθήζεθε απφ ηνλ άλζξσπν. Ο πιεζπζκφο ηεο δηπιαζηάζηεθε ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα θαη έρεη θηάζεη ζήκεξα ηα 555 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Απνηειείηαη απφ 1000 πεξίπνπ εζληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή γιψζζα, ζξεζθεία, δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα θαη δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ. Σν 80% πεξίπνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο αλήθνπλ ζηε καχξε θπιή.

ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢   ΢ήκεξα ε Αθξηθή απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 55 θξάηε, πνιιά απφ ηα νπνία απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σα θξάηε θπξίσο ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο είλαη αξαηνθαηνηθεκέλα εμαηηίαο ησλ δχζθνισλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ εθεί.

ΚΡΑΣΖ (1) Βφξεηα Αθξηθή Αίγππηνο Αιγεξία Ληβχε ΢νπδάλ Μαξφθν Σπλεζία Γπηηθή Αθξηθή Αθηή Διεθαληνζηνχ Γθάκπηα Γθάλα Γνπηλέα Γνπηλέα-Μπηζζάνπ Ληβεξία Μάιη Μαπξηηαλία Μπελίλ Νίγεξαο Πξάζηλν -Αθξσηήξη ΢ελεγάιε ΢ηέξα-Λεφλε Σφλγθα Μπνπξθίλα- Φάζν

ΚΡΑΣΖ (2) Κεληξηθή Αθξηθή Άγηνο Θσκάο θαη Πξίγθηπαο Αγθφια Γθακπφλ Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ Ηζεκεξηλή Γνπηλέα Κακεξνχλ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ Σζαλη Νφηηα Αθξηθή Λεζφην Μπνηζνπάλα Νακίκπηα Νφηηα Αθξηθή ΢νπαδηιάλδε

ΚΡΑΣΖ (3) Αλαηνιηθή Αθξηθή Αηζηνπία Δξπζξαία Εάκπηα Εηκπάκπνπε Κέλπα Κνκφξεο Μαδαγαζθάξε Μαιάνπη Μαπξίθηνο Μνδακβίθε Μπνπξνχληη Ρνπάληα ΢ευρέιιεο ΢νκαιία Σαλδαλία Σζηκπνχληη

ΟΗ ΦYΛΔ΢ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢   Βουζμάνοι νλνκάδνληαη ζπκβαηηθά έλαο ηδηαίηεξνο αθξηθαληθφο ιαφο. Ζ ιέμε Βνπζκάλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ νιιαλδηθή bosjesman (= άλζξσπνο ησλ ζάκλσλ), ελψ νη ίδηνη απηναπνθαινχληαη Σαν. Οη Καβύλοι είλαη θπιή λνκάδσλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καβπιίαο. Ο πιεζπζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζηα πεξίπνπ 4 εθαηνκκχξηα, απφ ηνπο νπνίνπο νη κηζνί ζρεδφλ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζηε Γαιιία.

ΣΗ ΠΑΡΑΓΔΗ (1) Αιθιοπία – Αβηζζυνία (Αθρική) Ζ Αηζηνπία είλαη ε παηξίδα ηνπ θαθέ θαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξαγσγφο απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Ο θαθέο ηεο Αηζηνπίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ επράξηζην άξσκα θαη ρακειφ πεξηερφκελν θαθεΐλεο. Κένυα (Αθρική) Ο θαθέο είδνο Arabica επδνθηκεί ζε κεγάια πςφκεηξα θαη είλαη απφ ηνπο πιένλ πνηνηηθνχο θαθέδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ παξαγσγή θαθέ ζηελ Κέλπα παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηνλ ηνπηθφ ΢χιινγν παξαγσγψλ.

ΣΗ ΠΑΡΑΓΔΗ (2)  ΢ηελ Αθξηθή ππάξρεη έλαο ηεξάζηηνο νξπθηφο πινχηνο απφ θνηηάζκαηα πνιχηηκσλ κεηάιισλ (ρξπζνχ , αξγχξνπ θαη δηακαληηψλ),νξπθηψλ θαπζίκσλ(πεηξειαίνπ, άλζξαθα , θπζηθνχ αεξίνπ), θαζψο θαη άιισλ κεηαιιεπκάησλ(ραιθνχ , ζηδήξνπ, νπξαλίνπ θ.ά.).

ΥΛΩΡΗΓΑ αθαθία ρνπξκαδηά πξσηέα αδαλζνλία ξεηζηλνιαδηά

ΠΑΝΗΓΑ γθλνπ νθαπί θέλεθ ιπθάσλ θνπληνχ καξακπνχ

ΣΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΩΓΖ ΕΩΑ  ΢ηε ΢αράξα θαη ζηα ηξνπηθά δάζε δνπλ πνιιά επηθίλδπλα θαη δειεηεξηψδε δψα. ζθνξπηφο θφκπξα Γειεηεξηψδεο βάηξαρνο

ΔΚΠΛΖΚΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ Ζ ηεξάζηηα Έξεκνο ΢αράξα είλαη ε κεγαιχηεξε έξεκνο ζηνλ θφζκν. Ο πνηακφο Νείινο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε κήθνο πνηακφο ηεο Γεο θαη έλα απφ ηα Δπηά Φπζηθά Θαχκαηα ηνπ Κφζκνπ. Σν κεγαιχηεξν δηακάληη ζηνλ θφζκν βξέζεθε ζηε Νφηηα Αθξηθή. Ο θξνθφδεηινο ηνπ Νείινπ είλαη ην κεγαιχηεξν εξπεηφ πνπ δεη ζήκεξα. Ο κεγαιχηεξνο βάηξαρνο ζηνλ θφζκν βξίζθεηαη ζην Κακεξνχλ. Ολνκάδεηαη βάηξαρνο Γνιηάζ θαη έρεη ην κέγεζνο θαηνηθίδηαο γάηαο!

ΣΟ ΚΛΗΜΑ Ζ Αθξηθή βξίζθεηαη θνληά ζηνλ Ηζεκεξηλφ γη 'απηφ θαη ην θιίκα ηεο είλαη ηξνπηθφ. Ζ ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 20ν έσο 30νC θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  ΢ηα ηξνπηθά δάζε ζπλαληάκε δέληξα πιαηχθπιια , επίθπηα θπηά ( πξνζθνιιψληαη ζηα θιαδηά θαη ζηνπο θνξκνχο ησλ δέληξσλ) , θαζψο επίζεο ζάκλνπο θαη πφεο . 

ΑΠΟ ΠΟΤ ΒΡΔΥΔΣΑΗ Ζ ήπεηξνο πεξηβάιιεηαη απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα ζηα βφξεηα, ηε Γηψξπγα ηνπ ΢νπέδ θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα ζηα βνξεηναλαηνιηθά, ηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ ζηα λνηηναλαηνιηθά θαη ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ ζηα δπηηθά. ΢χκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε, ε Αθξηθή ήηαλ ε πξψηε πεξηνρή ζηελ νπνία έδεζε ν άλζξσπνο.

ΣΟ ΝΟΜΗ΢ΜΑ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢ Ζ θάζε ρψξα ηεο Αθξηθήο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ λφκηζκα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.  Αίγππηνο Λίξα Αηγχπηνπ  Αηζηνπία Μπηξ  Κέλπα ΢ειίλη Κέλπαο  Μαδαγαζθάξε Αξηάξη  Νφηηα Αθξηθή Ραλη 

ΣΟ ΜΟΤΝΣΗΑΛ  Σν Παγκόζμιο Κύπελλο Ποδοζθαίρου ηου 2010 ήηαλ ην 19ν Παγθφζκην Κχπειιν θαη δηνξγαλψζεθε ζηε Νφηηα Αθξηθή. Ζ δηάξθεηα ηνπ ήηαλ έλαο κήλαο, απφ ηηο 11 Ηνπλίνπ έσο ηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 2010. Απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κηα ρψξα ηεο Αθξηθαληθήο Οκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ δηνξγάλσζε Παγθφζκην Κχπειιν.

Ζ ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΚΑΗΡΟΤ ΢ΣΖΝ ΑΗΓΤΠΣΟ  Σν Κάηξν έρεη γίλεη ε πην ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε ηεο Αθξηθήο, ζπγθνηλσληαθφο θφκβνο θαη ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θέληξν κε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αεξνιηκέλεο. Έρεη σξαία κλεκεία πνπ δηαηεξήζεθαλ ζρεδφλ αλέπαθα απφ ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ.

ΟΗ ΠΤΡΑΜΗΓΔ΢ ΣΖ΢ ΑΗΓΤΠΣΟΤ Οη ππξακίδεο ηεο Γθίδαο είλαη ην αξραηφηεξν ζσδφκελν κλεκείν απφ ηα επηά ζαχκαηα ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη είλαη νη πην δηάζεκεο ππξακίδεο ηνπ θφζκνπ. Βξίζθνληαη ζηελ Αίγππην(Βφξεηα Αθξηθή). Ζ θαηαζθεπή ρξνλνινγείηαη ζην 2580 π.Υ. θαη βξίζθεηαη ζηε Νεθξφπνιε ηεο Γθίδαο. Σν ζχκπιεγκα πηζαλνινγείηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ Φαξαψ θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ ηέηαξηε δπλαζηεία ησλ Αηγππηίσλ. Ζ κεγαιχηεξε θαη πην δηάζεκε είλαη ε ππξακίδα ηνπ Υένπα (ή Χούφου) ελψ νη άιιεο δχν είλαη κηθξφηεξεο θαη βξίζθνληαη θάπνηα κέηξα καθξχηεξα απφ ηελ ππξακίδα ηνπ Υένπα.

Ζ ΢ΦΗΓΓΑ Ζ Μεγάιε ΢θίγγα ηεο Γθίδα, ζπρλά αλαθεξφκαζηε ζε απηή απιά σο ε ΢θίγγα, είλαη έλα άγαικα ην νπνίν απεηθνλίδεη κηα ζθίγγα (κπζνινγηθφ πιάζκα κε ζψκα ιηνληαξηνχ θαη θεθάιη αλζξψπνπ) ζε θαζηζκέλε ζηάζε. Σν άγαικα απηφ βξίζθεηαη ζην νξνπέδην ηεο Γθίδα ζηελ Αίγππην θαη κέζα ζηε δηάζεκε Νεθξφπνιή ηεο. Με κήθνο 74 κέηξα, πιάηνο 6 θαη χςνο 20 κέηξα, απνηειεί ην κεγαιχηεξν κνλνιηζηθφ άγαικα ζηνλ θφζκν.

Πξηλ Σψξα

ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ ΓΗΟΥΑΝΔ΢ΜΠΟΤΡΓΚ   Σν Γιοχάνεζμπουργκ είλαη ε κεγαιχηεξε θαη πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε ζηε Νφηηα Αθξηθή. Ζ πφιε είλαη κηα απφ ηηο 40 κεγαιχηεξεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ζηνλ θφζκν. . Σν Γηνράλεζκπνπξγθ είλαη ην θέληξν ηνπ εκπνξίνπ ρξπζνχ θαη δηακαληηψλ. ΢χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ ηξία εθαηνκκχξηα. ΢εκαληηθφο αξηζκφο Διιήλσλ ππάξρεη ζηελ πφιε απφ ην 1895.

ΝΔΛ΢ΟΝ ΜΑΝΣΔΛΑ    Ο Νέλζον Μανηέλα (Nelson Rolihlahla Mandela) υπήπξε αγσληζηήο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα πνιηηηθφο θαη ν πξψηνο έγρξσκνο πξφεδξνο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο (19941999). Γηα 20 ρξφληα ηέζεθε επηθεθαιήο ζηε κεγάιε εθζηξαηεία θαηά ηεο ξαηζηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Φπιαθίζηεθε γηα 27 ρξφληα απφ ην θαζεζηψο ησλ ιεπθψλ θαη απνθπιαθίζηεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1990 .Ζ απειεπζέξσζή ηνπ ην 1990 ζεκάδεςε ηελ απαξρή ζεκειηαθψλ αιιαγψλ ζην Ννηηναθξηθαληθφ θξάηνο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηψζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαζεζηψηνο. Σν 1993 ηνπ απνλεκήζεθε Νφκπει Δηξήλεο πνπ ην κνηξάζηεθε κε ηνλ ηφηε πξφεδξν Φξεληεξίθ Νηε Κιεξθ. Σν 1994 έγηλε ν πξψηνο πξφεδξνο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ζε εθινγέο πνπ επηηξάπεθε λα ςεθίζνπλ ιεπθνί θαη καχξνη.

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢  Σα παηδηά απηά δνπλ ζηε θηψρεηα θαη ζηεξνχληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε επηβίσζε, ζε πγεία θαη δηαηξνθή, ζε εθπαίδεπζε, ζε ζπκκεηνρή θαη ζε πξνζηαζία απφ θαθνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαθξίζεηο. Δθαηνκκχξηα παηδηά ζηεξνχληαη ζε ζνβαξφ βαζκφ ηξνθή, λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο, ζηέγε, εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε.

ΠΖΓΔ΢ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE% http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/afriki/wwwroot/mysite7/Genika_stoix ia.htm http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%BF http://el.wikipedia.org/wiki/% http://www.mehmetefendi.bg/gr/article/22-8/main-coffe-producincountries.html http://www.seferiadisgold.gr/%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A- Απηέο είλαη νη ζ πεγέο καο! Βηβιίν Γεσγξαθίαο ΢Σ ‘ Γεκνηηθνχ «Μαζαίλσ γηα ηε γε» .

ΔΤΥΑΡΗ΢ΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΟΥΖ ΢Α΢ !

Add a comment

Related presentations

Related pages

Αφρική - Βικιπαίδεια

Μορφολογία. Κάποτε, πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, και οι τρεις αυτές ήπειροι ...
Read more

Ήπειροι - Βικιπαίδεια

Οι ήπειροι δεν είχαν πάντα τη μορφή που έχουν σήμερα στον πλανήτη μας. ... Αφρική ...
Read more

Οι Ήπειροι by George F on Prezi

Οι Ήπειροι by George F on 11 April 2015 Tweet. Comments (0) Please log in to add your comment ... Αφρική Οι Ήπειροι
Read more

i-pinakas - Δ. ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ

Οι ήπειροι. Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για: την Ευρώπη; την Ασία; την Αφρική;
Read more

Η Αφρική - esxoleio

Η Αφρική θεωρείται η πατρίδα του σύγχρονου ανθρώπου. Οι πρώτοι άνθρωποι έζησαν στην ...
Read more

Ήπειροι, ωκεανοί και θάλασσες ...

Κατά σειρά μεγέθους, οι ήπειροι, είναι οι εξής πέντε: ... (Βόρεια και Νότια), Αφρική, ...
Read more

Οι ήπειροι - Δασκαλέματα - Αρχική

Οι ήπειροι Γεωγραφία Στ τάξης, Διαμαντής Χαράλαμπος, ... την Αφρική; τη Βόρεια ...
Read more

Γεωγραφία ΣΤ τάξης - 8ο ...

Ενότητα Δ. Οι ήπειροι: Αφρική. Κεφάλαιο 37ο: Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της ...
Read more

ΠΟΔήΛΑΤΟ: Ήπειροι και ωκεανοί

Οι ήπειροι είναι ... είναι λίγο μεγαλύτερος από την Αμερική και την Αφρική.
Read more