αγάπη.

50 %
50 %
Information about αγάπη.
Education

Published on April 6, 2014

Author: mariapara4

Source: slideshare.net

Αγάπη Η λέξη αγάπη μπορεί να αναφέρεται σε μία πληθώρα διαφορετικών συναισθημάτων, καταστάσεων και συμπεριφορών. Τα συναισθήματα αυτά μπορούν να ποικίλουν από την επιθυμία για ρομαντική αγάπη (έρωτας), την πλατωνική αγάπη που ορίζει τη φιλία, την οικογενειακή αγάπη μεταξύ ατόμων με συγγενικούς δεσμούς έως και τη θρησκευτική αγάπη και αφοσίωση.

Αγάπη ως έμπνευση τέχνης • Η αγάπθ, ςτισ διάφορεσ μορφζσ τθσ, αποτελεί κίνθτρο ςφναψθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων, και λόγω τθσ μεγάλθσ ψυχολογικισ ςθμαςίασ τθσ, είναι ζνα από τα πιο ςυχνά κζματα ζμπνευςθσ ςτισ τζχνεσ. Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. Στη φιλοσοφία, η αγάπη είναι μια αρετή που εκπροσωπεί την ανθρώπινη ευγένεια, συμπόνια και στοργή. και προσωπικής αφοσίωσης.

Η αγάπη στην ποίηση… • Η αγάπε όπωο θαίλεηαη δελ άξγεζε λα γίλεη θνκκάηη έκπλεπζεο γηα πνιινύο, αμηνζαύκαζηνπο πνηεηέο πνπ ζα πκλήζνπλ ηελ αγάπε κέζα από ηα πνηήκαηα ηνπο. Μερικοί από τουσ ποιθτζσ και τισ ποιιτριεσ που εξφμνθςαν τθν αγάπθ ιταν: 1. Κ. Γ. ΚΑΡΙΩΣΑΚΗ΢ με πολλά ποιιματα του όπωσ  • Νοσταλγία  (απόσπασμα) Τα μάτια που κρεμούν — ήλιοι χλωμοί – το φως στο χιόνι της καρδιά και λιώνει, οι αγάπες που σαλεύουν πεθαμένες οι πρώτοι ξανά που άναψαν καημοί…

• 2. Μαρία Πολυδοφρθ με χαρακτθριςτικό ποίθμα τθσ το ‘’Γιατί μ’ αγάπθςεσ’’ (απόςπαςμα)  Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες στα περασμένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα και σε βροχή, σε χιόνια, δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες.

• 3. Γιϊργοσ ΢εφζρθσ με ζνα πανζμορφο ποίθμα του , το λεγόμενο ‘’Ερωτικόσ λόγοσ’’ (απόςπαςμα)  Μεο ζηνλ θαζξέθηε ε αγάπε καο, πώο πάεη θαη ιηγνζηεύεη Μέζα ζηνλ ύπλν ηα όλεηξα, ζθνιεηό ηεο ιεζκνληάο Μέζα ζηα βάζε ηνπ θαηξνύ, πώο ε θαξδηά ζηελεύεη Καη ράλεηαη ζην ιίθληζκα κηαο μέλεο αγθαιηάο…

4. Οδυςςζασ Ελφτθσ. Αγαπθμζνοσ ποιθτισ που δεν κα μποροφςε να λείπει από τουσ ποιθτζσ που εξφψωςαν τον ρομαντιςμό και τθν αγάπθ. Ένα από τα ωραιότερα ποιιματα του για τθν αγάπθ είναι το λεγόμενο ‘’Του Αιγαίου‘’ (απόςπαςμα)  Ο ζρωτασ Σο αρχιπζλαγοσ Κι θ πρϊρα των αφρϊν του Κι οι γλάροι των ονείρων του ΢το πιο ψθλό κατάρτι του ο ναφτθσ ανεμίηει Ένα τραγοφδι Ο ζρωτασ Σο τραγοφδι του Κι οι ορίηοντεσ του ταξιδιοφ του Κι θ θχϊ τθσ νοςταλγίασ του ΢τον πιο βρεμζνο βράχο τθσ Η αρραβωνιαςτικιά προςμζνει Ένα καράβι Ο ζρωτασ

• 5. Γιάννθσ Ρίτςοσ. αν και τα ποιιματα του ςυνικωσ αφοροφςαν αντιπολεμικό περιεχόμενο, ο Γιάννθσ Ρίτςοσ φαίνεται να εμπνζεται και εκείνοσ με τθν ςειρά του από τθν αγάπθ. (ποίθμα) "Ελάχιςτο Χρονικό του Έρωτα« Βηάδνληαλ πνιύ λα θηιεζνύλ. Μπήθαλ ζην ζπίηη. Κιείδωζαλ. Τηο δπν θαξέθιεο ηηο άθεζαλ ζηνλ θήπν. Όζν έιεηπαλ ηα πνπιηά νηθεηνπνηήζεθαλ ηηο θαξέθιεο ηνπο, ηηο έθαλαλ ζθάιεο γηα ηα δωκάηηά ηνπο. Όηαλ βξάδηαζε, όια ηα θαηάπηαλε ηα θύιια, ρηππώληαο εδνληθά ηηο γιώζζεο ηνπο. Οη δπν θαξέθιεο πεξίκελαλ αθόκε ζα δπν κηθξά ηθξηώκαηα ζην ρείινο κηαο πξάζηλεο κνλαμηάο κπξνζηά ζην θεγγάξη.

Αγάπε θαη ινγνηερλία • Έλα από ηα βαζηθόηεξα ινγνηερληθά έξγα πνπ εμπςώλνπλ ηελ αγάπε θαη εθδειώλνπλ ηα αλζξώπηλα όξηα γηα απηήλ, είλαη ο Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτοσ είναι μία ζμμετρθ μυκιςτορία που ςυντζκθκε από τον Βιτςζντηο Κορνάρο ςτθν Κριτθ τον 17ο αιώνα. Κεντρικό κζμα του είναι ο ζρωτασ ανάμεςα ςε δφο νζουσ, τον Ερωτόκριτο (που ςτο ζργο αναφζρεται μόνο ωσ Ρωτόκριτοσ ι Ρώκριτοσ) και τθν Αρετοφςα. Γφρω από αυτό όμωσ περιςτρζφονται και άλλα κζματα όπωσ θ τιμι, θ φιλία, θ γενναιότθτα και το κουράγιο.

Αγάπε θαη δωγξαθηθή Πίνακεσ από διάφορουσ διάςθμουσ ηωγράφουσ δθμιουργικθκαν, ζχοντασ ωσ ςκοπό τθν αποτφπωςθ τθσ αγάπθσ. Μερικοί πίνακεσ είναι….

Μεηξηθή αγάπε

Εξσηόθηηηνο θαη Αξεηνύζα

Αντιγόνθ και νεκρόσ αδελφόσ

Αδελφικι αγάπθ

Παπποφσ-Εγγόνι

Η Αγάπη στη μουσική (ξένα) ΢τθν μουςικι θ αγάπθ ζχει παίξει ςθμαντικό ρόλο αφοφ ζχει αποτελζςει υλικό ζμπνευςθσ για πολλοφσ καλλιτζχνεσ. Ανάλογα το είδοσ και τθν εποχι που γράφεται κάποιο κομμάτι, αναφζρει τισ ςυνκικεσ αγάπθσ, τισ δυςκολίεσ τθσ και ακόμα και το ποςό μπορεί να πλθγϊςει μια αγάπθ. Άλλα κομμάτια, φαίνεται να προςπακοφν να περιγράψουν ςυναιςκιματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Μερικά ξζνα κομμάτια που κατά τθν γνϊμθ μου εξυψϊνουν τθν αγάπθ είναι τα εξισ.

Scarborough Fair Είναι μια παραδοσιακή, Κέλτικη μπαλάντα της Μεγάλης Βρετανίας για το Yorkshire στην πόλη Σκάρμπορο. . Τν ηξαγνύδη πεξηθιείεη έλα γιπθό, λνζηαιγηθό κπζηήξην. Ο θαιιηηέρλεο θαιεί ηνλ αθξναηή ηνπ λα δεηήζεη από ηελ πξώελ αγαπεκέλε ηνπ λα θάλεη κηα ζεηξά από αδύλαηα πξάγκαηα, όπσο λα ηνπ θηηάμεη έλα πνπθάκηζν ρσξίο ξαθέο θαη κεηά λα ην πιύλεη ζε έλα ζηεγλό πεγάδη γηα λα ηελ δερηεί πίζσ. Ελ ζπλερεία απνθξίλεηαη θαη ε γπλαίθα, ππνζρόκελε πσο ζα ηα θάλεη όια όζα ηεο δήηεζε, αλ πξώηα απηόο ηεο θάλεη κηα άιιε ζεηξά από εμίζνπ δύζθνια πξάγκαηα. Τν ηξαγνύδη απερεί εθείλε ηελ ξνκαληηθή επνρή ησλ ηππνηώλ, αιιά είλαη επίζεο πηζαλό λα αλαθέξεηαη ζπκβνιηθά (απηή ε εκκνλή ζην αδύλαην), θαη ζηελ Παλνύθια. Τν ξεθξέλ "Parsley, sage, rosemary and thyme" (Μαηληαλόο, θαζθόκειν, δελδξνιίβαλν θαη ζπκάξη). Υπάξρεη ζπκβνιηθόηεηα ζε απηά : Ο καηληαλόο ζαλ βόηαλν πνπ δηώρλεη ηελ πηθξάδα, ην θαζθόκειν πνπ ραξίδεη θπζηθή δύλακε , ην δελδξνιίβαλν αληηζηνηρεί ζηελ αγάπε, ηνλ έξσηα θαη ηελ πίζηε, ελώ ην ζπκάξη ζηό θνπξάγην θαί ην ζάξξνο.

Scorpions-I'm still loving you Ένα κλαςικό ρόκ κομμάτι το οποίο μιλάει για τα λάκθ και το πόςο πλθγϊνει μια αγάπθ. Ο καλλιτζχνθσ φαίνεται να ζχει πλθγϊςει τθν αγαπθμζνθ του και είναι πρόκυμοσ πλζον να επανορκϊςει για τα λάκθ του. Σθσ ηθτάει να αρχίςουν από τθν αρχι τθν ςχζςθ τουσ και όπωσ κα τθν περιμζνει μζχρι να αλλάξει γνϊμθ και να γυρίςει και πάλι κοντά του αφοφ όπωσ λζει ‘’τθν αγαπάει ακόμα’’

My Darkest Days - Love Crime Σο ςυγκεκριμζνο κομμάτι κατατάςςεται ςτθν κατθγορία των Alternative Rock. Σο κομμάτι ζχει ωσ ςκοπό να δείξει το πόςο μπορεί να πλθγϊςει θ αγάπθ όταν ο ζνασ αγαπάει και ο άλλοσ μζνει απακείσ και κενόσ από κάκε ςυναίςκθμα ι όπωσ καλφτερα λζει και ο καλλιτζχνθσ ‘’θ καρδία τθσ είναι παγωμζνθ και άδεια’’.

Trivium- This World Can't Tear Us Apart Όπωσ φαίνεται θ αγάπθ δεν μπορεί να εκφραςτεί μονάχα μζςα από μπαλάντεσ και ςχετικά ιπια μουςικι. Ζωντανό παράδειγμα είναι το Heavy Metal ςυγκρότθμα Trivium. το κομμάτι είναι μια υπόςχεςθ αγάπθσ προσ τθν αγαπθμζνθ πωσ όςα δεινά και να ζρκουν, όςο ψυχρόσ και αν είναι ο κόςμοσ απζναντι τουσ, αυτι θ αγάπθ κα είναι παντοτινι.

Η Αγάπη στη μουσική (ελληνικά) ΢τθν μουςικι θ αγάπθ ζχει παίξει ςθμαντικό ρόλο αφοφ ζχει αποτελζςει υλικό ζμπνευςθσ για πολλοφσ καλλιτζχνεσ. Ανάλογα το είδοσ και τθν εποχι που γράφεται κάποιο κομμάτι, αναφζρει τισ ςυνκικεσ αγάπθσ, τισ δυςκολίεσ τθσ και ακόμα και το ποςό μπορεί να πλθγϊςει μια αγάπθ. Άλλα κομμάτια, φαίνεται να προςπακοφν να περιγράψουν ςυναιςκιματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Μερικά ελλθνικά κομμάτια που κατά τθν γνϊμθ μου εξυψϊνουν τθν αγάπθ είναι τα εξισ.

Όταν ο ήλιος θα πάψει ν' ανατέλλει - Στάθης Αρτινός Ένα ζντεχνο κομμάτι ερμθνευμζνο από τον ςτιχουργό, μουςικό και καλλιτζχνθ ΢τάκθ Αρτινό. Σο κομμάτι δεν μιλάει για άλλο από τθν ατελείωτθ αγάπθ. Ο καλλιτζχνθσ μζςα από ποιθτικά λόγια προςπακεί να εκφράςει τθν αγάπθ του για ζνα ςυγκεκριμζνο άτομο το οποίο δυςτυχϊσ όπωσ φαίνεται είναι μακριά.

Φίλοι για πάντα - Φίλοι για πάντα Σο ςυγκρότθμα ‘’ Φίλοι για πάντα’’ ερμινευουν το ελλθνικό Rock κομμάτι φίλοι για πάντα. Το κομμάτι δεν είναι κάτι άλλο παρά ζνασ φμνοσ ςτθν αγάπθ τθσ φιλίασ.

να μ'αγκαλιάηεισ για να ςε αιςκάνομαι –Γιάννθσ Κότςιρασ Και αφοφ είδαμε τον φμνο τθσ φιλικισ αγαπθσ, πάμε τϊρα να δοφμε τον φμνο τθσ ερωτικισ αγάπθσ. Ο Έντεχνοσ καλλιτζχνθσ Γιάννθσ Κότςιρασ αναφζρεται ςτα λάκθ που γίνονται μζςα ςε μια ςχζςθ. Όμωσ φαίνεται πωσ θ αγάπθ μπορεί να ςυγχωρζςει και να παραμείνει δυνατι.

τζλοοοοοσ Ευχαριςτϊ για τον χρόνο ςασ!!!!!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Αγάπη - Βικιφθέγματα

Αγάπα για να ζήσεις, ζήσε για ν' αγαπάς. - Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Read more

Αποφθέγματα - Αγάπη

«Αν κρίνεις την αγάπη από τις πράξεις της, είναι περισσότερο σαν να μισείς παρά σαν ν ...
Read more

αγάπη – Wiktionary

Referenzen und weiterführende Informationen: [1] Neugriechischer Wikipedia-Artikel „αγάπη“ [1] PONS Griechisch-Deutsch, Stichwort: „αγάπη“
Read more

Αγάπη - facebook.com

Αγάπη. 22,737 likes · 11,472 talking about this. Αν αγαπάς και υποφέρεις, αγάπα περισσότερο. - Βίκτωρ ...
Read more

Αγάπη - Βικιπαίδεια

Η αγάπη, στις διάφορες μορφές της, αποτελεί κίνητρο σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων ...
Read more

αγάπη - Wiktionary

αγάπη: αγάπες: vocative ...
Read more

Αγάπη Archives - Εναλλακτική Δράση

Η αγάπη είναι ένα μάθημα που μπορείς να πληγώνεις και να πληγώνεσαι, αυτό που αλλάζει ...
Read more

100 διασημα στιχακια για την αγαπη ~ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ

« Η αγάπη είναι μία προσωρινή τρέλα. Εκρήγνυται όπως το ηφαίστειο και μετά ...
Read more

Τι είναι η Αγάπη; Οι πέντε βασικές θεωρίες | Αποθήκη ΙΙ ...

Τι είναι η Αγάπη; Οι πέντε βασικές θεωρίες Ένας Φυσικός, μία Ψυχοθεραπεύτρια, ένας ...
Read more

Αγάπη - Games.gr - Δωρεάν διαδικτυακά παιχνίδια ...

Αγάπη - Προσθέτουμε πολλά καινούργια παιχνίδια στην online δωρεάν συλλογή μας κάθε μέρα.
Read more