ΜΗΛΙΟΙ & ΑΘΗΝΑΙΟΙ

60 %
40 %
Information about ΜΗΛΙΟΙ & ΑΘΗΝΑΙΟΙ
Education

Published on February 8, 2009

Author: pentaedron

Source: authorstream.com

Slide 1: ? ?S????? ??????? ???? ??? ????? ???? ???S ??????S ???O??? ??? 5 ????? ???? ??? G?? ??? ???????? ??????????? ??? ???S? !???? F?O??? ??? ??? ????? ??T???? ???????!! ?????? ??? ?T?????? ??? ???? ??????? ???.. ?S????????? Slide 2: ?at? t?? d????e?a t?? ?e??p????s?a??? p???µ??, ?? ????a??? e?st?ate???? st?? ????, apa?t??ta? ?? ???e??? ?a ?p?ta????? se a?t???. ???????e? ??a? e?p???t???? d??????? pe?? d??a???..: ????a???: «....?µe??, de? ?a ?????µe ???s? ??a??? f??se??, ?p?st??????ta? d?a p????? ?????, ?? ?p???? de? p???e?ta? ?a pe?s??? ?a???a, ?t? t?? ??eµ???a µa? ap??t?saµe d??a???, ???? t?? ?t? ????saµe t??? ???se?, ? ?t? ep?d????µe t?? epa?????s? ad???µ?t??, ta ?p??a ?p?st?µe?. Slide 3: ??t??µe ?µ?? ?a? ap? sa? ?a µ? ??µ?sete ?t? ?a µa? pe?sete, ?s??????µe??? ? ?t? ?? ?p????? t?? ?a?eda?µ????? de? ??ßate µ???? e?? t?? p??eµ?, ? ?t? de? µa? p???e??sate ?a???a ?a??. ??µ????µe, t???a?t???, ?t? ep?ß???eta? ?a ep?d?????µe ?a? eµe?? ?a? ese?? ?,t? ?e????µe a????? ?at????t?, af?? e??s?? ????????µe ?a? ?? d??, ?t? ?at? t?? s???t?s?? t?? a????p???? p?a?µ?t?? t? ep??e???µa t?? d??a??? a??a ??e?, ?p?? ?s? ?p???e? d??aµ? p??? ep?ß??? a?t??, ?a? ?t? ? ?s????? ep?ß???e? ?,t? t?? ep?t??pe? ? d??aµ? t??, ?a? ? as?e??? pa?a???e? ?,t? t?? ep?ß???e? ? ad??aµ?a t??" Slide 4: ??????: "?f?? a?a??a??µe?a ?a ?µ???s?µe? pe?? t?? s?µf????t??, t? ?p???? ??t?? e??sate ?? ß?s?? t?? s???t?se??, pa?aµe??sa?te? t? d??a???, ??µ???µe? ?µe?? t??????st?? ???s?µ?? ?a µ? pa?a?????sete t? ?????? s?µf????, a??? ?' a?a?????s?e? ?t? d?a t?? e??st?te ???d??e???ta t? e?????? e??a? ?a? d??a???, ?a ep?t?ape? e?? a?t?? ?a ep?d???e? d?a t?? pe????? ?fe??µata t??a ?a? p??a? t?? a?st???? d??a???. ". Slide 5: ????a???: «…O a????? ???d???? p?????eta? ap? e?de??µ???? e?a?t??? t?? as????t?? t?? ??eµ???a? e???e?s?? ?a? ep????t?s?? a?t?? t?? ?p????? t??. ?a? t?? f???t?da µe? t?? a?t?µet?p?se?? t????t?? ???d???? µp??e?te ?' af?sete e?? ?µ??. ???? ????µe? ?' ap?de???µe? a???ß?? ?t? ???aµe? ed? d?a t? s?µf???? t?? ??eµ???a? µa?, ?a? ?t? s??p?? t?? ?s?? ?a e?p?µe? e??a? ? s?t???a t?? p??e?? sa?. Slide 6: ..???t? ep???µ??µe? ?a ep?t???µe? t?? ef ?µ?? ??eµ???a? a??p??, ?a? ?a µ? ?atast?afe?te, p??? t? ?????? aµf?t???? s?µf????". ??????: ???? p?? ?µp??e? ?a s?µße? ?ste ?a e??a? e? ?s?? s?µf???? d? ?µ?? ?a ????µe? d?????, ?p?? e??a? ?d???? sa? s?µf???? ?a ???ete ????a???? µa?;" ????a???: "???t? sa? pa???eta? ? e??a???a ?a ?p?ta??e?te, ap?fe????te? ta ?s?ata de???, ?µe?? de ?a ?fe????µe? µ? ?atast??f??te? es??." ??????: "?ste de? ?a de??e?te ?a e?µaste f???? sa? a?t? e????? sa?, a??? ?a d?at???s??µe t?? e????? ?a? t?? ??dete??t?t? µa?;" Slide 7: ????a???: "???. ???t? ? ????a sa? µa? ß??pte? p??? ????te?? ap? t?? f???a sa?. ?a??s?? sta µ?t?a t?? ?p????? µa? a?t? µe? e??a? te?µ???? ad??aµ?a?, e?? t? µ?s?? sa? e??a? te?µ???? d???µe??". ??????: "???a?t?? ???p?? ????? a?t?????? t?? p??p??t?? ?? ?p????? sa?, ?ste ?a ??t??? e?? ?s?? µ???a? e?e?????, ?? ?p???? de? s??d???ta? p??? ?µ?? µe ?a???a desµ??, ?a? e?e????? ?? ?p????, e?te e??a? ?p????? sa?, ?? s?µßa??e? µe t??? pe??ss?t?????, e?te ap?stat?sa?te? µet?pesa? e?? t?? t???? ?p?????;" Slide 8: ????a???: "?s?? af??? ta ep? t?? d??a??? st?????µe?a ep??e???µata, ?e????? ?t? ?a? ?? µe? ?a? ?? de de? ste????ta? t????t??, ??µ????? ?µ?? ?t? ?s?? d?at????? t?? e?e??e??a? t??, ?fe????? t??t? e?? t?? d??aµ?? t??, ?a? ?t? ?µe?? de? ep?t???µe?a ?at' a?t??, ??e?a f?ß??. ?ste ? ?p?ta?? ?µ??, ?? ?p???? ????ste ?a? ??s??ta? e?s?e ?a? as?e??ste??? ap? ??????, ??? µ???? ?a epe??te??e t?? ??eµ???a? µa?, a??? ?a? ?a apede????e ?t? de? e?s?e ?p??te??? ?µ??, ?? ?p???? e?µe?a ????a???? t?? ?a??ss??." Slide 9: ????a???: «?µe?? ??µ???µe? ?t? de? ?a µa? ?e??e? ? e?µ??e?a t?? ?e??. ???t? e?? ?,t? ??t??µe? ?a? p??tt?µe? ??daµ?? ap?µa?????µe?a ap? ?,t? ?? ?????p?? p?ste???? e? s??se? p??? ta? ???s?e?t???? t?? pep????se??, ? ap? ta? a????p??a? a?t?? ep???µ?a? ?a? s??p???. ?a??s?? ?? p??? µe? t??? ?e??? p?ste??µe?, ?? p??? de t??? a????p??? ?a??? ???????µe? ?t? ????µe??? a???a?e? ?p? a?a???t?? f?s???? ??µ??, ?????? pa?t??, ?p?? ? d??aµ?? t?? e??a? ep???atest??a. ??? ??µ?? t??t?? ??te e??saµe?, ??te ?s????ta ?d? p??t?? ?µe?? ef??µ?saµe?. Slide 10: ??? e????aµe? ?s????ta ?a? ?a t?? ?????d?t?s?µe? ?s????ta a??????, ????????te? ?t? ?a? se?? ep?s?? ?a? ???e ?????, e?? e??ate ?s?? ?µe?? d??aµ??, ?a ep??ttate t? a?t?. ?a? ?? p??? µe? t?? e?µ??e?a? t?? ?e??, ???µe? ??t? p??ta ????? ?a µ? f?ß??µe?a ?t? ?a e??e??µe? e?? ??s?? µe???e?t????... ????????? ??????????S?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Aπό τον διάλογο Αθηναίων και ...

ΑΘΗΝΑΙΟΙ: […] ξέρουμε και ξέρετε πως κατά την ανθρώπινη λογική μπορούμε να ... ΜΗΛΙΟΙ ...
Read more

Pentaedron - YouTube

Pentaedron. Subscribe Subscribed Unsubscribe 24. ... Uploads Play all. 1:17. Play next; Play now; ΜΗΛΙΟΙ & ΑΘΗΝΑΙΟΙ - Duration: 77 seconds ...
Read more

Aπό τον διάλογο Αθηναίων και ...

ΜΗΛΙΟΙ: Και πώς θα ... ΑΘΗΝΑΙΟΙ: Διότι με την υποταγή θα αποφεύγατε τις χειρότερες ...
Read more

Θουκυδίδης Ε' εδάφια 84-116 ...

Μηλιοι Λακεδαιμονιων μεν εισιν ... και οι Αθηναιοι αμεινον την φυλακην το επειτα ...
Read more

Aπό τον διάλογο Αθηναίων και ...

ΜΗΛΙΟΙ: Η καλή σας διάθεση να δώσουμε αμοιβαία εξηγήσεις σε ήρεμο κλίμα δεν είναι ...
Read more

ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2500 ΕΤΩΝ ...

αθηναιοι,μηλιοι, ...
Read more

Διάλογος Μηλίων. Και πως ...

ΑΘΗΝΑΙΟΙ : Αν ήρθατε ... ΜΗΛΙΟΙ : Και πως γίνεται ν΄αποβεί χρήσιμο για μας να γίνομε ...
Read more

Decisioni dei Meli dopo il dialogo con gli Ateniesi ...

Και οι μεν Αθηναιοι μετεχωρησαν εκ των λογων οι δε Μηλιοι κατα σφας αυτους γενομενοι ...
Read more

Tucidide

Και οι μεν Αθηναιοι μετεχωρησαν εκ των λογων οι δε Μηλιοι κατα σφας αυτους γενομενοι ...
Read more

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ | Kosmaser's Weblog

Δημοσιεύσεις στην κατηγορία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ από kosmaser ... Τ ὰ « γενόσημα τ ῆ ς Ἀ ...
Read more