Δράσεις ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στην Κεφαλονιά μετά τους σεισμούς της 26/1 & 3/2/2014

100 %
0 %
Information about Δράσεις ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στην Κεφαλονιά μετά τους σεισμούς της 26/1 & 3/2/2014
News & Politics

Published on February 14, 2014

Author: itsak-eppo

Source: slideshare.net

Description

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΠ-­‐ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 26/1 ΚΑΙ 3/2/2014

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΟΑΣΠ-­‐ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ  &  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ  ΤΟΥΣ  ΣΕΙΣΜΟΥΣ  ΤΗΣ  26/1  ΚΑΙ  3/2/2014       Μετά  το  σεισμό  της  26/1/2014  (Μ6.1)     26/1/2014   • Αυτόματη   παραγωγή   και   δημοσιοποίηση   του   χάρτη   αισθητότητας   (shakemaps)   σε   σχεδόν   πραγματικό  χρόνο  (περί  τα  10  λεπτά)  μετά  το  σεισμό  της  26/12014  (Μ6.1)                                                 Χάρτης  αισθητότητας  ενόργανης  έντασης  (shakemap)  από  τη  σεισμική  δόνηση  του  κύριου   σεισμού   στις   26/1/2014,   στην   Κεφαλονιά.   Το   επίκεντρο   του   σεισμού   δίνεται   αυτόματα   από   το  Σεισμολογικό  Σταθμό  του  ΑΠΘ.       • Οργάνωση   κίνησης   και   αποστολή   δύο   επιστημονικών   ομάδων   (σεισμολόγων,   μηχανικών)   στην  Κεφαλονιά         27/1/2014   • Έκδοση     προκαταρκτικής   έκθεσης   με   την   ισχυρή   σεισμική   δόνηση   που   καταγράφηκε   στην   Κεφαλονιά  και  Ιθάκη  από  το  μόνιμο  δίκτυο  επιταχυνσιογράφων  του  ΟΑΣΠ-­‐ΙΤΣΑΚ.       • Αφιξη   στο   Αργοστόλι   το   πρωί   της   27/1/2014   των   επιστημονικών   ομάδων   στα   ΤΕΙ   όπου   συνεδρίαζε   το   συντονιστικό   όργανο   και   σύντομη   ενημέρωση   των   μηχανικών   του   ΤΕΕ,   υπό   τον   συντονισμό   του   προέδρου   το   τοπικού   παραρτήματος   πολ/κού   μηχανικού   Σ.   Τραυλού,  

σχετικά  με  τις  καταγγεγραμένες  τιμές  επιτάχυνσης  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Κεφαλονιάς   &  Ιθάκης.     27  &  28  &  29/1/2014   • Εγκατάσταση   επιταχυνσιογράφων   και   σεισμογράφων   στην   Κεφαλονιά   στο   «ελεύθερο   πεδίο»  (τρεις  επιτ/φοι  στην  πλειόσειστη  περιοχή  και  2  σεισμογράφοι  στο  βόρειο  και  νότιο   τμήμα  του  νησιού).         Δίκτυο   επιταχυνσιογράφων   και   σεισμογράφων   που   ανέπτυξε   ο   ΟΑΣΠ-­‐ΙΤΣΑΚ   στην   Περιφερειακή   Ενότητα   Κεφαλονιάς–Ιθάκης   (ARG2:   Αργοστόλι-­‐   τ.Νομαρχία,   VVA1:Αργοατόλι-­‐Σπήλια,   ITC1:   Βαθύ,   FSK1:   Φισκάρδο,   VSK1:   Βασιλικάδες,   και   στην   πλειόσειστη  περιοχή:  LXR1:Ληξούρι-­‐Δημαρχείο,      CHV1:  Χαβριάτα,      AGT1:  Αγ.  Θέκλη).       • Τέσσερεις   επιταχυνσιογράφοι   παρέχουν   σε   πραγματικό   χρόνο   τα   δεδομένα   στο   εθνικό   δίκτυο  σεισμογράφων  για  τον  ακριβή  προσδιορισμό  των  επικέντρων  των  μετασεισμών.   • Καταγραφή  αστοχιών  εδάφους  και  συμπεριφοράς  κατασκευών  μετά  τον  πρώτο  σεισμό.   • Συμμετοχή   στην   Συντονιστική   Επιτροπή   με   την   παρουσία   Φορέων   υπό   τον   Πρωθυπουργό   για  επίλυση  θεμάτων  της  σεισμόπληκτης  περιοχής.           30/1/2014   ης • Επιστροφή  στη  Θεσσαλονίκη  και  ετοιμασία  1  προκαταρκτικής  έκθεσης  και  ανάρτηση  στην   ιστοσελίδα   του   ΟΑΣΠ-­‐ΙΤΣΑΚ   μαζί   με   τα   δεδομένα   ισχυρής   δόνησης   του   μόνιμου   δικτύου   επιτ/φων  στην  Κεφαλονιά.          [  http://www.slideshare.net/itsak-­‐eppo/w61-­‐26    και     http://www.itsak.gr/db/data].     Σύγκριση   των   φασμάτων   απόκρισης   της   σεισμικής   κίνησης   στο   Αργοστόλι   με   τα   ελαστικά   φάσματα   σχεδιασμού   του   Ελληνικού   Αντισεισμικού   Σχεδιασμού  και  του  Ευρωκώδικα  8  (EC8].    

  Φάσμα   απόκρισης   του   σεισμού   της   26/1/2014   στο   Αργοστόλι   (ARG2)   και   σύγκριση   με   το   ελαστικό  φάσμα  σχεδιασμού  του  Ελληνικού  Αντισεισμικού  Κανονισμού  και  με  το  αντίστοιχο   του  Ευρωκώδικα  8.       Μετά  το  σεισμό  της  3/2/2014  (Μ6.0)     3/2/2014   • Μετάβαση   ερευνητικής   ομάδας   στην   Κεφαλονιά   αυθημερόν   στο   πλαίσιο   του   Ευρωπαϊκού   Έργου   NERA   και   SINAPS@   (με   τη   συνεργασία   της   Περιφερειακής   Ενότητας   Κεφαλονιάς-­‐ Ιθάκης  και  τα  ΤΕΙ  Αργοστολίου).       • Παράλληλα   στη   διάθεση   του   Συντονιστικού   Οργάνου   (γεν.   Γραμματέας   Δημοσίων   Έργων)   και  του  τοπικού  παραρτήματος  του  ΤΕΕ.     • Συνεργασία   και   συντονισμός   ερευνητικών   ομάδων   Γάλλων   και   Ιταλών   για   εγκαταστάσεις   ειδικών   δικτύων   σεισμογράφων   και   επιταχυνσιογράφων   στην   ευρύτερη   περιοχή   του   Αργοστολίου     4/2/2014   • Εγκαταστάσεις   των   επιταχυνσιογράφων   και   σεισμογράφων   στο   πλαίσιο   του   NERA   και   SINAPS@,  μέσα  στην  πόλη  του  Αργοστολίου  και  στο  πεδίο  δοκιμών  του  Κουτάβου.       Δίκτυο  επιταχυνσιογράφων  και  σεισμογράφων  που  ανέπτυξε  ο  ΟΑΣΠ-­‐ΙΤΣΑΚ  σε  συνεργασία   με  Ευρωπαίους  εταίρους  στην  πόλη  του  Αργοστολίου.    

  • Μετάβαση   νέας   ερευνητικής   ομάδας   με   στόχο   την   ενοργάνωση   κατασκευής   στην   πλειόσειστη   περιοχή   με   ειδικό   δίκτυο   επιταχυνσιογράφων.   Η   μέτρηση   της   δυναμικής   απόκρισης  της  κατασκευής  στις  σεισμικές  διεγέρσεις  θα  συμβάλλει  στην  καλύτερη  ερμηνεία   της  συσχέτισης  της  δόνησης  με  το  φάσμα  σχεδιασμού  του  κανονισμού.     5/2/2014   • Εγκατάσταση   του   ειδικού   δικτύου   επιταχυνσιογράφων   στο     νέο   κτίριο   Διοίκησης   του   νοσοκομείου  του  Ληξουρίου  (στον  ισόγειο  όροφο  του  οποίου  στεγάζονται  τα  επείγοντα).                   Εγκατάσταση   του   ειδικού   δικτύου   ενοργάνωσης   κατασκευών   στο   νέο   κτίριο   Διοίκησης   του   νοσοκομείου  του  Ληξουρίου     • Επίσκεψη   των   σταθμών   επιταχυνσιογράφων   στην   πλειόσειστη   ζώνης   της   Παλικής   και   ου έλεγχος  του  κτιρίου  στέγασης  και  του  οργάνου  για  τυχόν  συνέπειες  του  2  σεισμού.   • Μετρήσεις   εδαφικού   μικροθορύβου   σε   επτά   επιλεγμένες   θέσεις   μέσα   στην   πόλη   του   Αργοστολίου.     6/2/2014   • Έλεγχος   καλής   λειτουργίας   των   ειδικών   δικτύων   επιταχυνσιογράφων   και   σεισμογράφων   που  εγκαταστάθηκαν  στην  περιοχή  του  Αργοστολίου.  Επίσκεψη  στο  Διοικητήριο  Λευκάδας   και   έλεγχος   των   καταγραφών   από   τον   πρώτο   και   δεύτερο   σεισμό.   Ρυθμίσεις   ανάληψης   δεδομένων,  επισκευές  κινητού  συστήματος  Λευκάδας  και  αποκατάσταση  λειτουργίας.     7/2/2014   ης   • Επιστροφή   στη   Θεσσαλονίκη   και   ετοιμασία   της   2 έκθεσης   όπου   θα   περιλαμβάνονται   οι   νεώτερες   καταγραφές   και   συμπεράσματα   σχετικά   με   τα   αθροιστικά   αποτελέσματα   των   δύο   σεισμών.     10/2/2014   • Μετάβαση  ερευνητή  του  ΙΤΣΑΚ  (μηχανικού)  στην  Κεφαλονιά  για  επιτόπου  διερεύνηση  των   ου αποτελεσμάτων   του   2   σεισμού(3/2/2014)   στο   φυσικό   και   δομημένο   περιβάλλον   σε   ου επιλεγμένες   θέσεις   στις   οποίες   είχαν   ήδη   αποτυπωθεί   τα   αποτελέσματα   του   1   σεισμού   ης (26/1/2014).  Ετοιμασία  της  2  έκθεσης.       11/1/2014   Από  την  ερευνητική  μονάδα  του  ΟΑΣΠ-­‐ΙΤΣΑΚ  

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών ...

Τίτλος: Δράσεις ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στην Κεφαλονιά μετά τους σεισμούς της 26/1 & 3/2/2014 ...
Read more

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών ...

Τίτλος: Δράσεις ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στην Κεφαλονιά μετά τους σεισμούς της 26/1 & 3/2/2014 ...
Read more

26.1 - Documents

ordinul 261 MINISTERUL SANATATII ... Δράσεις ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στην Κεφαλονιά μετά τους σεισμούς της 26/1 & 3/2/2014
Read more

ΚΩΙΑ - Γεωδίφης

... που έγινε την Κυριακή 26-1-2014 στην Κεφαλονιά, ... μετά τους σεισμούς του ... 3-2-2014 ...
Read more

ΚΩΙΑ - Γεωδίφης

Ο λόγος είναι ότι μετά τους σεισμούς ... της Κω. Στην ... 7r στην Κεφαλονιά. 3/2/2014 ...
Read more

Μεταφορές των Μαθητών - kefalonitikanea.gr

Τραγική είναι η κατάσταση με τις μεταφορές των μαθητών στην Κεφαλονιά, όπως και στο ...
Read more

Αγγελιοφόρος 21/02/2014 by Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε ...

Αριθμός φύλλου 4725 | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more ...
Read more

KYPARISSIOTIS - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΗΣ: Ιανουαρίου 2014

your blog description here ... ΘΈΜΑΤΆ, ΕΙΔΉΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ, ΙΔΈΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ ΚΑΙ ...
Read more