แนวข้อสอบ ก.พ.

46 %
54 %
Information about แนวข้อสอบ ก.พ.
Education

Published on March 6, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

http://pun2013.bth.cc/

ข้อ สอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเป็น ข้า ราชการ ชุด ที่ 2 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 2.30 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน คำา สั่ง - ก่อนลงมือทำาข้อสอบนี้โปรดอ่านข้อแนะนำาในการกรอก แบบฟอร์ม ในกระดาษคำา ตอบหน้า 2 ก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบซึ่งหากไม่ปฏิบัติ ตามแล้ว เครื่อง ตรวจกระดาษคำาตอบ อาจไม่ตรวจกระดาษคำาตอบของท่าน - ให้ตอบโดยเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด ในแต่ละข้อเพียงคำาตอบเดียว โดยให้ระบายวง กลมตัวเลือกที่ตองการให้เต็มวงในกระดาษคำาตอบที่แจกให้ ้ - ให้ส่งกระดาษคำาตอบ และคำาถามแก่กรรมการและห้ามนำาออกนอกห้อง สอบโดย เด็ดขาด คำา สั่ง ข้อ 1 – 2 ในคำาถามแต่ละข้อ จะมีขอสรุป 1 และข้อสรุป 2 ให้พิจารณา ้ ข้อสรุปดังกล่าว โดย อาศัยเงื่อนไขตามโจทย์กำาหนด และให้ตอบดังนี้ ก. กรณีขอสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข ้ ข. กรณีขอสรุปไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ้ ค. กรณีสรุปทั้งสองไม่สามารถหาข้อสรุปได้แน่ชัดทั้งคู่ ง. กรณีขอสรุปที่ 1 และข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง เป็นจริง ้ หรือไม่ แน่ชัด ซึ่งไม่ซำ้ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง เงื่อ นไขที่ 1 (ใช้ตอบคำาถามข้อ 1 - 5) 1. ชาญชัย ไพบูลย์ สุเทพ สหชัย และปรีชา เป็นปลัดอำาเภอ ซึ่งประจำาอยู่อำาเภอ ต่างๆ กัน คือ อำาเภอ ก ข ค ง และ จ (โดยไม่เรียงตามลำาดับกัน) 2. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงอำาเภอทั้ง 5 ไม่เท่ากัน โดยอำาเภอที่ใกล้ กรุงเทพฯ ที่สุด ห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร 3. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงแต่ละอำาเภอ หากนำามาจัดเรียงกันจะไดอนุกรม เลขคณิต ซึ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างพจน์เท่ากับ 4. ปลัดดังกล่าวจบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาละ 2 คน และจบศิลปศาสตร์อีก 1 คน 5.ราษฎรของแต่ละอำาเภอข้างต้นประกอบอาชีพต่างกัน คือทำานา ทำาสวน ค้าขาย 6. สุเทพชอบทานผลไม้เป็นปลัดอำาเภอ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ 6 กิโลเมตร 7. สหชัยรับผิดชอบอำาเภอที่ราษฎรมีอาชีพค้าขายและห่างจากกรุงเทพฯมา ก ที่สุด

8. คนที่จะเป็นปลัดอำาเภอ ก. ต้องจบนิติศาสตร์ ส่วนอำาเภอ ค. ไม่มีปลัดคนใดจบ รัฐศาสตร์เลย 9. ปรีชาอยู่อำาเภอที่ติดกับชานทะเล 10. ปลัดที่จบศิลปศาสตร์ ประจำาอำาเภอที่ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงไก่ 11. สหชัยจบนิติศาสตร์ ส่วนไพบูลย์ไม่ได้จบรัฐศาสตร์ 12. อำาเภอ ก. ตั้งอยู่ใกล้กรุเทพฯ มากกว่าอำาเภอ ข. 13. ราษฎรอำาเภอ ข. ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ 14. อำาเภอ ง. ซึ่ง อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด มีราษฎรประกอบอาชีพทำานา 1. ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 ประมง 2. ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 3. ข้อสรุปที่ 1 ปรีชาจะอยู่อำาเภอที่ ข้อสรุปที่ 2 4. ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 กรุงเทพฯ น้อยกว่าอำาเภอที่ 5. ข้อสรุปที่ 1 นิติศาสตร์ ตามลำาดับ ข้อสรุปที่ 2 อำาเภอ ค. ต่างกันอยู่ 100 ไพบูลย์จบศิลปศาสตร์ ปรีชาประจำาอำาเภอที่ราษฎรมีอาชีพทำาการ ชาญชัยจบรัฐศาสตร์ อำาเภอ ข. ห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร ถ้าชาญชัยอยู่อำาเภอที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ห่างจากกรุงเทพฯ 550 กิโลเมตร อำาเภอ ก. ห่างจากอำาเภอ ค. 100 กิโลเมตร สุเทพอยู่อำาเภอที่ราษฎรประกอบอาชีพทำาสวน อำาเภอที่ราษฎรทำาการประมงอยู่ห่างจาก ราษฎรทำาสวน ปลัดอำาเภอ ค. และ จ. จบรัฐศาสตร์และ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำาเภอ ข. กับถึง กิโลเมตร เงื่อ นไขที่ 2 (ใช้ตอบคำาถามข้อ 6 - 10) 1. นักเรียน ซึ่งเรียนอยู่คนละชั้น ระหว่างชั้น ม.1 – ม.6 มี 6 คนดังนี้ คือดารณี โฉมฉาย จุรี สมศรี งามพักตร์ และชูศรี 2. แต่ละคนเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งต่อไปนี้คือ สตรีวิทยา ราชินี สตรีวดระฆัง สตรี ั นนทบุรี และโรงเรียนวัดเทพลีลา แต่มี 2 คนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน แต่คนละชั้น 3. แต่ละคนจะชอบดอกไม้ชนอดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ยกเว้นจะ ระบุ เป็นอย่างอื่น 4. ดอกไม้ที่แต่ละคนชอบ คือ กุหลาบ ทานตะวัน ดาวเรือง มะลิ ซ่อนกลิ่น และดอกเข็ม 5. สมศรีเรียนชั้น ม.1 โดยอักษรตัวแรกของชื่อโรงเรียน ต่างกับอักษร ตัวแรกของชื่อตนเอง

6. ผู้ทอยู่ชั้น ม.5 เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา ี่ 7. มีเพียงนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังเท่านั้นที่ชอบดอกดาวเรือง 8. โฉมฉายอายุอ่อนกว่าจุรี 1 ปี และทั้งสองอยู่โรงเรียนเดียวกัน 9. นักเรียนทุกคนที่ชอบดอกดาวเรืองจะชอบดอกทานตะวันด้วย 10. ดารณี อยู่ชั้นสูงกว่างามพักตร์ 3 ชั้น แต่ตำ่ากว่าชูศรี ซึ่งมีอายุมาก ที่สุด 11. โฉมฉายชอบดอกดาวเรือง ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 ชอบดอกกุหลาบ 12. นักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลาชอบดอกมะลิ ส่วนนักเรียนโรงเรียน ราชินีเกลียดดอกเข็ม 13. ผู้ที่ชอบดอกดาวเรืองเรียนอยู่ชั้นตำ่ากว่าผู้ที่ชอบดอกมะลิ 6. ข้อสรุปที่ 1 โฉมฉายอยู่ชั้น ม.3 ข้อสรุปที่ 2 สมศรีอายุออนที่สุด ่ 7. ข้อสรุปที่ 1 ชูศรีอยู่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ข้อสรุปที่ 2 สมศรีอยู่โรงเรียนวัดเทพลีลา 8. ข้อสรุปที่ 1 ดารณีอยู่ชั้น ม.5 และชอบดอกเข็ม ข้อสรุปที่ 2 งามพักตร์อยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 9. ข้อสรุปที่ 1 ชูศรีชอบดอกซ่อนกลิ่น ข้อสรุปที่ 2 จุรีชอบดอกมะลิ 10. ข้อสรุปที่ 1 นักเรียนที่อยู่ชั้น ม.6 ชอบดอกมะลิ ข้อสรุปที่ 2 นักเรียนที่ชอบดอกเข็มเรียนอยู่ชั้นสูงกว่า นักเรียนที่เรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เงื่อ นไขที่ 3 (ใช้ตอบคำาถามข้อ 11 - 15) MN O=PQ S  R  (N + O)  (Q + P) (R + S) ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0 11. 12. 13. 14. 15. ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2 PR OS QR QS NQ MS 2Q  (N + R) O  R/2 SP MQ เงื่อ นไขที่ 4 (ใช้ตอบคำาถามข้อ 16 - 20)

3/4 A  B = 3/2 C  3/7 D = 3E 2G  F BH ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0 16. ข้อสรุปที่ 1 A  2B ข้อสรุปที่ 2 DF 17. ข้อสรุปที่ 1 B/2  G ข้อสรุปที่ 2 5A  4(B + C) 18. ข้อสรุปที่ 1 2C  F ข้อสรุปที่ 2 GC 19. ข้อสรุปที่ 1 H  2E ข้อสรุปที่ 2 D  2A 20. ข้อสรุปที่ 1 CE ข้อสรุปที่ 2 5H  D คำา สั่ง ข้อ 21 -26 จงเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว จากคำาตอบที่มี ลักษณะ ความสัมพันธ์ หรือหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่โจทย์ กำาหนดให้ 21. ราชสีห์ : สิงโต :?:? ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง ข. นก : วา ยุภักษ์ ค. ช้าง : คชสาร ง. มังกร : งู 22. คน : กวน :?:? ก. สุนัข : เชื่อง ข. ปิ้ง : ย่าง ค. แมว : นอนหวด ง. ทอด : ผัด 23. รถเมล์ : บ้าน :?:? ก. เส้นเลือดดำา : หัวใจ ข. เท้า : กระเพาะอาหาร ค. พนักงานขับรถ ง. นาย ตรวจ : แม่บ้าน 24. ดอกหญ้า : ดอกฟ้า กระต่าย : ? ก. กระรอก ข. ดวงจันทร์ ค. ดวงดาว ง. ดวงอาทิตย์ 25. ลึกลับ : ร่องรอย : ?:? ก. สืบสวน : ปัญหา ข. เพชฌฆาต : ฆาตกรรม

ค. สับสน : วุ่นวาย ง. มืด : มัว 26. ไข่แดง : ไข่ไก่ :?:? ก. ใยแมงมุม : แมงมุม ข. กะลา : มะพร้าว ค. นิวเคลียส : เซลล์ ง. ซัง : ข้าวโพด คำา สั่ง ข้อ 27 – 32 เลขต่างๆ ทางซ้ายมือจะเรียงตามกฎเกณฑ์ หรือวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้พิจารณาดูแล้วหาตัวเลขทางขวามือ จาก ก ข ค หรือ ง ซึ่งเป็น ตัวเลขเพียงตัวเดียวที่ จะนำามาต่อเข้ากับเลขชุดข้างหน้า ตามกฎเกณฑ์นั้นได้พอดี 27. 2 10 30 68 130 .......... ก. 222 ข. 202 ค. 230 ง. 242 28. 2 16 54 128 250 .......... ก. 320 400 ค. 432 ง. 530 29. 67 15 292 13 123 11 244 7 .......... ก. 122 ข. 495 ค. 234 237 30. 99 92 73 36 -25 .......... ก. -50 -102 ค. -116 -245 31. 9 20 5 14 27 11 19 34 17 .......... ก. 27 ข. 24 ค. 18 ง. 22 32. 845 745 848 754 851 .......... ก. 854 ข. 760 ข. ง. ข. ง.

ค. 852 ง. 763 คำา สั่ง ข้อ 33 – 38 จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 33. ถ้าเพิ่มด้านยาวและด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีก 1 เท่าอยากทราบว่า พื้นที่จะเพิ่มขึ้นอีก กี่เปอร์เซ็นต์ ก. 50 ข. 75 ค. 100 ง. 300 34. ซือผลไม้ a บาท ได้ b ผล 5 ถ้าจะซื้อถึง c ผล แม่ค้าจะแถมให้ 1 ผล ถ้า ้ ซื้อผลไม้ c ผล ราคาผลละเท่าไร b b(c + 1) ก. ac ข. b(c + 1) a ค. b(c + 1) ง. ไม่มีขอใดถูกต้อง ้ 35. เฟือง 2 ตัว ตัวแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 นิ้ว ตัวที่สองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว หาก เฟืองตัวใหญ่หมุน 15 รอบ เฟืองตัวเล็กจะหมันกี่รอบ ก. 20 รอบ ข. 25 รอบ ค. 30 รอบ ง. 27 รอบ 36. เมขลาต่อตู้แล้วเสร็จใน 20 วัน ลุงทิมต่อตู้แบบเดียวกัน แล้วเสร็จใน 30 วัน และชนะชลต่อตู้ แบบเดียวกันนี้แล้เสร็จใน 40 วัน ถ้าทั้ง 3 คน ช่วยกันจะต่อตู้เสร็จภายในกี่ วัน 13 12 ก. 95 วัน ข. 120 วัน 12 7 ค. 250 วัน ง. 261 วัน

37. ฟุตบอลทีม A ชนะมา 40 ครั้ง ในการแข่งขัน 60 ครั้ง ยังเหลือเกมส์การ แข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะกี่ครั้งจึงทำาให้ทีมของเขามีชัยชนะเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ ก. 26 ครั้ง ข. 28 ครั้ง ค. 29 ครั้ง ง. 30 ครั้ง 2 38. เลขสองจำานวน เมื่อเอา 1 ของจำานวนแรกรวมกับ 1 ของจำานวนหลัง แล้ว ได้ 5 2 ผลลัพธ์เป็น 45 และ 1 ของจำานวนหลังรวมกับ 1 ของจำานวนแรกได้ผลลัพธ์ เป็น 40 ผลต่างของเลขสองจำานวนดังกล่าวเป็นเท่าไร ก. 50 ข. 60 ค. 20 ง. 10 คำา สั่ง ข้อ 39 – 43 จงทำาความเข้าใจข้อมูลจากตารางที่กำาหนดให้เพื่อนำามาใช้ เป็นข้อมู ลในการ ตอบคำา ถามในแต่ล ะข้อ ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายได้จากภาษีอากรกับภาษีอากรที่จัดเ ก็บได้ ของรัฐบาลประจำาปี งบประมาณ 2523 – 2532 ภาษีอากร (ร้อยล้าน บาท) ปีงบประมาณ ประมาณการ จัดเก็บได้ 2523 837 823 2524 1,003 959 2525 1,063 1,004 2526 1,296 1,203 2527 1,373 1,315 2528 1,455 1,419 2529 1,496 1,463 2530 1,652 1,761 2531 1,786 2,249 2532 2,383 2,796 39. ปีงบประมาณใดรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร ใกล้เคียงกับ ประมาณการ มาก

ที่สุด ก. ปี 2523 ข. ปี 2527 ค. ปี 2529 ง. ปี 2530 40. ภาษีอากรที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2531 เพิ่มขึ้นจากที่จัดเก็บได้ใน ปีงบประมาณ 2530 คิดเป็นร้อยละเท่าใด ก. 21.6 ข. 27.7 ค. 23.6 ง. 31.5 41. ระหว่างปีงบประมาณ 2525 – 2529 รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี อากรเฉลี่ยปีละเท่าใด ก. 1,331.2 ล้านบาท ข. 1,282.8 ล้านบาท ค. 128,080 ล้านบาท ง. 133,120 ล้านบาท 42. ในปีงบประมาณปีใด มีการประมาณการายได้ จากภาษีอากรมากกว่าที่จัด เก็บได้จริงเป็น อันดับสาม ก. ปี 2523 ข. ปี 2524 ค. ปี 2529 ง. ปี 2527 43. ปีงบประมาณใดที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นป ระมาณ 19.8% ก. ปี 2526 ข. ปี 2528 ค. ปี 2527 ง. ปี 2524 คำา สั่ง ข้อ 44 – 50 จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำาถามในแต่ละข้อ “เรื่องสำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดกันในวันนี้ คือ อายุแห่งความคุ้มครองดัง บัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมเช่น ในมาตรา 18 บัญญัติไว้ว่า“ลิขสิทธิ์มีอายุตลอดชีวิตผู้ประพันธ์และต่อไปอีก 30 ปี ส่วนที่ออกโฆษนาเป็นตอน ๆ อายุแห่งความคุ้มครองเริ่มแต่วันโฆษณาตอนนั้น ๆ ถ้าผู้ประพันธ์ตายก่อนโฆษนาท่านว่าอายุลิขสิทธิ์มีกำาหนด 30 ปี นับแต่โฆษนา หรือเช่นที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา 18 ว่า อายุลิขสิทธิ์แห่งภาพยนตร์ท่านว่า มี กำาหนด 30 ปี นับแต่วันถ่าย” เทียบกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดา อายุในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นหลักการ พิเศษสำาหรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดานั้น กล่าวเป็นโวหารกฎหมายว่า

กรรมสิทธิ์เป็นของขลังตกนำ้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ไม่มีจำากัดในเวลาแห่งการเป็น เจ้าของ สมมุติว่า แดงเป็นเจ้าของที่ดิน 1 แปลง และสมมุติต่อไปว่า แดงไปกินยา วิเศษอะไรมา มีอายุได้ถึง 1,000 ปี แดงก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นอยู่ได้ถึง 1,000 ปี หรือแม้แดงจะมีอายุอย่างธรรมดา ตายลงเมื่ออายุ 60 – 70 ปี กรรมสิทธิ์ของแดงในที่ดินแปลงนั้นก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกถึงหล าน ยั่งยืน อยู่ได้เป็นพันๆ ปี ไม่มีกฎหมายกำาหนดอายุไว้ให้กรรมสิทธิ์ของแดงสิ้นสุดไปด้วย การเว ลาแต่กรรมสิทธิ์หนังสือหรือที่เรียกว่า ลิขสิทธิ์มีหลักเป็นอย่างอื่น โดยทั่ว ๆ ไป คือ ลิขสิทธิ์ เป็นของผู้ประพันธ์เพียงชั่วชีวิตกับต่อไปอีก 30 ปีความสำาคัญมี อยู่ว่าเมื่อสิ้นชีวิตของผู้ทรงลิขสิทธิ์และสิ้นร ะยะเวลาอีก 30 ปี หลังจากนั้นแล้ว ลิขสิทธิ์เป็นระงับเจ้าของจะหวงห้ามไม่ได้ ใครจะคัดลอกโฆษนาซำ้าก็ทำาไม่เป็นผิด ไม่เป็นละเมิด ลูกหลานของผู้ทรงลิขสิทธิ์จะนำาคดีไปฟ้องร้องเขาไม่ได้” 44. ข้อความนี้มีลักษณะอย่างไร ก. ชักชวนให้ปฏิบัติตาม ข. อธิบายเพื่อให้ความรู้ ค. แสดงความคิดโต้แย้ง ง. แสดงความคิดสนับสนุน 45. ลิขสิทธิ์หมายถึงอะไร ก. กฎหมายคุ้มครองการเขียน ข. ระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครอง ค. ระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันโฆษนา ง. กรรมสิทธิ์ในวรรณกรรมและศิลปกรรม 46. หนังสือที่ได้ลขสิทธิ์จะมีกรรมสิทธิ์อย่างไร ิ ก. มีกรรมสิทธิ์เพียงชั่วชีวิตของผู้เขียน ข. มีกรรมสิทธิ์เพียง 30 ปี ค. มีกรรมสิทธิ์ในชั่วชีวิตผู้เขียนและต่อไปอีก 30 ปี ง. ผิดทุกข้อ 47. ผู้พดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ู ก. ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เขียน ข. ไม่เป็นธรรมแก่ทายาท ค. ควรเลิก พ.ร.บ. ฉบับนี้เสีย ง. ไม่มีความเห็นแต่อย่างได 48. “กรรมสิทธิ์เป็นของขลัง ตกนำ้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้” หมายความว่าอย่างไร ก. ถึงจะขายไปแล้วก็ยังทรงสิทธิ์อยู่ ข. เป็นของคงทนถาวร ค. เจ้าของยังคงมีสิทธิ์อยู่ตลอดไป ง. เป็นของที่ไม่ต้องดูแลรักษา 49. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดากับลิขสิทธิ์ ต่างกันอย่างไร ก. กรรมสิทธิ์ฯ มีอายุนานกว่าลิขสิทธิ์ ข. ลิขสิทธิ์มีอายุนานกว่ากรรมสิทธิ์ ค. กรรมสิทธิ์ฯ และลิขสิทธิ์มีอายุเท่ากัน ง. มีกฎหมายคุ้มครองทั้งสองอย่าง

50. ทายาทมีกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์อย่างไร ก. มีอยู่ตลอดไป ข. มีอยู่ต่อไปอีก 30 ปี ค. มีอยู่เท่าที่ตนมีชีวิตอยู่ ง. มีอยู่ตามที่พินัยกรรมระบุไว้ คำา สั่ง ข้อ 51 – 55 จลเติมคำาลงในช่องว่างให้เหมาะสมที่สุดตามลำาดับ 51. .....................ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้น ให้ออกให้เฉพาะ บุคคลผู้มีภูมิรู้สอบได้ ประโยคมัธยม 6 หรือผู้มีภูมิความรู้รอบตัวเป็นที่พอใจของเจ้าพนักงานผู้ ออก ก. ใบรับรอง ข. ใบอนุมัติ ค. ใบอนุญาต ง. ใบ ประกาศนียบัตร 52. เชียงรายเป็น...................ของคุณวารุณี เธอเป็นคน มี...................มั่นคงคนหนึ่งทีเดียว แต่ง กายดู....................เสมอ เพราะ...................เหยียบขั้นเศรษฐี ก. พื้นฐาน ถิ่นฐาน ภูมิฐาน ฐานะ ข. ถิ่นฐาน ฐานะ ภูมิฐาน พื้นฐาน ค. ถิ่นฐาน หลักฐาน ภูมิฐาน ฐานะ ง. พื้น ฐาน ถิ่นฐาน ภูมิฐาน หลักฐาน 53. “ในครอบครัวนั้นนอกจากจะต้องมีความรัก ความอบอุ่นแล้ว หัวหน้า ครอบครัวยังต้อง มี....................สนองความจำาเป็น....................ของค รอบครัวได้ด้วย เพราะความขัดสนไม่อาจ จะ....................ความรักของครอบครัวให้ยืนยาวได้” ก. ความสามารถ พื้นฐาน หล่อเลี้ยง ข. ความอุตสาหะ เบื้องต้น เลี้ยงดู ค. ความต้องการ เบื้องแรก เลี้ยง ง. ความพยายาม ขันต้น หล่อ ้ 54. “ ปล่อยให้ความดันโลหิตสูงขึ้นโดยไม่ควบคุม.............มีผลกระท บกระ เทือน..............อวัยวะ สำาคัญหลายอย่างของร่างกาย ได้แก่ หัวใจ สมอง ไต และเส้นโลหิต เป็นต้น อาจทำาให้หัวใจวาย เส้นโลหิตในสมองแตก ไตพิการ..............อาจเร่งให้เส้นโลหิตตีบตันเร็ว ขึ้น...... ........ไขมันเกาะ หลอดโลหิต” ก. ถ้า จะต่อ จากนี้ และ ข. หาก คง กับ และ เหตุเพราะ ค. ถ้า คง แก่ และ เนื่องจาก ง. หากจะ ต่อ ทั้งยัง เพราะ

55. “หัวหน้าคนงานเป็นคนที่ร่างสูง ผิว..............ใบหน้า..............แดด ผม..............ค่อนข้างยาว กล้ามเนื้อแน่นดูแข็งแรง และสีหน้าที่ดู...............อยู่ตลอดเวลา ทำาให้ดู หน้าแกรงขาม แต่ ประหลาดที่เขาสามารถใช้ภาษาที่...............ได้” ก. เกรียม กร้าน สละสลวย เหู๊้้ยมเกรียม สลวย ข. กร้าน เกรียม สลวย เหู๊้้ยมเกรียม สละสลวย ค. กร้าน เหู๊้้ยมเกรียม สลวย เกรียม สละสลวย ง. เกรียม กร้าน สลวย เหู๊้้ยมเกรียม สละสลวย คำา สั่ง ข้อ 56 – 57 จงเลือกตอบว่าข้อความใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตาม หลักภาษา 56. ก. กลองเป็นของสำาคัญอย่างหนึ่งสำาหรับบ้านเมือง ข. ใช้เป็นหลักสำาหรับบอกให้รู้เวลา ค. ในสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกาใช้กันทั่วไป ง. ต้องอาศัยกลองเป็นสัญญาณ 57. ก. ที่เรียกว่าฉันทลักษณ์ด้วยมีความประสงค์ ข. ให้มีชื่อตรงกับไวยากรณ์ในภาษาบาลี ค. ที่ท่านจำาแนกไว้เป็นอักขรวิธี วจีวิภาค วาทยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ ง. ซึ่งไวยากรณ์ในภาษไทยเราได้อิงอาศัยมาสร้างขึ้นไว้เป็นหลัก คำา สั่ง ข้อ 58 – 60 จงพิจารณาคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1 2 หรือ 3 กำากับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้ ตอบ ก. ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุม และถูก ต้องตามหลัก ภาษา ตอบ ข. ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษา ตอบ ค. ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้ รัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษา ตอบ ง. ถ้าคำาหรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษา 1 58. การยิงปืนเพื่อแสดงความเคารพนั้น เราเรียกว่ายิงสลุด การยิงสลุดเป็นการ แสดงความ 3 2 เคารพให้แก่ชาติ หรือ บุคคล จำานวนนัดที่ยิงก็มีเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติยศ ของผูหรือสิ่ง ้

ควรรับการเคารพ 1 59. อัตวิสัยหมายถึงเรื่องหรือภาพ ของสิ่งทั้งหลายที่ผู้เขียนอาจนำามาใช้เป็น เค้าโครง โดยวิธี 1 นึกหรือคิดเห็นในใจ ภาวะวิสัย เป็นภาพที่สร้างขึ้น จากประสบการของผู้ เขียน 2 1 60. นักประพันธ์ควรเขียนเรื่องที่แนะให้คนคิด นักเขียนหลายหนีความจริง โดยที่สร้างโลก 3 ใหม่ขึ้น โดยการไม่ยอมรับสภาพชีวิตจริง ทำาให้ผู้อ่านพลอยหนีโลกแห่งความ จริงไปด้วย 61. ข้อใดเรียงลำาดับความถูกต้องที่สุด 1. ประโยคเดียวกัน 2. เมื่อพูดแล้ว 3. ก็ถือว่ามีความหมายเช่นกัน 4. ทำาให้เกิดผลต่างกัน 5. ความหมายของคำาพูด 6. ขึ้นอยู่กับข้อความแวดล้อม 7. และขึ้นอยู่กับผลที่เกิดจากคำาพูดนั้นๆ ก. 5 2 6 7 3 1 4 ข.5 6 7 1 2 4 3 ค. 1 2 4 3 5 6 7 ง. 1 5 2 6 4 3 7 62. ข้อใดเรียงลำาดับเนื้อความได้เหมาะสม 1. เมื่อนั่งออกจากเทลอะวีฟ จะกลับเข้าเยรูซาเล็ม สองข้างทางแล ไปไกลลิบเห็นมีแต่ภูเขาสีแสด 2. ไม่มีร่องรอยของความแห้งแล้ง สีเขียวของต้นไม้กับสีแสดของ หินทราย ตัดกันเฉียบขาดน่าดู 3. เคยได้ยินมาว่า อิสราเอลมีความสามารถในการทำาทะเลทราย ให้เป็นสีเขียวมาได้เห็นกั บตา 4. ไม่มีต้นไม้ใบหญ้า แต่ที่มองเห็นใกล้ๆคือไรส้มสุดสายตา ต้นไม้ใบเขียวชอุ่ม 5. ทรัพยากรบุคคลดี บวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทำาให้คนใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ก.1 3 2 4 5 ข. 3 5 1 4 2

ค.3 4 2 5 ง.5 3 1 4 2 63. เนื้อความต่อไปนี้ เรียงลำาดับใจความได้ตามภาษาเขียนที่ถูกต้องตรงกับข้อ ใด 1. การซึมซาบให้พระคุณของบิดามารดา จึงเป็นความกตัญญูหมายเลข หนึ่งของบุคคลทุก ชาติทุก ศาสนา 2. เพราะเป็นบุคคลแรกที่ทำาให้เกิด ให้ปัจจัยเครื่องยังชีพ ให้ ความรู้ ให้การอบรมทางอุปนิสัยที่ดี 3. ก็สุดวิสัยที่เขาจะรู้คุณเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์ 4. บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ยกบิดามารดาเป็น บุคคลแรกในโลก 5. หากคนใดที่จิตทราม จนไม่รู้คุณบิดามารดาแล้ว ก.1 2 4 5 3 ข.1 4 2 5 3 ค.4 2 5 3 1 ง.4 5 3 1 2 64.จงเรียงลำาดับข้อความนี้ให้เหมาะสม 1. เนื่องจากคาเฟอีนสามารถผ่านตามกระแสเลือด เข้าสู่สมองได้ ภายในเวลาเพียงสิบห้านาที 2. แต่ถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว คาเฟอีนสักถ้วยก็จะทำาให้คุณ กระปรี้กระเปร่าขึ้น 3. ถ้าหากคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว คาเฟอีนก็มีอิทธิพลน้อยที่สุดเช่น กัน 4. มันจึงมีพลังอำานาจมากที่สุด ในขณะที่คุณมีความตื่นตัวอยู่น้อย ที่สุด 5. คาเฟอีนสามารถสร้างสภาวะของการตื่นตัวให้เกิดขึ้นได้ ก.1 4 2 3 5 ข.1 3 2 4 5 ค.5 4 3 2 1 ง.5 3 2 4 1 65. จงเรียงลำาดับข้อความนี้ให้เหมาะสม 1. รถดับเพลิงจึงไม่สามารถเข้าไปได้ 2. เพื่อสกัดและดับเพลิง 3. ด้วยเหตุนี้ เราจึงคิดสร้างรถดับเพลิงเล็กขึ้น 4. รถดับเพลิงก็รีบรุดมายังที่เกิดเหตุ 5. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่ง 6.เหตุการณ์ดังตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 7. แต่ทางเข้าตลาดนั้นแคบมาก ก. 2 4 5 6 7 1 3 ข.4 2 6 5 7 1 3

ค.5 2 7 1 6 3 ง.6 4 2 7 1 5 3 คำาสั่ง ข้อ 66-69 จงพิจารณาคำา หรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่กำาหนด ให้แล้ว เลือกตัวเลือก ก.ข. ค. หรือ ง. ที่มีความหมายตรงกับคำา หรือกลุ่มคำาที่ขีดเส้นใต้มากที่สุด และที่มีความหมายสอดคล้องกับ ข้อความที่กำาหนดให้นั้น 66. ตำาแหน่งที่จะเขียนเชิงอรรถ มักเขียนไว้ท้ายเล่มหนังสือ หรือบางทีเขียนไว้ ท้ายหน้าของแต่ละหน้า ก. รายละเอียดเรื่อง ข. บัญชีรายชื่อหนังสือค้นคว้า ค. หลักการจัดรูปเล่มหนังสือ ง. ข้ออ้างอิง หรือคำาอธิบาย 67. ประชาทัณฑ์หมายถึง การลงโทษผู้กระทำาผิดนอกสารบบอาญายุติธรรม ก. บัญชีเรื่อง ข. ระเบียบ ค.กฎหมาย ง.แบบแผน 68. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณผูกพัน เป็นรายปี สำาหรับก่อสร้างศูนย์บ้านพัก ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ปีละ 10 จังหวัด ก. เงินรายรับที่ได้จากรายจ่าย ข. เงินรายรับรายจ่ายประจำาปี ค. เงินรายจ่ายที่จำาเป็น ง. เงินที่กำาหนดไว้เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกัน 69.วัดนี้ตามตำานานกล่าวว่าเป็นวัดโบราณ และเป็นวัดราษฏร์ การสร้างวัดนี้แต่ เดิมไม่ปรากฏหลักฐาน ว่า ท่านผู้ใดสร้าง ก. ไม่มีรายละเอียด ข. ไม่ได้กล่าวไว้ในหนังสืออ้างอิง ค. ไม่มีผู้ใดยืนยันความถูกต้อง ง.ไม่มีสิ่งใดยืนยันให้แน่ชัด คำา สั่ง ข้อ 70-75 จงอ่านข้อความที่กำาหนดให้ แล้วตอบคำาถามโดยพิจารณา เลือกตัวเลือก ก.ข.ค. และ ง. ที่ถูกต้องที่สุด 70.เสียงของคำา เพี้ยนและกลายได้ ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำานอง เดียวกันเพราะเสียงและความ หมายเป็นของคู่กัน ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำาพูดในภาษาเพราะมีแต่เสีย งอย่างเด ีียวก็เป็นเสียงที่ ปราศจากความหมาย ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแค่ความในใจเมื่อไม่เปล่ง เสียงออกมาก็ไม ี่มีใครทราบ

สุด ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร ก.ทั้งสองและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ข.ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร ค.การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที ี่ ง.ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงเข้าใจกัน 71.พินัยกรรมหรือคำาสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดท้าย ที่จะยกทรัพย์สินวางข้อกำา หนดใดๆเกี่ยวกับทรัพย์ของ ตน อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเพื่อตนตายแล้ว ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร 72. ความคิดเรื่องสหกรณ์ เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท้ แต่การสหกรณ์ ก็มีผู้นำาใช้ได้ผลดี เศรษฐกิจแบบนายทุนนั้นหลายแห่ง ก.สหกรณ์เป็นอุดมคติของสังคมนิยม แต่ใช้ได้ไม่เหมาะกับ ประเทศแบบทุนนิยม ข.สหกรณ์เป็นอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่บาง ประเทศแบบทุน นิยมก็ใช้ได้ผลดี ค.สหกรณ์เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยมแต่ ขัดก ีับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ง.สหกรณ์เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและแบบทุนนิ ยมด้ วย 73.ห้ามมิให้คนทำางานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วันของสัปดาห์ ก.คนงานจะให้เวลาทำางานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วัน ในที่นี่มีเสียงดังขึ้นเกิน 85 เดซิเบล ไม่ได้ ข. คนงานจะใช้เวลาทำางานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วัน ในที่ที่มี เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ไม่ได้ ค.ในหนึ่งสัปดาห์ คนงานสามารถทำางานวันละ 8 ชั่วโมง ในที่ที่มี เสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล ได้ไม่เกิน 2 วัน ง. คนงานจะทำางาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้ 74. ผงซักฟอกที่ใช้อยู่มีผลทำาให้พืชนำ้าเจริญเติบโต เพราะว่ามีสารอาหารที่เป็น ปุ๋ยของพืช แต่จะมีผลทำาให้นำ้า เสียในระยะหลัง เพราะว่าพืชจะดึงออกซิเจนในนำ้ามาใช้ในการหายใจ ข้อความนี้ตีความหมายอย่างไร ก. ผลซักฟอกมีส่วนทำาให้นำ้าเสีย ข. พืชนำ้าเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่นำ้าเสีย ค. ผงซักฟอกให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้หลายอย่าง

ง. พืชนำ้าจะไม่ใช้ออกซิเจน ในอากาศมาปรุงอาหาร 75. ประตูสามยอดเป็นประตูกำาแพงเมืองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้าง เป็นประตูสามช่องมียอดทั้ง สามช่อง ตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านก็พากันเรียกประบั้นท้ายังกล่าวว่า “ประตู สามยอด” ก.ชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตูกำาแพงเมือง ข.”ประตูสามยอด”ได้ชื่อจากลักษณะการสร้าง ค. ประตูกำาแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอดเสมอ ง. เริ่มการสร้างประตูกำาแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 คำา สั่ง จงอ่านบทความที่กำาหนดให้ แล้วตอบคำาถามข้อ 76-79 โดยพิจารณา ตัวเลือก ก.ข.ค.หรือ ง. ที่ถูกต้อง ที่สด ทั้งนี้ให้ยึดเนื้อความในบทความเป็นหลัก ุ หนังสือหรือข้อเขียนใดๆคือ สิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น การเขียนจึงหมาย ถึง สิ่งที่มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร มนุษย์ เขียนอะไร คำาตอบคือ มนุษย์เขียนสิ่งที่ตนเองรู้หรือคิดถ้านั้นการอ่านคืออะไร การอ่านคือความหมายที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์เขียนไว้กลับออกมา เป้นความคิด เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว ย่อมเห็นว่า การอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความ สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่อ อก อย่างไรก็ตามจึงจะเรียกว่า อ่านดี หรือ เขียนดี เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษา ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า “ผู้เขียนแสดดงความคิดอย่างไร ผูอ่านก็ได้ความคิดอย่าง ้ นั้น เอนเอียงไปตามนั้น หรือปฏิบัติตามนั้น”อย่างนี้เรียกว่าเขียนดี และ “ผู้ เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไร ผูอ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันทุกความคิดแต่ผู้ ้ อ่านมีความคิดเป ี็นของตนเอง รู้จักวิเคราะห์เลือกรับแต่ความคิดที่เป็น ประโยชน์ ขจัดความคิดที่ไร้สาระออกไป เพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณ”อย่าง นี้เรียกว่า อ่านดี 76. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร ก.การเขียนหนังสือ ข.การเขียนกับการอ่าน ค.การเป็นนักอ่านที่ดี ง. การอ่านขั้นใช้วิจารณญาณ 77. การเขียนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร ก. ผูอ่านเข้าใจความหมายของข้อเขียนได้ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ ้ ข. ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆประกอบการเขียน ค. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเป็นจริง ง.ภาษาที่ใช้สละสลวยและเข้าใจง่าย 78.ที่กล่าวว่า “อ่านดี”หมายความว่าอย่างไร ก.อ่านเอาจริงเอาจัง ข.เลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ ค.อ่านแล้วมีความรู้สึกคล้อยตาม ง. อ่านแล้วได้ความรู้และความคิด 79.ผู้เขียนมีความประสงค์จะเน้นสิ่งใด

ก.การเขียนและการอ่านที่ดี ข.ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนกับการอ่าน ค.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนที่ดีกับผู้อ่านที่ดี ง.ความสามารถในการเขียนและการอ่าน คำา สั่ง จงอ่านข้อความที่ยกมาให้ แล้วตอบคำาถามข้อ 80-85 คำาว่า “นาง”แปลว่า หญิง มาตั้งแต่เดิม มิได้จำากันว่า หญิงสามีแล้วจึง ใช้คำานำาหน้าว่า นาง นางในวรรณคดีหรือนิยาย นิทานทั้งหลาย ล้วนเป็นนาง และใช้นางเป็นคำาแทนชื่อหญิงตำาแหน่งต่างๆอย่าง นางพระกำานัล นางสนอง พระโอษฐ์ หรือคำาว่า นางใน ก็ไม่ได้ใช้บอกว่าเป็นผู้มีสามีหรือยังไม่ม ผู้ชายเป็นนายได้ตลอดชาติ ผู้หญิงก็ควรจะเป็นนางในความหมายที่แปลว่าผู้ หญิงได้ตลอดไปเหมื อนกัน ก่อนแต่งงานเป็นนาง แต่งงานก็เป็นนาง อย่า แล้วกลับมาใช้สกุลเดิมก็เป็นนาง ไม่มีตรงไหนที่กำาหนดเอาไว้ว่า ตอนไหนเป็น สาวหรือไม่สาว มีผข้องใจอยู่เหมือนกันว่า ผู้หญิงที่อย่าแล้วกลับมาใช้ชื่อสกุล ู้ เดิม ทำาไมจึงใช้คำานำาหน้าว่านางสาวไม่ได้มาแยกเป็นนางกับนางสาวไม่เป็ นผล ดีแก่ผู้หญิง ผู้ชายไม่มีคำาจำากัดสถานภาพของความเป็นโสดหรือไม่โสด ผู้หญิง ก็ควรมีสิทธิเช่นนั้นด้วย 80.จาดเรื่องที่ยกมาให้อ่าน คำาว่า “นาง”มีความเป็นอย่างไร ก.มีความหมายอย่างเดียว ข.มีความหมายสองอย่าง ค.มีความหมายมากกว่าสองอย่าง ง.มีความหมายไม่แน่ชัด 81.คำาว่า นาง ที่นำาหน้า สีดา บุษบา ศกุนตลา มีความหมายว่าอย่างไร ก.หญิง ข.หญิงมีอายุ ค. หญิงมีสามีแล้วอย่า ง.หญิงที่ไม่เป็นโสด 82. จากคำาว่า นางใน นางสนม นางสนองพระโอษฐ์ ฯลฯ คำาว่า นาง ทำาให้เรา ทราบอะไร ก. ผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้มีสามี ข.ผู้ดำารง ตำาแหน่งนั้นยังไม่มีสามี ค.ผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นได้อย่าจากสามีแล้ว ง.ไม่มี ข้อถูก 83.ผู้เขียนต้องการให้ใช้คำาว่า “นาง”อย่างไร ก.นำาหน้าชื่อหญิงที่เป็นสาวโสด ข.นำาหน้าชื่อหญิงที่มีสามี ค.นำาหน้าชื่อหญิงที่เลิกร้างกับสามีแล้ว ง.ถูก ทุกข้อ 84.ผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้ชายใช้คำานำาหน้าชื่อว่า “นาย” อย่างไร ก.ใช้ตลอดอย่างปัจจุบันที่ใช้อยู่ ข.ใช้ตอนก่อนแต่งงาน

ค.ใช้เมื่อแต่งงานแล้ว ง.ใช้เมื่ออย่ากับภริยาแล้ว 85. ผู้เขียนเห็นว่า เกิดการเปรียบในเรื่องใด ก.สิทธิในการแต่งงาน ข.สิทธิในการใช้คำาบอกความเป็นโสดหรือไม่โสด ค.สิทธิในการดำารงตำาแหน่งงานราชการ ง.สิทธิในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ คำา สั่ง จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำาถามข้อ 86-90 อนึ่งในสมัยที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตร และไม่ถูกอิทธิพลจาก วัฒนธรรมอื่นมาบังคับให้เปลี่ยนแปลง ในที่นี้ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ ได้จงใจจะกล่าวโทษคนจ ากถิ่นอื่น ความเจริญเติบโตทางเพศกับภาวะเศรษฐกิจ สอดคล้องกัน จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดีตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 คนก็เริ่มมีความต้องการทางเพศ ก็พร้อมที่จะตั้งครอบครัวภายในระบบเศรษฐกิจ ของสังคมเกษตร แต่สมัยนี้ภาวะเศรษฐกิจบังคับให้มนุษย์ต้องยับยั้งความต้อ งการท างเพศไว้จนกว่าจะมีความพร้อมที่จะตั้งครอบครัวซึ่งห่างไกลกันปร ะ มาณ 10 ปี จะเห็นว่าเป็นการฝึกธรรมชาติเพียงใด และมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะ ต้องพยายามใช้สมอง ใช้สมรรถภาพทางใจ สร้างระเบียบทางใจขึ้นให้เหมาะ แก่สภาพสังคมของตน 86. ข้อใดสรุปสาระของข้อความทั้งหมดได้ถูกต้อง ก. ภาวะฝืนธรรมชาติซึ่งหนุ่มสาวในสังคมไทยในปัจจุบันประสบอยู่ เกิด จากอิทธิพลวัฒนธรรม ข.ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเพศ ไม่สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจ ทำาให้คนยุคนี้ต้องสร้างระเบียบ ทางใจขึ้น ค. มนุษย์จะต้องรู้จักยับยั้งความต้องการทางเพศไว้ จนกว่าจะมี ความพร้อมในการตั้งครอบครัว ง.นิยายและวรรณคดีไทย ชี้ให้เห็นว่าในสมัยก่อนคนมีอายุ 1517 ปี ก็มีความต้องการทางเพศ และ พร้อมจะตั้งครอบครัวได้แล้ว 87. ถ้าจะใช้เครื่องหมายวงเล็บ สำาหรับข้อความขยาย จะใช้ข้อความใด ก. ในที่นี้ ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ได้จงใจจะกล่าว โทษคนจากถิ่นอื่น ข. จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดี ตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 ก็เริ่มมีความ

Add a comment

Related presentations

Related pages

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ.(ป. ...

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ.(ป.ตรี) คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจาก ...
Read more

แนวข้อสอบ ก.พ. 58 - แนว ...

แนวข้อสอบ ก.พ. 58 รวมข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไปและ ...
Read more

แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 ...

แนวข้อสอบ,(ภาค,ก.),ก.พ.,2558,งานราชการ,แนวข้อสอบ,รับราชการ,ก.พ. ...
Read more

แนวข้อสอบก.พ.ค่ะ ...

แนวข้อสอบ ก.พ.ของระดับม.ต้นนะคะ เราไปสอบมาเมื่อวันเสาร์ ...
Read more

แนวข้อสอบ ก.พ. - Education

แนวข้อสอบ ก.พ. คณิ ตศาสตร์(เหตุผล) แนวข้ อสอบ ก.พ. ...
Read more

แนวข้อสอบ ก.พ. 2557 ภาษา ...

แนวข้อสอบ ก.พ. 2557 ภาษาอังกฤษ คลังแนวข้อสอบ กพ 2557, แจก แนว ...
Read more

แนวข้อสอบ ก.พ. ข้อสอบ ...

แนวข้อสอบ ภาค ก. ข้อสอบ สำนักงาน ก.พ. ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.
Read more

แนวข้อสอบ สำนักงาน ก.พ.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ล่าสุด - Duration: 13:56. guru ...
Read more