סקר קרקע צומח-אקולוגיה עדי

58 %
42 %
Information about סקר קרקע צומח-אקולוגיה עדי
Services

Published on September 13, 2014

Author: nirherr

Source: slideshare.net

סקר קרקע-צומח-מערכת אקולוגית ביער קרית אתא – אזור עדי-הרדוף אגף הייעור אוקטובר 2012 ניר הר אגף הייעור תקציר מבוא ושיטות שטח הסקר – קטעי שטח בין שפרעם ועדי ובסביבתה. בסך הכל כ 18- פוליגונים נפרדים, בשטח כולל של 400 דונם. מטרת הסקר – אפיון בתי הגידול המיועדים לייעור ובחינת התאמתן של יחידות השטח לסוגי נטיעה שונים. כמו כן, איתור ערכי טבע ונוף לשימור. שיטת העבודה 1.הגדרה של יחידות שטח על פי הרכב הסלע והקרקע, כפי שהם נראים על פני השטח ובחתכים ועל פי הרכב הצומח. שיטת ההגדרה של יחידות הצומח נעשתה על פי שיטה שפותחה במיפוי הצומח הטבעי בקק"ל ועוברת עתה התאמה למיפוי אחיד של כל הארגונים, הנותנת עדיפות לצורות החיים הגבוהות יותר הנמצאות בשטח 2.הכרת בתי הגידול בדרך של לימוד היחס שבין המינים של הצומח הטבעי, לבין מבנה מערכת הקרקע והסלע ומיקום השורשים. בחינה של מיני הצומח העיקריים מעל מחשופי קרקע-סלע טבעיים ובחציבות ובהשוואה למידע שנאסף בסקרים ובמחקרים קודמים. 3.בחינת ההתאמה של בתי הגידול לנטיעת עצים לצד שימור היחידות הטבעיות. תודה מיוחדת לבשמת סגל שעסקה ברישום והגדרה של מיני הצמחים, לרועי פדרמן שאסף, רשם והגדיר את בעלי החיים שניצפו או שהשאירו סימנים. ליוליה אולשנסקי וכליל אדר ממחלקת יער במרחב צפון ולאלי בנישו היערן. בסקר שנערך באזור עדי הוגדרו 10 יחידות שצוינו כטיפוסי צומח. שטח זה הנמצא בשוליים הצפוניים של קער אלונים- מנשה מהווה מעבר בין סלעי קירטון שונים. כתוצאה מכך, אין הבדלי מסלע בולטים בשטח, אך ניכרת הדרגתיות בקשיות הסלע. הבדלים אלה גורמים לקיום של שיחיות ובתות במופעים ובהרכבים שונים. שיחיות פתוחות נמצאו ב 6- מתוך 10 היחידות. הן נשלטות כולן על ידי אשחר א"י וקידה שעירה בצירופים שונים. כללית, שלטון של אשחר מציין בדרך כלל תנאי בית גידול טובים יחסית. קיום של עץ הלבנה כמלווה מציין תנאים משופרים וכך אף כאשר השיחיה צפופה. סירה קוצנית מציינת עומק קרקע מסוים וגירניות יחסית, אזוב מבטא שילוב של סלע קירטוני וכיסוני קרקע וכתלה חריפה מבטאת בית גידול סלעי יותר. בתות בני שיח נמצאו בשלוש יחידות, מספר המינים הכולל בהן קטן, לא נמצא בהן חי מיוחד ולא נמצא בהן ייחוד מעבר להרכבן השונה. יחידות ראויות לציון: יחידה 8 המהווה שיחיה פתוחה של אשחר א"י, קידה שעיר ולבנה רפואי על קירטון רך של תצורת טקיה. נמצאו בה מערות עם עצי תאנה, מספר רב של מיני צמחים, חלקם נמצאו רק כאן, מרביתם ים תיכוניים באופן בולט ומבין העשבוניים נמצאו רב שנתיים רבים. ביחידה זו נמצאו מספר מינים של זוחלים וחרקים שלא נמצאו ביחידות אחרות. יחידה 7 מתאפיינת בשיחיה צפופה ובעצי לבנה הבולטים בשטח. מספר המינים רב, מספר מיני העשבוניים הרב שנתיים רב מזה של החד שנתיים וגם כאן בולט המרכיב הים תיכוני. נמצא כאן צמח אדום הדורש תשומת לב )שום הגלגל(. יחידה 6 )שיחיה פתוחה של קידה אשחר וכתלה( מתאפיינת בריבוי מינים של בני שיח, אף יותר מאשר בבתות, כשהבולטת בהם היא כאמור הכתלה החריפה המאפיינת בתי גידול סלעיים. גם מספר המינים הכולל רב כאן יחסית. בולט כאן המרכיב היובשני יחסית הים תיכוני-אירנו טורני ונמצאו כאן מינים רבים של חרקים והחשוב שבהם הוא גמל שלמה ענק שאינו נפוץ באזור זה ומאפיין בתי גידול יובשניים יחסית. המלצות • יש לשמר קטעים של כל אחת מהיחידות כמאפיינת של טיפוס אקולוגי נפרד שמבטא שונות בתנאי השטח. • יש לשמר במיוחד קטעים ביחידות 8,7,6 . ניתן לטעת בהם נטיעה מרווחת וללא פגיעה בצומח שמחוץ לנקודות הנטיעה. בחלקה 6 לשמר בעיקר את משטחי הסלע והדרגשים עם הכתלה החריפה ואת בני השיח בכלל ולהיות מודעים לחי המגוון שבהם. ביחידה 7 לסמן באביב את ריכוזי שום הגלגל למניעת פגיעה. ביחידה 8 לשמור בעיקר סביבת המערות והסלעים. •בית גידול שאינו גירני נמצא ככל הנראה ביחידה 6. עם זאת, הנטיעה ביחידה זו אינה יכולה להיות צפופה, כאמור.

תוצאות הסקר – תכונות הסלע, הקרקע טיפוסי הצומח והרכב הצומח הרב שנתי ביחידות המיפוי מפורטות בטבלה 1 שלהלן. סיכומים של מספר המינים בכל יחידה לפי משפחות, צורות חיים ומוצא פיטוגאוגרפי מוצגים בטבלה 2 . פירוט מלא של מיני הצמחים מוצג בטבלה 3 . בלוחות התמונות מוצגים נופים ומאפיינים של היחידות השונות. מפת השטח מוצגת בסוף. סיכום בעלי החיים שנמצאו ביחידות שהוגדרו מוצג בנספח הזואולוגי. סלע – השטח נמצא בשוליים הצפוניים של הקער הגאולוגי )הסינקלינה( של אלונים-שפרעם )שהוא החלק הצפוני של קער אלונים-מנשה(. בתוך שטח הסקר חל המעבר מתצורת תמרת המשתייכת לחבורת עבדת )אאוקן( שבונה את כל שטח הקער. לחבורת הר הצופים התוחמת את שולי הקער. בתצורת תמרת קיים מעבר אופקי בין קירטון רך במערב ובלב הקער )שם היה ים עמוק בעת היווצרות הסלע( , לקירטון בינוני ועד אבן גיר במזרח )שהיה אזור מוגבה בעת ההיווצרות. בשטח הסקר הסלע של תצורה זו משתנה מקירטון רך-בינוני ביחידה 7 בדרום השטח לקירטון קשה. בחלק הצפוני של הסקר, קרוב יותר לשפרעם, נמצא זוג התצורות ע'רב וטקיה מחבורת הר הצופים שלא הופרדו במיפוי. בחלק הצפוני מתבטאת כנראה תצורת ע'רב עם קירטון קשה , וביחידה 8 מתבטא הקירטון הרך של תצורת טקיה. בסיכום המסלע, מרבית השטח הוא קירטון קשה. השיוך לתצורה )תמרת או ע'רב( עשוי להשפיע באופן שונה על הצומח. נמצאים שני מקומות עם קירטון רך יותר – יחידה 7 במופע הקירטוני של תצורת תמרת ויחידה 8 עם הקירטון הרך של תצורת טקיה. לשתיהן יש ביטוי ייחודי על הצומח והן שונות ביניהן. קרקע - הקרקעות הן כולן רנדזינות חומה, עם הבדלים קטנים ביניהן הנובעות מאופי סלע האם. ביחידה 6 על הסלע הקשה יש לה גוון אדמדם מסוים )המבטא בדרך כלל גירניות נמוכה במיוחד(. ביחידה 9 צבעה אפור המבטא גירניות מסוימת בקרקע. צומח – הוגדרו 10 יחידות סלע-קרקע שבכל אחת מהן הוגדר טיפוס צומח שונה )טבלה 1 (. חלקן הופרד רק עקב הקיטוע וההבדלים ביניהם עשויים להיות קטנים. טיפוסי הצומח נחלקים לשתי תצורות צומח של שיחיות )שיחייה פתוחה ושיחייה צפופה( ולשתי תצורות בתה )בתה פתוחה ובתה בינונית(. טיפוסי הצומח בתוך ארבע התצורות האלו נבדלים במין השולט ובהרכבן המתבטא בשלושת המינים השולטים ובמאפיינים נוספים כמו מספר מינים ובשיוכם. ההרכב הנפוץ הוא שיחיה פתוחה של אשחר א"י וקידה שעירה או בסדר הפוך של קידה ואשחר )בהתאם למין השולט(. הוא נמצא ב- 6 מתוך 10 היחידות, כשהמין השלישי הוא בן שיח של אזוב מצוי או סירה קוצנית או כתלה חריפה. שלטון של אשחר מבטא בדרך כלל תנאי משק מים משופרים יחסית יותר מאשר כאשר הקידה שולטת )הקידה נמצאת בשלכת קיץ ואינה צריכה להתמודד עם היובש בקיץ(. הסירה נפוצה כשיש עומק קרקע מסוים )כ- 40 ס"מ( וגירניות בקרקע. אזוב גדל בדרך כלל בכיסוני קרקע בסלע קירטוני, וכתלה גדלה ישירות בסלע הקירטוני וכמעט שאינה דורשת קרקע. מלווה חשוב נוסף הוא עץ הלבנה. הוא כמעט העץ היחיד שגדל כאן )מלבד עצי עוזרר בודדים(. הוא מופיע כפרטים בודדים, בדרך כלל מדוכאים למדי. הוא מאפיין את הרצועה הזו של שולי הקער ומנצל סדקי סלע בקירטון. מקבוצת השיחיות הפתוחות בולטת יחידה 8 - שיחיה פתוחה של אשחר קידה ולבנה על קירטון רך של תצורת טקיה, הכוללת גם עצי תאנה בני שיח של עצבונית החורש ומיני מטפסים. מספר מיני הצמחים שנרשמו בה הוא הרב ביותר ( 53 ( )טבלה 2 ( ומבין העשבוניים, מספר המינים הרב שנתיים כמעט זהה למספר החד שנתיים ) 21 ר"ש, 22 ח"ש( ומרבית המינים ) 39 ( הוא ממוצא ים תיכוני. ביחידה זו נמצאו גם מיני חרקים שלא נמצאו ביחידות אחרות )ראה נספח זואולוגי( כמו זבוב טורף, החיפושיות עלית אדומה ורצה סגלגלה ומיני זוחלים כמו חרדון ונחש. אפיון אחר נמצא לדוגמא ביחידה 6 )שיחיה פתוחה של קידה אשחר וכתלה. גם כאן מספר המינים רב יחסית ) 47 (. ריבוי הכתלה מציין בית גידול סלעי במידה רבה. מספר המינים של בני השיח כאן רב אף מזה של הבתות ) 10 מינים(, המינים היובשניים יחסית ממוצא ים תיכוני-אירנו טורני רב יחסית ) 14 (, ואולי אין זה מקרה שכאן נמצא גמל שלמה ענק שאינו נפוץ באזור זה ותפוצתו היא באזורים יובשניים יותר. מספר מיני החרקים שנמצאו ביחידה זו היה רב יחסית ) 7 (, אולי בקשור לריבוי בני השיח. שיחיה צפופה של קידה אשחר ולבנה נמצאת במקום אחד – ביחידה 7 שבה הסלע הוא כאמור מופע הקירטון הרך- בינוני של תצורת תמרת. צפיפות השיחיה וקיום הלבנה )שכאן אינו מדוכא( מבטאים תנאי מים משופרים יחסית. גם כאן מספר המינים רב למדי ) 46 (, מספר מיני העשבוניים הר"ש רב יותר מאשר הח"ש ) 19 , 16 ( וגם כאן המרכיב הים תיכוני שולט בבירור. ביחידה זו נמצא צמח אדום – שום הגלגל ונמצאה זיקית. בתות של סירה, אזוב וכתלה מתאפיינות במספר מינים קטן יחסית. הן שונות באופין זו מזו בהתאם לאפיון שצוין לעיל בבתי הגידול של המינים השולטים בהן. התבוב באזור זה הינן יציבות בדרך כלל. תנאי הרעיה והשפעות האדם כאן הינן אחידות למדי, והגבולות הברורים ביניהן לבין השיחיות מבטאים תנאי גידול שונים, שאינם מאפשרים קיום משמעותי של צומח גבוה יותר. עם זאת, מאפייני הצומח )מלבד מספר המינים הקטן( והחי אינם מצביעים על ייחוד נוסף של יחידות אלו. בעלי חיים – צויינו לעיל מספר הקשרים בין בעלי חיים שנמצאו בסקר לבין מאפייני הצומח. פירוט מלא ניתן בנספח המצורף.

טבלה 1 : טבלת היחידות, , טיפוסי צומח, סלע, קרקע וצומח רב שנתי םערפש רעי ,ידע תביבסב חמוצ תורוצת .חטשה ללכמ )םייחה תרוצ( הבכשה לש יוסיכ יזוחא םה חמוצה תרוצת לומ םירפסמה 'סמהדיחיעלס עבצהבכשה ךותמ םיזוחא םה םינימה לומ םירפסמהתעש חטשהו זוחאוהרוצתעקרקקמועלוחכב שגדומ תישארה הבכשה לש יוסיכה זוחאהדידמהםנודבסופיטו חמוצ תרוצתהנפמיוסיכתיגולואגהניזדנרעקרקםיצעםיחישחיש ינבש"ר בשעםיספטמ06201הייחישהחותפזמ-רד ןוטרקהיקט-בר'עםוחהדודר0.5101515בוזאו י"א רחשא הדיקהשקדאמ ההכיאופר הנבלהריעש הדיק50יוצמ בוזא45ןדופיקשרוחה גרפסא17.6 50% יוסיכ 7.5YR2.5/3י"א רחשא40תינצוק הריס25ריעש ןנקזתינצוק תיסוסיקםנודמ"ס 50 יראנינצוק ףלצ10הפירח הלתכ16תינצייקןוליזרב14םירהה תרוביצ06452היחישהחותפעמ-פצ ןוטרקהיקט-בר'עהדודר1208הנבלו הדיק י"א רחשא)-(השקיאופר הנבל++הריעש הדיק48יוצמ בוזא35ןדופיק++שרוחה גרפסא12.230% יוסיכינצוק ררזוע+י"א רחשא40הפירח הלתכ30ןיסובלובה תרועשתינצוק תיסוסיקםנודמ"ס 40 יראנינצוק ףלצ12תינצוק הריס15ןיצובהיוצמ הדעג10ברקעה ץקועןויט,הטוז,ןוליזרב07253התבתינוניבזמ ןוטרקהיקט-בר'עםוחהדודר0.57507הדיקו בוזא הריסינוניבההכינצוק ררזוע+הריעש הדיק70תינצוק הריס70ןדופיק++שרוחה גרפסא33.510% יוסיכ7.5YR2.5/2י"א רחשא20יוצמ בוזא20ןיסובלובה תרועשןטיברשםנודמ"ס 40 יראנינצוק ףלצ10הפירח הלתכ10תילביתינצייק ,ןיצוב08304היחישהחותפזמ ןוטרקתרמתםוחהדודר0.5103015הריסו רחשא הדיקהשקההכיאופר הנבל++הריעש הדיק60תינצוק הריס40ריעש ןנקז++שרוחה גרפסא1515% יוסיכ7.5YR3/2ינצוק ררזוע+י"א רחשא40יוצמ בוזא34ןיסובלובה תרועשןטיברשםנודםישגרדו םיחטשמ יראנתיז+הפירח הלתכ10ןדופיקןויט,תינרמצ,הטוז,הדעגןיצוב ,בצח09005התבהחותפזמ+פצ ןוטרקתרמתםוחהדודר2185י"א רחשאו הריס בוזאהשקההכי"א רחשא+יוצמ בוזא50ןדופיק++שרוחה גרפסא39.25% יוסיכ7.5YR3/3תינצוק הריס35ןיסובלובה תרועשתיסוסיקםנודידירשו יחטשמ יראמהפירח הלתכ10הלודג תיריעןויט ,הדעגןיצוב ,ערפ09306היחישהחותפפצ ןוטרקתרמתההכ םוחהדודר0.512185הלתכו י"א רחשא הדיקהשק7.5YR3/3ינצוק ררזוע++הריעש הדיק60הפירח הלתכ45הלודג תיריעגרפסא42.120% יוסיכםוח - דעיאופר הנבל+י"א רחשא35יוצמ בוזא22ןיצובןטיברשםנודםישגרדו םיחטשמ יראנההכ םדמדאינצוק ףלצ5תינצוק הריס20תינעולתיסוסיק5YR3/4חישה קבט ,.טסמה תלאןויט ,הדעג7היחישהפופצעמ ןוטרק תרמתםוחהדודר2701010הנבלו י"א רחשא הדיקינוניב-ךר(השארמ)דאמ ההכיאופר הנבל++הריעש הדיק75יוצמ בוזא50ןדופיק++גרפסא70.6ידירשו יחטשמ יראנ7.5YR2.5/2י"א הלא+י"א רחשא25תינצוק הריס35ןיסובלובה תרועשתיסוסיקםנוד(בורח)םיעלסה תינרמצ5ריעש ןנקזןטיברשהדעג ,תיבהלשןיצוב,תינצייק,תיריע8הייחישהחותפזמ-פצךר ןוטרקהיקט-בר'עםוחהדודר4121515תיסוסיקהנבלו הדיק י"א רחשא8% יוסיכ7.5YR4/2יאופר הנבל++י"א רחשא52יוצמ בוזא48ןדופיקגרפסא59.3ידירש-ישוגו יחטשמ יראנינצוק ררזוע+הריעש הדיק42הפירח הלתכ40תיריעןטיברשםנודהנאת+ינצוק ףלצ6תינצוק הריס12בצחתלזלזסומט13459היחישהחותפזמ-פצתרמתרופאהדודר10355הריסו יאשא הדיק50% יוסיכדאמ ההכהריעש הדיק75תינצוק הריס57ןרשנתונקונקה תלזלז33.97.5YR3/4י"א רחשא20הפירח הלתכ30םירהה תרוביצםנודינצוק ףלצ5יוצמ בוזא10הדעג310 התבהחותפעמ-פצריג ןבאהיקט-בר'עםוח-תינוניב5157י"א רחשאו בוזא הלתכתרמתוההכהקומעי"א רחשא60הפירח הלתכ++ןדופיקגרפסא75.17.5YR3/2הריעש הדיק40יוצמ בוזארמושםנוד

טבלה 2: סיכומים של קבוצות צמחים ים תיכוני-אירנו =MIRSA ;) ים תיכוני-אירנו טורני )ערבתי =MIT ; ים תיכוני =M :) מקרא של המקור הפיטוגאוגרפי )הכורוטיפ סהרו ערבי. =SA ;) טורני-סהרו ערבי )מדברי משפחה מספר יחידה תצ' צומח צפיפות מעוצים מיקום סלע עומק קרקע תצורה גאולוגית מס' מינים עץ שיח בן שיח עשב ר"ש חד שנתי רב איזורי, טרופי MITES SA MITSA MSA IT MIT M דגניים מורכבים מצליבים פרפרניים סוככיים שפתניים שושניים אלתיים ורדיים לועניתיים לחכיים נוריתיים פואתיים פשתיים ציפורניים ארכוביתיים אשחריים אשליים ברושיים זיפניים זיתיים חבלבליים חלבלוביים חלמיתיים טמוסיים כליליים לבניים לוטמיים נרקיסיים סולניים פרעיים צלפיים שלמוניים שרביטניים תותיים 1 שיחייה פתוחה דר מע קרטן קשה רדודה ע'רב-טקיה 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 2 0 2 4 2 7 3 10 4 30 12 0 0 1 1 0 1 20 11 7 2 3 43 קידה אשחר א"י ואזוב 2 שיחיה פתוחה דר מע קרטון בינוני רדודה ע'רב-טקיה אשחר א"י קידה ולבנה 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 7 0 4 2 8 1 19 9 0 0 0 0 1 0 10 9 7 2 0 28 3 בתה בינונית דר מע קרטון בינוני רדודה ע'רב-טקיה סירה אזוב וקידה המינים נרשמו ביחידות 2+3 ביחד 4 לבדיקה חוזרת מרכז קרטון קשה רדודה תמרת 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 0 4 2 3 2 2 11 5 27 17 0 0 1 0 0 0 20 14 7 2 1 44 5 בתה פתוחה מרכז קרטון בינוני רדודה תמרת אזוב סירה ואשחר א"י 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 2 0 0 12 3 24 10 0 0 1 0 0 1 13 13 7 2 1 36 6 שיחיה פתוחה מרכז קרטון קשה רדודה תמרת קידה אשחר א"י וכתלה 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 3 0 3 5 2 5 2 10 4 31 14 0 1 1 0 0 1 19 14 10 2 2 47 7 שיחיה צפופה דר' ק. רך-בינוני רדודה תמרת )מראשה( קידה אשחר א"י ולבנה 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 1 13 5 33 12 0 0 2 0 0 1 16 19 7 2 2 46 8 שיחייה פתוחה צפ' קרטון רך רדודה ע'רב-טקיה אשחר א"י קידה ולבנה 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 2 2 2 0 4 4 3 3 2 14 7 39 12 0 0 2 0 0 1 22 21 6 2 2 53 9 שיחיה פתוחה מז' רדודה תמרת קידה אשאי וסירה קרקע אפורה כהה 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 1 0 3 2 2 2 2 11 4 29 8 0 0 1 0 0 0 17 16 5 0 0 38 10 בתה פתוחה צפ' אבן גיר עמוקה תמרת כתלה אזוב ואשחר א"י בעיקר 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 3 1 0 2 4 2 1 1 9 1 21 7 0 0 1 0 0 0 8 12 7 2 0 29 צורת חיים מקור פיטוגאוגרפי )כורוטיפ( סיכום בסקר שנערך באזור עדי הוגדרו 10 יחידות שצוינו כטיפוסי צומח. שטח זה הנמצא בשוליים הצפוניים של קער אלונים-מנשה מהווה מעבר מסלעי הקירטון של חבורת עבדת )אאוקן( המאפיינים את מרבית הקער אל הקירטון של חבורת הר הצופים. כתוצאה מכך, אין הבדלי מסלע בולטים בשטח, אך ניכרת הדרגתיות בקשיות הסלע בתוך תצורת תמרת )חבורת עבדת( מקירטון רך-בינוני בדרום השטח לקשה יותר כלפי צפון. גם בתוך תצורות ע'רב-טקיה( חבורת הר הצופים יש שינויים מקירטון קשה לקירטון רך. הבדלים אלה גורמים לקיום של שיחיות ובתות במופעים ובהרכבים שונים. שיחיות פתוחות נמצאו ב 6- מתוך 10 היחידות. הן נשלטות כולן על ידי אשחר א"י וקידה שעירה בצירופים שונים. כללית, שלטון של אשחר מציין בדרך כלל תנאי בית גידול טובים יחסית. קיום של עץ הלבנה כמלווה מציין תנאים משופרים וכך אף כשהשיחיה צפופה. סירה קוצנית מציינת עומק קרקע מסוים וגירניות יחסית, אזוב מבטא שילוב של סלע קירטוני וכיסוני קרקע וכתלה חריפה מבטאת בית גידול סלעי יותר. בתות בני שיח נמצאו בשלוש יחידות, מספר המינים הכולל בהן קטן, לא נמצא בהן חי מיוחד ולא נמצא בהן ייחוד מעבר להרכבן השונה. יחידות ראויות לציון הן יחידה 8 המהווה שיחיה פתוחה של אשחר א"י, קידה שעיר ולבנה רפואי על קירטון רך של תצוקת טקיה. נמצאו בה מערות עם עצי תאנה, מספר רב של מיני צמחים, חלקם נמצאו רק כאן, מרביתם ים תיכוניים באופן בולט ומבין העשבוניים נמצאו רב שנתיים רבים. ביחידה זו נמצאו מספר מינים של זוחלים וחרקים שלא נמצאו ביחידות אחרות. יחידה 7 מתאפיינת בשיחיה צפופה ובעצי לבנה הבולטים בשטח. מספר המינים רב, מספר מיני העשבוניים הרב שנתיים רב מזה של החד שנתיים וגם כאן בולט המרכיב הים תיכוני. נמצא כאן צמח אדום הדורש תשומת לב. יחידה 6 )שיחיה פתוחה של קידה אשחר וכתלה( מתאפיינת בריבוי מינים של בני שיח, אף יותר מאשר בבתות, כשהבולטת בהם היא כאמור הכתלה החריפה המאפיינת בתי גידול סלעיים. גם מספר המינים הכולל רב כאן יחסית. בולט כאן המרכיב היובשני יחסית הים תיכוני-אירנו טורני ונמצאו כאן מינים רבים של חרקים והחשוב שבהם הוא גמל שלמה ענק שאינו נפוץ באזור זה ומאפיין בתי גידול יובשניים יחסית. המלצות • יש לשמר קטעים של כל אחת מהיחידות כמאפיינת של טיפוס אקולוגי נפרד שמבטא שונות בתנאי השטח. • יש לשמר במיוחד קטעים ביחידות 6,7,8 . ניתן לטעת בהם נטיעה מרווחת וללא פגיעה בצומח שמחוץ לנקודות הנטיעה. בחלקה 6 לשמר בעיקר את משטחי הסלע והדרגשים עם הכתלה החריפה ואת בני השיח בכלל ולהיות מודעים לחי המגוון שבהם. ביחידה 7 לסמן באביב את ריכוזי שום הגלגל למניעת פגיעה. ביחידה 8 לשמור בעיקר סביבת המערות והסלעים. •בית גידול שאינו גירני נמצא ככל הנראה ביחידה 6. עם זאת, הנטיעה ביחידה זו אינה יכולה להיות צפופה, כאמור.

משפחה מקור צורת חיים נדירות שם 10 9 8 7 6 5 4 2 1 עשב ר"ש ציבורת ההרים + + + + + + + + MITSA חד שנתי זעזועית גדולה + + + M עשב ר"ש זקנן שעיר + + + + MIT חד שנתי דגנין ביירותי + M חד שנתי בן חיטה ביצני M רב איזורי, טרופי עשב ר"ש יבלית מצויה + + + + חד שנתי שיבולת שועל נפוצה + MIT חד שנתי שעורה מכחילה + MIT עשב ר"ש שעורת הבולבוסין + + + MIT עשב ר"ש נשרן מכחיל + + + + M חד שנתי סיסן אשון + + M עשב ר"ש סיסנית הבולבוסין + MITSA עשב ר"ש נשרן צפוף + M חד שנתי קיפודנית הקרקפת + M בן שיח צמרנית הסלעים + + + + + + + MIT חד שנתי ברקן סורי + + + + + + M חד שנתי חורשף מצויץ + + + + + MIT חד שנתי חוח עקוד + + + + + M חד שנתי חסה רותמית + MITSA חד שנתי דרדית מצויה + + + + + MIT בן שיח טיון דביק + + + + + + + + + M חד שנתי עולש מצוי + + + + + + MIT חד שנתי זקן סב מצוי + MIT חד שנתי גדילן מצוי + + + MIT חד שנתי כוכבן מצוי + + + + M עשב ר"ש קיפודן מצוי + + + + + + + + M חד שנתי קורטם דק + + + + + + + + + M חד שנתי מררית הגליל + + M חד שנתי חרצית עטורה + + M עשב ר"ש כתלה חריפה + + + + + + + + M עשב ר"ש מוצית קוצנית + + + + + + M חד שנתי שופרית כרתית + + + + M עשב ר"ש קיצנית כרתית + + + + + M עשב ר"ש חוחן הקנרס + + M חד שנתי לפתית מצויה + + + + MIT חד שנתי אליסון מצוי + + + + MIT חד שנתי איסטיס מצוי + + + MIT חד שנתי בקבוקון מקומט + + + + MIT שיח קידה שעירה + + + + + M חד שנתי אספסת עדשתית + MIT חד שנתי אספסת מקומטת + M חד שנתי אספסת מצויה + MIT עשב ר"ש שברק קוצני + + MIT חד שנתי קדד יפה SA חד שנתי תלתן האלמוות + + + + M חד שנתי תלתן לביד + MIRES חד שנתי כרבולת קטנה + M חד שנתי כלינית מצויה + M חד שנתי תלתן דוקרני + M חד שנתי תלתן בואסיה + + + + M חד שנתי תלתן הכדורים + + + M עשב ר"ש שומר פשוט + + MIT חד שנתי נוצנית כדורית + + + + + + M עשב ר"ש כלך מצוי + M עשב ר"ש חרחבינה מכחילה + + + M חד שנתי שערור שעיר + M חד שנתי דל קרניים כרמלי + M עשב ר"ש גזר + + + + + M עשב ר"ש ברזילון ענף + + M בן שיח געדה מצויה + + + + + + + MIT בן שיח נפית כפכה + M בן שיח זוטה לבנה + + + + + + + + M עשב ר"ש קערורית סגולה + + M בן שיח זוטה צפופה + + + + + MIT חד שנתי בר גביע קוצני + + M בן שיח אזוב מצוי + + + + + + M בן שיח פרסיון גדול + M עשב ר"ש עירית גדולה + + + + + + + + M עשב ר"ש עצבונית החורש + M עשב ר"ש חצב מצוי + M עשב ר"ש שום קצר + M עשב ר"ש קיסוסית קוצנית + + + + + + + M עשב ר"ש צמח אדום בציון 3.2 שום הגלגל + M עשב ר"ש שום האבקנים + + MIT עשב ר"ש אספרג החורש + + + + + + + + M עץ אלה א"י + M שיח אלת המסטיק + M בן שיח סירה קוצנית + + + + + + + + M עשב ר"ש בן סירה מיובל + M עץ עוזרר קוצני + + + + + MIT בן שיח לוענית מצויה + + MIT חד שנתי עפעפית שרועה + + + + M בן שיח בוצין לקוי + + + + + + + + MIT חד שנתי לחך מצוי + M חד שנתי לחך בלוטי + MIT חד שנתי לחך כרתי + + + + + + M עשב ר"ש מוגן נורית אסיה + + + + M עשב ר"ש זלזלת הקנוקנות + + M חד שנתי קצח הציפורן + + + + + + M עשב ר"ש פואה מצויה + M חד שנתי חגווית שעירה + + + + + M חד שנתי צלבית ארוכת שיבולת + + + + + + M חד שנתי פשתה שעירה + + M חד שנתי פשתה אשונה + + M חד שנתי צללית הכלאיים + MIT חד שנתי ציפורנית מגוונת + M עשב ר"ש ציפורן נקוד + + + + + + + + M עשב ר"ש ארכובית שבטבטית + MIT ארכוביתיים שיח אשחר א"י + + + + + + + M אשחריים אשליים עץ אשל ב.מ. + ברושיים נטע-אדם עץ ברוש קרח + עשב ר"ש לשון פר סמורה + + MIT עשב ר"ש עוקץ העקרב + MIT עץ זית ארופאי + M זיתיים עשב ר"ש חבלבל השיח + + M חבלבליים עשב ר"ש שלוחית קירחת + MIT חלבלוביים + + + + + עשב ר"ש חטמית זיפנית + M חלמיתיים עשב ר"ש טמוס מזרחי + M טמוסיים עץ חרוב מצוי + M כליליים עץ לבנה רפואי + + + M לבניים בן שיח לוטמית ערבית + M לוטמיים עשב ר"ש מוגן חבצלת קטנת פרחים + M נרקיסיים סולניים רב איזורי, טרופי עץ טבק השיח + עשב ר"ש פרע מסולסל + + MIT פרעיים עשב ר"ש צלף קוצני + + + + + M צלפיים חד שנתי שלמון יפואי + + M שלמוניים שיח שרביטן מצוי + + + + + M שרביטניים עץ פיקוס התאנה + + MIT תותיים פואתיים פשתיים ציפורניים זיפניים שושניים אלתיים ורדיים לועניתיים לחכיים נוריתיים דגניים מורכבים מצליבים פרפרניים סוככיים שפתניים רשימת צמחים מלאה ביחידות השטח : טבלה 3 +

בגבעה הצפונית קידה שעירה אשחר א"י כתלה חריפה יחידה 2 : שיחיית אשחר קידה ולבנה יחידה 1 : שיחיית קידה אשחר ואזוב קידה שעירה זוטה לבנה עוזרר קוצני פרי העוזרר מבט צפונה לשפרעם חורשף מצויץ חורשף מצויץ חורשף מצויץ יחידה 3 : בתת סירה אזוב וקידה סירה קוצנית צלף קוצני סירה קוצנית קיפודן קידה שעירה מבט מזרחה אשחר עם שרביטן עומד אורן ירושלים 6/109

יחידה 4 : שיחיית קידה אשחר וסירה אשחר א"י סירה קוצנית קידה שעירה מבט מזרחה ליחידה 10 יחידה 6 : שיחיית קידה אשחר וכתלה קידה שעירה קיסוסית קוצנית כתלה חריפה כתלה חריפה שורשיה בתוך הסלע כתלה חריפה הצומח בסלע הצומח העצי לבנה מדוכא בחגווי הסלע ועוזרר קוצני שום הגלגל – צמח אדום אשחר א"י על הסלע הקירטוני יחידה 7 : שיחיית קידה אשחר ולבנה שיחיה צפופה של קידה שעירה ומספר עצי לבנה צלף קוצני בסדקי הסלע

יחידה 8 : שיחיית אשחר קידה ולבנה תאנים בפתחי מערות ועצי לבנה תאנה לבנה נמצאים בשטח רק כאן טמוס מזרחי - פרי עצבונית החורש יחידה 9 : שיחיית אשחר קידה וסירה סלעית. מעל יחידה 8 צמחים נוספים קצח הציפורן קייצנית כרתית ברזילון ענף פרע מסולסל בוצין לקוי צרעות על חצב ביחידה 4 צילום בשמת סגל צילום בשמת סגל צילום בשמת סגל צילום בשמת סגל צילום בשמת סגל צילום בשמת סגל צילום בשמת סגל

1 בולבול ויונים מול עדי ביחידה 2 עופות פרפרים וחרקים אנפיות בקר ביחידה 5 מול עומד רחבי עלים 6/203 יונים ביחידה 3 תטולה של גמל שלמה ביחידה 3 כחליל החומעה כחליל מקושט על אזוב צילום בשמת סגל צילום בשמת סגל )עוד על עולם החי ראה בנספח של רועי פדרמן(

20/09/2012 ידע בושיה רוזאב ל"קק רובע יגולואז רקסןמרדפ יעור בתכו עציב :יללכ ךיראתב עצוב ידע בושיה רוזאב ל"קק לש תועיטנ ןונכתל םידקמ רקס11/09/2012 עצוב םיצוליא לשב . החירפ טועימב תנייפואמ הנשה לש וז הפוקת .םייח ילעב לש תוליעפ טעמ שי וב ,רבמטפס שדוחב רקסה תועשב םיליעפ םניא תיסחי םינטק םיקנויו םילחוז ,ףסונב .הטעומ תיסחי םיקיבאמ םיקרח תוליעפ ןכלו הנשי ךא ,תומדקומה רקובה תועשב רקיעב ליגר ןפואב תוליעפ םירופיצ .תוהובגה תורוטרפמטה לשב םויה ןכו ויתסה תדידנ תליחת לש תודדונ םירופיצ ינימ תוארל ןתינ וז הנועב .םויה ךלהמב תיקלח תוליעפ םג .)"םיצייקמ" םינימ( ץיקה ךלהמב לארשיב םיהושה םינימה טעמ תא :רקסה תטיש ( ןושאר רואמ לחה םויה תועשב ךרענ רקסה05:45( םוחה איש תועש דעו )~14:00 הללכ הדובעה תטיש .)~ םינמיסו םייח ילעב רותיאל חטשה את לש תילאוזיו הריקס ,תורדגומה רקסה תודיחיב תילגר הכילה דעות אצממ לכ .םירחא םיילגר יקורפו םיקרח ,םילחוז רותיאל םינבא תכיפהו םתואצמיה לע םידיעמה הנבומ םירופיצ רקס עצוב אל .תונומת סיסב לע ןכמ רחאל וא הדשב רדגוהו ,רשפאה תדימב ,המלצמב .תוידוחיי ואו תוטלוב תויפצת טעמל םירופיצ ודעות אלו :תואצות ודעות וז הצובקב .םיקרח איה רתויב לודגה םינימה רשוע דעות הבש הצובקה29 םהב םינימ 4 םילמנ ינימ -ו5 תוללוכ וז הצובקב ןויצל תויואר תויפצת .)חפסנב המישר( םירפרפ ינימ 3 המלש ילמג לש םינימ ןיע דח ש"מג -)םיש"מג(( (Ameles heldreichiץבושמ ש"מג , (Blepharopsis mendica) קנע ש"מגו(Eremoplana infelix ) תונומת(1-3 ויהש םיבגח לש הארנכ ,הפירט ירחא ופצנ םיש"מגה ךותמ םיינש .) הדיחיב הפצנש קנע המלש למג .םוגידה ןמזב חטשב דואמ םיצופנ6 ןייפאמ , דח לש ינובשע לודיג תיבםייתנש ברו םייתנש הז ןימ .עובלגהו בגנה זכרמ ,הדוהי ירה ,הדוהי רבדמב ץופנו לילגב ץופנ וניא ש"מג . .ץראה יקלח בורב םיצופנ ןיע דח ש"מגו ץבושמ תונומת1-3: 1. הדיחי -ץבושמ ש"מג4 2 הדיחי -קנע ש"מג .6 3 הדיחי -ןיע דח ש"מג .3

הדיחיב8 הנומת( ףרוט בובז הפצנ ,הנאת יצעו םיסורה םימ תורוב הבש ,4 לעמ ץראב .)150 לש םינימ םיפסונ םינימ .תודיחיה ראשב הפצנ אלו רקסב וז הדיחיל ידוחיי הז ןימ .קיודמ יוהיז ךרענ אלו וז הצובקהמודא תילע -תוישופיחה תא םיללוכ וז הדיחיב קר ופצנש םיקרח לש (Chrysolina blanchei הנומת( )5) ( הלגלגס הצרוCarabus impresus הנומת( )6 תפרוט הניה הלגלגסה הצרה .לארשיב תוצופנ תוישופיח ,) "תמדרת"ב תאצמנ איה וז הנועב .רקסה חטשב דואמ הצופנה הצובק ,הייכנוק ילעב תונוזלחמ םג הנוזינש .)םימה תורוב ךותבו דיל( תיסחי םירירקו םילצומ םירוזאב ,םינבאל תחתמ רקסב האצמנ איהו ץיק הנומת4 הדיחי -מ.ב ףרוט בובז .8 הנומת 5 הדיחי -המודא תילע .8 הנומת 6 הדיחי -הלגלגס הצר .8 תודיחיב ופצנש תויריפשה תרדס תת איה םוגידה חטשב הצופנכ האצמנש םיקרח לש הרדס תת2,6,7,9,10 םינימ ינש והוז וז הצובקב .–( תקרועמ תיריפש Trithemis arteriosa הנומת( )7 תיריפשו ) ( ןמגראהTrithemis annulata הנומת( )8 ךא ,םימ תורוקמל םיכומס םירוזאמ תורכומ םנמוא תויריפש .) ( הכיחש תיכליפ .ןהלש הפועתה רשוכ לשב םימ רוקממ בר קחרמב םג ןתוא אוצמל ןתינPolistes dominiulus הנומת( )9 .תיצראהו תירוזאה המרב םג ץופנ הז ןימ .רקסה תודיחיב הצופנכ איה םג האצמנ ) הנומת7 הנומת תקרועמ תיריפש .8 הנומת )הבקנ( ןמגראה תיריפש .9 -החיכש תיכליפ לש ןק . הדיחי2 הדיחי 6 הדיחי 2 ( טשוקמ לילחכ אוה רקסב רתויב ץופנה ןימה ,םירפרפה תצובקבChilades trochylus)( הנומת10 אצמנש ) תודיחיב2,3,6,7,10 .ףרוחה טעמל הנשה תומי לכב ץראה יקלח בורב דואמ ץופנש ןטק רפרפ והז . הבקנה.םיפסונ םיחמצ רפסמו ברקעה ץקוע לע היציב תא הליטמ( העמוחה לילחכ Lycaena thersamon הנומת( )11 ) הדיחיב הפצנ ,ץראה יקלח בורב ץופנ אוה םג3 ..תיבוכראה לעו העמוחה לע היציב תא הליטמ הבקנה ןינבל ( ףלצהColotis fausta) הנומת( 12 .ץיקה ישדוחב לארשיב יוצמש דדונ רפרפ אוה ) היציב תא הליטמ הבקנה.ףלצה לע

הנומת10 הנומת טשוקמ לילחכ .11 הדיחי -העמוחה לילחכ .3 הנומת 13 . תודיחי -ףלצה ןינבל4-ו 6. .רקסה תודיחי בורב אצמנ תמרל והוז םיטר]ה תיברמ ןכלו םוחתב םיחמומל םג השק וניה םישבכעה תצובקב ןימה תמרל יוהיז מ םישיבכע ורתוא רקסב .החפשמה4 תחפשממ שיבכע( )םיינצפקו םיינדער ,םיירודכ ,םיינבאז( תוחפשמ הנומתב םיינדערה13 .ורדגוהו ודעות רקסב ופצנש םישיבכעה לכ אלש ןייצל שי .) ( םוחשה דיבעה דעות םיאברקעה תצובקבScorpio maurus fuscus תודיחיב )4-ו 9 זכרמב ץופנ הז ברקע . .הנופצו ץראה הנומת13 הדיחיב דעות .ויפב םיציבה קשו םיינדערה תחפשממ שיבכע )ןימי( .1 . הנומת14 תודיחי -םוחש דיבע )לאמש( .4-ו 9 . ודעות תוכיכרה תצובקב4 תיננישו יוצמ ןולולבש ,הדש לולבש ,ןורמוש םומדק( רקסה חטשב םינימ הדיחיב קר דעות תרטא תינניש ןימה .רקסה חטש לכב הובג היה םינימה תיברמ לש םיטרפה עפש .)תרטא9 . ודעות םילחוזה תצובקב5 .)םינמיס וא תורישי תויפצת( םינימ ( יוצמ ןודרח Agama Stellio) הדיחיב קר תורישי דעות8 הדיחיבו םימה תורוב רוזאב )םיטרפ ינש( 6 הדיחיב .הז ןימ לש םיללג ואצמנ 8 הדיחיב .םימה תורובמ דחא ךותב מ.ב שחנ לש לשנ םג אצמנ2 תישוחנ האצמנ ,תומדקומה רקובה תועשב , ( תינוניעChalcides ocellatus .) יוצמו לארשיב ץופנה טמוחה אוהו םייטמוחה תחפשמל ךייש הז ןימ הדיחיב .םינבא תעורז הביבסב רקיעב ,תונוש תועקרקב אצמנ אוה .תליא דעו ןומרחהמ2 תציב םג האצמנ .תיממש לש הציבכ הדושחה לחוז

הדיחיב 7( תינוכית םי תיקיז האצמנ Chamaeleo chamaeleon ) הנומת(15) לש ינוכית םיה רוזאב הצופנש .התבבו הגירגב םיחישו םיצע אוה התוא ןייפאמה תויחה םוקמ .לארשי הנומת15 הדיחי -תינוכית םי תיקיז .7 תולוק יוהיזו הנזאה ,הליל תיפצת ןוגכ םירופיצו םיקנוי תריקסל תוידועיי תוטיש ללכ אל עצובש רקסה םינימ וללכש ולא תוצובק לש תוטלוב תויפצת ודעות ןכ .םיקנויל תודוכלמ תבצהו רקוב תונפל םירופיצ הדיחיב תורובהמ דחאב האצמנש )יוצמ רבכע הארנכ( ןטק קנוי לש תלוגלוג ,יוצמ לעוש - רוזאל םיצופנ8 זב , הדיחיב למשח דומע לע יוצמ2 הדיחיב רקב תויפנאו 5 . :תוצלמהו םוכיס החמתמ וניאש דיחי רקוס ידי לע םייחה ילעב תוצובק תיברמל המיאתמ הניאש הנועב עצוב הז יגולואז רקס .הסונמ רפצ םג וב לולכלו ביבאה תנועב ףסונ רקס עצבל ץלמומ .םייחה ילעב תוצובק לכב לש םינמיסו םיקרח לש בר רפסמ ודעות ,ולא תולבגמ תורמל5 לע תויפצת םרדעהב "םיטלוב" .םילחוז .םירופיצו םילודגו םינטק םיקנוי ,םישחנ הדיחי לש תוידוחייה םה תיגולואזה הניחבהמ םהילא סחייתהל ןתינש תודוקנ8 םישוטנ םימ תורוב הבש יפנע לעו תורובה חתפב ואצמנ וז הדיחיב .םיבר םייח ילעבל לודיג תיב הווהמה הביבס ,הנאת יצע םכותבו,המודא תילע :ןוגכ רקסה תניחבמ תוידוחי תויפצת הנאתה ואצמנ תורובה ךותב .יוצמ ןודרחו הלגלגס הצר םירידנ םניא םנמוא ולא םינימ .)יוצמ רבכע הארנכ( םסרכמ תלוגלוגו מ.ב שחנ לשנ ןוגכ םייח ילעב ינמיס ודעות אלש םיפסונ םינימ רובע םג הארנכו םרובע חנ לודיג תיב הווהמ וז הביבס ךא תירוזאהו תיצראה המרב .וב תעטל אלו הז רוזא רמשל ץלמומ ,ךכ תובקעב .הז רקסב הדיחיב6 תנייפואמה חיש ינב יובירב ופצנ 7 ולא םינימ ןיב .הז רקסל תיסחי הובג םינימ רפסמ ,םיקרח ינימ לודיג תיב הווהמ הז חותפ רוזא יכ ריבס .הז רוזאב רידנו םיינובשע לודיג יתב ןייפאמה ןימ קנע ש"מג דעות םיסרוד ךרד ,םינטק םילחוזמ לחה החותפ התב לש לודיג יתב םינייפאמהו וז הנועב ופצנ אלש םיפסונ םינימל .החותפ היחמצ לש הדיחיכ וז הדיחי רמשל ץלמומ .םילודג םיקנויו

Add a comment

Related presentations

Mi primer presentación formal en un disertación.

With Google's announcement that HTTPS is now a ranking measure, everyone is compel...

Landscape Architect Pensacola | The Wallace Company Call 850-434-1199 or visit htt...

VAR Novell workshop

VAR Novell workshop

November 6, 2014

VAR Novell workshop

4 Levent Beko Buzdolabı, 4 Levent Beko Çamaşır Makinesi, 4 Levent Beko Bulaşık Mak...

Alibeyköy Beko Buzdolabı, Alibeyköy Beko Çamaşır Makinesi, Alibeyköy Beko Bulaşık ...

Related pages

הליך ביצוע סקר תשתיות קרקע - די ...

הליך סקר תשתיות קרקע הנו הליך רב שלבי, החל מפניה לגופים המתאימים לצורך קבלת היתרים ...
Read more

מכון התקנים הישראלי : המעבדה ...

המעבדה לבדיקות קרקע ותשתית: ענף סקר קרקע: ... עדי עציץ, ראש ...
Read more

איזיטופ - פינוי פסולת בניין מתחם ...

http://www.easytop.co.il סקר גז קרקע, אדמות מזוהמות, פינוי קרקעות מזוהמות, ...
Read more

סקר: שפל באמון הציבור במערכת ...

סקר: שפל באמון ... מדגם מכון המחקר Panels Politics בדק את יחס הציבור ל"מגיפת עדי המדינה". 34% ...
Read more

איזיטופ - ניקוי שמנים ודלקים ...

... פרויקט טיפול ושיקום קרקע מזוהמת, ... סקר קרקע ודיגום בוצה בשטחי קיבוץ ... עדי ...
Read more

רשימת מאחזים – ויקיפדיה

... מצפה עשהאל ♦ נווה ארז ♦ עדי ... הפיכתן מאדמות סקר ... משנת 2004 המאחז הוקם על קרקע ...
Read more

למרות ההתנגדויות: תכנית תע"ש ...

זאת בניגוד לעמדת ארגוני הסביבה שטענו כי על המדינה קודם כל לבצע סקר קרקע מקיף, ... עדי ...
Read more

מכון התקנים הישראלי : מעבדות יין ...

המעבדה לבדיקות קרקע ותשתית: ענף סקר קרקע: ... עדי שלום, ראש מדור טל: ...
Read more