ျပဳတ္ထြက္သြားေသာေက်ာရိုးဆစ္ကေလးမ်ား (အၾကည္ေတာ္)

67 %
33 %
Information about ျပဳတ္ထြက္သြားေသာေက်ာရိုးဆစ္ကေလးမ်ား (အၾကည္ေတာ္)
Books

Published on March 19, 2014

Author: satsaluu

Source: slideshare.net

       

                            

                         

                 

                         

                

                            

                                         

                         

         

                           

                                                       

                                                         

                                               

                                            

                                                                    

                                                   

                               

 

  

                     

                                                  

                                           

Add a comment

Related presentations