پاورپوینت اقتصاد خرد

60 %
40 %
Information about پاورپوینت اقتصاد خرد
Books

Published on March 15, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

Madsg.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫!!مادسیج‬

‫خرد‬ ‫د‬ ‫قتصا‬ ‫ا‬ ‫حسابداري‬ ‫و‬ ‫يريت‬ ‫مد‬ ‫هاي‬ ‫رشته‬ ‫كاشي‬ ‫خداداد‬ ‫فرهاد‬ ‫خدا‬ ‫بنام‬

‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫آن‬ ‫كاربرد‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫تعريف‬ : ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫اقتصادي‬ ‫مهاي‬‌‫ه‬ ‫سيست‬ : ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ :‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ :‫چهارم‬ ‫فصل‬ ‫توليد‬ ‫بنگاه‬ : ‫پنجم‬ ‫فصل‬ ‫كشش‬ : ‫ششم‬ ‫فصل‬ ‫هزينه‬ : ‫هفتم‬ ‫فصل‬ ‫بتي‬ ‫رقا‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫قيمت‬ ‫تعيين‬ : ‫هشتم‬ ‫فصل‬ ‫انحصاري‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫قيمت‬ ‫تعيين‬ : ‫نهم‬ ‫فصل‬ :‫دهم‬ ‫فصل‬ ‫انحصاري‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫قيمت‬ ‫تعيين‬

‫اول‬ ‫فصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫آن‬ ‫كاربرد‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫تعريف‬ ‫كلن‬ ‫اقتصاد‬ – ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اساسي‬ ‫سؤال ت‬ ‫توليد‬ ‫امكانا ت‬ ‫منحني‬

‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫تعريف‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بهينه‬ ‫تخصيص‬ ‫چگونگي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫علمي‬ ‫اقتصاد‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ ‫نامحدود‬ ‫نيازهاي‬ ‫بين‬ ‫كمياب‬ ‫منابع‬ ‫مي‬‌.‫كند‬ ‫واژه‬‌‫و‬ ‫نامحدود‬ ‫نيازهاي‬ ،‫كميابي‬ :‫كليدي‬ ‫هاي‬ ‫منابع‬ ‫بهينه‬ ‫تخصيص‬

‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫كلن‬ 1‫اقتصادي‬ ‫رفتار‬ ‫مطالعه‬ : ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ ‫موضوع‬ . (‫بنگاه‬ ،‫)خانوار‬ ‫انفرادي‬ ‫واحدهاي‬ 2‫متغيرهاي‬ ‫رفتار‬ ‫مطالعه‬ : ‫كلن‬ ‫اقتصاد‬ ‫موضوع‬ . ‫اقتصاد‬ ‫كلي‬ 3‫كننده‬ ‫تكميل‬ : ‫كلن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ ‫رابطه‬ . ‫مي‬ ‫يكديگر‬‌‫درختان‬ ‫و‬ ‫جنگل‬ ‫رابطه‬ .‫باشند‬ 4‫كلن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ ‫سؤال ت‬ .

‫تفكر‬ ‫شيوه‬ : ‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫اقتصادي‬ ‫منابع‬ ‫محدوديت‬ :‫كميابي‬ ‫تصميم‬ ‫مبناي‬ ،‫فرصت‬ ‫هزينه‬‌‫منابع‬ ‫تخصيص‬ ‫و‬ ‫گيري‬ ‫فرصت‬ ‫كمبود‬ ‫يا‬ ‫فقدان‬ : ‫كارآمد‬ ‫بازارهاي‬ ‫سودآوري‬ ‫انتخاب‬ ‫اتخاذ‬ ‫تصميم‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫فايده‬ ‫مقايسه‬ :‫نهايي­گرايي‬ ‫شده‬

‫اقتصاد‬ ‫موضوعا ت‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫كلن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫خرد‬‫كلن‬ 1‫اتوموبيل‬ ‫مثل‬ ‫معين‬ ‫محصول‬ ‫توليد‬ .1‫توليد‬ . – ‫ملي‬GNP 2‫بهينه‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ .2‫ركود‬ . 3‫معين‬ ‫محصول‬ ‫قيمت‬ .3‫سطح‬ ‫و‬ ‫تورم‬ . ‫قيمتها‬ ‫عمومي‬ 4‫هزينه‬ .‌‫توليد‬ ‫هاي‬4‫بحران‬ . 5‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫بكارگيري‬ ‫ميزان‬ .5‫و‬ ‫اشتغال‬ . ‫بيكاري‬ 6‫سسود‬ ‫و‬ ‫مطلوبيست‬ ‫كردن‬ ‫حداكثسر‬ .6‫حجم‬ .

‫زبان‬ ‫و‬ ‫تحليلي‬ ‫ابزار‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫اقتصاد‬ 1‫توصيفي‬ ‫جمل ت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫بيان‬ . 2‫جداول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ . 3‫هندسي‬ ‫بيان‬ . 4‫رياضي‬ ‫الگوهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫رياضي‬ ‫بيان‬ . ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫تعادل‬ ‫شرط‬ ‫مثل‬ y x y x P P Mu Mu =

‫اقتصاد‬ ‫سؤال ت‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬‫خرد‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫مختلف‬ ‫كالهاي‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫مي‬‌‫زند؟‬ ‫است؟‬ ‫مؤثر‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫عواملي‬ ‫چه‬ ‫مؤثر‬ ‫كار‬ ‫ساعت‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫كار‬ ‫تصميم‬ ‫در‬ ‫عواملي‬ ‫چه‬ ‫مي‬‌‫باشد؟‬ ‫مي‬ ‫مؤثر‬ ‫محصول‬ ‫يك‬ ‫قيمت‬ ‫تعيين‬ ‫در‬ ‫عواملي‬ ‫چه‬‌‫باشد؟‬ ‫چيست؟‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫تعادل‬ ‫شرط‬ ‫چيست؟‬ ‫توليدكننده‬ ‫مسئله‬

‫اقتصاد‬ ‫سؤال ت‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬‫كلن‬ ‫است؟‬ ‫عواملي‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫كل‬ ‫مصرف‬ ‫است؟‬ ‫عواملي‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫قيمتها‬ ‫عمومي‬ ‫سطح‬ ‫چيست؟‬ ‫بحران‬ ‫و‬ ‫ركود‬ ‫بروز‬ ‫علت‬ ‫مي‬ ‫چگونه‬‌‫شد؟‬ ‫خارج‬ ‫ركود‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫چيست؟‬ ‫تورم‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫حجم‬ ‫رابطه‬ ‫د‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫چرا‬‫است؟‬ ‫بيكاري‬ ‫چار‬ ‫مي‬ ‫مؤثر‬ ‫ريال‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫عواملي‬ ‫چه‬‌‫باشند‬

‫اساسي‬ ‫سؤال ت‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫اقتصاد‬ 1.‫شود‬ ‫توليد‬ ‫خدماتي‬ ‫و‬ ‫كالها‬ ‫چه‬ . 2.‫شوند‬ ‫توليد‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ . 3.‫شوند‬ ‫توليد‬ ‫روشي‬ ‫چه‬ ‫به‬ . 4.‫شوند‬ ‫توزيع‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫بين‬ ‫چگونه‬ . ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫اقتصادي‬ ‫نظام‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫سؤال ت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬

‫منحني‬ ‫گي‬‌‫ه‬ ‫ويژه‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫توليد‬ ‫امكانا ت‬ ‫موضوعي‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫توليد‬ ‫امكانا ت‬ ‫منحني‬ ‫شيب‬ ‫بودن‬ ‫منفي‬ . ‫توليد‬ ‫افزايش‬ ‫امكان‬ ،‫ثابت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دارد؟‬ ‫اشاره‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫محصول‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫همزمان‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫اضافي‬ ‫مقدار‬ ‫توليد‬ ‫فرصت‬ ‫هزينه‬ .F1 F2‫برابر‬ ‫محروميت‬ ‫با‬ ‫است‬‫از‬ ‫جامعه‬C2 C1‫پوشاك‬

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫اشاره‬ ‫چيزي‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫توليد‬ ‫امكانا ت‬ ‫منحني‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫واقع‬ ‫نقاط‬ .‫دارند‬ ‫اقتصادي‬ ‫رشد‬ -‫الف‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫بيكاري‬ -‫ب‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫كامل‬ ‫اشتغال‬ -‫ج‬ ‫منابع‬ ‫غيركاراي‬ ‫تخصيص‬ -‫د‬

‫هزينه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سؤال‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫فرصت‬ ‫يكند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫كاري‬ ‫چه‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫محمد‬ :‫تدريس‬ ‫ساعت‬ ‫يك‬50‫ريال‬ ‫هزار‬ :‫شخصي‬ ‫اتوموبيل‬ ‫تعمير‬40‫هجويي‬‌‫ه‬ ‫صرف‬ ‫ريال‬ ‫هزار‬ :‫هاي‬‌‫ه‬ ‫رايان‬ ‫شير‬ ‫صف‬ ‫در‬ ‫ايستادن‬30‫يارانه‬ ‫ريال‬ ‫هزار‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫شير‬ ‫صف‬ ‫در‬ ‫ايستادن‬ ‫فرصت‬ ‫هزينه‬50 ‫ريال‬ ‫هزار‬

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫يباشد‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ ‫موضوع‬ ‫كداميك‬ ‫قيمتها‬ ‫عمومي‬ ‫سطح‬ – ‫الف‬ ‫بنگاه‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ -‫ب‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسط‬ ‫سيب‬ ‫مصرف‬ ‫مقدار‬ -‫ج‬ ‫يخچال‬ ‫توليد‬ ‫هزينه‬ -‫د‬

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫اقتصادي‬ ‫رشد‬ -‫الف‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫بيكار‬ -‫ب‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫كامل‬ ‫اشتغال‬ -‫ج‬ ‫منابع‬ ‫غيركاراي‬ ‫تخصيص‬ -‫د‬

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫كيست؟‬ ‫كننده‬ ‫عرضه‬ ،‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫خانوارها‬ -‫الف‬ ‫بنگاهها‬ -‫ب‬ ‫دولت‬ -‫ج‬ ‫خانوارها‬ ‫و‬ ‫هها‬‌‫ه‬ ‫بنگا‬ -‫د‬

- ‫دوم‬ ‫فصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫اقتصادي‬ ‫مهاي‬‌‫ه‬ ‫نظا‬ 1‫صور ت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫تخصيص‬ : ‫متمركز‬ ‫هريزي‬‌‫ه‬ ‫برنام‬ ‫با‬ ‫اقتصاد‬ . ‫يگيرد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫صور ت‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫اداري‬ 2‫تخصيص‬ ‫قيمت‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ : ‫آزاد‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫اقتصاد‬ . ‫يباشد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫منابع‬ ‫دهنده‬ 3‫بر‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫اداري‬ ‫صور ت‬ ‫به‬ ‫منابع‬ : ‫مختلط‬ ‫اقتصاد‬ . ‫ييابند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫تخصيص‬ ‫قيمت‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫اساس‬

‫و‬ ‫تقاضا‬ - ‫سوم‬ ‫فصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫عرضه‬ ‫بنگاهها‬ ‫و‬ ‫خانوارها‬ ‫تقاضا‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫و‬ ‫بازار‬

‫اقتصادي‬ ‫مهاي‬‌‫ه‬ ‫نظا‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ :‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫دخالت‬ ‫دليل‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫كالهاي‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بازار‬ ‫نظام‬ ‫شرايطي‬ ‫تحت‬ ‫نيست‬ ‫مردم‬ ‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫بودن‬ ‫نامناسب‬ ‫خارجي‬ ‫يآمدهاي‬‌‫ه‬ ‫پ‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫نامناسب‬ ‫تخصيص‬ ‫و‬ ‫بحران‬ ،‫بيكاري‬ ،‫تورم‬ ‫مثل‬ ‫اقتصادي‬ ‫كلن‬ ‫مشكل ت‬ ‫وجود‬ ‫ركود‬

‫بنگاه‬ ‫و‬ ‫خانوار‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ :‫خانوار‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫واحد‬ ‫نهاده‬ ‫بازار‬ ‫توليددر‬ ‫عوامل‬ ‫كننده‬ ‫عرضه‬ ‫ستاده‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ ‫كالها‬ ‫متقاضي‬ ‫مطلوبيت‬ ‫كننده‬ ‫حداكثر‬ ‫بنگاه‬ - ‫ستاده‬ ‫به‬ ‫اها‬‌‫ه‬ ‫نهاده‬ ‫كننده‬ ‫تبديل‬ (‫)نهاده‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫متقاضي‬ ‫ستاده‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫خدما ت‬ ‫و‬ ‫كالها‬ ‫كننده‬ ‫عرضه‬ ‫سود‬ ‫كننده‬ ‫حداكثر‬

‫تقاضا‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ ‫معين‬ ‫زماني‬ ‫دوره‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬ ‫كاليي‬ ‫مقدار‬ ‫است‬ ‫خريد‬ ‫به‬ ‫مايل‬ (‫)جاري‬ ‫معين‬ ‫قيمت‬ 1‫كال‬ ‫مقدار‬ . 2‫زماني‬ ‫دوره‬ . 3‫جاري‬ ‫قيمت‬ . 4‫خريدار‬ ‫تمايل‬ .

‫فرد‬ ‫تقاضاي‬ ‫ميزان‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ (‫)خانوار‬ 1= ‫كال‬ ‫قيمت‬ .P 2= ‫فرد‬ ‫درآمد‬ .I 3= ‫فرد‬ ‫ثرو ت‬ .W 4‫ديگر‬ ‫كالهاي‬ ‫قيمت‬ .PO= 5= ‫فرد‬ ‫ترجيحا ت‬ ‫و‬ ‫سليقه‬ .t 6= ‫فرد‬ ‫انتظارا ت‬ .E

‫ثرو ت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫وي‬ ‫ثرو ت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫ميزان‬ ‫از‬ ‫تابعي‬ ‫كال‬ ‫از‬ (‫)خانوار‬ ‫فرد‬ ‫تقاضاي‬ .‫است‬ I= ،‫دستمزد‬ ‫شكل‬ ‫به‬ (‫)خانوار‬ ‫فرد‬ ‫عايدي‬ ‫مجموع‬ - ‫درآمد‬ ‫معين‬ ‫زماني‬ ‫دوره‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫سود‬ ،‫حقوق‬ W= ‫وي‬ ‫يهاي‬‌‫ه‬ ‫بده‬ ‫منهاي‬ ‫فرد‬ ‫دارايي‬ ‫ارزش‬ :‫ثرو ت‬

‫كالها‬ ‫هبندي‬‌‫ه‬ ‫طبق‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫تفكيك‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫كالها‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫رابطة‬ ‫براساس‬ :‫يشوند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫معمولي‬ ‫كالهاي‬ ‫پست‬ ‫كالهاي‬

‫منحني‬ ‫شيب‬ ‫چرا‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫است‬ ‫نزولي‬ ‫تقاضا‬ 1‫كالها‬ ‫بين‬ ‫جانشيني‬ . 2‫نهايي‬ ‫مطلوبيت‬ ‫بودن‬ ‫نزولي‬ . 〈 ∆ ∆ P ϕ

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫پست‬ ‫كالي‬ ‫مصرف‬ ‫ميزان‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫جهت‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كاليي‬ ‫باشد‬ ‫مخالف‬ ‫فرد‬ d d I I ↑ ↓ ↓→ ↑→ ϕ ϕ 〈 ∆ ∆ ⇒ I d ϕ ‫يباشند؟‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫پست‬ ‫خدماتي‬ ‫و‬ ‫كال‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫بنظر‬ ‫ببريد‬ ‫نام‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫معمولي‬ ‫كالي‬ ‫مقداري‬ ‫معمولي‬ ‫كالي‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موسوم‬ ‫درآمدي‬ ‫اثر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مثبت‬ 〉 ∆ ∆ ⇒ I d ϕ d d I I ↓ ↓→ ↑↑→ ϕ ϕ I d ∆ ∆ϕ ‫معمولي‬ ‫كالي‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موسوم‬ ‫درآمدي‬ ‫اثر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مثبت‬ ‫مقداري‬.

‫پست‬ ‫كالي‬ ‫تقاضاي‬ ‫منحني‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫تغيير‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫كال‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫ديگر‬ ‫كالي‬ ‫تقاضاي‬ ‫در‬ ‫تغيير‬‫كال‬ ‫يك‬ ‫قيمت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫جانشين‬ ‫كالي‬ ‫دو‬ ‫مكم‬ ‫كالي‬ ‫دو‬‫ل‬‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫انواع‬‫لها‬ ‫كا‬ ‫خنثي‬ ‫كالي‬ ‫و‬ ‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫قيمت‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫رابطه‬ ‫جانشين‬ ‫كالي‬ ps=‫گوسفند‬ ‫گوشت‬ ‫قيمت‬=‫گوسفند‬ ‫گوشت‬ ‫تقاضاي‬ =‫مرغ‬ ‫تقاضاي‬ d sϕ d cϕ ↑↓→↑→ d c d ssP ϕϕ ‫بنابراين‬〉 ∆ ∆ sP d cϕ

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫جانشيني‬ ‫تعريف‬ ‫وكالي‬x‫و‬y‫در‬ ‫تغيير‬ ‫جهت‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫جانشين‬ ‫هنگامي‬ ‫تقاضاي‬x‫كالي‬ ‫قيمت‬ ‫تغييردر‬ ‫با‬y.‫باشد‬ ‫سو‬ ‫هم‬ ‫يعني‬ 〉 ∆ ∆ yP X

‫جانشين‬ ‫كالي‬ ‫دو‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫كالي‬ ‫دو‬x‫و‬y‫را‬ ‫معيني‬ ‫نياز‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫جانشين‬ ‫هنگامي‬ ‫باشند‬ ‫پاسخگو‬ :‫مثال‬1(‫قند‬ ‫و‬ ‫)خرما‬ .2(‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫مرغ‬ ‫)گوشت‬ .3. (‫فيلم‬ ‫تماشاي‬ ‫و‬ ‫فوتبال‬ ‫)تماشاي‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫كالي‬ ‫دو‬ ‫قيمت‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫مقدار‬ ‫رابطه‬ ‫مكمل‬ Pt= ‫چاي‬ ‫قيمت‬‫چاي‬ ‫تقاضاي‬ = ‫تقاضاي‬ = ‫قند‬d tϕ d sϕ ↓↓→↑→ dd P ϕϕ : ‫بنابراين‬〈 ∆ ∆ t d s P ϕ

‫مكمل‬ ‫كالي‬ ‫دو‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫متقاضي‬ ‫توسط‬ ‫همزمان‬ ‫كه‬ ‫كالهايي‬ ‫يباشند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫مكمل‬ ‫يشوند‬‌‫ه‬ ‫م‬ :‫مثال‬ 1(‫پنير‬ ‫و‬ ‫)نان‬ .2(‫قند‬ ‫و‬ ‫)چاي‬ .3‫لباس‬ ‫و‬ ‫ورزشي‬ ‫)سالن‬ . (‫ورزشي‬

‫كالي‬ ‫دو‬ ‫تعريف‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫مكمل‬ ‫دوكالي‬x‫و‬y‫در‬ ‫تغيير‬ ‫جهت‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫مكمل‬ ‫هنگامي‬ ‫تقاضاي‬x‫كالي‬ ‫تهاي‬‌‫ه‬ ‫قيم‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫جهت‬ ‫مخالف‬y:‫يعني‬ ‫باشد‬ 〈 ∆ ∆ yp x

‫سليقه‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫منحني‬ ‫موقعيت‬ ‫كال‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫وي‬ ‫تمايل‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫سليقه‬ .‫يسازد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫متأثر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شيب‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫كالي‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫تمايل‬ ‫افزايش‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ -x‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫منحني‬ .‫يشود‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫منتقل‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫كالي‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫تمايل‬ ‫كاهش‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ -x‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫منحني‬ ‫يشود‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫منتقل‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫پايين‬ ‫سمت‬

‫انتظارا ت‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫وي‬ ‫انتظارا ت‬ ‫از‬ ‫تابعي‬ ‫كال‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫تقاضاي‬ ‫ميزان‬ .‫يباشد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫آينده‬ ‫كالي‬ ‫قيمت‬ ‫افزايش‬ ‫انتظار‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ :‫مثال‬x‫باشد‬ ‫آينده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تقاضا‬ ‫منحني‬ ‫و‬ ‫ييابد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫افزايش‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫وي‬ ‫مصرف‬ ‫ميزان‬ .‫يشود‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫منتقل‬ ‫بال‬ ‫به‬

‫تقاضا‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫تغيير‬ ‫تقاضا‬ ‫منحني‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫تقاضا‬ ‫مقدار‬ ،‫كداميك‬ ‫تغيير‬ ‫با‬ ‫يكند؟‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫درآمد‬ -‫الف‬‫ثرو ت‬ -‫ب‬ ‫كال‬ ‫قيمت‬ -‫ج‬‫جانشين‬ ‫كالهاي‬ ‫قيمت‬ -‫د‬

‫بازار‬ ‫تقاضاي‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫تقاضاي‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫تقاضاي‬ ‫جمع‬ ‫حاصل‬ ‫ياسازد‬‌‫س‬ ‫م‬ x1 =5: ‫اول‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫تقاضاي‬ x2 =7: ‫دوم‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫تقاضاي‬ ‫قيمت‬ ‫در‬ :‫مثال‬:‫با‬ ‫ااست‬ ‫برابر‬ ‫فكننده‬‌‫س‬ ‫مصر‬ ‫دو‬ ‫تقاضاي‬ ‫مجموع‬ xM =5+7 =12

‫عرضه‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫قيمت‬ ‫در‬ ‫معين‬ ‫زماني‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بنگاه‬ ‫كه‬ ‫ااست‬ ‫كالييي‬ ‫مقدار‬ - .‫يباشد‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫جاري‬ ‫چيست؟‬ ‫هاها‬‌‫س‬ ‫بنگا‬ ‫تواسط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كالاها‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫علت‬ - ‫اسود‬ ‫اسود‬ = ‫درآمد‬ – ‫اهزيينه‬

‫ميزان‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بنگاه‬ ‫عرضه‬ ‫مؤثر‬ ‫بنگاه‬ ‫عرضه‬ ‫مقدار‬ ‫بر‬ ‫گذارد‬ ‫تاثير‬ ‫بنگاه‬ ‫اسود‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫اهر‬ :‫يباشد‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫قيمت‬ (‫)نهاده‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫قيمت‬ ‫تكنولوژي‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫ييك‬ ‫در‬ ‫توليدكننده‬ ‫كه‬ ‫ااست‬ ‫كال‬ ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫مقاديير‬ ‫اهنداسي‬ ‫مكان‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫مختلف‬ ‫قيمتهاي‬ ‫در‬ ‫معين‬ ‫زماني‬ ‫دوره‬ ‫يباشد‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫بازار‬

‫تغيير‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫توليد‬ ‫اهزيينه‬ 1‫هاها‬‌‫س‬ ‫نهاد‬ ‫قيمت‬ ‫تغيير‬ . 2‫فني‬ ‫تغييرات‬ . ‫اهزيينه‬ ‫فني‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫كارگر‬ ‫داستمزد‬ ،‫اسوخت‬ ‫قيمت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫يداهد‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫تغيير‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫واحد‬ ‫اهر‬ ‫توليد‬

‫و‬ ‫هاها‬‌‫س‬ ‫نهاد‬ ‫قيمت‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫توليد‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫اهزيينه‬ ‫ييا‬ ‫و‬ ‫كارگر‬ ‫داستمزد‬ ‫ييا‬ ‫اسوخت‬ ‫قيمت‬ ‫افزاييش‬ . ‫نسبت‬ ‫قيمت‬ ‫از‬ ‫اسطحي‬ ‫اهر‬ ‫در‬ ‫كننده‬ ‫توليد‬ ‫يشود‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫موجب‬ ‫نقل‬ .‫كند‬ ‫توليد‬ ‫كمتر‬ ‫هاها‬‌‫س‬ ‫نهاد‬ ‫قيمت‬ ‫افزاييش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫توليد‬ ‫اسطح‬ ‫افزاييش‬ ‫موجب‬ ‫هاها‬‌‫س‬ ‫نهاد‬ ‫قيمت‬ ‫كااهش‬ .‫يشود‬‌‫س‬ ‫م‬

‫عرضه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫چيست؟‬ ‫كشاورزي‬ ‫توليد‬ ‫فرآييند‬ ‫كردن‬ ‫مكانيزه‬ ‫اثر‬ ‫قيمت‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫افزاييش‬ -‫الف‬ ‫قبل‬ ‫قيمت‬ ‫اسطح‬ ‫در‬ ‫توليد‬ ‫كااهش‬ -‫ب‬ ‫قبل‬ ‫قيمت‬ ‫اسطح‬ ‫در‬ ‫توليد‬ ‫افزاييش‬ -‫ج‬ ‫قبل‬ ‫توليد‬ ‫اسطح‬ ‫در‬ ‫قيمت‬ ‫افزاييش‬ -‫د‬

‫بازار‬ ‫عرضه‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫ااست‬ ‫برابر‬ ‫بنگاه‬ ‫اسه‬ ‫عرضه‬ ‫مقدار‬ ‫قيمت‬ ‫در‬ ϕ1=10ϕ2=20ϕ3=70‫قيمت‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫عرضة‬ ‫مقدار‬ ‫بنگاه‬ ‫اسه‬ ‫عرضه‬ ‫مقدار‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫ااست‬ ‫برابر‬  100102070 3 1 =++== ∑=i iϕϕ

‫بازار‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫شكل‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بنگااهها‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫شكل‬ ‫شكل‬ ‫تغيير‬ ‫موجب‬ ‫بنگااهها‬ ‫ورود‬ ‫ييا‬ ‫خروج‬ :‫بنگااهها‬ ‫تعداد‬ ‫يشود‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫بازار‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬

‫منحني‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫بنگااهها‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بازار‬ ‫عرضه‬ ‫اسمت‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫انتقال‬ ‫موجب‬ ‫جدييد‬ ‫بنگااههاي‬ ‫ورود‬ ‫يشود‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫پاييين‬ ‫و‬ ‫رااست‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫انتقال‬ ‫موجب‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بنگااهها‬ ‫خروج‬ ‫يشود‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫اسمت‬

‫بازار‬ ‫تعادل‬ ‫و‬ ‫بازار‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫براي‬ ‫اسيستم‬ ‫اجزاي‬ ‫در‬ ‫انگيزه‬ ‫فقدان‬ : ‫تعادل‬ ‫مفهوم‬ ‫موجود‬ ‫وضعيت‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫فكنندگان‬‌‫س‬ ‫مصر‬ ‫هاهاي‬‌‫س‬ ‫خوااست‬ ‫انطباق‬ : ‫بازار‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫كنندگان‬ ‫تعادلي‬ ‫موقعيت‬ ‫تغيير‬ ‫قيمت‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تأثير‬ ‫و‬ ‫تعادل‬ ‫در‬ ‫تغيير‬

‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫نظرييه‬ – ‫چهارم‬ ‫فصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫مطلوبيت‬ ‫و‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫مطلوبيت‬ ‫ييا‬ ‫انتخاب‬ ‫ااساس‬ ‫و‬ ‫پاييه‬ ‫درآمدي‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬

‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫نظرييه‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫كننده‬ ‫مطلوبيت‬ ‫كردن‬ ‫حداكثر‬ :‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫اهدف‬ ‫وقت‬ ،‫ثروت‬ ،‫درآمد‬ :‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫محدودييت‬ ‫از‬ ‫تركيبي‬ ‫چه‬ ‫بودجه‬ ‫محدودييت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫مسئله‬ ‫شود‬ ‫حداكثر‬ ‫مطلوبيتش‬ ‫تا‬ ‫نماييد‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كالاها‬

‫خانوار‬ ‫تاهاي‬‌‫س‬ ‫محدوديي‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ = ‫درآمد‬I 2‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كالاها‬ ‫قيمت‬ .px‫و‬py ‫بودجه‬ ‫محدودييت‬ ‫بودجه‬ ‫خط‬ ‫مختلف‬ ‫تركيبهاي‬ ‫اهنداسي‬ ‫مكان‬ ‫بودجه‬ ‫خط‬x‫و‬y‫وقتي‬ ‫ااست‬ ‫خرييد‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫درآمد‬ ‫تمامي‬ ‫خانوار‬x‫و‬y‫نماييد‬ Iypxp yx ≤+ x p P P I y y x y −=

‫بودجه‬ ‫خط‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بود‬ ‫منحني‬‫جه‬ 2=xP4=yP100=I Xy 4 2 2 100 −= ‫بودجه‬ ‫خط‬ ‫شيب‬2 1 −= ∆ ∆ x y

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫رفتار‬ ‫تبيين‬ ‫روشهاي‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫مطلوبيت‬ ‫روش‬ -‫الف‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬ ‫روش‬ -‫ب‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫مطلوبيت‬ ‫رضاييتمندي‬ ‫مفهوم‬ ‫مطلوبيت‬ ‫هگيري‬‌‫س‬ ‫انداز‬ ‫قابليت‬ ‫مطلوبيت‬ ‫عپذييري‬‌‫س‬ ‫جم‬ ‫فرد‬ ‫دو‬ ‫مطلوبيت‬ ‫مقاييسه‬ ‫قابليت‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫كردن‬ ‫حداكثر‬ ‫مطلوبيت‬ = ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫درآمد‬I ‫مصرفي‬ ‫كالاهاي‬:x‫و‬y ‫كالاها‬ ‫قيمت‬:px‫و‬py ‫را‬ ‫خود‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫معين‬ ‫درآمد‬ ‫چگونه‬ :‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫مسئله‬ ‫كالي‬ ‫دو‬ ‫صرف‬x‫و‬y‫شود‬ ‫حداكثر‬ ‫مطلوبيتش‬ ‫كه‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫نماييد‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تخصيص‬ ‫قاعده‬ ‫كالاها‬ ‫بين‬ ‫درآمد‬ ‫لزم‬ ‫شود‬ ‫حداكثر‬ ‫كالاها‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫مطلوبيت‬ ‫آنكه‬ ‫براي‬ ‫نهاييي‬ ‫مطلوبيت‬ ‫كه‬ ‫ييابد‬ ‫تخصيص‬ ‫كالاها‬ ‫بين‬ ‫بنحوي‬ ‫درآمد‬ ‫ااست‬ ‫باشد‬ ‫برابر‬ ‫يشود‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫كالاها‬ ‫صرف‬ ‫كه‬ ‫پولي‬ ‫واحد‬ ‫آخريين‬ y y x x P Mu P Mu =

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫تعادل‬ ‫شرط‬ ‫از‬ ‫دييگري‬ ‫بيان‬ y x y x y y x x P P Mu Mu P Mu P Mu =⇒= y x Mu Mu =‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫ترجيحات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫كال‬ ‫دو‬ ‫نسبي‬ ‫ارزش‬ =‫بازار‬ ‫در‬ ‫كال‬ ‫دو‬ ‫نسبي‬ ‫قيمت‬ y x P P

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫عددي‬ ‫مثال‬ ‫اگر‬ 8,4,4 === xyx MuMuP4=yP ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطلوبيت‬ ‫انتخابي‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫باشد‬ ‫و‬ ‫يدهد؟‬‌‫د‬ ‫م‬ ‫افزايش‬ :‫حل‬1 4 4 2 4 8 ==〉== y x y x P P Mu Mu ‫كردن‬ ‫خريد‬ ‫با‬x‫مصرف‬ ‫افزايش‬ ‫و‬x‫افزايش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطلوبيت‬ ‫دهد‬ ‫مي‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫اثر‬ ‫و‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ ‫درآمدي‬     ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ : ‫جانشيني‬ ‫اثر‬x‫شدن‬ (‫)گران‬ ‫ارزان‬ ‫بدليل‬x‫در‬ ‫جانشين‬ ‫كالي‬ ‫با‬ ‫مقاييسه‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ : ‫درآمدي‬ ‫اثر‬x‫فرد‬ ‫خرييد‬ ‫قدرت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫بدليل‬ X∆xP∆ ‫درآمدي‬ ‫اثر‬ ‫جا‬ ‫اثر‬‫نشيني‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫اثر‬ ‫و‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ ‫درآمدي‬ ‫كالي‬ ‫قيمت‬ ‫مثال:اگر‬x‫از‬2‫به‬1‫اثر‬ ‫و‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ ‫ييابد‬ ‫كااهش‬ ‫كنيد‬ ‫محااسبه‬ ‫را‬ ‫درآمدي‬ ‫درآمدي‬ ‫اثر‬ -‫الف‬ 30 6032 = =×= x x xP xP 30 30 = = X X 1 2 = = x x P P ↑↑→= yX ,30‫خريد‬ ‫قدرت‬ ‫افزايش‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ – ‫ب‬↓↑↓⇒↓→ yX P P P y x x ,

‫روش‬ :‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫نظرييه‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫توضيح‬ ‫براي‬ ‫روشي‬ ‫مطلوبيت‬ ‫روش‬ ‫جانشين‬ ‫هگيري‬‌‫س‬ ‫انداز‬ ‫قابليت‬ ‫و‬ ‫مطلوبيت‬ ‫عپذييري‬‌‫س‬ ‫جم‬ ‫فرض‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫عدم‬ ‫مطلوبيت‬ ‫عددي‬

‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬ ‫روش‬ ‫ااسااسي‬ ‫فروض‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ااست‬ ‫ترجيحات‬ ‫نقشه‬ ‫داراي‬ ‫فكننده‬‌‫س‬ ‫مصر‬ ‫اهر‬ ‫مختلف‬ ‫هاهاي‬‌‫س‬ ‫بست‬ ‫مقاييسه‬ ‫قابليت‬ ‫فرض‬ ‫انتقال‬ ‫اصل‬ ‫كال‬ ‫از‬ ‫بيشتري‬ ‫مقاديير‬ ‫حاوي‬ ‫كه‬ ‫هاي‬‌‫س‬ ‫بست‬ .‫تسلط‬ ‫اصل‬ ‫ااست‬ ‫مرجح‬ ‫يباشد‬‌‫س‬ ‫م‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫مقاييسه‬ ‫قابليت‬ ‫اصل‬ ‫بستة‬ ‫دو‬ ‫براي‬A‫و‬B‫ااست‬ ‫برقرار‬ ‫زيير‬ ‫حالتهاي‬ ‫از‬ ‫ييكي‬ A‫بر‬B‫ااست‬ ‫مرجح‬ B‫بر‬A‫ااست‬ ‫مرجح‬ B A-B‫و‬A‫يباشند‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫يتفاوت‬‌‫س‬ ‫ب‬ BA〉 AB〉

‫انتقال‬ ‫اصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬

‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫گ‬‌‫س‬ ‫وييژه‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬ ‫اهستند‬ ‫نزولي‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬ ‫منحني‬ ‫ييك‬ ‫مختصات‬ ‫صفحه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫نقطه‬ ‫اهر‬ ‫از‬ ‫يگذرد‬‌‫س‬ ‫م‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫يكنند‬‌‫س‬ ‫نم‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫اهمدييگر‬ ‫يتفاوتي‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬ ‫محدب‬ ‫مختصات‬ ‫مبدأ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫يتفاوت‬‌‫س‬ ‫ب‬ ‫ياهاي‬‌‫س‬ ‫منحن‬ ‫اهستند‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫عددي‬ ‫مثال‬ ‫بي‬ ‫منحني‬ ‫شيب‬ ‫بودن‬ ‫منفي‬‌‫دارد؟‬ ‫اشاره‬ ‫چيزي‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫تفاوتي‬ ‫كالاها‬ ‫بودن‬ ‫مكمل‬ – ‫الف‬‫كالاها‬ ‫جانشيني‬ -‫ب‬ ‫كالاها‬ ‫بودن‬ ‫معمولي‬ - ‫ج‬‫كال‬ ‫بودن‬ ‫پست‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تابع‬ ‫از‬ ‫جانشيني‬ ‫نهايي‬ ‫نرخ‬ ‫استخراج‬ ‫مطلوبيت‬ ‫يباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫يتفاوتي‬‌‫ب‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫روي‬ ‫بر‬=du dy y u dx x u du yxUU ∂ ∂ + ∂ ∂ = = ),( yx MU y u Mu x u = ∂ ∂ = ∂ ∂ , ⇒=− y x Mu Mu dx dy y x xy Mu Mu MRS =

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تعادل‬ ‫شرط‬ ‫استخراج‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫قبل‬ ‫شكل‬ ‫در‬E ‫يكند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫حداكثر‬ ‫را‬ ‫مطلوبيتش‬ y x y x p p Mu Mu x y x y =−⇒ ∆ ∆ = ∆ ∆ ‫يتفاوتي‬‌‫ت‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫بودجه‬ ‫خط‬ yp xp yMu xMu =

‫درس:تمرين‬ ‫عنوان‬ ‫اگر‬4PX=‫و‬6PY=‫و‬x= 5‫و‬y=7‫خط‬ ‫شيب‬ ‫باشد‬‫بودجه‬ . ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫چقدر‬ - ‫الف‬4-‫ب‬ 4 7 - ‫ج‬ 4 6 -‫د‬ 3 2 −

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫است؟‬ ‫كدام‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ ‫تعادل‬ ‫شرط‬ ‫الف‬-yx pp = -‫ب‬yx MuMu = y x x y p Mu p Mu = y y x x p Mu p Mu = - ‫ج‬-‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫دارد؟‬ ‫اشاره‬ ‫چيزي‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫يتفاوتي‬‌‫ب‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫بودن‬ ‫محدب‬ ‫محصول‬ ‫دو‬ ‫جانشيني‬ -‫الف‬ ‫جانشيني‬ ‫نهايي‬ ‫نرخ‬ ‫بودن‬ ‫نزولي‬ -‫ب‬ ‫نهايي‬ ‫مطلوبيت‬ ‫بودن‬ ‫منفي‬ -‫ج‬ ‫جانشيني‬ ‫نهايي‬ ‫نرخ‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫اگر‬‫صحيح‬ ‫گزينه‬ ‫كدام‬ ‫باشد‬ ‫يباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫است‬ ‫تعادل‬ ‫در‬ ‫كننده‬ ‫مصرف‬ - ‫الف‬ ‫مصرف‬ - ‫ب‬x‫ييابد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫افزايش‬ ‫مصرف‬ – ‫ج‬y‫ييابد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫افزايش‬ -‫د‬x‫و‬y‫هستند‬ ‫مكمل‬ 5,1,10,5 ==== xyxy MuMupp

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ .‫يباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫درست‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫كدام‬ ‫است‬ ‫مثبت‬ ‫همواره‬ -‫الف‬ ‫است‬ ‫منفي‬ ‫همواره‬ -‫ب‬ ‫دارد‬ ‫كال‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بستگي‬ – ‫ج‬ ‫يباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫مثبت‬ ‫معمولي‬ ‫كالي‬ ‫براي‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫اگر‬x‫مورد‬ ‫كدام‬ ‫يابد‬ ‫افزايش‬ ‫آن‬ ‫قيمت‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫پست‬ ‫كالي‬ ‫يباشد؟‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫صحيح‬ ‫يابد‬ ‫افزايش‬ ‫مصرف‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ ‫علت‬ ‫به‬ -‫الف‬ ‫ييابد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫كاهش‬ ‫كالها‬ ‫ساير‬ ‫مصرف‬ ‫جانشيني‬ ‫اثر‬ ‫علت‬ ‫به‬ - ‫ب‬ ‫ييابد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫افزايش‬ ‫مصرف‬ ‫درآمدي‬ ‫اثر‬ ‫علت‬ ‫به‬ – ‫ج‬ ‫ييابد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫كاهش‬ ‫مصرف‬ ‫درآمدي‬ ‫اثر‬ ‫علت‬ ‫به‬ - ‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫يتفاوتي‬‌‫ب‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫جانشيني‬ ‫نهايي‬ ‫نرخ‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫چيست؟‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫يتفاوتي‬‌‫ب‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫بودن‬ ‫محدب‬ - ‫الف‬ ‫يتفاوتي‬‌‫ب‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫بودن‬ ‫نزولي‬ - ‫ب‬ ‫يتفاوتي‬‌‫ب‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫بودن‬ ‫خطي‬ – ‫ج‬ ‫كال‬ ‫بودن‬ ‫پست‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫كشش‬ - ‫ششم‬ ‫فصل‬ ‫تقاضا‬ 1‫كشش‬ ‫مفهوم‬ . 2‫هاي‬‌‫ب‬ ‫فاصل‬ ‫و‬ ‫هاي‬‌‫ب‬ ‫نقط‬ :‫كشش‬ ‫محاسبه‬ . 3‫كشش‬ ‫و‬ ‫درآمدي‬ ‫كشش‬ ،‫قيمتي‬ ‫كشش‬ :‫كشش‬ ‫انواع‬ . ‫متقاطع‬ 4‫تقاضا‬ ‫كشش‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ . 5‫كال‬ ‫ماهيت‬ ‫و‬ ‫كشش‬ .

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تقاضا‬ ‫قيمتي‬ ‫كشش‬ 1‫منحني‬ ‫حساسيت‬ ‫هگيري‬‌‫ب‬ ‫انداز‬ ‫براي‬ ‫تقاضا‬ ‫منحني‬ ‫شيب‬ ‫آيا‬ . ‫خير‬ ‫يباشد؟‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫مناسب‬ ‫قيمت‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تقاضا‬ 2‫تقاضا‬ ‫قيمتي‬ ‫كشش‬ ‫تعريف‬ . ‫تقاضا‬ ‫مقدار‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬ ‫تقاضا‬ ‫قيمتي‬ ‫كشش‬ = ‫قيمت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬

‫تقاضا‬ ‫قيمتي‬ ‫كشش‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫يا‬ ‫تقاضا‬ ‫قيمتي‬ ‫كشش‬ : p pp ∆ ∆ = ∆ ∆ = ϕ ϕ ϕ η % % ϕ ϕ η p p ⋅ ∆ ∆ = η ‫كال‬ ‫قيمت‬ : P ϕ∆‫در‬ ‫تغيير‬ : ‫تقاضا‬ P∆‫قيمت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ : ϕ: ‫تقاضا‬ ‫مقدار‬

‫قيمتي‬ ‫سياست‬ ‫تعيين‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫مد‬ ‫درآ‬ ‫و‬ ‫كشش‬ ‫رابطه‬ : ‫درس‬ ‫عنوان‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ ‫تقاضا‬ ‫كشش‬ ‫جانشيني‬ ‫كالي‬ ‫وجود‬ ↑⇐η =(‫)خانوار‬ ‫فرد‬ ‫مصرفي‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫كال‬ ‫سهم‬ ‫و‬ ‫اهميت‬S ↓↓→ηs .‫بررسي‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫زمان‬↑↑→ηt

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تقاضا‬ ‫درآمدي‬ ‫كشش‬  ‫درآمدي‬ ‫كشش‬ = ‫تقاضا‬ ‫مقدار‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬ ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬ I II ∆ ∆ = ϕ ϕ εϕ, ‫درآمدي‬ ‫كشش‬‫ارزيابي‬ ‫را‬ ‫درآمد‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تقاضا‬ ‫حساسيت‬ ، ‫يكند‬‌‫ت‬ ‫م‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫چيست؟‬ ‫درآمدي‬ ‫كشش‬ ‫علمت‬ ‫مثبت‬ -‫الف‬‫منفي‬ -‫ب‬ ‫كال‬ ‫ماهيت‬ ‫به‬ -‫ج‬‫است‬ ‫وابسته‬‫است‬ ‫منفي‬ ‫لوكس‬ ‫كالي‬ ‫براي‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫كشش‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫كالها‬ ‫ماهيت‬ ‫تعيين‬ ‫درآمدي‬ x‫لوكس‬ ‫كالي‬  x‫ضروري‬ ‫كالي‬ 1, 〉xIε I I I IxI ∆ 〉 ∆ ⇒〉 ∆ ∆ = ϕ ϕϕ ϕ ε 1, 1, 〈xIε I I∆ 〈 ∆ ϕ ϕ

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫اگر‬،‫باشد‬x‫؟‬ ‫است‬ ‫كاليي‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ 2/0, =xIε ‫لوكس‬ -‫الف‬‫لوكس‬ ‫و‬ ‫معمولي‬ -‫ب‬ ‫ضروري‬ ‫و‬ ‫معمولي‬ -‫ج‬‫لوكس‬ ‫و‬ ‫پست‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫نكته‬ ‫چند‬ ‫است‬ ‫معمولي‬ ‫حتما‬ ‫لوكس‬ ‫كالي‬ ‫باشد‬ ‫لوكس‬ ‫يتواند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫معمولي‬ ‫كالي‬ ‫باشد‬ ‫ضروري‬ ‫يتواند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫معمولي‬ ‫كالي‬ ‫باشد‬ ‫ضروري‬ ‫يتواند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫پست‬ ‫كالي‬ ‫باشد؟‬ ‫پست‬ ‫و‬ ‫معمولي‬ ‫همزمان‬ ‫يتواند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫ضروري‬ ‫كالي‬ ‫آيا‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تقاضا‬ ‫متقابل‬ ‫كشش‬ ‫تقاضاي‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬x ‫قيمت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬y ypx,η⇒ =‫تقاضا‬ ‫متقاطع‬ ‫كشش‬ y y px p p x x y ∆ ∆ =,η ‫تقاضاي‬ ‫حساسيت‬ ،‫تقاضا‬ ‫متقاطع‬ ‫كشش‬x‫تغيير‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫قيمت‬y‫يكند‬‌‫ت‬ ‫م‬ ‫ارزيابي‬ ‫يا‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫اگر‬‫گرفت‬ ‫يتوان‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫اي‬ ‫ه‬‌‫ب‬ ‫نتيج‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ -‫الف‬x-‫ب‬ ‫پست‬ ‫كالي‬y‫معمولي‬ ‫كالي‬ 2, −=ypxη -‫ج‬x‫و‬y‫مكمل‬-‫د‬x‫و‬y‫جانشين‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫نكته‬ ‫چند‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫قيمت‬ ‫تغيير‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫كال‬ ‫دو‬ ‫بودن‬ ‫مكمل‬ ‫و‬ ‫جانشين‬ ‫يشود‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫مشخص‬ ‫مشخص‬ ‫درآمد‬ ‫تغيير‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫كال‬ ‫هر‬ ‫بودن‬ ‫پست‬ ‫و‬ ‫معمولي‬ ‫يشود‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫يشود‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫مشخص‬ ‫درآمد‬ ‫تغيير‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫كال‬ ‫هر‬ ‫بودن‬ ‫ضروري‬ ‫يشود‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫مشخص‬ ‫درآمد‬ ‫تغيير‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫كال‬ ‫هر‬ ‫بودن‬ ‫لوكس‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫عرضه‬ ‫كشش‬ ‫عرضه‬ ‫مقدار‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬ ‫كال‬ ‫قيمت‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫درصد‬ =s η <0 s s p p ϕ ϕ η ⋅ ∆ ∆ = -‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫عرضه‬ ‫حساسيت‬ ‫ميزان‬ ‫عرضه‬ ‫كشش‬ ‫يكند‬‌‫ت‬ ‫م‬ ‫ارزيابي‬ ‫قيمت‬ ‫تغييرات‬

‫و‬ ‫بنگاه‬ – ‫پنجم‬ ‫فصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫توليد‬ ‫ستاده‬ ‫به‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫نهاد‬ ‫تبديل‬ ‫و‬ ‫تركيب‬ ‫جريان‬ : ‫توليد‬ - ‫ستاده‬ ‫به‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫نهاد‬ ‫تبديل‬ ‫شيوه‬ :‫توليد‬ ‫تكنيك‬ - ‫نهايي‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫توليد‬ ،‫كل‬ ‫توليد‬ :‫توليد‬ ‫تابع‬ - - ‫يكسان‬ ‫توليد‬ ‫يهاي‬‌‫ب‬ ‫منحن‬ -

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫توليد‬ ،‫نهايي‬ ‫توليد‬ ‫متوسط‬ :‫توليد‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫كارگر‬ ‫نهايي‬ ‫توليد‬ ‫يشود‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫اضافه‬ ‫كارگر‬ ‫واحد‬ ‫يك‬ ‫وقتي‬ ‫كل‬ L MPL ∆ ∆ = ϕ :‫كارگر‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫كل‬ ‫توليد‬ ‫تقسيم‬ ‫از‬ ‫متوسط‬ ‫توليد‬ ‫يوشود‬‌‫ت‬ ‫م‬ ‫حاصل‬ L APL ϕ = MPL APL

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫نكته‬ ‫چند‬ ‫كارگر‬ ‫نهايي‬ ‫توليد‬ ‫كاهش‬ ‫يعني‬ ‫نزولي‬ ‫بازدهي‬ - ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫نزولي‬ ‫بازدهي‬ ‫قبل‬ ‫شكل‬ ‫در‬ -A‫شده‬ ‫ظاهر‬ ‫است‬ ‫اشاره‬ ‫نزولي‬ ‫بازدهي‬ ‫به‬ ‫كل‬ ‫توليد‬ ‫منحني‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬ - ‫دارد‬ ‫يباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫كارگر‬ ‫نهايي‬ ‫توليد‬ ،‫كل‬ ‫توليد‬ ‫منحني‬ ‫شيب‬ -

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫توليد‬ ‫منحني‬ ‫خواص‬ ‫يكسان‬ 1‫سرمايه‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫جانشيني‬ ‫است‬ ‫نزولي‬ . 2‫جانشيني‬ ‫نهايي‬ ‫نرخ‬ ‫بودن‬ ‫نزولي‬ ‫است‬ ‫محدب‬ . 3‫يكنند‬‌‫ب‬ ‫نم‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫همديگر‬ ‫يكسان‬ ‫توليد‬ ‫يهاي‬‌‫ب‬ ‫منحن‬ .

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫چيست؟‬ ‫فني‬ ‫جانشيني‬ ‫نهايي‬ ‫نرخ‬ ‫بودن‬ ‫نزولي‬ ‫علت‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫نهاد‬ ‫جانشيني‬ -‫الف‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫نهاد‬ ‫يكسان‬ ‫تخصص‬ -‫ب‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫نهاد‬ ‫متفاوت‬ ‫تخصص‬ -‫ج‬ ‫يتفاوتي‬‌‫ب‬ ‫ب‬ ‫منحني‬ ‫بودن‬ ‫نزولي‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫صحيح‬ ‫نزولي‬ ‫بازدهي‬ ‫قانون‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توضيح‬ ‫كدام‬ .‫است‬ ‫بلند‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ -‫الف‬‫است‬ ‫مدت‬ ‫است‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ -‫ب‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫نهايي‬ ‫توليد‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ -‫ج‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫متوسط‬ ‫توليد‬ ‫بودن‬ ‫منفي‬ ‫به‬ -‫د‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫يشود‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫حداكثر‬ ‫متوسط‬ ‫توليد‬ ‫وضعيتي‬ ‫چه‬ ‫در‬ -‫الف‬‫است‬ ‫حداكثر‬ ‫وقتي‬ ‫است‬ ‫وقتي‬ -‫ب‬ ‫است‬ ‫وقتي‬ - ‫ج‬ ‫است‬ ‫حداكثر‬ ‫وقتي‬ -‫د‬ LMP 0=LMP LL APMP = LTP

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫تمرين‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫حداكثر‬ ‫هنگامي‬ ‫كل‬ ‫توليد‬ -‫الف‬‫باشد‬ ‫حداكثر‬ -‫ب‬‫باشد‬ - ‫ج‬‫باشد‬ ‫صعودي‬ -‫د‬‫باشد‬ ‫صعودي‬ LAP 0=LMP LAP LMP

‫هزينه‬ – ‫هفتم‬ ‫فصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫توليد‬ ‫پنهان‬ ‫و‬ ‫آشكار‬ ‫هزينه‬ ‫انواع‬ . 2‫درازمدت‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫دوره‬ . 3- ‫بنگاه‬ ‫هزينه‬ ‫يهاي‬‌‫ب‬ ‫منحن‬ .‫و‬ 4‫مقياس‬ ‫به‬ ‫فزاينده‬ ‫و‬ ‫كاهنده‬ ،‫ثابت‬ ‫بازده‬ . TFCTVCTCACAFC ,,,,MC

‫در‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫هزين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ :‫همدت‬‌‫ب‬ ‫كوتا‬ :‫كل‬ ‫ثابت‬ ‫هزينه‬TFC :‫كل‬ ‫متغير‬ ‫هزينه‬TVC :‫كل‬ ‫هزينه‬TC TC=TFC+TVC

– ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫متوسط‬ ‫ههاي‬‌‫ب‬ ‫هزين‬  ‫يدانيم‬‌‫ت‬ ‫م‬TVCTFCTC += ϕϕϕ TVCTFCTC += AVCAFCAC += AC: ‫متوسط‬ ‫هزينه‬ AFC: ‫متوسط‬ ‫ثابت‬ ‫هزينه‬ AVC: ‫متوسط‬ ‫متغير‬ ‫هزينه‬

‫نهايي‬ ‫هزينه‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫واحد‬ ‫يك‬ ‫ازاء‬ ‫به‬ ‫كل‬ ‫هزينه‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ :‫نهايي‬ ‫هزينه‬ ‫توليد‬ ‫مقدار‬ MC‫كل‬ ‫متغير‬ ‫هزينه‬ ‫منحني‬ ‫شيب‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫هزينه‬ ‫منحني‬ ‫شيب‬ ‫يباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ϕϕ ∆ ∆ = ∆ ∆ = TCTVC MC

‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بازده‬ ‫انواع‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫مقياس‬ ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫بازده‬ ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫كاهنده‬ ‫بازده‬ ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫فزاينده‬ ‫بازده‬

‫مقياس‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫بازده‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫توليد‬ ‫تابع‬ ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫بازده‬ - ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫فزاينده‬ ‫بازده‬ - ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫كاهنده‬ ‫بازده‬ - ),( LKf=ϕ λϕλλ =),( Lkf λϕλλ 〉),( Lkf λϕλλ 〈),( Lkf

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫شكاف‬ ‫چرا‬AC‫و‬AVC‫يشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫كم‬ ‫توليد‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫چون‬ -‫الف‬AC‫است‬ ‫كاهنده‬ ‫چون‬ -‫ب‬AVC‫است‬ ‫كاهنده‬ ‫چون‬ – ‫ج‬AFC‫است‬ ‫كاهنده‬ ‫چون‬ -‫د‬AFC‫است‬ ‫فزاينده‬

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫ينيمم‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫نقطه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫در‬AC - ‫الف‬ - ‫ب‬ - ‫ج‬ - ‫د‬ MCAC〉 MCAC = MCAC〈 2 MC AC =

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بودن‬ ‫نزولي‬AC‫و‬MC‫دارد؟‬ ‫اشاره‬ ‫چيزي‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫كاهنده‬ ‫بازده‬ – ‫الف‬ ‫نزولي‬ ‫بازده‬ -‫ب‬ ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫بازده‬ – ‫ج‬ ‫مقياس‬ ‫به‬ ‫فزاينده‬ ‫بازده‬ -‫د‬

‫فصل‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬‫در‬ ‫ومقدار‬ ‫قيمت‬ ‫)تعيين‬ ‫هشتم‬ ( ‫رقابتي‬ ‫بازار‬ ‫كامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫در‬ ‫سود‬ ‫كردن‬ ‫حداكثر‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ (‫)زيان‬ ‫سود‬ ‫همدت‬‌‫ش‬ ‫كوتا‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫رقابتي‬ ‫بنگاه‬ ‫بلندمدت‬ ‫تعادل‬ ‫كاهنده‬ ‫و‬ ‫فزاينده‬ ،‫ثابت‬ ‫ههاي‬‌‫ش‬ ‫هزين‬ ‫با‬ ‫صنايع‬

‫كامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫كامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫تعريف‬ ‫ندارند‬ ‫تاثير‬ ‫قيمت‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫فروشنده‬ ‫و‬ ‫خريدار‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬ ‫است‬ ‫مشابه‬ ‫شركتها‬ ‫همه‬ ‫كالي‬ ‫توليد‬ ‫عوامل‬ ‫تحرك‬ ‫آزادي‬ ‫كامل‬ ‫اطلعات‬

‫سود‬ ‫كردن‬ ‫حداكثر‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫اول‬ ‫روش‬ ‫كل‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫درآمد‬ ‫يهاي‬‌‫ش‬ ‫منحن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫سود‬ = ‫كل‬ ‫درآمد‬ – ‫كل‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫درآمد‬ ‫بين‬ ‫شكاف‬ ‫كه‬ ‫يكند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫توليد‬ ‫سطحي‬ ‫در‬ ‫بنگاه‬ - ‫سود‬ ‫حداكثر‬ ‫كل‬ ‫هزينه‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫يهاي‬‌‫ش‬ ‫منحن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬AC ،MC‫و‬P

‫حداكثر‬ – ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫سود‬ ‫كردن‬ ‫نهايي‬ ‫هزينه‬ ‫و‬ ‫نهايي‬ ‫درآمد‬ :‫دوم‬ ‫روش‬ P PTR MR = ∆ ⋅∆ = ∆ ∆ = ϕ ϕ ϕ )()( MC TC MC = ∆ ∆ = ϕ )(

‫سود‬ ‫كردن‬ ‫حداكثر‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ :‫دوم‬ ‫روش‬ ‫كه‬ ‫ييابد‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫افزايش‬ ‫جايي‬ ‫تا‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ :‫ميگيري‬‌‫ش‬ ‫تصمي‬ ‫قاعده‬ ) ‫جديد‬ ‫محصول‬ ‫عايدي‬P) ‫آن‬ ‫هزينه‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ (Mc‌‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ( ‫كه‬ ‫توليدي‬ ‫سطح‬‫ييابد‬‌‫ش‬ ‫نم‬ ‫افزايش‬ ‫ديگر‬ ‫توليد‬ ‫شود‬

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫برابر‬ ‫قيمت‬ ‫ايگر‬ ‫قبل‬ ‫شكل‬ ‫در‬‫آنگاه‬ ‫باشد‬ ‫يكند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫ضرر‬ ‫بنگاه‬ – ‫الف‬ ‫معادل‬ ‫بنگاه‬ -‫ب‬TFC‫يكند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫ضرر‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫به‬ ‫سر‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫بنگاه‬ – ‫ج‬ ‫يبرد‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫سود‬ ‫بنگاه‬ -‫د‬ 3P

‫تمرين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫رقابتي‬ ‫بنگاه‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫ايگر‬‫اين‬ ‫در‬ ... ‫بنگاه‬ ‫صورت‬ ‫يكند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫توليد‬ – ‫الف‬ ‫يبرد‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫سود‬ -‫ب‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ – ‫ج‬TFC‫يكند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫ضرر‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ -‫د‬TFC‫يكند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫ضرر‬ MinACPMinAVC 〈〈

‫عرضه‬ ‫منحني‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بنگاه‬ ‫همدت‬‌‫ش‬ ‫كوتا‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫شكل‬ ‫نمائيد‬ ‫بيان‬ ‫را‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫تعريف‬ ‫منحني‬ ‫صعودي‬ ‫قسمت‬ -MC‫از‬ ‫بالتر‬ ‫كه‬MinAVC‫است‬ ‫است‬ ‫رقابتي‬ ‫بنگاه‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬

‫كامل‬ ‫رقابت‬ ‫مزاياي‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫يكند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫فعاليت‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ ‫بهترين‬ ‫در‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫بنگاه‬ ‫هر‬ - ‫يباشند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫كارا‬ ‫بنگاهها‬ - ‫است‬ ‫زياد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كالها‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ - ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫مقدار‬ ‫كمترين‬ ‫در‬ ‫قيمت‬ -

‫و‬ ‫نواقص‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫رقابتي‬ ‫بازار‬ ‫محدوديتهاي‬ ‫كمتر‬ ‫بنگاهها‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫كوچك‬ ‫بنگاهها‬ ‫ييگيرد‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫صورت‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫كامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫خارجي‬ ‫يآمد‬‌‫ش‬ ‫پ‬ ‫ايگر‬ ‫يدهد‬‌‫ش‬ ‫نم‬ ‫تخصيص‬ ‫بهينه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫يباشد‬‌‫ش‬ ‫نم‬ ‫حساس‬ ‫درآمد‬ ‫توزيع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬

‫عرضه‬ ‫منحني‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫بلندمدت‬ :‫بلندمدت‬ ‫عرضه‬ ‫منحني‬ ‫است‬ ‫افقي‬ ‫ثابت‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫صنايع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نزولي‬ ‫كاهنده‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫صنايع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫صعودي‬ ‫فزاينده‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫صنايع‬ ‫در‬

:‫درس‬ ‫عنوان‬‫در‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫قيمت‬ ‫تعيين‬ ) ‫نهم‬ ‫فصل‬ (‫ري‬ ‫انحصا‬ ‫بازار‬ ‫انحصار‬ ‫مفهوم‬ ‫انحصار‬ ‫بروز‬ ‫علل‬ ‫انحصاري‬ ‫توليدكننده‬ ‫هدف‬ ‫انحصاري‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ ‫تهيه‬ ‫نحوه‬ ‫قيمت‬ ‫تبعيض‬ ‫كارايي‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫انحصار‬ ‫انحصار‬ ‫كنترل‬ ‫طبيعي‬ ‫انحصار‬

‫انحصار‬ ‫بازار‬ ‫مفهوم‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫كامل‬ :‫كه‬ ‫يشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫اطل ق‬ ‫بازاري‬ ‫به‬ ‫خالص‬ ‫انحصار‬ ‫باشد‬ ‫مشغول‬ ‫كال‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫بنگاه‬ ‫يك‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫جانشيني‬ ‫انحصاريگر‬ ‫محصول‬ ‫براي‬ ‫باشد‬ ‫سخت‬ ‫بنگاهها‬ ‫ساير‬ ‫براي‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬

‫مورد‬ ‫در‬ ‫نكته‬ ‫چند‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫انحصاري‬ ‫بازار‬ 1‫رقابتي‬ ‫بازار‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫انحصاريگر‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ . ‫است‬ 2‫است‬ ‫رقابتي‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫قيمت‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫انحصاري‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫قيمت‬ . 3‫است‬ ‫رقابتي‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫انحصاري‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫رفاه‬ .

‫انحصار‬ ‫بروز‬ ‫علت‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫هه‬‌‫ش‬ ‫صرف‬ ‫وجود‬‫ا‬‫ي‬‫توليد‬ ‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫دامنة‬ ‫در‬ ‫مقياس‬ ‫و‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كال‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواداوليه‬ ‫بنگاه‬ ‫يك‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫تملك‬ ‫محصول‬ ‫يك‬ ‫انحصاري‬ ‫توليد‬ ‫امتياز‬ ‫حق‬ ‫دريافت‬ ‫غيررقابتي‬ ‫رفتارهاي‬

‫نهايي‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫انحصاريگر‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫تقاضاي‬ ‫همان‬ ‫انحصاريگر‬ ‫تقاضاي‬ - ‫نزولي‬ ‫انحصاريگر‬ ‫تقاضاي‬ - ‫يباشد‬‌‫ش‬ ‫نم‬ ‫ثابت‬ ‫قيمت‬ - ‫است‬ ‫قيمت‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫و‬ ‫نزولي‬ ‫نهايي‬ ‫درآمد‬ -

‫انحصاري‬ ‫وبازار‬ ‫تقاضا‬ ‫مقايسه‬ ‫ورقابتي‬ ‫است‬ ‫افقي‬ ‫رقابتي‬ ‫بنگاه‬ ‫تقاضاي‬ ‫است‬ ‫نزولي‬ ‫انحصاري‬ ‫بنگاه‬ ‫ضاي‬ ‫تقا‬ ‫است‬ ‫رقابتي‬ ‫بنگاه‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫انحصاري‬ ‫بنگاه‬ ‫براي‬MRP = MRP〉

‫توليد‬ ‫سطح‬ ‫تعيين‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫انحصاريگر‬ ‫جايي‬ ‫تا‬ ‫رقابتي‬ ‫بنگاه‬ ‫مشابه‬ ‫انحصاريگر‬ :‫ميگيري‬‌‫ش‬ ‫تصمي‬ ‫قاعده‬ ‫)درآمد‬ ‫واحد‬ ‫آخرين‬ ‫عايدي‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫توليد‬ ‫است‬ ‫حاضر‬ ) ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫توليد‬ ‫هزينه‬ ‫از‬ ‫بزريگتر‬ (‫نهايي‬MC.( MCMR =

‫قيمت‬ ‫تبعيض‬ :‫درس‬ ‫عنوان‬ ‫قيمت‬ ‫تبعيض‬ ‫مفهوم‬ ‫قيمت‬ ‫تبعيض‬ ‫انواع‬ ‫قيمت‬ ‫تبعيض‬ ‫علت‬

‫قيم

Add a comment

Related presentations

Related pages

پاورپوینت اقتصاد : ppt – بانک پاورپوینت ایران

پاورپوینت های زیر را نیز بررسی کنید. بحران اقتصاد جهانی. پاورپوینت “ چرا به تئوری ...
Read more

دانلود جزوه اقتصاد خرد - prozhe.com

عنوان جزوه: جزوه درسی اقتصاد خرد قالب بندی : ... آرشیو پاورپوینت های آموزشی رشته ...
Read more

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد (نسخه اول)

پاورپوینت شامل 243 اسلاید با موضوع درس اقتصاد خرد (نسخه اول) - ppt
Read more

دانلود پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد - دانلود پاورپوینت رشته ...

موضوع: دانلود پاورپونت کتاب اقتصاد خرد دانشگاه پیام نور نوشته دکتر جمشید پژویان
Read more

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد 2

پاورپوینت شامل 486 اسلاید با موضوع درس اقتصاد خرد 2 - ppt
Read more

پاورپوینت اقتصاد خرد - Education

1. Madsg.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫!!مادسیج‬ 2. ‫خرد‬ ‫د ...
Read more

اقتصاد خرد - datakala.com

عنوان پاورپوینت : اقتصاد خرد فهرست مطالب پاورپوینت : فصل اول : تعریف علم اقتصاد و ...
Read more

پاورپوینت اقتصاد خرد - nikanlink.com

دانلود پاورپوینت در مورد اقتصاد خرد، در قالب ppt و در 216 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل ...
Read more

علم اقتصاد - پاورپوینت اقتصاد خرد دکتر داودی

علم اقتصاد - پاورپوینت اقتصاد خرد دکتر داودی - ... دوست دارم در این پست پاورپوینت اقتصاد ...
Read more

پاورپوینت درس اقتصاد خرد | 1125| دانشجویان گردشگری

نام: اقتصاد خرد پژوهشگر: فرهاد خداداد دانشگاه: دانشگاه پیام نور سال: ۱۳۸۵ حجم: ۲٫۶۱ mg
Read more