«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη»

67 %
33 %
Information about «Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη»
Education

Published on April 5, 2014

Author: vsotiroudas

Source: slideshare.net

Description

"Εγγραφή και Επικοινωνία σε Ψηφιακή Τάξη" - Παρουσίαση στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

«Εγγραφι και επικοινωνία ςε ψθφιακι τάξθ» Σωτθροφδασ Βαςίλειοσ1, Γαρίτςθσ Ιωάννθσ2 vsotirudas@hotmail.com, garitsis8@gmail.com 1Καθηγητήσ Πληροφορικήσ ΠΕ19 (Med AdultEd) 2Δάςκαλοσ (Mhs HealthSc)

Περίγραμμα τθσ παρουςίαςθσ  Ειςαγωγικά ΢τοιχεία  Ζνταξθ του ςεναρίου ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν  Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ  Οργάνωςθ τάξθσ  Χριςθ Η/Τ και γενικά ψθφιακϊν μζςων για το διδακτικό ςενάριο  Θεωρθτικό πλαίςιο  Ροι δραςτθριοτιτων  Φφλλα εργαςίασ  Αξιολόγθςθ  Αναςτοχαςμόσ

 Σάξθ ΢Σ’ Σάξθ (Δφο τμιματα)  Διάρκεια 4 Διδακτικζσ Ώρεσ  ΢κοπόσ ΢κοπόσ του διδακτικοφ ςεναρίου είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το περιβάλλον μίασ θλεκτρονικισ τάξθσ Ειςαγωγικά ςτοιχεία

 ΢τόχοι α) ΢ε επίπεδο γνϊςεων: οι μακθτζσ να αναγνωρίςουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ θλεκτρονικισ τάξθσ β) ΢ε επίπεδο δεξιοτιτων: να ςυνδεκοφν ςε μία θλεκτρονικι τάξθ και να ανταλλάξουν μεταξφ τουσ μθνφματα γ) ΢ε επίπεδο ςτάςεων: να προκλθκεί το ενδιαφζρον τουσ προκειμζνου να επιδιϊξουν τθν αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ ςτθ διδακτικι πρακτικι. Ειςαγωγικά ςτοιχεία

Ζνταξθ του διδακτικοφ ςεναρίου ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν Σο διδακτικό ςενάριο ςχετίηεται άμεςα τόςο με το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο προγράμματοσ ΢πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π.΢.) για τθν Πλθροφορικι όςο και με τθν διδαςκαλία - πρόγραμμα ςπουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που ζχουν ειςαχκεί ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία που λειτουργιςουν με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 1139/ 28-8-2010). Ειδικότερα, ςτθ κεματικι ενότθτα «Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ» αναμζνονται ωσ μακθςιακά αποτελζςματα, οι μακθτζσ να καταςτοφν ικανοί επικοινωνοφν μεταξφ τουσ θλεκτρονικά προκειμζνου να αναπτφξουν τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτζσ τουσ, αλλά και να μποροφν να εκπονοφν από κοινοφ ομαδικζσ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται.

Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ Οι μακθτζσ κεωρείται ότι γνωρίηουν τθ χριςθ προγράμματοσ πλοιγθςθσ, τουλάχιςτον όςον αφορά το άνοιγμα του προγράμματοσ και τθν πλθκτρολόγθςθ διευκφνςεων. Επιπλζον, κεωρείται ότι ζννοιεσ του φακζλου και του αρχείου είναι γνωςτζσ από προθγοφμενεσ τάξεισ.

Οργάνωςθ τάξθσ – Διδακτικό ςυμβόλαιο Η εκτζλεςθ του ςεναρίου προχποκζτει τθν φπαρξθ ςχολικοφ εργαςτθρίου πλθροφορικισ με 10 τουλάχιςτον ςτακμοφσ εργαςίασ προκειμζνου οι μακθτζσ να μποροφν να εργαςτοφν ςε ομάδεσ των 2 ι των 3, εγκατεςτθμζνο πρόγραμμα πλοιγθςθσ και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει δθμιουργιςει τισ θλεκτρονικζσ τάξεισ που κα εγγραφοφν οι μακθτζσ ςτο Edmodo από προθγουμζνωσ.

Χριςθ Η/Υ και γενικά ψθφιακϊν μζςων για το διδακτικό ςενάριο ( «προςτιθέμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ, προβλήματα ) Για τθν ανάπτυξθ του ςυγκεκριμζνου διδακτικοφ ςεναρίου κα χρθςιμοποιθκεί θ προςτατευόμενθ κοινότθτα θλεκτρονικισ μάκθςθσ του Edmodo (http://www.edmodo.com) Σο Edmodo είναι ζνα παγκόςμιο, αςφαλζσ μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ και θλεκτρονικισ μάκθςθσ για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. Επιτρζπει τθ δθμιουργία θλεκτρονικϊν τάξεων, τθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν φακζλων μακθτϊν, τθ διαςφνδεςθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε θλεκτρονικζσ κοινότθτεσ διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων. Μζςω του Edmodo Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί διαμοιράηονται ψθφιακό υλικό και επικοινωνοφν με αςφάλεια, ενϊ ενιςχφεται θ ςυμμετοχι, θ αλλθλεπίδραςθ και θ επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν

Χριςθ Η/Υ και γενικά ψθφιακϊν μζςων για το διδακτικό ςενάριο ( «προςτιθέμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ, προβλήματα ) ΢θμαντικό γεγονόσ ςυνιςτά το ότι οι μακθτζσ μποροφν να εγγραφοφν ςτθν θλεκτρονικι κοινότθτα μάκθςθσ του Edmodo, χωρίσ να απαιτείται θ κατοχι λογαριαςμοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. ΢θμειϊνεται, ότι υπάρχει θ δυνατότθτα να αποδοκεί ζνασ ξεχωριςτόσ κωδικόσ ςτουσ γονείσ των μακθτϊν, ϊςτε να μποροφν να παρακολουκοφν τισ εργαςίεσ των παιδιϊν τουσ, να ςτζλνουν μθνφματα είτε ςτα παιδιά τουσ είτε ςτον εκπαιδευτικό και να παρακολουκοφν τισ πλθροφορίεσ που αποςτζλλει ο εκπαιδευτικόσ ςτουσ μακθτζσ.

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (κεωρθτικό πλαίςιο) Η επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων επιτυγχάνεται αποτελεςματικότερα, όταν χρθςιμοποιοφνται ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι ςτθ διδαςκαλία. Η ενεργθτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων αποτελεί μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ τθσ μάκθςθσ. Επιπλζον, ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ είναι οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ μζςω των οποίων πραγματοποιείται θ μάκθςθ. Οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που προωκοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι, είναι αυτζσ που δραςτθριοποιοφν τα κίνθτρα μάκθςθσ, προκειμζνου οι μακθτζσ να αναπτφξουν αυτόνομεσ μακθςιακζσ δεξιότθτεσ. Κίνθτρο είναι ό,τι κινεί, ωκεί ι παραςφρει το άτομο ςε δράςθ.

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (κεωρθτικό πλαίςιο) Η χριςθ των εργαλείων κοινωνικισ μάκθςθσ και δικτφωςθσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Μζςω των εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ ενιςχφεται θ επικοινωνία, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και θ ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Ωσ διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο ορίηεται ζνα κοινωνικό δίκτυο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (κακθγθτζσ, μακθτζσ, ςχολικοί ςφμβουλοι κ.α.) και μζςω αυτοφ του δικτφου τα μζλθ ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ, υλικό, ιδζεσ και απόψεισ, ενϊ μποροφν να εςτιάηουν ςε εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά κζματα και ενδιαφζροντα

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (κεωρθτικό πλαίςιο) Η χριςθ των εργαλείων κοινωνικισ μάκθςθσ και δικτφωςθσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Μζςω των εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ ενιςχφεται θ επικοινωνία, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και θ ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Ωσ διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο ορίηεται ζνα κοινωνικό δίκτυο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (κακθγθτζσ, μακθτζσ, ςχολικοί ςφμβουλοι κ.α.) και μζςω αυτοφ του δικτφου τα μζλθ ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ, υλικό, ιδζεσ και απόψεισ, ενϊ μποροφν να εςτιάηουν ςε εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά κζματα και ενδιαφζροντα

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (κεωρθτικό πλαίςιο) Σο κοινωνικό δίκτυο μάκθςθσ Edmodo ζχει ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ενϊ παράλλθλα, ενιςχφει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτικϊν, παρζχοντασ ζνα κατάλλθλο και αςφαλζσ περιβάλλον, ϊςτε να αναπτυχκεί ζνασ ςυνεργατικόσ δρόμοσ μάκθςθσ Οι δυνατότθτεσ που προςφζρει το Edmodo προκαλοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, ενϊ προςφζρουν ιςχυρζσ δυνατότθτεσ μάκθςθσ

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (κεωρθτικό πλαίςιο) Σο κοινωνικό δίκτυο μάκθςθσ Edmodo ζχει ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ενϊ παράλλθλα, ενιςχφει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτικϊν, παρζχοντασ ζνα κατάλλθλο και αςφαλζσ περιβάλλον, ϊςτε να αναπτυχκεί ζνασ ςυνεργατικόσ δρόμοσ μάκθςθσ Οι δυνατότθτεσ που προςφζρει το Edmodo προκαλοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, ενϊ προςφζρουν ιςχυρζσ δυνατότθτεσ μάκθςθσ

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (κεωρθτικό πλαίςιο) Λόγω τθσ ευρφτθτασ των προαναφερόμενων δυνατοτιτων, ο τελικόσ ςτόχοσ ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ με τθ χριςθ ΣΠΕ, λογικά δεν μπορεί να περιοριςτεί απλά ςτθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθν παιδαγωγικι διαδικαςία. Η χριςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν με τρόπο που να προωκεί τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, πικανά να αποτελεί μία πιο πλιρθ προςζγγιςθ. Προκειμζνου οι διδαςκόμενεσ ζννοιεσ τθσ πλθροφορικισ να γίνουν πιο οικείεσ ςτουσ μακθτζσ, κρίνεται αποτελεςματικό να αξιοποιθκοφν οι υπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των μακθτϊν και να προκλθκεί θ ενεργθτικι τουσ ςυμμετοχι μζςω κινιτρων

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (ροι δραςτθριοτιτων) Η διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ κοινότθτασ μάκθςθσ του Edmodo γίνεται ςε δφο ςτάδια. Αρχικά οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ενθμερϊνονται μζςω επίδειξθσ, για τον τρόπο χριςθσ, τισ δυνατότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά του Edmodo ΢τθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ διαδικαςία εγγραφισ των μακθτϊν ςτθν θλεκτρονικι τάξθ του τμιματόσ τουσ και θ επικοινωνία μζςω ανταλλαγισ μθνυμάτων.

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (ροι δραςτθριοτιτων) 1θ Διδακτικι Ώρα Επίδειξθ δυνατοτιτων Μοίραςμα κωδικϊν ομάδασ του τμιματοσ και user names 2θ Διδακτικι Ώρα Μοίραςμα 1ου Φφλλου εργαςίασ Εγγραφι ςτθ ψθφιακι τάξθ του τμιματοσ 3θ Διδακτικι Ώρα Ρφκμιςθ χαρακτθριςτικϊν του προφίλ Ανταλλαγι μθνυμάτων Διαπίςτωςθ χαρακτθριςτικϊν επικοινωνίασ

Περιγραφι του διδακτικοφ ςεναρίου (ροι δραςτθριοτιτων) 4θ Διδακτικι Ώρα Εμπλουτιςμόσ επικοινωνίασ με ενςωμάτωςθ φωτογραφιϊν και emoticons ςτα μθνφματα Αποςτολι ειδοποιιςεων και προειδοποιιςεων από τον εκπαιδευτικό Μοίραςμα 2ου φφλλου εργαςίασ Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι υποςτθρικτικόσ - υποκινθτικόσ, κακϊσ απαντάει ςε απορίεσ, ενϊ παράλλθλα κζτει ερωτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ επικοινωνίασ

Φφλλα εργαςίασ ΢τα φφλλα εργαςίασ περιλαμβάνονται και κάποιεσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου τισ οποίεσ οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν. Οι ςωςτζσ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ δίνονται ςτο τζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ϊρασ από τον εκπαιδευτικό αφοφ ζχει ςυγκεντρϊςει τα φφλλα εργαςίασ. 1ο Φφλλο Εργαςίασ 2ο Φφλλο Εργαςίασ

Αξιολόγθςθ Η αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ςεναρίου γίνεται ςε τρία επίπεδα. Αξιολόγθςθ των μακθτϊν, αξιολόγθςθ του ςεναρίου και αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ. Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν γίνεται εκτιμϊντασ το τελικό αποτζλεςμα, μζςω των φφλλων εργαςίασ που μοιράηονται και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του διδακτικοφ ςεναρίου. Η αξιολόγθςθ του ςεναρίου πραγματοποιείται ςτο τζλοσ των 4 ωρϊν που προβλζπει το διδακτικό ςενάριο, εκτιμϊντασ τθν εφικτότθτα του ςεναρίου αλλά και το μακθςιακό αποτζλεςμα. Η αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυνίςταται ςτο εάν οι μακθτζσ καταφζρουν τελικά να εγγραφοφν και να επικοινωνιςουν ςτθν θλεκτρονικι τάξθ, αλλά και ςτο εάν εκδθλϊςουν τθν επικυμία για να χρθςιμοποιιςουν το Edmodo ςτο ςπίτι τουσ ι τθν επόμενθ φορά που κα ζχουν μάκθμα.

Αναςτοχαςμόσ - Προτάςεισ  Σο ςενάριο υαλοποιικθκε ςφμφωνα με τον αρχικό ςχεδιαςμό του  Σο ενδιαφζρον των μακθτϊν προκλικθκε κυρίωσ λόγω τθσ «προςομοίωςθσ» του περιβάλλοντοσ του Edmodo με το Facebook  Δεν παρουςιάςτθκαν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ κατά τθν εφαρμογι του ςεναρίου  Ενδεικτικό είναι ότι οι μακθτζσ δεν προςζλαβαν ιδιαίτερα καλά το γεγονόσ ότι δεν υπιρχε δυνατότθτα για κατ’ ιδίαν ςυνομιλία  Η θλεκτρονικι τάξθ μπορεί να αξιοποιθκεί ποικιλοτρόπωσ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι τόςο για το μάκθμα τθσ πλθροφορικισ, όςο και ςε ςυνεργαςία με το δάςκαλο τθσ τάξθσ προκειμζνου για διακεματικζσ εργαςίεσ

«Εγγραφι και Επικοινωνία ςε ψθφιακι τάξθ» Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ! Σωτθροφδασ Βαςίλειοσ1, vsotirudas@hotmail.com Γαρίτςθσ Ιωάννθσ2, garitsis8@gmail.com 1Καθηγητήσ Πληροφορικήσ ΠΕ19 (Med AdultEd) 2Δάςκαλοσ (Mhs HealthSc)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Εγγραφή και επικοινωνία σε ...

«Εγγραφή και επικοινωνία ... Η εγγραφή και η αρχική επικοινωνία σε μία ψηφιακή τάξη, ...
Read more

Εγγραφή και επικοινωνία σε ...

Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη. ... την εγγραφή και επικοινωνία στην ...
Read more

ΣΤ΄ Ψηφιακή Τάξη Δημοτικού - 8ο ...

ΣΤ΄ Τάξη > > > > > > > ... Επικοινωνία ΣΤ΄ Τάξη. Τα μαθήματα σε ψηφιακή ...
Read more

«Ψηφιακή Τάξη» - 8ο ...

«Ψηφιακή Τάξη ... «σύγχρονη» επικοινωνία ... οπουδήποτε και αν βρίσκεται και σε ...
Read more

Ψηφιακή τάξη: Σεπτεμβρίου 2012

Ψηφιακή τάξη. ... το μήνυμά μας και η επικοινωνία να γίνει ... Εγγραφή σε: ...
Read more

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Η «Ψηφιακή τάξη 1» είχε 13 ... μέσου στην αρχή και σε ... Εγγραφή σε: ...
Read more

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη ... βασικές γνώσεις για τα φαινόμενα τα σχετικά με τους μαγνήτες και ...
Read more

Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό ...

Όλα τα σχολικά βιβλία μαθητή σε ψηφιακή ... για την τάξη ... επικοινωνία και ...
Read more

Ψηφιακή Τάξη Β' - Μέρος 3 ...

... Ψηφιακή Τάξη ... Τάξη Εκπομπή Δεύτερη Σε αυτή την εκπομπή η Ειρήνη και ο ...
Read more