Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…

56 %
44 %
Information about Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…
Business & Mgmt

Published on March 8, 2014

Author: BillPanopoulos

Source: slideshare.net

Description

Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…

Τν κπξκήγθη Ένα παραμύθι… ή ότι… http://www.slideshare.net/BillPanopoulos

Κάζε κέξα, έλα κηθξό κπξκήγθη πήγαηλε ζηε δνπιεηά ηνπ πνιύ λσξίο θαη μεθίλαγε ακέζσο λα δνπιεύεη

Ήηαλ πνιύ παξαγσγηθό θαη ραξνύκελν

Τν αθεληηθό, ην ιηνληάξη, παξαμελεύηεθε πνπ ην κπξκήγθη δνύιεπε ρσξίο επνπηεία, θαη ζθέθηεθε…

Αλ ην κπξκήγθη είλαη ηόζν παξαγσγηθό ρσξίο επνπηεία, δελ ζα ήηαλ αθόκε πην παξαγσγηθό αλ είρε θάπνηνλ λα ηνλ επηβιέπεη;

Έηζη πξνζέιαβε κηα θαηζαξίδα, ε νπνία είρε κεγάιε πείξα ζε απηή ηε ζέζε θαη κάιηζηα έγξαθε θαηαπιεθηηθέο αλαθνξέο

Η πξώηε απόθαζε πνπ πήξε ε θαηζαξίδα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο πξνζέιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ

Επίζεο ρξεηαδόηαλ έλαλ ππάιιειν γηα λα ηε βνεζάεη ζηε ζπγγξαθή θαη δαθηπινγξάθεζε ησλ αλαθνξώλ ηεο

Γη’ απηό πξνζέιαβε κηα αξάρλε γηα λα ηε βνεζάεη κε ηηο αλαθνξέο θαη γηα λα απαληάεη ζηα ηειεθσλήκαηα

Τν ιηνληάξη ήηαλ πάξα πνιύ επραξηζηεκέλν από ηηο αλαθνξέο ηεο θαηζαξίδαο, θαη ηηο δήηεζε λα δεκηνπξγήζεη γξαθήκαηα πνπ λα δείρλνπλ ην ξπζκό θαη ηηο ηάζεηο παξαγσγήο, ώζηε λα ηα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Έηζη ε θαηζαξίδα έπξεπε λα αγνξάζεη έλαλ λέν ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη εθηππσηή laser

…θαη γη’ απηό πξνζέιαβε κηα κύγα γηα λα δηεπζύλεη ην ηκήκα ηεο ηερλνινγίαο (ΙΤ)

Τν κπξκήγθη πνπ ήηαλ ηόζν παξαγσγηθό θαη ήξεκν, κηζνύζε ηελ πιεζώξα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ έηξσγαλ ηνλ πεξηζζόηεξν από ην ρξόλν ηνπ.

Τν ιηνληάξη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ζα έπξεπε λα νξίζεη θάπνηνλ ππεύζπλν ζην ηκήκα πνπ εξγαδόηαλ ην κπξκήγθη.

Η ζέζε δόζεθε ζηνλ ηδίηδηθα, ε πξώηε απόθαζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα αγνξάζεη θαηλνύξγηα κνθέηα θαη θαηλνύξγηα εξγνλνκηθή πνιπζξόλα γηα ην γξαθείν ηνπ.

Ο λένο ππεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο, ρξεηάδνληαλ επίζεο έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη έλαλ βνεζό, ηνλ νπνίν έθεξε από ηελ πξνεγνύκελε ζέζε ηνπ, γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πιάλν εξγαζίαο, ζηξαηεγηθνύ ειέγρνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο.

Τν ηκήκα ζην νπνίν δνύιεπε ην κπξκήγθη ήηαλ ηώξα έλα ζιηκκέλν κέξνο, όπνπ θαλέλαο δελ γεινύζε πηα θαη όινη ήηαλ αλαζηαησκέλνη.

Τόηε ν ηδίηδηθαο έπεηζε ην αθεληηθό, ην ιηνληάξη, όηη ήηαλ απνιύησο απαξαίηεην λα γίλεη κηα έξεπλα γηα ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ ηκήκαηνο

Κάλνληαο κηα επηζθόπεζε ησλ αλαθνξώλ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ζην νπνίν δνύιεπε ην κπξκήγθη, ην ιηνληάξη παξαηήξεζε όηη ε παξαγσγηθόηεηα είρε πέζεη ζε ζρέζε κε παιηόηεξα.

Έηζη πξνζέιαβε ηελ θνπθνπβάγηα, κηα επηθαλήο θαη πεθσηηζκέλε ζύκβνπινο, γηα λα θάλεη ινγηζηηθό έιεγρν θαη λα πξνηείλεη ιύζεηο

Η θνπθνπβάγηα πέξαζε ηξεηο κήλεο ζην ηκήκα θαη θαηέιεμε κε κηα αλαθνξά πνιιώλ ηόκσλ πνπ θαηέιεγε ζην εμήο: ην ηκήκα έρεη ππεξβνιηθό αξηζκό πξνζσπηθνύ

Μαληέςηε πνηνλ απέιπζε πξώην ην ιηνληάξη…

Τν κπξκήγθη θπζηθά, γηαηί «παξνπζίαδε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη είρε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά»

Σεκείσζε  Οι ταρακηήρες ηοσ παραμσθιού είναι θανηαζηικοί και οσδεμία ζτέζη έτοσν με πραγμαηικά πρόζωπα.  Οποιαδήποηε ομοιόηηηα είναι απλή ζύμπηωζη...

Τέινο

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Το μυρμήγκι. Ένα παραμύθι .... ή όχι ....

Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα; Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα; Δεν ...
Read more

Το μυρμήγκι Ένα παραμύθι… ή όχι…. Κάθε μέρα, ένα μικρό ...

Το μυρμήγκι Ένα παραμύθι… ή όχι…. ... Το μυρμήγκι Ένα παραμύθι… ή όχι…. Κάθε μέρα, ...
Read more

Το μυρμήγκι: Ένα παραμύθι… ή μήπως όχι; | Athanasios Raoulis

Το μυρμήγκι: Ένα παραμύθι… ή μήπως όχι; ...
Read more

blablanews: Κάθε μέρα, ένα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στη ...

Το μυρμήγκι Ένα παραμύθι ... ή όχι…. Κάθε μέρα, ένα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στη δουλειά ...
Read more

friendshipiseverything.gr: Ο Μέρμηγκας:Ένα παραμύθι..ή όχι…

Ειδησεογραφικό blog - Ενημέρωση και διασκέδαση ... home; facebook; twitter; youtube; forum - fb; sport; fun in the city ...
Read more

Η ιστορία του μυρμηγκιού ~ Ένα παραμύθι (ή μήπως όχι ...

Δημοσιεύτηκε 16th January 2012 από τον χρήστη Giannis Ver. Ετικέτες: PowerPoint εκμετάλλευση εργασία
Read more

blablanews: Κάθε μέρα, ένα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στη ...

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016. Κάθε μέρα, ένα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στη δουλειά...««
Read more

Ενημέρωση - Αποτελέσματα Αναζήτησης - patriotaki.net

patriotaki.net - Ο Ελληνισμός στο Διαδίκτυο - Μετανάστευση, Ελλάδα και Ομογένεια
Read more