ลักษณะผลงานทางวิชาการ2560#2

30 %
70 %
Information about ลักษณะผลงานทางวิชาการ2560#2

Published on January 5, 2017

Author: prachyanun1

Source: slideshare.net

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลักษณะผลงานทางวิชาการ ALLPPT.com _ Free Pow erPoint Templates, Diagrams and Charts โครงการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายผู้สอน

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการ สาหรับบุคลากรสายผู้สอน เรื่อง ลักษณะผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จ.นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560

3. ประเด็นสนทนา : ความก้าวหน้าทางวิชาการ • ข้อบังคับ ประกาศ และกฎระเบียบการขอผลงาน • ผลงานทางวิชาการตาม กพอ.3 (ระดับอุดมศึกษา) • ลักษณะของผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ • การเผยแพร่ผลงานระดับต่าง ๆ • ฐานข้อมูลผลงานวิชาการระดับชาติ • การเผยแพร่ข้อมูลระดับนานาชาติ • ฐานข้อมูลระดับสากล

4. เอกสารการขอตาแหน่งวิชาการ

5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี

6. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

7. แนวทางการบริหารหลักสูตร อุดมศึกษา

8. ผลงานทางวิชาการ (กพอ.3) • ผลงานวิจัย • ผลงานวิชาการรับใช้สังคม • ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น • ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตาราหรือหนังสือ • ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน เอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น • ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มี ส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย

9. เอกสารประกอบการสอน (ผศ.)

10. เอกสารคาสอน (รศ.,ศ.)

11. ผลงานวิจัย

12. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

13. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

14. ผลงานแต่ง-เรียบเรียงตาราหรือหนังสือ

15. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม

16. ระดับขั้นผลงานตีพิมพ์ การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ขั้นที่ 1 สามารถเขียนบทความวิชาการลงพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ ขั้นที่ 2 สามารถเขียนบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศ ขั้นที่ 3 สามารถเขียนบทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ ขั้นที่ 4 สามารถเขียนบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ขั้นที่ 5 สามารถเขียนบทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ขั้นที่ 6 สามารถเขียนบทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ ฐานข้อมูลสากล

17. องค์ประกอบของบทความวิชากร ความแตกต่างระหว่างบทความวิชาการกับบทความวิจัย คือ บทความ วิชาการไม่ต้องมีบทคัดย่อ ไม่มีวัตถุประสงค์การวิจัย ไม่มีวิธีการวิจัย ไม่มี ผลการวิจัยและอภิปรายผล เป็ นผลงานทางวิชาการที่เขียนเผยแพร่องค์ ความรู้ สาระประโยชน์ทางวิชาการ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ชื่อเรื่อง บทนา หัวข้อหลัก >> หัวข้อหลัก >> หัวข้อหลัก >> บทสรุป รายการอ้างอิง

18. องค์ประกอบของบทความวิจัย Topic Abstracts Introduction Objective Methods Research Methods Results Discussion Conclusion References ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล บทสรุป รายการอ้างอิง

19. บทความวิชาการ : วารสารภาษาไทย TCI

20. บทความวิชาการ : นานาชาติ

21. บทความวิจัย : การประชุมวิชาการ

22. บทความวิจัย : International Conference

23. บทความวิจัย : International Journal

24. บทความวิจัย : ฐานข้อมูลสากล - DOI

25. ตารา ผลงานทางวิชาการที่แต่งและเรียบเรียงขึ้น ตามเนื้อหา รายวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชา จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์

26. หนังสือ ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้น สร้างเสริมปัญญาและ ความคิด สร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาวิชา ไม่ต้อง เป็นไปตามหลักสูตรหรือรายวิชา

27. งานแปล ผลงานทางวิชาการที่แปลงานต้นแบบที่สาคัญและทรงคุณค่าในสาขา นั้น ๆ โดยแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือแปลภาษาไทย เป็ นภาษาต่ างปร ะเทศ หรื อภาษาต่ างประ เทศไปเป็ น ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง

28. งานสร้างสรรค์

29. สารานุกรม ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่เรียบเรียงคาสาคัญ ต่าง ๆ ในสาขาวิชามาอธิบายจัดหมวดหมู่และให้ ความหมาย แสดงในลักษณะภาพและข้อความ

30. พจนานุกรม ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่รวบรวมคาศัพท์เฉพาะใน สาขาวิชา พร้อมคาอธิบายความหมายที่ถูกต้อง

31. การเผยแพร่ผลงาน ThaiJo

32. การนาเสนอโปสเตอร์

33. วารสารวิชาการระดับประเทศ

34. บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับประเทศ

35. บทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ TCI

36. บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

37. บทความวิจัยวารสารระดับ นานาชาติ

38. Beall’s List

39. ฐานข้อมูลสากล สกอ.

40. ฐานข้อมูล สกอ. • SCOPUS / ScienceDirect -- > Elsevier • ISI - Web of Knowledge • ACM / Emerald • SPRINGERLINK • PROQUEST • Taylor & Francis • Wiley (John Wiley & Sons) • ERIC / IEEE / • ……..

41. Web of Knowledge - Thomson Reuters

42. SCOPUS

43. KMUTNB in SCOPUS

44. Science Direct

45. http://www.sciencedirect.com/ science/journals/

46. FEE $3100 International Journal of Human Computer Studies

47. SCImago Journal & Country Rank

48. Q1-Q4 SCImago

49. Google Scholar

50. Google Scholar Matrix

51. ขั้นตอนการลงพิมพ์บทความระดับโลก ขั้นที่ 1 เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS http://www.scopus.com ขั้นที่ 2 เลือกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ขั้นที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อวารสารและระดับ Q1-Q4 ที่ SCImago http://www.scimagojr.com/journalsearch.php ขั้นที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อระดับ Impact factor ของวารสารที่ Google Scholar คลิกเลือก Matrix http://scholar.google.co.th/ ขั้นที่ 5 คลิกเลือกชื่อวารสารไปยังเว็บไซต์เพื่อดูค่าพิมพ์

52. การคัดลอกผลงาน

53. บทสรุป ลักษณะผลงานทางวิชาการมีหลากหลายประการ ผู้ เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถเลือกสร้างสรรค์ ผลงานตามลักษณะที่ตนเองถนัด หัวใจสาคัญ ทั้งหมดของผลงานวิชาการไม่ใช่เพื่อความก้าวหน้า ของตัวอาจารย์ แต่เป็ นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ เจริญก้าวหน้าทางวิชาการอันเกิดจากสิ่งที่อาจารย์ได้ มุ่งมั่นจัดทาผลงานวิชาการนั้น ส่วนตาแหน่งทาง วิชาการเป็ นเพียงแค่ผลพลอยได้จากการพัฒนา ผู้เรียน คิดเช่นนี้ท่านจะเจริญในหน้าที่อาจารย์

54. คาถาม

55. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

Add a comment

Related pages

การเขียนบทความวิจัย2559 1

1. การเขียนบทความวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ...
Read more

รูปแบบการสอนแบบมุ่งสมรรถนะด้านทักษะปฏิบัติ

ลักษณะผลงานทางวิชาการ2560#2. Tweet. 05. 03. 2017 0 views
Read more