แนวข้อสอบ กพ-2556-รู้ความสามารถทั่วไป-1866-ข้อ

80 %
20 %
Information about แนวข้อสอบ กพ-2556-รู้ความสามารถทั่วไป-1866-ข้อ
Education

Published on March 6, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

http://pun2013.bth.cc/

รวมเฉลยข้ อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ ทั่วไป จานวนข้ อสอบ 1866 ข้ อ ข้ อ. 1 ร.๙ ขึ้นครองราชย์เมื่อ วัน เดือน ปี ใด ? ก. ๙ มิ.ย.๒๔๗๙ ก. ข. ๙ มิ.ย.๒๔๗๘ ข. ค. ๙ มิ.ย.๒๔๗๖ ค. ง. ๙ มิ.ย.๒๔๘๔ ง. ข้ อ. 2 เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อเกาะอะไร ? ก. เกาะภูเก็ต ก. ข. เกาะสุมาตรา ข. ค. เกาะฮอกไกโด ค. ง. เกาะกรี นแลนด์ ง. ข้ อ. 3 นํ้ามัน ๑ บาเรล มีกี่ลิตร ? ก. ๑๘๕.๘ ลิตร ก. ข. ๑๘๕.๙ ลิตร ข. ค. ๑๕๘.๘ ลิตร ค. ง. ๑๕๘.๙ ลิตร ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 1 จาก 622

ข้ อ. 4 จังหวัดใดที่มีพ้นที่ติดชายทะเลมากที่สุดของประเทศไทย ? ื ก. จังหวัด ชุมพร ก. ข. จังหวัด ภูเก็ต ข. ค. จังหวัด นราธิวาส ค. ง. จังหวัด นครศรี ธรรมราช ง. ข้ อ. 5 แมลง หมายถึงสัตว์ประเภทใด ? ก. ก.สัตว์มีปีกทุกชนิด ก. ข. สัตว์ปีกมีขา ๘ ขา ข. ค. สัตว์ปีกมีขา ๖ ขา ค. ง. สัตว์ปีกที่กินนํ้าหวานเป็ นอาหาร ง. ข้ อ. 6 พิธีหัจญ์ เป็ นพิธีอนศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนาอิสลาม หมายถึงข้อใด ? ั ก. การถือศีลอดในศาสนาอิสลาม ก. ข. การสวดในศาสนาอิสลาม ข. ค. พิธีออกบวชในศาสนาอิสลาม ค. ง. พิธีฉลองวันสําคัญในศาสนาอิสลาม ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 2 จาก 622

ข้ อ. 7 เว็บไซต์ของกองทัพบกมีชื่อว่าอะไร ก. WWW.RTA.COM ก. ข. WWW.RTA.MI.TH ข. ค. WWW.RTA.TH ค. ง. WWW.RTA.AC.TH ง. ข้ อ. 8 คําปฏิญาณตนของทหารต่อธงชัยเฉลิมพลข้อที่ 2 เกี่ยวข้องกับเรื่ องใด ก. ชาติ ก. ข. ศาสนา ข. ค. พระมหากษัตริ ย ์ ค. ง. ความลับทางราชการ ง. ข้ อ. 9 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งในวันที่เท่าไร ก. 5 ธันาวคม 2505 ก. ข. 12 สิ งหาคม 2512 ข. ค. 2 เมษายน 2518 ค. ง. 5 สิ งหาคม 2499 ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 3 จาก 622

ข้ อ. 10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห้วง 2 เงื่อนไข อะไรบ้าง ก. 3 ห้วง คือ ความพอเพียง ความประมาณ ความมีเหตุผล 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ คุณธรรม ก. ข. 3 ห้วง คือ ความพอเพียง ความประมาณ ความมีเหตุผล 2 เงื่อนไข คือ ภูมิคุมกัน ้ ข. คุณธรรม ค. 3 ห้วง คือ ความประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ ้ คุณธรรม ง. 3 ห้วง คือ ความประมาณ ความมีเหตุผล ความมีคุณธรรม 2 เงื่อนไข คือ ภูมิคุมกัน ้ ความรู้ ข้ อ. 11 การปลูกหญ้าแฝก เพือรักษาหน้าดิน จัดอยูในโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ดานใด ่ ่ ้ ค. ง. ก. ด้านแหล่งนํ้า ก. ข. ด้านการเกษตร ข. ค. ด้านสิ่ งแวดล้อม ค. ง. ด้านทรัพยากรธรณี ง. x ข้ อ. 12 ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุงกระเบน ตั้งอยูที่ใด ่ ้ ก. ชลบุรี ก. ข. จันทบุรี ข. ค. ตราด ค. ง. ประจวบคีรีขนธ์ ั ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 4 จาก 622 x

ข้ อ. 13 เมื่อนํานํ้ามันเบนชินมาผสมกับแอลกอฮอล์จะได้น้ ามันสูตรใหม่เรี ยกว่าอะไร ํ ก. นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ก. ข. ไบโอดีเซล ข. ค. นํ้ามันแก๊สแอลกอล์ฮอลล์ ค. ง. นํ้ามันแก๊สโซลีน ง. x ข้ อ. 14 จังหวัดใดที่มีพ้นที่ติดชายทะเลมากที่สุดของประเทศไทย ื ก. จ.ชุมพร ก. ข. จ.สงขลา ข. ค. จ.ภูเก็ต ค. ง. จ.นครศรี ธรรมราช ( 226 ตร.กม. ) ง. x ข้ อ. 15 พล. อ. ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ. ทบ. คนปั จจุบนเป็ น ผบ. ทบ. คนที่เท่าไร ั ก. 36 ก. ข. 37 ข. ค. 38 ค. ง. 39 ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 5 จาก 622 x

ข้ อ. 16 จังหวัดที่เคยมีรถรางเดินประจํานอกจากกรุ งเทพฯแล้ว คือที่ใด ก. อยุธยา ก. ข. สมุทรปราการ ข. ค. นนทบุรี ค. ง. ลพบุรี ง. x ก. พระปั ญญาธิคุณ พระบริ สุทธิคุณ พระกรุ ณาธิคุณ ก. x ข. พระเมตตาธิคุณ พระบริ สุทธิคุณพระกรุ ณาธิคุณ ข. ค. ศีล สมาธิ ปั ญญา ค. ง. พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ง. ข้ อ. 17 การจุดธูป 3 ดอก ในการบูชาพระรัตนตรัย หมายถึง ข้ อ. 18 ในโลกของเรามีท้งหมดกี่ทวีป ั ก. 5 ก. ข. 6 ข. ค. 7 ค. ง. 8 ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 6 จาก 622 x

ข้ อ. 19 ประเทศไทยเริ่ มใช้ วันที่ 1 ม.ค. เป็ นวันขึ้นปี ใหม่สมัยรัชกาลใด ก. ร.5 ก. ข. ร.6 ข. ค. ร.7 ค. ง. ร.8 ง. x ข้ อ. 20 จอมพลคนแรกของประเทศไทยที่เป็ นสามัญชนคือ ก. จอมพลถนอม กิตติขจร ก. ข. จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ข. ค. จอมพลผิน ชุณหะวัณ ค. ง. จอมพลประภาส จารุ เสถียร ง. x ข้ อ. 21 ประเทศไทยได้เข้าเป็ นสหภาพไปรษณี ยสากล ตั้งแต่ ์ ก. 1 ก.ค.2425 ก. ข. 1 ก.ค.2426 ข. ค. 1 ก.ค.2427 ค. ง. 1 ก.ค.2428 ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 7 จาก 622 x

ข้ อ. 22 จังหวัดใดที่มีพ้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ื ก. นครศรี ธรรมราช ก. ข. นครราชสี มา ข. ค. เชียงใหม่ ค. ง. สุราษฎร์ธานี ง. x ข้ อ. 23 กรุ งศรี อยุธยาเสี ยกรุ งครั้งที่ 2 เมื่อใด ก. 1 เม.ย.2311 ก. ข. 7 มี.ค.2310 ข. ค. 7 เม.ย.2311 ค. ง. 7 เม.ย.2310 ง. x ข้ อ. 24 นายกรัฐมนตรี ที่อยูในตําแหน่ งที่นานที่สุดคือ ่ ก. นาย ชวน หลีกภัย ก. ข. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัฐต์ ข. ค. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ค. ง. จอมพล ป.พิบูลสงคราม ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 8 จาก 622 x

ข้ อ. 25 ถนนสายแรกในประเทศไทยคือถนน ก. ถนนเจริ ญกรุ ง ก. ข. ถนนดินแดน ข. ค. ถนนจรัญสนิทวงศ์ ค. ง. ถนนพระราม 1 ง. x ข้ อ. 26 กรุ งสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็ นอาณาจักรของคนไทยเมื่อ พ.ศ.ใด ก. 1792 ก. ข. 1798 ข. ค. 1799 ค. ง. 1785 ง. x ข้ อ. 27 ผูบญชาการทหารบกคนที่ 31 ชื่ออะไร ้ ั ก. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ก. ข. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ข. ค. พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ ค. ง. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 9 จาก 622 x

ข้ อ. 28 มทภ.๔ มีท้งหมดกี่คน (ตั้ งแต่ 18 ม.ค.19 – 1 ต.ค.53) ั ก. 18 คน ก. ข. 19 คน ข. ค. 20 คน ค. ง. 22 คน ง. x ข้ อ. 29 สมเด็จพระเจ้าตากสิ นได้สถาปนา กรุ งธนบุรีเป็ นราชธานี ใหม่และทําพิธีปราบดาภิเษก ขึ้นครองกรุ งธนบุรีเมื่อใด ก. 25 ม.ค.2510 ก. ข. 28 ธ.ค.2510 ข. ค. 27 พ.ย.2510 ค. ง. 28 ธ.ค.2511 ง. x ข้ อ. 30 สโมสรใดได้ลาดับ 3 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก 2009 ํ ก. สโมสร ชลบุรี เอฟซี ก. ข. สโมสร บางกอกกล๊าส ข. ค. สโมสร ทีโอที ค. ง. สโมสร บีอีซีเทโรศาสน ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 10 จาก 622 x

ข้ อ. 31 ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. ค่าแรงขั้นตํ่าคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กบลูกจ้างที่เป็ นแรงงานไร้ฝีมือตามกฎหมายกําหนด ั ก. ข. ค่าแรงขั้นตํ่าคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กบลูกจ้างในอัตราตํ่าสุดของกฎหมายที่กาหนด ั ํ ข. ค. ค่าแรงขั้นตํ่าคือ อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กบลูกจ้างในองค์กรของตนให้ได้รับตํ่าสุดที่กฎหมายกําหนด ั ค. ง. ค่าแรงขั้นตํ่าในแต่ละพื้นที่จะถูกกําหนดโดยเท่าเทียมกัน ง. x ข้ อ. 32 ทะเลสาบคือพื้นนํ้าที่มีขนาดใหญ่และถูกล้อมรอบด้วยพื้นดิน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ทะเลสาบเดดซีมีความลึกที่สุดในโลก ก. ข. ทะเลสาบอัลสอลมีความลึกมากที่สุดในโลก ข. ค. ทะเลสาบแคสเปี ยนมีความลึกมากที่สุดในโลก ค. ง. ทะเลสาบวัลเดสมีความลึกมากที่สุดในโลก ง. x ข้ อ. 33 ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือ ก. ภูเขาหิ มาลัย ก. ข. ภูเขาเอเวอร์เรส ข. ค. ภูเขาแอนดีส ค. ง. ภูเขาโทคาลเวอร์เรส ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 11 จาก 622 x

ข้ อ. 34 สหภาพยุโรป ถือกําเนิ ดตั้งแต่เมื่อใด ในทางปฏิบติ ั ก. เมษายน พ.ศ. 2324 ก. ข. เมษายน พ.ศ. 2354 ข. ค. เมษายน พ.ศ. 2374 ค. ง. เมษายน พ.ศ. 2494 ง. x ข้ อ. 35 พายุ อะไรที่เป็ นภัยอันตราย และทําความเสี ยหายในสหรัฐอเมริ กา เป็ นประจํา ก. พายุไซโคลน ก. ข. พายุเฮอร์ริเคน ข. ค. พายุใต้ฝน ุ่ ค. ง. พายุดีเปรสชัน ่ ง. x ข้ อ. 36 คําขวัญของกรุ งเทพมหานคร คือข้อใด ก. เมืองงามแสน แดนพุทธศาสน์ ดารดาษนักรบ ครบบริ บูรณ์ พูนศิลปวัฒนธรรม ก. ข. เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ เป็ นมิตรทัวแดน แคว้นยิงใหญ่ ่ ่ ข. ค. พระตําหนักสง่างาม ลือนามสวนจิตร เพ่งพิศวัดพระแก้ว ค. ง. ไม่มีขอถูก ้ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 12 จาก 622 x

ข้ อ. 37 คลองที่ยาวที่สุดของประเทศไทยชื่อว่าอะไร ก. คลองผดุงกรุ งเกษม ก. ข. คลองแสนแสบ ข. ค. คลองประปา ค. ง. คลองพะโขนง ง. x ข้ อ. 38 สนามเวมบลียแห่ งใหม่ในประเทศอังกฤษ ใช้เวลา 6 ปี ครึ่ ง ในการสร้างใช้เงินทั้งหมด 800 ล้านปอนด์ ถามว่าสนามแห่ งนี้จุคน ์ ได้เท่าไร ก. 8 หมื่นคน ก. ข. 9 หมื่นคน ข. ค. 1 แสนคน ค. ง. 1 แสน 1 หมื่นคน ง. x ข้ อ. 39 ในฐานะที่ประเทศไทยมีพทธศาสนา เป็ นศาสนาประจําชาติ อยากทราบว่า ศีล 5 ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บญญัติ ไว้ให้ ุ ั ่ พุทธศาสนิกชน ปฏิบติตามในข้อที่ 4 ได้ บัญญัติไว้วาอย่างไร ั ก. ห้ามฆ่าสัตว์ ก. ข. ห้ามลักทรัพย์ ข. ค. ห้ามพูดปด ค. ง. ห้ามผิดลูกเมียผูอื่น ้ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 13 จาก 622 x

ข้ อ. 40 แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากแม่น้ า ปิ ง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกันที่ปากนํ้าโพธิ์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งแม่น้ าเจ้าพระยาจะไหลผ่าน ํ ํ ํ ภาคกลางของประเทศไทย แล้วไหลลงอ่าวไทยที่จงหวัดใด ั ก. กรุ งเทพฯ ก. ข. สมุทรปราการ ข. ค. ฉะเชิงเทรา ค. ง. นครปฐม ง. x ข้ อ. 41 พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ พระนคร จัดตั้งในสมัยรัชกาลใด ก. 4 ก. ข. 5 ข. ค. 6 ค. ง. 7 ง. x ก. กําแพงเพชร ก. x ข. นครสวรรค์ ข. ค. ตาก ค. ง. แม่ฮ่องสอน ง. ข้ อ. 42 ยอดเขาโมโกจู อยูในจังหวัดใด ่ 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 14 จาก 622

ข้ อ. 43 ในประเทศไทยมีการทดลองการส่งโทรทัศน์เป็ นครั้งแรกโดยใคร ก. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ จักรพงษ์ ภูวนารถ ก. ข. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา กําแพงเพชรอัครโยธิน ข. ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ค. ง. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ง. x ข้ อ. 44 อุดมการณ์ กําลังพลกองทัพบก มีวาอย่างไร ่ ก. จงรักภักดี ยึดมันในเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสี ยสละ ่ ก. ข. จงรักภักดี ยึดมันในเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินย ั ่ ข. ค. จงรักภักดี ยึดมันในเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม ่ ค. ง. จงรักภักดี ยึดมันในเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ของทหาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าหาญ อดทน ่ ง. x ข้ อ. 45 วิสยทัศน์ ผบ.พล.ร.5 ท่านปั จจุบน (พล.ต.ธฤทธิ์ สุนทร) “ เราจะร่ วมกันนําพา พล.ร.5 สู่ความเป็ นหน่วย อันดับหนึ่ง โดยยึด ั ั หลัก ............ ก. ทําให้ดี มีวินย ใฝ่ คุณธรรม ั ก. ข. ทําให้ดี มีวินย จิตใจร่ างกายพร้อม ั ข. ค. ทําให้ดี มีวินย มีคุณภาพชีวตดีและมีประสิ ทธิภาพ ั ิ ค. ง. ทําให้ดี มีวินย จิตใจร่ างกายพร้อม คุณภาพชีวตดีและความมีประสิ ทธิภาพ ั ิ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 15 จาก 622 x

ข้ อ. 46 ข้อไหน ไม่ใช่ นโยบายการปฏิบติงานของ ผบ.พล.ร.5 ด้านกําลังพล ั ก. กพ.ต้องเชื่อถือผูบงคับบัญชาและปฏิบติตามคําสั่งอย่างเคร่ งครัด ้ ั ั ก. ข. ผูบงคับบัญชาต้องปกครองผูใต้บงคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ้ ั ้ ั ข. ค. กําลังพลทุกนายต้องไม่เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ่ ค. ง. กําลังพลทุกนายต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มการเมือง ง. x ข้ อ. 47 นักวิทยาศาสตร์สาขาพืชสวนชาวญี่ปุ่น ค้นพบจุลินทรี ย ์ อีเอ็ม (EM) เมื่อปี พ.ศ. ใด ? ก. 2525 ก. ข. 2526 ข. ค. 2527 ค. ง. 2529 ง. x ข้ อ. 48 ประเทศไทยนําจุลินทรี ย ์ อีเอ็ม เข้ามาใช้ดานการเกษตรเป็ นประเทศแรกในปี ใด ? ้ ก. ปี 2529 ก. ข. ปี 2526 ข. ค. ปี 2525 ค. ง. ปี 2527 ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 16 จาก 622 x

ข้ อ. 49 นักโทษการเมืองของจีน เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2010 ชื่ออะไร ? ก. นายหลิว เสี่ ยวโป ก. ข. นายหลิว เสี่ ยวปิ ง ข. ค. นายหลิว เสี่ ยวผิง ค. ง. นายหลิว เสี่ ยวเผิง ง. x ข้ อ. 50 ปั ญหาโลกร้อนในปั จจุบน ทําให้เกิดผลกระทบมากมาย อยากทราบว่าประเทศที่ปล่อยก๊าซที่ทาให้เกิดปั ญหาโลกร้อนมากที่สุด ั ํ คือประเทศอะไร ก. สหรัฐอเมริ กา ก. ข. จีน ข. ค. รัสเซีย ค. ง. ญี่ปุ่น ง. x ข้ อ. 51 สนามบินแห่ งแรกของประเทศไทย คือ ก. สนามบินนํ้า ก. ข. สนามบินสระปทุม ข. ค. สนามบินดอนเมือง ค. ง. สนามบินพญาไท ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 17 จาก 622 x

ข้ อ. 52 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบติการในเรื่ องของยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้ องกัน” หมายถึง ั อะไรบ้าง ก. รั้วชายแดน รั้วสถาบัน รั้วสังคม รั้วโรงเรี ยน รั้วครอบครัว ก. ข. รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรี ยน รั้วครอบครัว ข. ค. รั้วสถาบัน รั้วครอบครัว รั้วโรงเรี ยน รั้วชุมชน รั้วบ้าน ค. ง. รั้วสถาบัน รั้วโรงเรี ยน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วบ้าน ง. x ข้ อ. 53 อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ก. อุโมงค์บานช่องเขา ้ ก. ข. อุโมงค์ขนตาน ุ ข. ค. อุโมงค์พญาไท ค. ง. อุโมงค์ปากคลอง ง. x ข้ อ. 54 ระบบปื นใหญ่ระบบใหม่ลาสุดที่เข้ามาประจําการ คือ ปื นใหญ่อตราจร ล้อยาง ซีซ่าร์ มีระยะยิง ่ ั ไกลสุด เท่าใด ก. 10 กม. ก. ข. 23 กม. ข. ค. 42 กม. ค. ง. 150 กม. ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 18 จาก 622 x

ข้ อ. 55 ใครเป็ นผูให้คติพจน์แก่ลูกเสื อว่า “ เสี ยชีพ อย่าเสี ยสัตย์” ้ ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว ่ ก. ข. เจ้าฟ้ าภาณุรังสี สว่างวงศ์ ข. ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ่ ค. ง. เจ้าฟ้ ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ง. x ข้ อ. 56 ใบกระท่อม เป็ นพืชเสพติด ที่มีฤทธิ์ ประเภทใดต่อระบบประสาท ก. กดประสาท ก. ข. หลอนประสาท ข. ค. กระตุนประสาท ้ ค. ง. ออกฤทธิ์ หลายอย่าง ง. x ข้ อ. 57 กรณี เด็กเกิด ให้เจ้าบ้านหรื อผูใดรับมอบหมายเป็ นผูแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายในกี่วน ้ ้ ั ก. 7 วัน ก. ข. 15 วัน ข. ค. 21 วัน ค. ง. 30 วัน ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 19 จาก 622 x

ข้ อ. 58 “ มีสีแดงไหลแรง พุงออกจากแผลตามจังหวะชีพจร หรื อ อาการเต้นของหัวใจ” เป็ นเส้นเลือดที่ ่ ออกจากอะไร ก. หลอดเลือดแดง ก. ข. เส้นเลือดดํา ข. ค. เส้นเลือดฝอย ค. ง. ถูกทุกข้อ ง. x ข้ อ. 59 มหกรรมกีฬาที่ยงใหญ่ที่สุด คือ “กีฬาโอลิมปิ กส์” อยากทราบว่า โอลิมปิ กส์ ครั้งแรกจัดที่ประเทศ ิ่ อะไร ก. อุรุกวัย ก. ข. อิตาลี ข. ค. เยอรมนี ค. ง. กรี ซ ง. x ข้ อ. 60 A.T.M. ย่อมาจากอะไร ก. Automatic Teller Money ก. ข. Automatic Money ข. ค. Automatic Teller Machine ค. ง. Automatic Machine ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 20 จาก 622 x

ข้ อ. 61 วันศิลปิ นแห่ งชาติ ตรงกับวันที่เท่าไร ก. ๒๐ ก.พ. ก. ข. ๒๓ ก.พ. ข. ค. ๒๔ ก.พ. ค. ง. ทุกข้อที่ออกมาไม่มีขอถูก ้ ง. x ข้ อ. 62 วันกีฬาแห่ งชาติตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม เป็ นวันระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงชนะเลิศได้รับเหรี ยญทอง ่ ในการแข่งขันเรื อใบประเภท โอ.เค ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.ใด ก. พ.ศ.๒๕๐๘ ก. ข. พ.ศ.๒๕๑๐ ข. ค. พ.ศ.๒๕๑๒ ค. ง. พ.ศ.๒๕๑๓ ง. x ข้ อ. 63 ประธานสภาผูแทนราษฎรคนแรกของไทย คือ ้ ก. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ก. ข. พระยาเศรษฐภักดี ข. ค. นายสิ น สิ บุญเรื อง ค. ง. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 21 จาก 622 x

ข้ อ. 64 ผูที่ริเริ่ มใช้คาว่า “ สวัสดี ” คือใคร ต่อไปนี้ .้ ํ ก. พระยาอุปกิตศิลปะสาร ก. ข. พระเจนดุริยางค์ ข. ค. สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ค. ง. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ง. x ข้ อ. 65 เขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ก. เขื่อนบางลาง ก. ข. เขื่อนแม่เมาะ ข. ค. เขื่อนอุบลรัตน์ ค. ง. เขื่อนสิ ริกิตต์ ง. x ข้ อ. 66 ปื นใหญ่สมัยโบราณ ที่ต้งรอบอนุสาวรี ยประชาธิปไตย มีจานวนเท่าไร ั ์ ํ ก. ๖๘ กระบอก ก. ข. ๗๓ กระบอก ข. ค. ๗๕ กระบอก ค. ง. ๘๕ กระบอก ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 22 จาก 622 x

ข้ อ. 67 ส่วนที่แคบที่สุดของไทยบริ เวณคอคอดกระ จ.ประจวบคีรีขนธ์ กว้างประมาณเท่าไร ั ก. ๑๐ กม. ก. ข. ๑๕ กม. ข. ค. ๒๐ กม. ค. ง. ๒๕ กม. ง. x ข้ อ. 68 การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ( เมาแล้วขับ ) อยูที่ระดับใด ถือว่าเมา ่ ก. เกิน ๔๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก. ข. เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ข. ค. เกิน ๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ค. ง. เกิน ๕๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ง. x ข้ อ. 69 เมื่อ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๓ ประเทศไทย ได้เข้าร่ วมประชุมกรณี ประสาทเขาพระวิหารที่ประเทศบราซิล แต่ ข้อตกลงยังไม่ยติ และ ุ ในปี ๒๕๕๔ จะมีการประชุมอีกครั้งที่ประเทศใด ก. ประเทศอิตาลี ก. ข. ประเทศสหรัฐอเมริ กา ข. ค. ประเทศบาห์เรน ค. ง. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 23 จาก 622 x

ข้ อ. 70 ประเทศไทยเริ่ มใช้ธงไตรรงค์ เมื่อใด ก. ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ก. ข. ปี พ.ศ.๒๔๖๕ ข. ค. ปี พ.ศ.๒๔๗๐ ค. ง. ปี พ.ศ.๒๔๗๕ ง. x ข้ อ. 71 ประเทศแรกที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก. อังกฤษ ก. ข. กรี ก ข. ค. สหรัฐอเมริ กา ค. ง. ฝรั่งเศส ง. x ข้ อ. 72 AFTA เป็ นการรวมตัวของประเทศสมาชิกในอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดานใด ้ ก. ด้านการเมือง ก. ข. ด้านเศรษฐกิจ ข. ค. ด้านสังคม ค. ง. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 24 จาก 622 x

ข้ อ. 73 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่จดว่าเป็ นวันแห่ งพระสงฆ์หมายถึงข้อใด ั ก. วันมาฆบูชา ก. ข. วันวิษาขบูชา ข. ค. วันอาสาฬหบูชา ค. ง. วันอัฐมีบูชา ง. x ข้ อ. 74 สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็ นการร่ วมมือกันในกลุ่มประเทศใด ก. ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย ก. ข. ไทย,ลาว,เวียดนาม ข. ค. ไทย,กัมพูชา,ลาว ค. ง. ไทย,พม่า,จีน ง. x ข้ อ. 75 จังหวัดอะไรที่มีผวาราชการจังหวัดหญิงเป็ นคนแรกของประเทศไทย ู้ ่ ก. สระแก้ว ก. ข. นครนายก ข. ค. นครราชสี มา ค. ง. บุรีรัมย์ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 25 จาก 622 x

ข้ อ. 76 นํ้ามัน 1 บาร์เรน มีกี่ลิตร ก. 158.87 ลิตร ก. ข. 148.87 ลิตร ข. ค. 168.87 ลิตร ค. ง. 150.87 ลิตร ง. x ข้ อ. 77 นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เข้าร่ วมประชุมสุดยอดเอเชีย – ยุโรป (ASEM) เมื่อต้นเดือน ต.ค.53 ครั้งที่ 8 ณ ประเทศ อะไร ก. เบลเยียม ่ ก. ข. สวีเดน ข. ค. ฝรั่งเศส ค. ง. อังกฤษ ง. x ข้ อ. 78 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ในช่วงเดือน พ.ย.54 ใครเป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ก. ไทย ก. ข. สิ งคโปร์ ข. ค. อินโดนีเซีย ค. ง. บรู ไน ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 26 จาก 622 x

ข้ อ. 79 การปรับฮวงจุยทําเนี ยบรัฐบาล โดยนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้สังให้ ้ ่ เจ้าหน้าที่สวนนงนุชมาปรับภูมิทศน์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร ั ก. 1 ต.ค.53 ก. ข. 2 ต.ค.53 ข. ค. 3 ต.ค.53 ค. ง. 4 ต.ค.53 ง. x ข้ อ. 80 นายเนวิน ชิดชอบ เป็ นผูจดการทีมฟุตบอลไทยลีกล์ ทีมอะไร ้ั ก. บุรีรัมย์ ก. ข. ขอนแก่น ข. ค. การท่าเรื อ ค. ง. ศรี สะเกษ ง. x ข้ อ. 81 พระมหากษัตริ ยไทย ที่เป็ น “ มหาราช” มีกี่พระองค์ ์ ก. ก.๕ พระองค์ ก. ข. ๖ พระองค์ ข. ค. ค.๗ พระองค์ ค. ง. ๘ พระค์ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 27 จาก 622 x

ข้ อ. 82 ใคร คือ ปฐมกษัตริ ย ์ แห่ งกรุ งสุโขไทย ก. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ ก. ข. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ข. ค. พระเจ้าอู่ทอง ค. ง. สมเด็จพระนารายมหาราช ง. x ข้ อ. 83 พระปิ ยะมหาราช ทรงมี พระนามเดิมว่า อย่างไร ก. เจ้าฟ้ ากุง ้ ก. ข. เจ้าฟ้ าชายจุฬาลงกรณ์ ข. ค. เจ้าฟ้ าชายลิม ค. ง. เจ้าฟ้ าวชิรุณหิ ศ ง. x ข้ อ. 84 นายกรัฐมนตรี ของไทย ที่ดารงตําแหน่ง นานที่สุด คือใคร ํ ก. จอมพล ป.พิบูลสงคราม ก. ข. จอมพล ถอมกิตติขจร ข. ค. นายทวี บุณยเกตุ ค. ง. มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 28 จาก 622 x

ข้ อ. 85 ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ ครั้งแรกเมื่อใด ก. รัชการที่ ๔ ก. ข. รัชการที่ ๕ ข. ค. รัชการที่ ๖ ค. ง. รัชการที่ ๗ ง. x ข้ อ. 86 คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล แมกไซไซ คือใคร ก. พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ก. ข. ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง ข. ค. เนารัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ค. ง. หม่อเจ้าสิ ทธพร ง. กฤษาดากร x ข้ อ. 87 ประธานสภาผูแทนราษฎร คนแรก ของไทย คือใคร ้ ก. พระยามในปกรณ์นิติธาดา ก. ข. จอมพล ป.พิบูลสงคราม ข. ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ค. ง. จ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 29 จาก 622 x

ข้ อ. 88 ประเพณี ตักบาตรดอกไม้ เป็ นประเพณี ใน พุทธศาสนาของชาวไทย โดยชาวบ้านจะนํา ดอกไม้ ที่มีชื่อว่า “ ดอกเข้าพรรษา ” มาตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี มีข้ ึนที่จงหวัดใด ั ก. จังหวัดลพบุรี ก. ข. จังหวัดเพชรบุรี ข. ค. จังหวัดราชบุรี ค. ง. จังหวัดสระบุรี ง. x ข้ อ. 89 “ แพะเมืองผี ” เป็ นเสาดิบรู ปร่ างประหลาด เกิดจากการกัดเสาะของนํ้า บนภูเขา ตั้งอยูในพื้นที่จงหวัดใดของประเทศไทย ่ ั ก. จังหวัดน่าน ก. ข. จังหวัดลําพูน ข. ค. จังหวัดลําปาง ค. ง. จังหวัดแพร่ ง. x ข้ อ. 90 วัดที่สร้างด้วยหิ นอ่อน ในสมัยราชการที่ ๕ คือ วัดใด และอยูที่จงหวัดใด ่ ั ก. วัดมกฎกษัตร์อารามกรุ งเทพมหานคร ก. ข. วัดเบญจมบพิตรกรุ งเทพมหานคร ข. ค. วัดเทพศิรินทราวาสกรุ งเทพมหานคร ค. ง. วัดพระแก้วกรุ งเทพมหานคร ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 30 จาก 622 x

ข้ อ. 91 ในหลวงพระราชทานลิขสิ ทธิ์ การพัฒนาฝนหลวงนําไปใช้อย่างเป็ นทางการเป็ นประเภทแรกของโลก คือ ประเทศใด ก. ประเทศเนเธอแลนด์ ก. ข. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ข. ค. ประเทศออสเตรเลีย ค. ง. ประเทศฝรั่งเศส ง. x ข้ อ. 92 ช้างพังซึ่ งอยูภายใต้โครงการพาช้างกลับบ้าน ของศูนย์บริ การช้างภาคเหนื อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งตกลูกเป็ นช้างแฝดคู่ที่ ๓ ่ ของโลก อยากทราบว่าชื่อ พังอะไร ก. พังพอน ก. ข. พังมูลคํา ข. ค. พังคํามูล ค. ง. พังแจ่มแจ้ง ง. x ข้ อ. 93 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ อยากทราบว่าใช้ต้ งแต่ พ.ศ. อะไร ถึง ั พ.ศ.อะไร ก. พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ก. ข. พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ข. ค. พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ค. ง. พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 31 จาก 622 x

ข้ อ. 94 งบประมาณที่รัฐบาลจัดการจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ วงเงินจํานวนเท่าไหร่ ก. ๒.๐๗ ล้านบาท ก. ข. ๒.๗๐ ล้านบาท ข. ค. ๒. ล้านบาท ค. ง. ไม่มีขอถูก ้ ง. x ข้ อ. 95 การแข่งขันกีฬา ทบ. ที่ค่ายภานุรังสี อ.ราชบุรี เมื่อ ๔ – ๙ มี.ค.๕๔ เป็ นการแข่งขันครั้งที่เท่าไหร่ ก. ๖๑ ก. ข. ๑๖ ข. ค. ๗๑ ค. ง. ไม่มีขอถูก ้ ง. x ข้ อ. 96 ประธานคณะกรรมการโอลิมปิ คแห่ งประเทศไทยคนปั จจุบน คือใคร ั ก. พล.อ.อ. ทวี จุลทรัพย์ ก. ข. พล.อ. เชษฐา ฐานาจาโร ข. ค. พ.อ. วิมล ค. ง. นายสมชาย 29 พฤษภาคม 2555 วงศ์วานิช วงศ์สวัสดิ์ ง. หน ้า 32 จาก 622 x

ข้ อ. 97 รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๐ ใครเป็ นผูรับสนองพระบรมราชโองการ ้ ก. นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ก. ข. พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร ข. ค. นายมีชย ั ค. ฤชุพนธุ์ ั ง. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ x ง. ข้ อ. 98 กีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ ๒ มี.ค.๒๔๔๓ ขณะนั้นชาวสยามเรี ยกว่าอะไร ก. ม้วนเตะ ก. ข. หมากเตะ ข. ค. เตะหมาก ค. ง. ไม่มีขอถูก ้ ง. x ข้ อ. 99 ประเทศไทยมี ๗๗ จังหวัดอยากทราบว่าจังหวัดสุดท้ายชื่ออะไร ก. โพนพิสย ั ก. ข. บุรีรัมย์ ข. ค. หนองบัวลําพูน ค. ง. บึงกาฬ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 33 จาก 622 x

ข้ อ. 100 เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปั จจุบน ชื่ออะไร ั ก. บัน คี มุน ก. ข. ฮินลารี่ ข. ค. เบลเกรด ค. ง. บูธอต กาลี ง. x ข้ อ. 101 ประเทศแรกที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก. อังกฤษ ก. ข. กรี ก ข. ค. สหรัฐอเมริ กา ค. ง. ฝรั่งเศส ง. x ข้ อ. 102 AFTA เป็ นการรวมตัวของประเทศสมาชิกในอาเซียน จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดานใด ้ ก. ด้านการเมือง ก. ข. ด้านเศรษฐกิจ ข. ค. ด้านสังคม ค. ง. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 34 จาก 622 x

ข้ อ. 103 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่คิดว่าเป็ นวันแห่ งพรสงฆ์ หมายถึงข้อใด ก. วันมาฆบูชา ก. ข. วันวิษาขบูชา ข. ค. วันอาสาฬบูชา ค. ง. วันฮัฐมีบูชา ง. x ข้ อ. 104 สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็ นการร่ วมมือกันในกลุ่มประเทศใด ก. ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ก. ข. ไทย ลาว เวียดนาม ข. ค. ไทย กัมพูชา ลาว ค. ง. ไทย พม่า จีน ง. x ข้ อ. 105 จังหวัดอะไรที่มีราชการหญิงคนแรกของประเทศไทย ก. สระแก้ว ก. ข. นครนายก ข. ค. นครราชศรี มา ค. ง. บุรีรัมย์ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 35 จาก 622 x

ข้ อ. 106 นํ้ามัน ๑ บาร์เรน มีกี่ลิตร ก. ๑๕๘.๘๗ ลิตร ก. ข. ๑๔๘.๘๗ ลิตร ข. ค. ๑๖๘.๘๗ ลิตร ค. ง. ๑๕๐.๘๗ ลิตร ง. x ข้ อ. 107 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เข้าร่ วมประชุมสุดยอด เอเชีย – ยุโรป ( ASEM ) เมื่อต้นเดือน ต.ค.๕๓ ครั้งที่ ๘ ณ ประเทศอะไร ก. เบลเยียม ่ ก. ข. สวีเดน ข. ค. ฝรั่งเศส ค. ง. อังกฤษ ง. x ข้ อ. 108 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ ในช่วงเดือน พ.ย.๒๕๕๔ ใครเป็ นเจ้าภาพในการจัดการ แข่งขัน ก. ไทย ก. ข. สิ งคโปร์ ข. ค. อินโดนีเซีย ค. ง. บรู ไน ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 36 จาก 622 x

ข้ อ. 109 การปรับฮวงจุยทําเนี ยบรัฐบาล โดยนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้สงให้ ้ ั่ เจ้าหน้าที่สวนนงนุชมาปรับภูมิทศน์ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่เท่าไหร่ ั ก. ๑ ต.ค.๕๓ ก. ข. ๒ ต.ค.๕๓ ข. ค. ๓ ต.ค.๕๓ ค. ง. ๔ ต.ค.๕๓ ง. x ข้ อ. 110 นายเนวิน ชิตชอบ เป็ นผูจดการทีมฟุตบอลไทยลีกส์ ทีมอะไร ้ั ก. บุรีรัมย์ ก. ข. ขอนแก่น ข. ค. การท่าเรื อ ค. ง. ศรี สะเกส ง. x ข้ อ. 111 คําว่า “กอ.รมน.” ย่อมาจากคําว่าอะไร ก. กองอํานวยการรักษาความมันคง ่ ก. ข. กองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน ่ ข. ค. กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในประเทศ ่ ค. ง. กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร ่ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 37 จาก 622 x

ข้ อ. 112 บุคคลใดต่อไปนี้ที่ดารงตําแหน่ง รองผูอานวยการรักษาความมันภายในราชอาณาจักรไทย ํ ้ํ ่ ก. ผูบญชาการทหารสูงสุด ้ ั ก. ข. รัฐมนตรี วาการกระทรวงกลาโหม ่ ข. ค. ผูบญชาการทหารบก ้ ั ค. ง. รัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทย ่ ง. x ข้ อ. 113 พลตรี สนัน ขจรประศาสน์ ก่อนได้รับแต่งตั้งยศเป็ น พลตรี ยศครั้งสุดท้ายคือชั้นยศใด ่ ก. พันเอกพิเศษ ก. ข. พันเอก ข. ค. พันโท ค. ง. พันตรี ง. x ข้ อ. 114 ในการปฏิวติรัฐประหารยึดอํานาจจากคณะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ .ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๔๙ ั นั้น ผูกระทําการปฏิบติรัฐประหารคือคณะใด ้ ั ก. คมช. ก. ข. ศอฉ. ข. ค. รสช. ค. ง. คปค. ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 38 จาก 622 x

ข้ อ. 115 ปื นใหญ่สมัยโบราณ ที่ต้งรอบอนุสาวรี ยประชาธิปไตยมีจานวนเท่าใด ั ์ ํ ก. ๗๕ กระบอก ก. ข. ๙๙ กระบอก ข. ค. ๑๒๕ กระบอก ค. ง. ๑๙๙ กระบอก ง. x ข้ อ. 116 กบฎแมตฮันตัน เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลใด ก. พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ก. ข. พันตรี ควง อภัยวงศ์ ข. ค. จอมพล ป.พิบูลสงคราม ค. ง. หม่อมราชวงศ์เสนีย ์ ปราโมชย์ ง. x ข้ อ. 117 พระองค์ดา คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยากทราบว่าพระองค์ขาว หมายถึงใคร ํ ก. พระเชษฐาธิราช ก. ข. พระเอกาทศรถ ข. ค. สมเด็จเจ้าฟ้ าอุทุมพร ค. ง. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 39 จาก 622 x

ข้ อ. 118 ประเทศโปรตุเกส เข้ามาติดต่อกับไทยเป็ นชาติแรก ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา อยากทราบว่า ตรงกับ พระมหากษัตริ ยพระองค์ใด ์ ก. สมเด็จ พระรามาธิบดีที่ ๒ ก. ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ข. ค. สมเด็จเจ้าฟ้ าอุทุมพร ค. ง. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ง. x ข้ อ. 119 ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ เกิดเหตุการณ์สาคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย ในการทําสัญญายก ํ พระตะบอง เสี ยมราฐ และ ศรี โสภณ ให้แก่ฝรั่งเศส เพือแลกเอาเมืองใดกลับคืนมาเป็ นของไทยดังเดิม ่ ก. จังหวัดหนองคาย ก. ข. จังหวัดตราด ข. ค. จังหวัดจันทบุรี ค. ง. จังหวัดอุบลราชธานี ง. x ข้ อ. 120 การเข้าร่ วมปฏิบติการไล่ล่าโจรสลัดโซมาเลียของสหประชาชาติ กองทัพเรื อไทย ส่งเรื อรบเข้าร่ วม ั ปฏิบติการ จํานวนกี่ลา ั ํ ก. ๒ ลํา ก. ข. ๓ ลํา ข. ค. ๔ ลํา ค. ง. ๕ ลํา ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 40 จาก 622 x

ข้ อ. 121 ข้าราชการกลาโหมตําแหน่งใดที่มีตาแหน่งสูงสุดในกระทรวงกลาโหม ํ ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม ก. ข. ผูบญชาการทหารสูงสุด ้ ั ข. ค. รัฐมนตรี วาการกระทรวงกลาโหม ่ ค. ง. ผูบญชาการทหารบก ้ ั ง. x ข้ อ. 122 ประเทศใดไม่ใช่ประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต ก. คาซัคสถาน ก. ข. ปากีสถาน ข. ค. คีร์กีซสถาน ค. ง. อุซเบกิซสถาน ง. x ข้ อ. 123 บนผืนธงชาติสหรัฐอเมริ กามีดาวบนผืนธง จํานวนกี่ดวง ก. ๕๖ ดวง ก. ข. ๕๐ ดวง ข. ค. ๕๒ ดวง ค. ง. ๔๘ ดวง ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 41 จาก 622 x

ข้ อ. 124 พุทธสถานบุโรพุทโธ เป็ นสถานที่สาคัญทางศาสนาพุทธแห่ งหนึ่ง อยากทราบว่า ตั้งอยูในประเทศใด ่ ํ ก. เนปาล ก. ข. ธิเบต ข. ค. ศรี ลงกา ั ค. ง. อินโดนีเซีย ง. x ก. ฟิ นแลนด์ ก. x ข. นอร์เวย์ ข. ค. โปแลนด์ ค. ง. รัสเซีย ง. ข้ อ. 125 ต้นกําเนิดของซานตาครอสอยูที่ประเทศใด ่ ข้ อ. 126 CU เป็ นสัญญลักษณ์ของธาตุใด ก. ตะกัว ่ ก. ข. สังกะสี ข. ค. เหล็ก ค. ง. ทองแดง ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 42 จาก 622 x

ข้ อ. 127 “ฟิ ล์ม” รัฐภาค วิไลโรจน์ ลงแข่งขันมอเตอร์ไชค์ทางเรี ยบชิงแชมป์ โลก โดยใช้เบอร์รถหมายเลขอะไร ก. หมาเลข ๕ ก. ข. หมายเลข ๙ ข. ค. หมายเลข ๑๑ ค. ง. หมายเลข ๑๔ ง. x ข้ อ. 128 ประเทศมอนเตเนโกร แยกตัวกับประเทศใด ก. โครเอเชีย ก. ข. สโลวาเกีย ข. ค. ยูโกสลาเวีย ค. ง. เซอร์เบีย ง. x ข้ อ. 129 ทีมฟุตบอลสโมสรใดที่ได้ทริ บเปิ้ ลแชมป์ ในฤดูกาล ๒๐๐๙ - ๒๐๑๐ ก. เอซี มิลาน ก. ข. บาร์เซโลน่า ข. ค. รี ล มาดริ ด ค. ง. อินเตอร์ มิลาน ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 43 จาก 622 x

ข้ อ. 130 ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ พระที่นงใดในพระราชวังบางปะอินทร์ถูกไฟไหม้ และ รัชกาลที่ ๙ โปรด ให้สร้าง พระตําหนักที่ถูกไฟไหม้ ั่ ขึ้นมาใหม่ ก. พระที่นงวโรภาษพิดาน ั่ ก. ข. พระที่นงเวหาศน์จารู ญ ั่ ํ ข. ค. พระที่นงอุทยานภูมิเสถียร ั่ ค. ง. พระที่นงอุทาธุรราชฐาน ั่ ง. x ข้ อ. 131 ตราประทับของพระมหากษัตริ ยไทยนั้น เรี ยกกันว่าอย่างไร ์ ก. พระไปยกา ก. ข. พระภาติกะ ข. ค. เบญจคัพย์ ค. ง. พระราชลัญจกร ง. x ข้ อ. 132 ป้ อมใดที่ใช้ป้องกันศึกทางทะเลของเมืองสมุทรสาคร ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ก. ป้ อมพิฆาตปั จจามิตร ก. ข. ป้ อมไพรี พินาศ ข. ค. ป้ อมวิเชียรโชฏก ค. ง. ป้ อมปื นเขาแหลมสิ งห์ ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 44 จาก 622 x

ข้ อ. 133 ถ้าต้องการพัฒนาชีวตให้ถึงซึ่ งความเจริ ญรุ่ งเรื อง ตามหลักพระพุทธศาสนา จะต้องยึดคุณธรรมในข้อใด ิ ก. อริ ยสัจ ๔ ก. ข. วุฒิธรรม ๔ ข. ค. อิทธิบาท ๔ ค. ง. สังคหวัตถุ ๔ ง. x ข้ อ. 134 มหาวิทยาลัยแห่ งแรกของไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ สมัย ร.๖ ได้เปิ ดทําการ สอน ๔ คณะวิชา อยากทราบว่า คณะวิชาใดไม่ใช่ ก. คณะแพทย์ศาสตร์ ก. ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข. ค. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ค. ง. คณะศิลปะศาสตร์ ง. x ก. องค์การข้าหลวงใหญ่เพือผูล้ ีภยแห่ งสหประชาชาติ ่ ้ ั ก. x ข. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอพยพลี้ภย ั ข. ค. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่ งสหประชาชาติ ค. ง. สํานักงานโครงการด้านการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ ง. ข้ อ. 135 UNHCR คือหน่วยงานใด 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 45 จาก 622

ข้ อ. 136 พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล มีข้ ึนครั้งแรกสมัยรัชกาลที่เท่าใด ก. รัชกาลที่ ๕ ก. ข. รัชกาลที่ ๖ ข. ค. รัชกาลที่ ๗ ค. ง. รัชกาลที่ ๘ ง. x ข้ อ. 137 มาตราส่วน ๑ นิ้ว เมื่อเทียบกับมาตราส่วนเซนติเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร ก. ๒.๔๓ เซนติเมตร ก. ข. ๒.๔๒ เซนติเมตร ข. ค. ๒.๓๔ เซนติเมตร ค. ง. ๒.๒๔ เซนติเมตร ง. x ข้ อ. 138 ประเทศใดต่อไปนี้ไม่อยูในทวีปยุโรป ่ ก. แอลเบเนีย ก. ข. แอลจีเรี ย ข. ค. ลัตเวีย ค. ง. ลิธวเนีย ั ง. 29 พฤษภาคม 2555 หน ้า 46 จาก 622 x

ข้ อ. 139 กลุ่มก่อการร้ายใดที่เป็ นกลุ่มก่อการร้ายในประเทศเลบานอนที่ปฏิบติการด้านชายแดนที่ติดกับประเทศอิรัก ั ก. เฮชบัลเลาะห์ ก. ข. ตอลีบน ั ข. ค. เจอาห์อิสลามิยะห์ ค. ง. อัลกออิดะห์ ง. x ข้ อ. 140 ประเทศไทยเข้าเป็ นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ ( un ) เมื่อใด ก. พ.ศ.๒๔๗๙ ก. ข. พ.ศ.๒๔๘๙ ข. ค. พ.ศ.๒๔๙๓ ค. ง. พ.ศ.๒๔๙๘ ง. x ข้ อ. 141 ทองสัมฤทธิ์ เป็ นโลหะผสมระหว่างโลหะอะไรกับโลหะอ

Add a comment

Related presentations

Related pages

สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ ...

สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ. สอบ กพ ...
Read more

แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ ...

แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ - Tlcthai.com: รวมเฉลย ...
Read more

แนวข้อสอบ รู้ความ ...

แนวข้อสอบ ... ข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ ...
Read more

ข้อสอบ/ติวสอบ - World of History

สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ;
Read more

ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม 5 ...

แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ - Tlcthai.com: รวมเฉลย ...
Read more

วิชามันส์.คอม » 2556

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา 2556 ...
Read more

วิชามันส์.คอม » กพ.

วิชามันส์.คอม » กพ. ... แนวข้อสอบ ...
Read more

แนวข้อสอบอาเซียน (ASEAN ...

แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ; ... แนวข้อสอบ ...
Read more

vichamun

แนวข้อสอบ ... แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ ...
Read more

BlogGang.com : : vichamun ...

แนวข้อสอบ กพ ... แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ;
Read more