advertisement

Ποια η διαφορά μεταξύ να είμαστε πετυχημένοι ή αποτυχημένοι στην πώληση?

44 %
56 %
advertisement
Information about Ποια η διαφορά μεταξύ να είμαστε πετυχημένοι ή αποτυχημένοι στην πώληση?
Business & Mgmt

Published on March 5, 2014

Author: BillPanopoulos

Source: slideshare.net

Description

Ποια η διαφορά μεταξύ να είμαστε πετυχημένοι ή αποτυχημένοι στην πώληση?
advertisement

Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ λα είκαζηε πεηπρεκέλνη ή απνηπρεκέλνη ζηελ πώιεζε? ΑΠΟΤΥΦΙΑ ΕΠΙΤΥΦΙΑ http://www.slideshare.net/BillPanopoulos

Τη ρξεηάδεηαη λα είκαζηε πεηπρεκέλνη ζηελ πώιεζε? Δελ ππάξρεη θάπνηνο εύθνινο ηξόπνο ή καγηθό ξαβδί ώζηε λα καο δώζεη ηελ επηηπρία πνπ νλεηξεπόκαζηε. Δελ ππάξρεη έλα κπζηηθό!!! Είλαη κηα ζπληαγή ζπλζεθώλ θαη ζπκπεξηθνξάο. Σηελ νπζία δελ είλαη κπζηηθά, είλαη όκσο ζεκαληηθά βήκαηα πνπ πεηπρεκέλνη πσιεηέο αθνινπζνύλ γηα ρξόληα. Είλαη πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ όινη νη πεηπρεκέλνη πσιεηέο. Πνην θάησ ζα δνύκε 18,5 κελύκαηα γηα ηελ επηηπρία…

1.. Πίζηεςε όηη κπνξείο.

Να έρνπκε κηα ζηάζε επηηπρίαο. Πηζηεύνπκε όηη κπνξνύκε λα πεηύρνπκε. Απηή ε πίζηε ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεηαη ζηελ εηαηξία καο, ζηα πξντόληα καο. Η δπλαηή πίζηε γηα απηό πνπ θάλνπκε, είλαη επθνινλόεην όκσο , ιίγνη άλζξσπνη πηζηεύνπλ πξαγκαηηθά. Πάξα πνιινί πσιεηέο ςάρλνπλ έμσ από απηνύο γηα ηελ επηηπρία παξά κέζα ηνπο. Χξεηάδεηαη θαζεκεξηλά εμάζθεζε ώζηε λα ελζαξξύλνπκε ηνλ εαπηό καο θαη θαηά επέθηαζε λα πηζηεύνπκε. Εζύ πόζο πιζηεύεις ζηον εασηό ζοσ?

2. Δεκηνπξγνύκε ην ζσζηό πεξηβάιινλ.

Τν ζσζηό πεξηβάιινλ ζην ζπίηη θαη ζην ρώξν εξγαζίαο ζα καο ελζαξξύλεη. Άηνκα ελζαξξπληηθά γύξσ καο ζα καο θάλνπλ ηελ πνξεία πην νκαιή θαη επράξηζηε. Εμαξηάηαη από εκάο λα ην δεκηνπξγήζνπκε. Πόζο εσγενικό είναι ηο δικό ζας περιβάλλον για επιηστία?

3. Να έρνπκε ηηο ζσζηέο δηαζπλδέζεηο.

Να θάλνπκε παξέα κε ηνπο ζσζηνύο αλζξώπνπο, κε άιινπο επηηπρεκέλνπο αλζξώπνπο. Κάληε ηνπο ζσζηνύο θίινπο θαη λα ζπρλάδεηε εθεί πνπ πεγαίλνπλ άιινη πετστημένοι άνθρωποι. Να μείνετε μακριά από «άτομα δηλητήριο», - αστοί ποσ δεν θέλοσν να κάνοσν κάτι με την ζωή τοσς. Να έτετε έναν μέντορα!!! Με πνηνλ θάλαηε παξέα? Σηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απηό ζα γίλεηε. Πόζν πεηπρεκέλνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ θάλεηε παξέα?

4.. Να εθηίζεζηε ζε θαηλνύξγηα πξάγκαηα.

Εάλ δελ καζαίλεηο θάζε κέξα κέλεηο πίζσ. Καηλνύξγηεο πιεξνθνξίεο, ηάζεηο αγνξάο, ηερληθέο θαη δεμηόηεηεο είλαη απαξαίηεηεο. Πόζν ρξόλν επελδύεηαη θάζε κέξα γηα λα καζαίλεηε θάηη λέν?

5.. Σρεδηάζηε ηελ θάζε κέξα.

Από ηελ ζηηγκή πνπ δελ μέξεηε πόηε ζα ζαο έξζεη ε επηηπρία, ρξεηάδεηαη λα είζαζηε πξνεηνηκαζκέλνη θαη έηνηκνη θάζε κέξα. Πξνεηνηκαζκέλνη κε γλώζεηο θαη κε δπλαηνύο ζηόρνπο. Σρεδηάζηε ηελ θάζε κέξα κε ζηόρνπο θαη κε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πώο ζα ηνπο πεηύρεηε. Γλώζεηο θαη πξνεηνηκαζία είλαη ν πην βέβαηνο ηξόπνο γηα επηηπρία. Είναι ηα ζτέδιά ζας και οι ζηότοι ζας μπροζηά ζας κάθε μέρα?

6.. Να γίλεηε πνιύηηκνο.

Όζν πην πνιύηηκνο γίλεηε ηόζν πην πνιύ ε αγνξά ζα ζαο αληακείςεη. Δώζηε πξώηα… Να γίλεηε γλσζηή σο πεγή ελέξγεηαο, γλώζεο θαη πιεξνθνξίαο. Η αμία ζαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε γλώζεηο θαη πξνζπκία λα βνεζήζεηε άιινπο αλζξώπνπο. Εζείο πόζν πνιύηηκνο είζηε ζηνπο άιινπο?

7.. Να έρεηε ηηο απαληήζεηο πνπ νη πειάηεο ζαο θαη νη ππνςήθηνη πειάηεο ζαο ζέινπλ.

Όζν πην πνιύ/θαιά κπνξείηε λα ιύλεηε πξνβιήκαηα, ηόζν πην εύθνινο ζα είλαη ν δξόκνο επηηπρίαο πσιήζεσλ. Οη πειάηεο ζαο ζέινπλ πιεξνθνξίεο, ζέινπλ ιύζεηο. Γηα λα έρεηε απάληεζε ρξεηάδεηαη λα έρεηε γλώζεηο γηα απηό πνπ θάλεηε θαη λα εμεγείηε κε έλαλ απιό ηξόπν ώζηε νη πειάηεο/ππνςήθηνη πειάηεο/ζπλεξγάηεο θαηαιαβαίλνπλ ην όθειόο ηνπο. Εζείο έρεηε ηηο απαληήζεηο?

8.. Αλαγλσξίζηε ηηο επθαηξίεο.

Να είζαζηε μάγξππλε γηα πεξηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα ζαο δώζνπλ επηηπρία. Τν πην ζεκαληηθό εδώ είλαη λα έρνπκε κηα ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά. Η ζπκπεξηθνξά καο, καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε πηζαλόλ επθαηξίεο δηόηη κεξηθέο θνξέο νη επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη θάησ από δύζθνιεο ζπλζήθεο. Πόζν θαιά αλαγλσξίδεηε εζείο ηηο επθαηξίεο?

9.. Αλαιάβεηε ηελ επζύλε.

Όινη καο ξίρλνπκε επζύλε ζε άιινπο θαηά θάπνην ηξόπν. Τν λα ξίρλνπκε επζύλε είλαη ζπλδπαζκέλν αληίζηξνθα κε ηελ επηηπρία. Όζν ιηγόηεξν ξίρλνπκε επζύλεο ηόζν κεγαιύηεξε επηηπρία ζα έρνπκε. Εάλ ζέιεηο λα θάλεηο θάηη θάλε ην. Μελ ξίρλεηο επζύλε ζε άιινπο. Αλέιαβε ηελ επζύλε ησλ πξάμεώλ ζνπ θαη ηεο ζθέςεο ζνπ. Πεηπρεκέλνη άλζξσπνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε γηα ηα πάληα. Εζείο ξίρλεηε ηελ επζύλε ζε άιινπο ή αλαιακβάλεηε εζείο ηελ επζύλε ησλ πξάμεώλ ζαο?

10.. Δξάζε.

Απιώο θάληε ην!!! Οη δξάζεηο είλαη ν κόλνο ηξόπνο λα γεθπξώζνπκε ηα ζρέδηά καο θαη ηνπο ζηόρνπο καο κε επηηεύγκαηα. Τίπνηα δελ ζα γίλεη κέρξη λα θάλνπκε θάηη, ώζηε λα πεηύρνπκε απηό πνπ ζέινπκε. Εζείο έρεηε δξάζε πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο ζηόρνπο ζαο ή είζαζηε κόλν ιόγηα?

11.. Κάληε ιάζε.

Ο θαιύηεξνο δάζθαινο είλαη ε απνηπρία. Τα ιάζε καο μαγξππλνύλ θαη καο δπλακώλνπλ γηα απηό-απνθαζηζηηθόηεηα. Μελ ηα ζθέθηεζηε σο ιάζε, αιιά σο εκπεηξίεο έηζη ώζηε λα κελ ηα επαλαιάβεηε μαλά. Πόζν πξόζπκνο είζηε λα θάλεηε ιάζε?

12.. Αμηνπνηήζηε ηηο επθαηξίεο.

Πξώηα αλαγλσξίζηε ηηο επθαηξίεο. Δεύηεξνλ δξάζηε αλάινγα. Οη επθαηξίεο είλαη απαηειέο. Υπάξρνπλ παληνύ, όκσο πνιινί ιίγνη κπνξνύλ ζα ηηο δνπλ. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ ηηο βιέπνπλ ή απνθεύγνπλ λα ηηο δνπλ δηόηη ρξεηάδεηαη αιιαγή θαη πνιινί άλζξσπνη δελ πηζηεύνπλ όηη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα επηηπρίαο. Εζείο αξπάδεηε ηηο επθαηξίεο?

13.. Να παίξλεηε ξίζθν.

Απηό είλαη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν. Φσξίο ξίζθν = Φσξίο ακνηβή Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ ξηζθάξνπλ γηαηί θνβνύληαη ην άγλσζην. Ο πξαγκαηηθόο όκσο ιόγνο είλαη ε έιιεηςε γλώζεσλ, πξνεηνηκαζίαο θαη απηό-ζηγνπξηάο γηα λα θάλνπλ αιιαγέο. Τν ξίζθν είλαη ε βάζε ηεο επηηπρίαο. Εάλ ζέιεηε λα πεηύρεηε λα είζηε παλέηνηκνη λα πάξεηε ξίζθν Εζείο είζηε πξόζπκνη λα πάξεηε ξίζθν?

14..Μελ παίξλεηε ηα κάηηα ζαο από ηνλ ζηόρν ζαο.

Γξάςηε ηνλ ζηόρν ζαο. Εζηηάζηε ζηα όλεηξά ζαο θαη ζα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα. Πνιιέο θνξέο αλόεηεο θαηαζηάζεηο ζα ζαο βγάινπλ από ηελ πνξεία ζαο. Πόζν εζηηαζκέλνη είζαζηε κε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο λα πεηύρεηε?

15.. Ιζνξξνπήζηε ηνλ εαπηό ζαο.

Η ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ζαο είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ζαο. Οξγαλώζηε ηνλ ρξόλν ζαο επηηξέπνληαο ηνπο πξνζσπηθνύο ζαο ζηόρνπο λα δεζνύλ κε ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζαο ζηόρνπο. Πόζν ηζνξξνπεκέλνη είζαζηε?

16.. Επελδύζηε… ΜΗΝ ζπαηαιάηε.

Φξεηάδεηαη πάληα κα δηαθνξά 10 – 20% κεηαμύ ηα εηζνδήκαηά ζαο θαη ηα έμνδά ζαο. ΠΕΤΑΞΤΕ ηηο πηζησηηθέο θάξηεο θαη βξείηε θάπνηνλ πνπ ζα ζαο βνεζήζεη γηα ην πώο λα κεηώζεηε ηα έμνδά ζαο. Επελδύζηε έζησ θαη ιίγν θάζε κήλα!!! Εζείο επελδύεηε θάζε κέξα?

17.. Παξακείλεηε κέρξη λα πεηύρεηε.

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη απνηπγράλνπλ δηόηη παξαδίλνληαη πνιύ εύθνια. Μελ αθήλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα θάλεη ην ίδην. Κάληε έλα πιάλν/ζρέδην θαη δεζκεπηείηε όηη θαη λα πξνθύςεη. Πόζεο ελέξγεηεο παξαηάηε ζηελ κέζε?

18.. Αλαπηύμηε θαη δηαηεξήζηε κηα ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά.

Τν θιεηδί ηεο επηηπρίαο είλαη ε ζηάζε καο, ε ζπκπεξηθνξά καο. Δελ ζα έρνπκε ηελ επηηπρία εάλ δελ ληώζνπκε θαιά θαη είκαζηε αξλεηηθνί. Η ζεηηθή ζηάζε καο, καο βνεζάεη λα μεπεξάζνπκε ηπρόλ εκπόδηα ζηελ πνξεία γηα ηελ επηηπρία καο. Πόζν ζεηηθνί είζαζηε εζείο?

18,5… Αγλνήζηε ηνπο ραδνύο θαη δειηάξεδεο.

. Απηνί νη άλζξσπνη ζα ζαο απνζαξξύλνπλ δηόηη δελ έρνπλ ζηόρνπο θαη όξακα γηα ηελ δηθή ηνπο δσή… Να ηνπο απνθεύγεηε ζε θάζε πεξίπησζε…

Απηνί πνπ ζα πεηύρνπλ γεληθά… …είλαη ηα άηνκα πνπ ην ζέινπλ πάξα πάξα πάξα πάξα πνιύ!!! Η επηηπρία δελ πάεη ζηνλ πην γξήγνξν, ζηνλ πην έμππλν, ζηνλ πην όκνξθν… πεγαίλεη ζε απηόλ πνπ είλαη πην θαιά πξνεηνηκαζκέλνο!!

http://www.slideshare.net/Bill Panopoulos

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Η διακριτοποίηση εκλογών και κομμάτων στο νέο προεκλογικό ...

... όχι με την έννοια του αριστερού ή ... που έχουν να κάνουν ... Η διαφορά ...
Read more

ΣΧΕΣΕΙΣ - alithinapsemata.wordpress.com

Πετυχημένοι ή αποτυχημένοι;… Υγιείς ή άρρωστοι; ... Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι; ...
Read more

Μέρες Παράξενες. . . | Γι αυτούς που βλέπουν "έξω από το ...

Γι αυτούς που βλέπουν "έξω από το κουτί". . . (από Νίκος Κ)
Read more

Περί ψυχοθεραπείας | Psychotherapy Journey

Δημοσιεύσεις στην ... Ποια η διαφορά ... δεν μπορώ να απαντήσω με ένα ναι, ή ...
Read more

Η Μέρκελ και η λεία της | EAM B' - ΥΔΡΟΧΟΟΣ

... να βρει ποια ήταν η ... να θέσει στην ... ή ακόμα και η "λογική" να μην ...
Read more

Οκτωβρίου | 2013 | Psychotherapy Journey

Ποια η διαφορά ... Που είναι αποτελεσματική η ... Το να μπορούμε να ...
Read more

Τα γραπτά μένουν...: Ψυχανάλυση...

Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να θέλετε να βάλετε ξαφνικά τα κλάματα ή να ... η δική μου ...
Read more

--THOUREIOS-- : Όνειρο ζουν... μην τους ξυπνάτε

«Η Δημοκρατία μας ... διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως ...
Read more