ΧΗΜΕΙΑ

50 %
50 %
Information about ΧΗΜΕΙΑ
Education

Published on March 23, 2014

Author: JoeRitsi

Source: slideshare.net

Description

Η εργασία μας στη Χημεία για τα πλαστικά.
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ / Γ' ΤΑΞΗ
By: Γεωργία Κυρίτση
Διονυσία Κουλοσούσα
-2014-

XHMΕΙA Τάξη: Γ’2 Ομάδα: Διονυσία Κουλοσούσα Γεωργία Κυρίτση

 Πιαζηηθά είκαη ηα οιηθά ηα μπμία έπμοκ ςξ θύνημ ζοζηαηηθό ημοξ έκα πμιεμενέξ θαη δηάθμνεξ πνόζζεηεξ μοζίεξ. Τμ πμιομενέξ παναζθεοάδεηαη με ηεκ ακηίδναζε πμιομενηζμμύ.  Έκα πιαζηηθό εονείαξ πνήζεξ είκαη ημ πμιοαηζοιέκημ (P.E). Η πεμηθή ελίζςζε με ηεκ μπμία παναζθεοάδεηαη είκαη:  Τμ πμιοαηζοιέκημ πανάγεηαη με πμιομενηζμό ημο μμκμμενμύξ αηζεκίμο θαη πνεζημμπμηείηαη ζηηξ πιαζηηθέξ ζοζθεοαζίεξ , όπςξ μη πιαζηηθέξ ζαθμύιεξ, μπμοθάιηα ακαροθηηθώκ θαη κενμύ, πιαζηηθέξ μεμβνάκεξ θ.ά.

Η παναζθεοή ηςκ πμιομενώκ δεκ γίκεηαη μόκμ ζηα ενγμζηάζηα, δηόηη ε ίδηα ε θύζε πανάγεη θοζηθά πμιομενή ζημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό(πνςηεΐκεξ), ζηα δώα(θεναηίκε), αιιά θαη ζηα θοηά(νεηζίκη). Παναδείγμαηα ζηα μπμία οπάνπμοκ θοζηθά πμιομενή είκαη ημ βαμβάθη, ημ λύιμ, ημ δένμα θαη ημ ηνίπςμα ηςκ δώςκ θαη ηςκ ακζνώπςκ. Ιδηόηεηεξ πμο εμθακίδμοκ είκαη ε ειαζηηθόηεηα, ε ακημπή θαη ε μηθνή ποθκόηεηα πμο δηαζέημοκ. Αθόμα, θάπμηα άιια θοζηθά πμιομενή είκαη ημ θοζηθό μεηάλη, ημ θαμοηζμύθ, ε θοηηανίκε θαη ημ άμοιμ. Ρετσίνι Καουτσούκ από Καουτσουκόδεντρο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα πιαζηηθά: i. έπμοκ παμειό θόζημξ παναγςγήξ ii. είκαη ακζεθηηθά ζημ πέναζμα ημο πνόκμο θαη ζηα πεμηθά ακηηδναζηήνηα iii. έπμοκ μηθνή ποθκόηεηα θαη είκαη ειαθνηά. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα πιαζηηθά: i. δεκ απμηθμδμμμύκηαη εύθμια θαη όηακ θαίγμκηαη πανάγμοκ ημληθά αένηα επηβανύκμκηαξ ημ πενηβάιιμκ. ii. Είκαη εοπαζή ζηεκ οπενηώδε αθηηκμβόιηα.

Σηεκ Ειιάδα γίκεηαη εονεία θαύζε ζε ακμηπημύξ πώνμοξ πιαζηηθώκ (PVC) πμο πνεζημμπμημύκηαη ζε γεςνγηθέξ εθμεηαιιεύζεηξ θαη θονίςξ εύθαμπηςκ οιηθώκ Τμ θζεκό θόζημξ αγμνάξ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Θεωρία Χημείας Γ' Γυμνασίου

Συνδεθήκατε στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα του xrisxron.gr. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε ...
Read more

Θεωρία Χημείας Β' Γυμνασίου

Συνδεθήκατε στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα του xrisxron.gr. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε ...
Read more

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - XHMEIA - Αρχική ...

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.08 Page 2 X=250 . 10/100= 25 g ζάχαρης Άρα πρέπει να ...
Read more

Χημεία - Αρχική

-1- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ . Χημεία Α’ ΤΑΞΗ ...
Read more

Σχολικό βοήθημα Χημείας Β ...

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ site Βοήθημα Χημείας Β΄ Γυμνασίου - εκδ. Βολονάκη Σχολικό βοήθημα ...
Read more

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία ...

Χημεια (Β Γενικου Λυκειου - Ομαδα Προσ/σμου Θετικων Σπουδων) - ...
Read more

Χημεία - Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ο Δρ. Βασίλειος ...
Read more

ΧΗΜΕΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Σχεδίαση και ανάπτυξη: Γραφείο Πληροφορικής Π.Ι. ©2004- 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Read more

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία ...

Χημεια (a Γενικου Λυκειου - ΓενικηΣ ΠαιδειαΣ)
Read more

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ... - XHMEIA ...

07/11/2014 Κίνηση ηλίου στο διάστημα και η περιστροφή των πλανητών γύρω από τον ήλιο.
Read more